Ny materialbeställning

I e-tjänsten kan du beställa rapporter och material som engångsbeställning.

Materialet eller rapporten levereras på det språk som företaget eller organisationen har som kontaktspråk i företags- och organisationsdatasystemet (finska, svenska eller engelska).

En beställning av en privatperson levereras på det språk som personen har som kontaktspråk i befolkningsdatasystemet (finska, svenska eller engelska).

Urvalet av rapporter och material som du kan beställa beror på din ärenderoll och dina fullmakter i inkomstregistrets e-tjänst.

Hämtning av rapport eller material

Materialet i 300-serien är i XML-format och skickas till din organisations SFTP-mapp. Materialet i 600- och 700-serierna är rapporter i PDF- eller CSV-format, och skickas till sidan Uppgifter om beställningen i e-tjänsten.

Material för prestationsbetalare

312                Sammandrag över betalarens löneuppgifter (engångsbeställning)
600                Sammandrag över betalarens löneuppgifter (engångsbeställning)
610                Sammandrag över fel som observerats i anmälningar (engångsbeställning)
614                Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter (engångsbeställning) 
618                Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag (engångsbeställning)
620                Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter per inkomstslag (engångsbeställning) 

Informationsanvändarens material

300                Anmälningar om löneuppgifter – alla inkomsttagare
304                Anmälningar om löneuppgifter – flera arbetspensionsanstalter
305                Anmälningar om löneuppgifter – arbetspensionsarrangemangsnummer saknas
306                Arbetsgivarens separata anmälningar – alla betalare
308                Arbetsgivarens separata anmälningar – flera arbetspensionsanstalter
310                Loggdata om partens användares åtkomstlogg
314                Anmälningar om löneuppgifter – flera anmälningsreferenser
315                Anmälningar om förmånsuppgifter – alla inkomsttagare
318                Anmälningar om förmånsuppgifter – flera anmälningsreferenser
700                Sammandrag över informationsanvändarens materialhämtningar (engångsbeställning)
702                Informationsanvändarens åtkomstlogguppgifter

Läs mera om materialtyper.

Allmänna uppgifter

Beställarens uppgifter har importerats till beställningen från inkomstregistrets kunduppgifter.

Typ av beställare

Välj huruvida du beställer materialet som producent av löneuppgifter eller producent av förmånsuppgifter. Urvalet material och rapporter som du kan beställa beror på den typ av beställare som du har valt.

Uppgifter om beställningen

Ange beställningen en tidpunkt för hämtningen, dvs. ett datum och klockslag. Beställningen hämtas vid den valda tidpunkten. Den förinställda tidpunkten för hämtningen är innevarande dag och klockslag.

Om du vill kan du ange beställarens referens som identifierar beställningen. Tillåtna tecken för referensen är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”. Referensen får inte innehålla mellanslag.

Om du inte anger en referens kommer inkomstregistret att skapa en referens för anmälan. Referensen skapad av inkomstregistret har formatet IR-202X-XX.

Material som beställs

Lägg till materialet som ska beställas genom att välja Lägg till material, och välj materialet i rullgardinsmenyn. Du kan beställa flera olika material med samma beställning. Vilka andra material kan väljas i samma beställning beror dock på vilka material du redan har valt. Inkomstregistret rekommenderar också att du väljer bara ett material per beställning.

Begränsa hämtningen med hämtningsvillkor

Du kan begränsa materialets innehåll genom att använda olika hämtningsvillkor. Urvalet av hämtningsvillkoren beror på materialet eller rapporten som beställs. En del av hämtningsvillkoren är obligatoriska och en del frivilliga.

Tidsintervall

Välj tidsintervallet för uppgifterna i rapporten eller materialet. Den maximala längden för tidsintervallet beror på rapporten eller materialet som beställs.

Tidsintervallet kan vara intervall för betalningsdag, intervall för rapporteringsperiod eller hämtningsintervall för ändringar. På beställningen ska alltid anges antingen ett hämtningsintervall för ändringar gällande hela beställningen eller ett tidsintervall enligt uppgifterna i materialet.

Intervall för betalningsdag: Till materialet eller rapporten hämtas de anmälningar där prestationens betalningsdag eller en annan anmälningsdag infaller under det givna intervallet.

Intervall för rapporteringsperiod: Till materialet eller rapporten hämtas uppgifterna under det givna intervallet.

Hämtningsintervall för ändringar: Om du anger ett hämtningsintervall för ändringar hämtas allt material i beställningen under samma tidsintervall. Till materialet hämtas de anmälningar som införts i inkomstregistret, som korrigerats eller som makulerats under denna tid. Om du inte anger ett slutdatum hämtas anmälningar ända till hämtningstidpunkten.

Betalarens underorganisation

Om din organisation har gjort en anmälan i inkomstregistret med underorganisationens identifierare, kan du ange identifieraren för betalarens underorganisation som ett hämtningsvillkor. Då hämtas endast uppgifterna med den underorganisationens identifierare i materialet eller rapporten. Om organisationen har begränsat beställningar med underorganisationens identifierare kan du inte ändra på valet.

Välj typ av identifierare i rullgardinsmenyn och lägg till underorganisationens identifierare.

Typ av anmälare

Välj antingen betalare eller ställföreträdande betalare som typ av anmälare.

Betalare: Till materialet hämtas endast de anmälningar där din organisation har varit betalare eller den egentliga arbetsgivaren när det gäller en ställföreträdande betalare.

Ställföreträdande betalare: Till materialet hämtas endast de anmälningar där din organisation har angivits som ställföreträdande betalare.

Förhandsgranskning

Kontrollera uppgifterna i förhandsgranskningsfasen. Om uppgifterna i beställningen innehåller brister eller fel ska du gå tillbaka till beställningen och korrigera dem. Till slut välj Sänd. När beställningen har sparats i inkomstregistret får du en mottagningskvittering.

Allmänna uppgifter

Beställarens uppgifter har importerats till beställningen från inkomstregistrets kunduppgifter.

Uppgifter om beställningen

Ange beställningen en tidpunkt för hämtningen, dvs. ett datum och klockslag. Beställningen hämtas vid den valda tidpunkten. Den förinställda tidpunkten för hämtningen är innevarande dag och klockslag.

Om du vill kan du ange beställarens referens som identifierar beställningen. Tillåtna tecken för referensen är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”. Referensen får inte innehålla mellanslag.

Om du inte anger en referens kommer inkomstregistret att skapa en referens för anmälan. Referensen skapad av inkomstregistret har formatet IR-202X-XX.

Material som beställs

Lägg till materialet som ska beställas genom att välja Lägg till material, och välj materialet i rullgardinsmenyn. Du kan beställa flera olika materialposter i en beställning. Vilka andra material kan väljas i samma beställning beror dock på vilka materialposter du redan har valt. Inkomstregistret rekommenderar också att du väljer bara en materialpost per beställning.

Begränsa hämtningen med hämtningsvillkor

Du kan begränsa materialets innehåll genom att använda olika hämtningsvillkor. Urvalet av hämtningsvillkoren beror på materialet eller rapporten som beställs. En del av hämtningsvillkoren är obligatoriska och en del frivilliga.

Åtkomstprofil

Välj åtkomstprofil i rullgardinsmenyn. Till materialet hämtas endast de uppgifter som din informationsanvändarprofil ger behörighet till.

Hämtning av anmälningsversioner

Välj de anmälningsversioner som ska hämtas till materialet.

Alla anmälningsversioner hämtas: Till materialet hämtas alla anmälningsversioner, dvs. nya, ersättande och makulerade anmälningar.

Endast den senaste anmälningsversionen hämtas: Till materialet hämtas endast den senaste anmälningsversionen, som kan vara en ny, ersättande eller makulerad anmälan.

Tidsintervall

Välj tidsintervallet för uppgifterna i rapporten eller materialet. Den maximala längden för tidsintervallet beror på rapporten eller materialet som beställs.

Tidsintervallet kan vara intervall för betalningsdag, intervall för rapporteringsperiod eller hämtningsintervall för ändringar. På beställningen ska alltid anges antingen ett hämtningsintervall för ändringar gällande hela beställningen eller ett tidsintervall enligt uppgifterna i materialet.

Intervall för betalningsdag: Till materialet eller rapporten hämtas de anmälningar där prestationens betalningsdag eller en annan anmälningsdag infaller under det givna intervallet.

Intervall för rapporteringsperiod: Till materialet eller rapporten hämtas uppgifterna under det givna intervallet.

Hämtningsintervall för ändringar: Om du anger ett hämtningsintervall för ändringar hämtas allt material i beställningen under samma tidsintervall. Till materialet hämtas de anmälningar som införts i inkomstregistret, som korrigerats eller som makulerats under denna tid. Om du inte anger ett slutdatum hämtas anmälningar ända till hämtningstidpunkten.

Begränsning av hämtningen: inga ställföreträdande betalares anmälningar

Inget val: Detta är det förinställda valet. Lämna det oförändrat om du inte vill begränsa hämtningen.

Inga anmälningar där prestationen betalas av en ställföreträdande betalare: Till materialet hämtas endast de anmälningar som saknar angivelse av ställföreträdande betalare.

Inkomstregistrets anmälningsreferens

Du kan ange högst 200 inkomstregistrets anmälningsreferenser som hämtningsvillkor. Inkomstregistrets anmälningsreferens är en teknisk systemreferens av guid-format (till exempel 40c5d83b-b2f6-4f4c-8f95-51f9224c7388). Till materialet hämtas de anmälningar som har inkomstregistrets anmälningsreferens som hämtningsvillkor.

Användarnamn

Du kan begränsa hämtningen genom att ange kundnumret för en viss användare. Till rapporten hämtas endast uppgifterna om denna användares åtgärder.

Förhandsgranskning

Kontrollera uppgifterna i förhandsgranskningsfasen. Om uppgifterna i beställningen innehåller brister eller fel ska du gå tillbaka till beställningen och korrigera dem. Till slut välj Sänd. När beställningen har sparats i inkomstregistret får du en mottagningskvittering.

Granskning av rapporten

Din beställning syns om en stund på sidan Beställningar i e-tjänsten.

Välj beställningen och ladda ner den hämtade rapporten i Ladda rapporten. Du kan även skriva ut den färdiga filen med tangentkombinationen CTRL + P eller till exempel spara den på din dator.

Granskning av materialet

Din beställning syns om en stund på sidan Beställningar i e-tjänsten. Du kan ladda ner materialet från organisationens SFTP-mapp.