Inkomstslag för löner: 400-serien

Poster som ska dras av inkomsterna och övriga avgifter

Uppgifterna kan anges i samma anmälan med anmälningssätt 1 (lön totalt) och anmälningssätt 2 (kompletterande inkomstslag) samt dessutom i samband med inkomstslagen (1 och 2).

Inkomstslag 400-serien
Kodvärde Inkomstslagets namn Förklaring

401

Ersättning för bilförmån

Självriskandel av naturaförmån som arbetstagaren betalar för penningvärdet av bilförmån.

Självriskandelen av bilförmånen minskar den arbetsinkomst som ligger till grund för socialförsäkringsavgifter och det beskattningsbara förmånsbeloppet eller avlägsnar den helt. Om självriskandelen av bilförmånen är lägre än bilförmånens beskattningsvärde, utgör differensen mellan beskattningsvärdet och den ersättning som tas ut för bilförmånen skattepliktig lön för arbetstagaren. Om självriskandelen motsvarar beskattningsvärdet av bilförmånen, uppkommer ingen beskattningsbar förmån. Även då ska ersättningen anmälas. Då ska dessutom ersättningen anmälas med inkomstslaget Bilförmån (304).

Värdet på bilförmånen anmäls till fullt belopp med inkomstslaget Bilförmån (304) och Ersättning för bilförmån (401) anmäls den självriskandel som debiterats arbetstagaren.

Bilförmån ska anmälas även i det fall att arbetsgivaren tagit ut av arbetstagaren ett belopp på naturaförmånen som motsvarar naturaförmånens penningvärde eller en större ersättning, och ingenting återstår att lägga till lönen.

Arbetsgivaren kan debitera självriskandelen för bilförmånen av arbetstagarens nettolön.

402

Förskottsinnehållning

Förskottsuppbörd där betalaren drar av skatt som beräknats enligt förskottsinnehållningsprocenten från det belopp som betalas till den skattskyldige.

Förskottsinnehållning kan anmälas som total summa, även om flera inkomstslag anmälts.

403

Avgift för förtroendevald

Avgift som kan tas ut av vissa förtroendevaldas mötesarvoden och som redovisas av partierna.

Avgift för förtroendevalda gäller personer som verkar som förtroendevalda i en kommun, en samkommun, ett välfärdsområde eller i en välfärdssamkommun. Endast dessa aktörer kan anmäla avgifter för förtroendevalda.

Den som betalar mötesarvodet anmäler avgiften för förtroendevald som tagits ut av mötesarvodet till personen som valts till förtroendeuppdraget. Ett arvode som betalats till en förtroendevald anmäls med inkomstslagen Mötesarvode (210), Arvode för förtroendeuppdrag (215) eller Lön totalt (101) beroende på grunden för betalningen. 

Om en inkomsttagare som verkar som förtroendevald själv har betalat avgiften direkt till partiet, anmäls avgiften inte till inkomstregistret. Partiet anmäler avgiften till Skatteförvaltningen i årsanmälan.

Avgiften anmäls inte om den inte gäller ett förtroendeuppdrag i en kommun, samkommun, ett välfärdsområde eller en välfärdssamkommun, till exempel styrelsemedlemskap i ett aktiebolag eller annat privaträttsligt samfund.

404

Källskatt

En slutgiltig skatt på betalning till en begränsat skattskyldig som den som betalar inkomsten är skyldig att bära upp på inkomsten när den betalas.

Med specifikationsslaget anmäls endast uppburen källskatt som redovisats till Finland.

Källskatt kan anmälas som total summa, även om flera inkomstslag anmälts.

Källskatt omfattar inte arbetstagarens sjukförsäkringsavgift, utan den debiteras separat vid behov. Då anmäls arbetstagarens sjukförsäkringsavgift med inkomstslaget Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift (412).

Om källskatt inte tas ut på royaltyn av en begränsat skattskyldig, ska betalaren anmälan källskattebeloppet som 0 euro. Punkten får därmed inte lämnas tom.

405

Källskatteavdrag

Avdrag som görs på det sammanlagda beloppet på penninglön och naturaförmåner innan källskatten tas ut.

Från den totala inkomsten görs ett avdrag om 510 euro per månad, om 35 % i källskatt uppbärs på inkomsten vid debitering av källskatt. Vad gäller inkomst som flutit in under kortare tid än en månad uppgår avdraget till 17 euro per dag. Avdraget kan dock inte vara högre än inkomsten. Beviljandet av avdraget förutsätter att den skattskyldige visar ett källskattekort med uppgift om avdraget till betalaren.

406

Lön som ska betalas ut

Penninglön som betalas efter förskottsinnehållning, arbetstagarens socialförsäkringsavgifter och andra andelar som ska dras av till arbetstagaren.

Övriga andelar som ska dras av kan omfatta till exempel avgifter som tas ut av arbetstagaren för naturaförmåner, medlemsavgifter som arbetsgivaren innehåller för arbetslöshetskassa och fackavgifter samt utsökningsavgifter.

Kostnader som hör till arbetsgivaren, såsom hotellavgifter, biljettkostnader eller eventuella företagshälsovårdsavgifter anmäls inte med inkomstslaget Lön som ska betalas ut.

407

Ersättning för andra naturaförmåner

Andel av naturaförmånens värde som arbetstagaren betalar själv

I punkten anges den summa som av arbetstagaren tagits ut för andra naturaförmåner än bilförmån eller personalbiljett.

Värdet på naturaförmånen anmäls till fullt belopp med eget inkomstslag och med inkomstslaget Ersättning för andra naturaförmåner (407) anmäls den självriskandel som debiterats arbetstagaren.

Även om arbetsgivaren debiterat eller arbetstagaren annars betalat till arbetsgivaren ett belopp som motsvarar naturaförmånens penningvärde anmäls naturaförmånen och den debiterade ersättningen separat till sitt fulla belopp till inkomstregistret. Ersättningen som debiterats av naturaförmånen sänker beloppet på arbetsinkomsten som utgör grunden för socialförsäkringsavgifter och beskattningsbara inkomsten.

Om ersättningen för kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet anmäls den debiterade ersättningen inte med specifikationsslaget Ersättning som debiterats övriga naturaförmåner. Då används endast uppgiften Ersättningen för kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet - ”Ja (true)”.

Arbetsgivaren kan debitera ersättningen för naturaförmåner av arbetstagarens nettolön.

Om naturaförmånen som anmälts med inkomstslaget Övriga naturaförmåner (317) inte är underställd socialförsäkringsavgifter och prestationsbetalaren har anmält detta med en försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget, ska den motsvarande försäkringsuppgiften läggas till inkomstslaget Ersättning för andra naturaförmåner (407) till den del som den debiterade ersättningen hänför sig till den del av förmånen som inte är underställd socialförsäkringsavgifter. Även om förvalet för inkomstslaget är att prestationen inte är underställd socialförsäkringsavgifter, ska betalaren med anmälan bekräfta uppgifterna på ovannämnda sättet.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande

Detaljerade anvisningar för anmälan av naturaförmåner: Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar

408

Övriga poster som ska dras av från nettolönen

Poster som lönebetalaren avdrar från nettolönen innan prestationen betalas till inkomsttagaren.

Betalaren kan dra av prestationer från nettolönen med stöd av lag eller avtal. Betalaren kan kvitta mot lönen till exempel egna fordringar eller sådana betalningar som betalaren och inkomsttagaren har kommit överens om. Poster som avdras från nettolönen är t.ex. medlemsavgifter till arbetslöshetskassa och fackförening samt parkeringshallsavgifter.

Det rekommenderas att löneutmätning alltid bör anmälas under inkomstslaget Utmätning (417) och att beloppet inte ska anmälas under Övriga poster som ska dras av från nettolönen (408).

409

Nettolön

Lön på vilken förskottsinnehållning har verkställts och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter har betalats.

Med nettolön avses inte samma sak som med lön som betalas till arbetstagaren.

410

Kollektiv tilläggspensionsförsäkringsavgift som betalats av arbetsgivaren

Arbetsgivarens andel av avgiften för tilläggspensionsförsäkring för att täcka den kollektiva tilläggspensionen

Avgiften anmäls endast om arbetstagaren betalar en del av den. Om arbetsgivaren betalar hela avgiften för kollektivt tilläggspensionsskydd anmäls uppgiften inte anmälan om löneuppgifter.

I punkten anges endast avgifter för kollektivt tilläggspensionsskydd som tecknats 6.5.2004 eller därefter. Om arbetstagaren har varit försäkrad före 6.5.2004, anmäls avgifter som arbetstagaren debiterats endast i punkten Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift.

Avgifterna anmäls i punkten också när en ny arbetstagare blir delaktig av en kollektiv försäkring som arbetsgivaren tecknat före 6.5.2004.

411

Andel av kollektiv tilläggspensionsförsäkringsavgift som betalats av arbetsgivaren och som debiteras arbetstagaren

Arbetstagarens andel av avgiften för tilläggspensionsförsäkring för att täcka den kollektiva tilläggspensionen.

Avgiften anmäls endast om arbetstagaren betalar en del av den. Om arbetsgivaren betalar hela avgiften för kollektivt tilläggspensionsskydd anmäls uppgiften inte anmälan om löneuppgifter.

I punkten anges endast avgifter för kollektivt tilläggspensionsskydd som tecknats 6.5.2004 eller därefter. Om arbetstagaren har varit försäkrad före 6.5.2004, anmäls avgifter som arbetstagaren debiterats endast i punkten arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift.

Avgifterna anmäls i punkten också när en ny arbetstagare blir delaktig av en kollektiv försäkring som arbetsgivaren tecknat före 6.5.2004.

412

Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

En del av sjukförsäkringsavgiften med vilken arbetstagaren deltar i finansieringen av arbetsinkomstförsäkringen.

Sjukförsäkringsavgift för allmänt skattskyldiga inkomsttagare ingår alltid i förskottsinnehållningen, och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift ska inte anmälas separat för allmänt skattskyldiga.

Sjukförsäkringspremien för begränsat skattskyldiga ska tas ut separat utöver källskatt om inte den begränsat skattskyldige har sökt sig till beskattning i enlighet med lagen om beskattningsförfarande, då beskattningen ingår i förskottsuppbörden.

I arbetstagarens sjukförsäkringsavgift ingår sjukförsäkringens dagpenningsavgift och sjukförsäkringens sjukvårdsavgift. Beloppen fastställs årligen genom statsrådets förordning.

413

Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

Arbetspensionsförsäkringsavgift som bestäms enligt bruttolönen, med vilken arbetstagaren deltar i finansieringen av arbetspensionsförsäkringen.

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift dras av från arbetstagarens nettolön.

414

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

Arbetslöshetsförsäkringsavgift som bestäms enligt bruttolönen, med vilken arbetstagaren deltar i finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen.

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie dras av från arbetstagarens nettolön.

415

Ersättning för personalbiljett

Självriskandel av naturaförmån som arbetstagaren betalar för penningvärdet av personalbiljett.

En del av personalbiljettens värde är skattefritt och en del är skattepliktigt. Den skattepliktiga andelen av personalbiljetten är en naturaförmån. En personlig kollektivtrafikbiljett som arbetsgivaren ger arbetstagaren för resor mellan bostaden och arbetsplatsen är skattefri inkomst till ett värde av högst 3 400 euro. Uppgifter om personalbiljetter ska alltid anmälas även om det inte uppkommit någon beskattningsbar förmån.

Om löntagaren köper biljetten själv och arbetsgivaren betalar biljettpriset eller en del därav till arbetstagaren, anses andelen som arbetsgivaren betalat i sin helhet utgöra arbetstagarens lön. Då anmäls biljettpriset endast som lön.

Arbetsgivaren kan debitera självriskandelen för personalbiljetten av arbetstagarens nettolön.

Arbetsgivaren ska dra av den ersättning som debiterats av arbetstagaren från den andel av personalbiljetten som betraktas som lön. Som andel som betraktas som lön anmäls det återstående beloppet.

Personalbiljettens skattefria och skattepliktiga belopp beräknas på årsnivå i motsats till övriga naturaförmåner, där värderingen i regel sker på månadsnivå. Om en personalbiljett ges en gång per år i början av året och ersättning tas ut regelbundet under hela året, skulle personen i praktiken få en skattepliktig förmån i början av året, eftersom betalaren inte har hunnit debitera mer än en månads ersättning för förmånen. För att betalaren inte ska behöva korrigera inlämnade anmälningar i ovan beskrivna fall, kan betalaren redan på förhand förutse situationen och fördela den skattefria andelen på hela året och anmäla den varje månad till inkomstregistret tillsammans med den ersättning som debiterats.

Detaljerade anvisningar för anmälan av naturaförmåner: Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar

416

Skatt som betalats till utlandet

Skatt, till exempel förskottsinnehållning, som arbetsgivaren innehållit från arbetstagarens lön och betalat till arbetsstaten. Förskottsinnehållningen ska motsvara den slutliga lönen så exakt som möjligt.

I allmänhet är det fråga om en situation där en finländsk arbetsgivare har ett fast driftställe utomlands och arbetsgivarskyldigheter där. Uppgifterna har betydelse, eftersom Finland i egenskap av hemviststat har en skyldighet att undanröja dubbel beskattning.

Med specifikationsslaget anges inte skatt som arbetstagaren eventuellt själv betalat utomlands, utan den anmäler arbetstagaren själv i sin beskattning.

417

Utmätning

Innehållning som görs för skuld som ska indrivas Det belopp som utmäts beräknas utifrån nettoinkomsten.

Vid utmätning ska dock ett skyddat belopp lämnas kvar för gäldenärens och hans eller hennes familjs utkomst.

Om prestationsbetalaren mäter ut inkomsttagarens lön, är rekommendationen att löneutmätningen alltid bör anmälas under inkomstslaget Utmätning (417) och att beloppet inte ska anmälas under Övriga poster som ska dras av från nettolönen (408).

418

Försäkringsavgift för en individuell, frivillig pensionsförsäkring

Premie för en pensionsförsäkring som kompletterar det lagstadgade pensionsskyddet och som riktas till en bestämd person. Försäkringspremien för en individuell, frivillig pensionsförsäkring kan vara kontinuerlig eller betalas en gång.

I punkten anges avgifterna för en individuell, frivillig pensionsförsäkring som tecknats för arbetstagaren. Dessutom anges avgifterna för sådana individuella pensionsförsäkringar som tecknats för bolagsman i öppet bolag, ansvarig bolagsman i kommanditbolag eller delägare i ett aktiebolag som inte har arbetspensionsförsäkring.

Om arbetsgivarens avgifter för den frivilliga individuella pensionsförsäkringen överstiger 8 500 euro, är de skattepliktig inkomst för vilken även arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter ska betalas. Om avgifterna överstiger 8 500 euro om året anmäler betalaren de överstigande avgifterna som övriga naturaförmåner.

I punkten anges endast avgifterna för den individuella, frivilliga pensionsförsäkringen. Om arbetsgivaren för arbetstagarens räkning betalat arbetstagarens obligatoriska pensionsförsäkringsavgifter, arbetslöshetsförsäkringsavgifter och avgifter för en frivillig pensionsförsäkring som arbetstagaren själv tecknat anmäls dessa med inkomstslaget Övriga naturaförmåner (317).

Skattefria avgifter till en livförsäkring som arbetsgivaren tecknat för en arbetstagare anmäls inte med anmälan om löneuppgifter.

419

Avdrag före förskottsinnehållning

Direkt kostnad för utförande av arbetet som arbetstagaren betalar själv och som arbetsgivaren drar av från bruttolönen innan förskottsinnehållningens andel bestäms. Exempel på sådana kostnader är kostnader som löntagaren betalat för användning av motorsåg och andra arbetsredskap. Kostnader av den här typen är också utgifter för arbetsresor, om arbetsgivaren inte betalar skattefria ersättningar för dem utöver lönen.

Som avdragsbelopp kan man anmäla ett belopp som är högst lika stor som prestationen.

I punkten antecknas det avdrag som gjorts före verkställandet av förskottsinnehållningen. Avdragens andel ska även ingå i lönen som anmälts med inkomstslaget.

Betalaren kan i vissa lagstadgade situationer dra av från en idrottares arvoden innan förskottsinnehållningen verkställs sådana kostnader som idrottaren själv har betalat och som har direkt orsakats av idrott. Ett sådant avdrag som betalaren genomfört anmäls med inkomstslaget Avdrag före förskottsinnehållning. Avdragens andel ska även ingå i lönen som anmälts med inkomstslaget Arbetsersättning (336). Som avdragsbelopp kan man anmäla ett belopp som är högst lika stor som prestationen, även om de kostnader som åsamkats idrottaren skulle vara högre än arvodet.

Om betalaren gör ett avdrag från en sådan inkomst som inte är underställd socialförsäkringsavgifter, ska betalaren ange uppgiften Typ av försäkringsuppgift för inkomstslaget Avdrag före förskottsinnehållning. Det förvalda värdet för inkomstslaget Avdrag före förskottsinnehållning är att inkomstslaget inte är underställd socialförsäkringsavgifter. Trots det ska betalaren ange uppgiften Typ av försäkringsuppgift (Underställd socialförsäkringsavgifter: Nej), om avdraget görs från inkomst som inte är underställd socialförsäkringsavgifter.

Om betalaren på samma betalningsomgång betalar ut lön som är underställd socialförsäkringsavgift och sådan lön enligt FörskUL 13 § som inte utgör grund för socialförsäkringsavgifter och det hänförs till någon av inkomsterna kostnader som dras av före förskottsinnehållningen, ska betalaren ange uppgiften Typ av försäkringsuppgift. Med denna uppgift hänförs avdraget till rätt inkomstslag.

Om betalaren på samma gång drar av kostnader från inkomster som är underställd socialförsäkringsavgifter och inkomster på vilka socialförsäkringsavgifter inte betalas, ska betalaren anmäla avdragen separat var för sig. Typ av försäkringsuppgift (Underställd socialförsäkringsavgifter: Nej) ska anges för avdraget från inkomst på vilken socialförsäkringsavgifter inte betalas.

Om avdrag före förskottsinnehållning verkställs på inkomst som är underställd alla socialförsäkringsavgifter, behöver betalaren inte anmäla uppgiften Typ av försäkringsuppgift, om betalaren inte samtidigt betalar någon annan inkomst som inte är underställd socialförsäkringsavgifter. 

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande

Detaljerade anvisningar för anmälan av naturaförmåner: Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar

420

Ersättning för cykelförmån

Självriskandel för naturaförmån som arbetstagaren betalar för penningvärdet av cykelförmånen.

En del av cykelförmånens värde är skattefritt och en del är skattepliktigt. Av cykelförmånen är 1 200 euro skattefritt och den överstigande delen skattepliktig naturaförmån. Det ska alltid lämnas in en anmälan om cykelförmånen, även när ingen beskattningsbar förmån existerar. Den ersättning som debiterats för förmånen minskar det beskattningsbara förmånsbeloppet.

Arbetsgivaren kan ta ut självriskandelen för cykelförmånen av arbetstagarens nettolön.

Anmälan av cykelförmån skiljer sig från övriga naturaförmåner på samma sätt som anmälan av personalbiljett, eftersom arbetsgivaren ska dra av den ersättning som tas ut av arbetstagaren från den andel av cykelförmånen som betraktas som lön. Som andel som betraktas som lön anmäls det återstående beloppet.

Om ingen förmån som kan betraktas som lön uppkommer, ska arbetsgivaren dra av den ersättning som debiteras av arbetstagaren från cykelförmånens skattefria andel. Som cykelförmånens skattefria andel anmäls det återstående beloppet.

Detaljerade anvisningar för anmälan av naturaförmåner: Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024