Inkomstslag för löner: 200-serien

Anmälningssätt 2 (Kompletterande inkomstslag)

Högre exakthetsnivå för anmälan om penninglöner.

Uppgifterna kan anges tillsammans med separat anmälda inkomstslag och poster som avdras från lönen.

Inkomstslag 200-serien
Kodvärde Inkomstslagets namn Förklaring

201

Tidlön

Lön som betalas på basis av arbetstiden. Tidlön kan fastställas t.ex. för en kalendermånad.

På tidlön verkställs förskottsinnehållning och betalas arbetsgivares socialförsäkringsavgifter.

202

Initiativarvode

Engångsersättning som betalas till initiativtagare t.ex. i samband med utveckling av verksamheten eller produkter.

Om förslagsbelöningen anknyter till arbete som avtalats i arbetsavtalet, behandlas arvodet som lön, dvs. utöver att förskottsinnehållning verkställs, betalas även socialförsäkringsavgifter på arvodet.

Om mottagaren av förslagsbelöning inte står i anställningsförhållande till den som betalar belöningen eller förslaget inte anknyter till det arbete som avtalats i arbetstagarens arbetsavtal, betalas inga socialförsäkringsavgifter på belöningen. På förslagsbelöningen verkställs då förskottsinnehållning, om mottagaren av förslagsbelöningen inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

Det förvalda värdet i inkomstslaget är att den omfattas av socialförsäkringsavgifter. Om en prestation som anmälts med ett inkomstslag avviker från det förvalda alternativet, anmäler prestationsbetalaren detta genom att dessutom ge en försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande.

203

Bonuslön

Premielön av engångsnatur, vars storlek bestäms helt eller delvis utifrån hur väl det arbetsresultat som ställts upp som mål uppnås. Arbetsresultatet kan mätas med mängd, kvalitet eller någon annan resultatfaktor.

Bonuslön skiljer sig från provisionslön på så sätt, att bonuslön är en premielön av engångsnatur och provision är en premielön av kontinuerlig karaktär. Dessa två baserar sig på att nå målsättningen som ställts på förhand åt personen eller gruppen. Bonuslön skiljer sig från vinstarvoden på så sätt, att vinstarvode betalas utan en på förhand avtalad plan och som bildas utifrån företagets vinst.

Förskottsinnehållning verkställs på bonuslön och socialförsäkringsavgifter betalas.

204

Kompletteringslön för förmånstid

Lön som betalas till en arbetstagare som erhåller en förmån och som täcker differensen mellan den fulla lönen och den utbetalda förmånen.

Den betalda förmånen kan även vara sjukdagpenning som betalas av FPA. När arbetsgivaren betalar kompletteringslön för förmånstid, betalar FPA förmånen direkt till arbetstagaren, inte till arbetsgivaren.

På kompletteringslön för förmånstiden verkställs förskottsinnehållning och betalas arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter.

205

Ersättning för nödarbete

Arbetstidsersättning för nödarbete. Med nödarbete avses arbete som utförs i nödsituationer under tid som överskrider ordinarie arbetstid.

På nödarbete verkställs förskottsinnehållning och betalas arbetsgivares socialförsäkringsavgift.

206

Kvällsersättning

Arbetstidsersättning för kvällsarbete. Kvällsersättning kan betalas för ordinarie arbetstid eller den tid som överskrider ordinarie arbetstid.

På kvällsersättning verkställs förskottsinnehållning och betalas arbetsgivares socialförsäkringsavgift.

207

Kvällsskiftstillägg

Ersättning för skiftarbete som betalas för kvällsskift

På kostnadsersättningar verkställs förskottsinnehållning och betalas arbetsgivares socialförsäkringsavgift.

208

Ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden

En ersättning som arbetsgivaren betalar till arbetstagaren när anställningsförhållandet upphör utan uppsägningstid, dvs. i en situation där uppsägningstiden inte iakttas och anställningsförhållandet upphör omedelbart (AAL 6:4).

Med inkomstslaget anmäls även ersättning som arbetsgivaren betalar när arbetstagaren säger upp sig på grund av permittering som pågått i över 200 dagar samt när arbetsgivaren säger upp en permitterad arbetstagare.

Med inkomstslaget anmäls endast sådana poster som betalas när anställningsförhållandet upphör utan uppsägningstid. Lön för uppsägningstiden anmäls med andra prestationsbetalningsslag, t.ex. inkomstslagen Lön totalt (101) eller Tidlön (201).

På ersättning för uppsägningstiden verkställs förskottsinnehållning, men inga socialförsäkringsavgifter betalas.

209

Kilometerersättning (skattepliktig)

Kilometerersättning som inte uppfyller kraven för skattefrihet

Skattepliktig kilometerersättning kan betalas till både personer i anställningsförhållande och andra personer. Det finns flera grunder för att kilometerersättningen är skattepliktig. Skatteförvaltningen har fastställt en övre gräns för skattefria kilometerersättningar som arbetsgivaren betalar till anställda, och den överstigande delen är skattepliktig förvärvsinkomst. Kilometerersättning till personer i uppdragsförhållande är skattepliktig förvärvsinkomst i sin helhet.

Med inkomstslaget anmäls endast skattepliktig kilometerersättning som betalats till personer i anställningsförhållande. Om skattepliktig kilometerersättning betalas till en person eller ett samfund i uppdragsförhållande, anmäls ersättningen som arbetsersättning och kostnaden läggs till arbetsersättningens belopp (se beskrivning av inkomstslaget Arbetsersättning (336)).

Förskottsinnehållning verkställs på inkomsten. Det förvalda värdet i inkomstslaget är att den omfattas av socialförsäkringsavgifter.

Om en prestation som anmälts med ett inkomstslag avviker från det förvalda alternativet, anmäler prestationsbetalaren detta genom att dessutom ge en försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget. En sådan situation kan uppstå t.ex. då arbetsgivaren betalar till arbetstagaren skattepliktig kilometerersättning på basis av kollektivavtal med grunder som är lindrigare än de grunder som fastställs i Skatteförvaltningens kostnadsbeslut och ersättningsbeloppet inte överskrider maximibeloppen för skattefria prestationer enligt Skatteförvaltningens kostnadsbeslut. I så fall omfattas inkomsten inte av arbetspensionsförsäkringsavgifter, arbetslöshetsförsäkringspremie eller försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande.

210

Mötesarvode

Arvode som betalas för deltagande i möte

På mötesarvode verkställs förskottsinnehållning.

Om betalningen av mötesarvode baserar sig på arbete i anställningsförhållande, betalas socialförsäkringsavgifter för mötesarvodet.

Om mottagaren av mötesarvodet inte är i anställningsförhållande, varierar skyldigheten att betala arbetspensionsavgift och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift samt dagpenningsavgift för arbetstagarens sjukförsäkring med den lag som tillämpas. Om mötesarvodet inte baserar sig på arbete i anställningsförhållande, kan arbetsgivaren teckna en frivillig pensionsförsäkring åt inkomsttagaren.

I inkomstslaget är det förvalt att inkomsten inte är underställd socialförsäkringsavgifter. Om en prestation som anmälts med ett inkomstslag avviker från det förvalda alternativet, anmäler prestationsbetalaren detta genom att dessutom ge en försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande.

211

Ersättning för lördagsarbete

Arbetstidsersättning för lördagsarbete. Ersättning för lördagsarbete kan betalas för ordinarie arbetstid eller den tid som överskrider ordinarie arbetstid.

Förskottsinnehållning verkställs på ersättningen och socialförsäkringsavgifter betalas.

212

Ersättning för mertidsarbete

Arbetstidsersättning för mertidsarbete.

Förskottsinnehållning verkställs på ersättningen och socialförsäkringsavgifter betalas.

213

Semesterpenning

En prestation som betalas på basis av arbetskollektiv- eller tjänstekollektivavtalet utöver semesterlönen, vars storlek bestäms enligt det tillämpliga kollektivavtalet eller antalet intjänade semesterdagar under föregående kvalifikationsår.

Om semesterpenningen byts till ledighet, anmäls lönen som betalats under ledigheten till exempel med inkomstslaget Tidlön (201).

Förskottsinnehållning verkställs på semesterpenning och socialförsäkringsavgifter betalas.

Tillägg till semesterlön omfattas av specificerings- och anmälningsskyldighet, oavsett om benämningen semesterpenning används om denna post. En sådan specifikation behövs till exempel för FPA och arbetslöshetskassan samt handläggning av ersättning för arbetsolycka.

214

Föreläsningsarvode

Arvode som betalas för att hålla föreläsning

På föreläsningsarvode verkställs förskottsinnehållning.

Om betalningen av föreläsningsarvode baserar sig på arbete i anställningsförhållande, betalas socialförsäkringsavgifter för föreläsningsarvodet.

Om mottagaren av föreläsningsarvodet inte är i anställningsförhållande, varierar skyldigheten att betala arbetspensionsförsäkringsavgift och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift samt arbetstagares sjukförsäkringsdagpenning efter vilken lag som tillämpas.

I inkomstslaget är det förvalt att inkomsten inte är underställd socialförsäkringsavgifter. Om en prestation som anmälts med ett inkomstslag avviker från det förvalda alternativet, anmäler prestationsbetalaren detta genom att dessutom ge en försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande.

215

Arvode för förtroendeuppdrag

Arvode som betalas för annan skötsel av förtroendeuppdrag än deltagande i möten

På arvode för förtroendeuppdrag verkställs förskottsinnehållning.

Vid betalning av arvode för förtroendeuppdrag står mottagaren av arvodet i allmänhet inte i anställningsförhållande till den som betalar arvodet, och inga socialförsäkringsavgifter behöver betalas på arvoden i dessa fall.

Inom den privata sektorn betalas dock sjukförsäkringsavgift för arvode för förtroendeuppdrag. Dessutom betalas pensionsförsäkringsavgift om betalaren har tecknat frivillig arbetspensionsförsäkring åt förtroendepersonen. På vissa arvoden för förtroendeuppdrag inom den offentliga sektorn betalas arbetspensionsförsäkringsavgift.

Det förvalda alternativet i inkomstslaget är att den är underställd arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och dagpenningsavgiften för arbetstagarens sjukförsäkring. Däremot är det förvalt att inkomsten inte är underställd pensions-, arbetslöshets, arbetsolycksfalls- eller yrkessjukdomsförsäkringsavgifter.

Om en prestation som anmälts med ett inkomstslag avviker från det förvalda alternativet, anmäler prestationsbetalaren detta genom att dessutom ge en försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande.

216

Annat betalt tillägg

Totalbeloppet av sådana arbetstids- och undantagssituationsersättningar som inte betalas ut regelbundet och inte räknas till lönen för ordinarie arbetstid.

Hit hör bland annat söckenhelgsersättningar, startpeng samt övriga eventuella ersättningar och tillägg som betalas med stöd av kollektivavtal eller arbetsavtal.

Förskottsinnehållning verkställs på övriga betalda tillägg och socialförsäkringsavgifter betalas.

Med inkomstslaget anmäls även dagtraktamenten som arbetsgivaren betalar till arbetstagaren på lindrigare grunder än Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar. Om betalningen baserar sig på ett kollektivavtal omfattas inkomsten inte av arbetspensionsförsäkringsavgifter, arbetslöshetsförsäkringspremie eller försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Inkomsten är emellertid underställd sjukförsäkringsavgifter.

Med inkomstslaget anmäls även ersättningar för tilläggssemesterdagar som kompletterar semestern. Ersättningen för tilläggssemesterdagar omfattas inte av arbetspensionsförsäkringsavgiften, arbetslöshetsförsäkringspremien eller försäkringspremien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, men den omfattas av sjukförsäkringsavgiften.

Med inkomstslaget anmäls dessutom den andel av flyttnings- och resekostnader för arbetstagaren som betalas av arbetsgivaren och som anses vara skattepliktig förvärvsinkomst. Enligt 69 c § i inkomstskattelagen är 50 procent av de kostnader för arbetstagaren och hans eller hennes familjemedlemmar som arbetsgivaren betalar och som betraktas som levnadskostnader skattepliktig förvärvsinkomst. Ersättning av flyttnings- och resekostnader är underställd socialförsäkringsavgifter.

Det förvalda värdet i inkomstslaget är att den omfattas av socialförsäkringsavgifter. Om en prestation som anmälts med ett inkomstslag avviker från det förvalda alternativet anmäler prestationsbetalaren detta genom att dessutom ge en försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande.

217

Lön för väntetid

Ersättning som arbetstagaren är berättigad till om löneutbetalningen fördröjs när anställningsförhållandet avslutats.

Om inte annat avtalas, ska lönen betalas den sista dagen i löneutbetalningsperioden. Lön för väntetid kan betalas för högst sex dagar.

På lön för väntetid verkställs förskottsinnehållning, men inga socialförsäkringsavgifter betalas.

218

Miljötillägg

Lönetillägg som betalas på grund av förhållandena på platsen för arbetets utförande. Miljötillägg är till exempel tillägg som betalas med stöd av kollektivavtal eller arbetsavtal så som flotationstillägg, kallområdestillägg och skärgårdstillägg.

Förskottsinnehållning verkställs på miljötillägg och socialförsäkringsavgifter betalas.

219

Dellön för sjuktiden

Enligt lagen eller kollektivavtal eller tjänstekollektivavtal nedsatt lön för sjukdomstid.

Som dellön för sjuktiden anmäls den andel av inkomsterna som personen fått som sänkt lön under sjuktiden.

Förskottsinnehållning verkställs på dellön för sjuktiden och socialförsäkringsavgifter betalas.

Om man som dellön betalar poster som inte är underställd socialförsäkringsavgifter (t.ex. skadestånd vid anställningsförhållandets upphörande), anmäler prestationsbetalaren detta genom att dessutom ge en försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande.

220

Provisionslön

Kontinuerlig premielön som utgör en bestående del av lönen och vars belopp har avtalats i arbetsavtalet.

Förskottsinnehållning verkställs på provisionslön och socialförsäkringsavgifter betalas.

221

Ersättning för söndagsarbete

Arbetstidsersättning som betalas för söndagsarbete. Ersättning för söndagsarbete kan betalas för ordinarie arbetstid eller den tid som överskrider ordinarie arbetstid.

Förskottsinnehållning verkställs på ersättningen och socialförsäkringsavgifter betalas.

222

Syntetisk option

Optionsrätt utifrån vilken inkomsttagaren inte är berättigad att teckna de aktier som utgör den underliggande tillgången till inlösningspriset, utan får skillnaden mellan inlösningspriset och värdet på aktien vid inlösningstidpunkten i kontanter (redovisning av nettovärdet). En syntetisk option berättigar inte till aktieteckning.

I praktiken handlar en syntetisk option om en penningbetalning vars belopp fastställs enligt utvecklingen för arbetsgivarbolagets aktiekurs. I stället för Syntetisk option kan arrangemanget kallas aktiebaserad bonus eller belöningssystem.

På förmån för option verkställs förskottsinnehållning, men socialförsäkringsavgifter betalas inte.

223

Resultatpremie

Lön som betalas utifrån huruvida ett på förhand avtalat resultatmål inom organisationen uppfylls eller överskrids.

Förskottsinnehållning verkställs på resultatpremie och socialförsäkringsavgifter betalas.

224

Penningersättning från arbetstidsbank

Lön som betalas på basis av tid som sparats i arbetstidsbanken.

I allmänhet kan lön tas ut från arbetstidsbanken endast i undantagsfall, till exempel när anställningsförhållandet avslutas eller när arbetstidsbanken upphör. I vissa arbetstidsbanker kan lön eller ledighet tas ut även på kredit.

Om det saldo som överförts till arbetstidsbanken tas ut som ledighet, anmäls lönen som betalats för ledigheten till exempel med inkomstslaget Tidlön (201).

Förskottsinnehållning verkställs på penningersättning från arbetstidsbank och socialförsäkringsavgifter betalas.

225

Ersättning för arbetstidsutjämning

Arbetstidsersättning som betalas för minskade förtjänster och som orsakas av att arbetstiden jämnas ut till genomsnittlig veckoarbetstid.

Inkomstslaget används när ersättningen betalas kontant i stället för ledighet. Inkomstslaget kan också användas när den normala lönen sänks för ledigheten och ersättning för arbetstidsutjämning betalas på motsvarande sätt.

Ersättning för arbetstidsutjämning betalas för ordinarie arbetstid. Till exempel är den s.k. Pekkanen-ersättningen är en ersättning för arbetstidsutjämning.

Förskottsinnehållning verkställs på ersättningen och socialförsäkringsavgifter betalas.

226

Aktieemission som grundar sig på arbetsförhållande

Aktieemission som riktas till bolagets egen personal. En förmån som uppstår på en anställningsförhållande baserad rätt att teckna aktier i arbetsgivarföretaget är skattepliktig förvärvsinkomst.

Med inkomstslaget anmäls endast det förmånsbelopp som utgör skattepliktig förvärvsinkomst. Förskottsinnehållning verkställs på aktieemission som baserar sig på anställningsförhållande, men inkomsten är inte underställd socialförsäkringsavgifter.

Om förmånen inte är tillgänglig för majoriteten av personalen, är den erhållna rabatten lön som omfattas av socialförsäkringsavgifter till sitt fulla belopp. Då anmäler betalaren hela prestationsbeloppet med inkomstslaget Aktieemission som grundar sig på arbetsförhållande (226) och anmäler med uppgiften Typ av försäkringsuppgift som hänför sig till inkomstslaget att inkomsten omfattas av socialförsäkringsavgifter.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande.

Teckningsförmånen gäller även andelar i samfund.

227

Ackordslön

Prestationslön som betalas på basis av utförande av en på förhand avtalad arbetshelhet.

I prestationslön ingår en fast och en rörlig del.

Förskottsinnehållning verkställs på prestationslön och socialförsäkringsavgifter betalas.

229

Skadestånd vid avslutande av ett anställningsförhållande eller permittering

En ersättning som arbetsgivaren är skyldig att betala när arbetsgivaren har avslutat ett anställningsförhållande för en person i strid med arbetsavtalslagen, lagen om kommunala tjänsteinnehavare eller statstjänstemannalagen. I punkten anmäls även ersättning för hävning av anställningsförhållande (AAL 8:1, 55/2001) samt ersättning för ogrundad permittering.

Ersättning som betalas på grund av ogrundat avslutande av anställningsförhållande kan basera sig på dom av en domstol, förlikning som stadfästs av en domstol, resultat av förhandlingar som förts av organisationer som företräder parterna i anställningsförhållandet eller avtal mellan parterna.

Skadestånd vid avslutande av ett anställningsförhållande eller permittering är inte skattepliktiga inkomst, om det inte har erhållits i stället för skattepliktig inkomst eller som ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst. Skattepliktig inkomst är inte heller de i lagen närmare definierade gottgörelser för försummelse av samarbetsskyldigheter.

Med inkomstslaget anmäls endast skattepliktiga belopp, inte t.ex. skattefria gottgörelser med stöd av samarbetslagen eller jämställdhetslagen. Skattefria skadestånd anmäls inte till inkomstregistret.

Med inkomstslaget anmäls inte ersättningar baserade på arbetsprestation som betalas i samband med uppsägning, utan dessa anmäls med andra lönebetalningsslag, t.ex. inkomstslagen Lön totalt (101) eller Tidlön (201).

På skattepliktigt skadestånd verkställs förskottsinnehållning, men socialförsäkringsavgifter betalas inte.

230

Beredskapsersättning

Lön som betalas för att arbetstagaren är nåbar och arbetsgivaren vid behov kan kalla honom eller henne för att sköta uppgifter som hör till anställningsförhållandet

Förskottsinnehållning verkställs på beredskapsersättning och socialförsäkringsavgifter betalas.

231

Frivillig ersättning vid avslutande av ett anställnings-förhållande

Ersättning som arbetsgivaren frivilligt betalar när ett anställningsförhållande sägs upp eller upplöses genom avtal

Frivillig ersättning vid avslutande av ett anställningsförhållande är till exempel avgångsvederlag till verkställande direktör (s.k. gyllene fallskärm), avgångsvederlag, avgångspenning och stödpaket. Ersättningen kan även betalas i någon annan form än pengar.

På ersättning vid avslutande verkställs förskottsinnehållning, men socialförsäkringsavgifter betalas inte.

232

Ersättning för veckovila

Arbetstidsersättning som betalas för utfört arbete under veckovila.

Förskottsinnehållning verkställs på ersättning för veckovila och socialförsäkringsavgifter betalas.

233

Vinstarvode

Premie som utdelas till arbetstagarna genom bolagsstämmans beslut utan en på förhand avtalad plan och som bildas utifrån företagets vinst

På andra vinstpremier än sådana som överförs till en personalfond verkställs förskottsinnehållning. På de vinstpremier som företaget betalat till personalfonden eller vinstpremier som arbetstagaren direkt lyft kontant enligt personalfondsstadgarna betalas inte socialförsäkringsavgifter.

Om företaget inte har en personalfond som avses i lagen om personalfonder, betalas inte socialförsäkringsavgifter för vinstpremier, om vinstpremien betalas till arbetstagaren med stöd av bolagsstämmans beslut som vinstutdelning eller kontant förutsatt att vinstpremien betalas till hela personalen och syftet inte är att ersätta ett lönesystem som kollektiv- eller arbetsavtalet förutsätter. Dessutom förutsätts att grunderna för fastställandet av kontantpremien är förenliga med 70 § 3 mom. 10 punkten i pensionslagen för arbetstagare och 2 § 2 och 3 punkten i lagen om personalfonder och att bolagets fria egna kapital är större än det sammanlagda beloppet av kontantpremien och dividenden till aktieägarna och som fastställs på bolagsstämman. I lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar finns motsvarande bestämmelser.

I inkomstslaget är det förvalt att den inte är underställd socialförsäkringsavgifter. Om en prestation som anmälts med ett inkomstslag avviker från det förvalda alternativet, anmäler prestationsbetalaren detta genom att dessutom ge en försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande.

234

Semesterersättning

Penningersättning som betalas i stället för att ge semester Semesterersättning kan betalas under anställningsförhållandet eller när anställningsförhållandet avslutas.

Med inkomstslaget anmäls också byggbranschens semesterpenning. I kollektivavtalet har semesterersättning, semesterlön och semesterpenning alla sammanslagits till en ersättning, semesterpenning, som är 18,5 % utgående från kvalifikationsårets förtjänst. I regel är 1/3 av byggbranschens semesterersättning semesterpenning och 2/3 semesterlön eller semesterersättning beroende på om arbetsavtalsförhållandet fortsätter eller upphör.

Med inkomstslaget anmäls även ledighetsersättning som betalas när ett tjänsteförhållande upphör till lärare eller studiehandledare som anställts för en kortare tid än ett år. Beloppet på ersättningen grundar sig på antalet arbetsdagar för personen

Ersättning för extra lediga dagar som kompletterar semestern anmäls med inkomstslaget Annat betalt tillägg (216).

Förskottsinnehållning verkställs på semesterersättning och socialförsäkringsavgifter betalas.

235

Övertidsersättning

Arbetstidsersättning som betalas för övertidsarbete. Som övertid betraktas ett arbete, som utförs på arbetsgivarens initiativ under den tid som överskrider den avtalade övertidsgränsen.

Förskottsinnehållning verkställs på övertidsersättning och socialförsäkringsavgifter betalas.

236

Nattersättning

Arbetstidsersättning för nattarbete.

Förskottsinnehållning verkställs på nattersättning och socialförsäkringsavgifter betalas.

237

Nattskiftstillägg

Ersättning för skiftarbete som betalas för nattskift.

Förskottsinnehållning verkställs på nattskiftstillägg och socialförsäkringsavgifter betalas.

238

Annat regelbundet tillägg

Totalbeloppet av sådana arbetstids- och undantagssituationsersättningar som betalas ut regelbundet och räknas till lönen för ordinarie arbetstid.

Andra regelbundna tillägg är t.ex. penningersättningar för naturaförmåner, ersättningar för helgaftonsarbete och andra eventuella regelbundna ersättningar och tillägg som betalas ut på basis av villkoren i kollektivavtal eller arbetsavtal, såsom språktillägg.

Ett tillägg som betalas ut sporadiskt betraktas också som ett regelbundet tillägg, om tillägget ingår i lönen för ordinarie arbetstid.

På regelbundna tillägg ska förskottsinnehållning verkställas och socialförsäkringsavgifter betalas.

239

Ersättning för kompensationsledighet

En ersättning som används i vissa branscher som betalas ut vid arbetsförhållandets upphörande för lediga dagar som inte tagits ut.

Arbete som utförts i vissa branscher ackumulerar kompensationsledighet till arbetsutföraren. Under arbetsförhållandet tar man ut kompensationsledigheten som ledighet. Om arbetstagaren vid arbetsförhållandets upphörande inte har tagit ut sina lediga dagar, betalas ersättning för dessa dagar till arbetstagaren.

Penningersättning som betalas i stället för att ge semester anmäls med inkomstslaget Semesterersättning (234).

På ersättningen för kompensationsledigheten ska förskottsinnehållning verkställas och socialförsäkringsavgifter betalas.

Sidan har senast uppdaterats 8.2.2024