Inkomstslag för löner: 400-serien

Poster som ska dras av inkomsterna

Uppgifterna kan anges i samma anmälan med anmälningssätt 1 (lön totalt) och anmälningssätt 2 (kompletterande inkomstslag) samt dessutom i samband med inkomstslagen (1 och 2). 

Inkomstslag 400-serien
KodvärdeInkomstslagets namnFörklaring

401

Ersättning för bilförmån

Självriskandel av naturaförmån som arbetstagaren betalar för penningvärdet av bilförmån.

Självriskandelen av bilförmånen minskar den skattepliktiga förmånen eller avlägsnar den helt. Om självriskandelen av bilförmånen är lägre än bilförmånens beskattningsvärde, utgör differensen mellan beskattningsvärdet och den ersättning som tas ut för bilförmånen skattepliktig lön för arbetstagaren. Om självriskandelen motsvarar beskattningsvärdet av bilförmånen, uppkommer ingen beskattningsbar förmån. Även då ska ersättningen anmälas. Då ska dessutom ersättningen anmälas med inkomstslaget Bilförmån.

Värdet på bilförmånen anmäls till fullt belopp med inkomstslaget Bilförmån och Ersättning för bil-örmån anmäls den självriskandel som debiterats arbetstagaren.

Bilförmån ska anmälas även i det fall att arbetstsgivaren tagit ut av arbetstagaren ett belopp på naturaförmånen som motsvarar naturaförmånens penningvärde eller en större ersättning, och ingenting återstår att lägga till lönen.

Arbetsgivaren kan debitera självriskandelen för bilförmånen av arbetstagarens nettolön.

402

 Förskottsinnehållning

Förskottsuppbörd där betalaren drar av skatt som beräknats enligt förskottsinnehållningsprocenten från det belopp som betalas till den skattskyldige.

Förskottsinnehållning kan anmälas som total summa, även om flera inkomstslag anmälts.

403

 Avgift för förtroendevald

Avgift, som kan tas ut av kommunala förtroendevaldas mötesarvoden och som redovisas av partierna.

Endast kommuner och samkommuner kan anmäla avgiften. Kommunen eller samkommunen anmäler avgiften för förtroendevald som debiterats arvoden till kommunala förtroendevalda. Arvode som betalats till förtroendevald anmäls med inkomstslagen Mötesarvode, Arvode för förtroendeuppdrag eller Lön totalt beroende på grunden för betalningen.

Om en förtroendevald själv har betalat avgiften direkt till partiet, anmäls avgiften inte till inkomstregistret. Partiet anmäler avgiften till Skatteförvaltningen i årsanmälan.
Avgiften anmäls inte om den tagits ut för ett ickekommunalt förtroendeuppdrag, t.ex. styrelsemedlemskap i ett aktiebolag eller privaträttsligt samfund.

404

 Källskatt

En slutgiltig skatt på betalning till en begränsat skattskyldig som den som betalar inkomsten är skyldig att bära upp på inkomsten när den betalas.

Med specifikationsslaget anmäls endast uppburen källskatt som redovisats till Finland.

Källskatt kan anmälas som total summa, även om flera inkomstslag anmälts.

Källskatt omfattar inte arbetstagarens sjukförsäkringsavgift, utan den debiteras separat vid behov. Då anmäls arbetstagarens sjukförsäkringsavgift med inkomstslaget Arbetstagarens socialförsäkringsavgift.

405 

 Källskatteavdrag

Avdrag som görs på det sammanlagda beloppet på penninglön och naturaförmåner innan källskatten tas ut.

Från den totala inkomsten görs ett avdrag om 510 euro per månad, om 35 % i källskatt uppbärs på inkomsten vid debitering av källskatt. Vad gäller inkomst som flutit in under kortare tid än en månad uppgår avdraget till 17 euro per dag. Avdraget kan dock inte vara högre än inkomsten. Beviljandet av avdraget förutsätter att den skattskyldige visar ett källskattekort med uppgift om avdraget till betalaren.

406 

 Lön som ska betalas ut

Penninglön som betalas efter förskottsinnehållning, arbetstagarens socialförsäkringsavgifter och andra andelar som ska dras av till arbetstagaren.

Övriga andelar som ska dras av kan omfatta till exempel avgifter som tas ut av arbetstagaren för naturaförmåner, medlemsavgifter som arbetsgivaren innehåller för arbetslöshetskassa och fackavgifter samt utsökningsavgifter.

Kostnader som hör till arbetsgivaren, såsom hotellavgifter, biljettkostnader eller eventuella företagshälsovårdsavgifter anmäls inte med inkomstslaget Lön som ska betalas ut.

407

Ersättning för andra naturaförmåner

Andel av naturaförmånens värde som arbetstagaren betalar själv

I punkten anges den summa som av arbetstagaren tagits ut för andra naturaförmåner än bilförmån eller personalbiljett.

Värdet på naturaförmånen anmäls till fullt belopp med eget inkomstslag och med inkomstlaget Ersättning för andra naturaförmåner anmäls den självriskandel som debiterats arbetstagaren.
Om ersättningen för kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet anmäls den debiterade ersättningen inte med specifikationsslaget Ersättning som debiterats övriga naturaförmåner. Då används endast uppgiften Ersättningen för kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet - ”Ja (true)”.

Arbetsgivaren kan debitera ersättningen för naturaförmåner av arbetstagarens nettolön.

Om naturaförmånen som anmälts med inkomstslaget Övriga naturaförmåner inte är underställd socialförsäkringsavgifter och prestationsbetalaren har anmält detta med uppgiftsgruppen Försäkringsuppgiftens typ, måste den motsvarande uppgiften Försäkringsuppgiftens typ läggas till inkomstslaget Ersättning för andra naturaförmåner till den del som ersättningen hänför sig till del av förmånen som inte är underställd socialförsäkringsavgifter, se anvisningarna Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar samt Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande.

408

Övriga poster som ska dras av från nettolönen

Poster som lönebetalaren avdrar från nettolönen innan prestationen betalas till inkomsttagaren.

Prestationer kan avdras från nettolönen med stöd av lag eller avtal. Lagstadgade avdrag är t.ex. utmätningar. Arbetsgivaren kan kvitta egna fordringar mot arbetstagarens lön. Från arbetstagarens nettolön kan avdras betalningar som arbetsgivaren och arbetstagaren avtalat om. Poster som avdras från nettolönen är t.ex. medlemsavgifter till arbetslöshetskassa och fackförening samt parkeringshallsavgifter.

Om utmätning redan anmälts separat, anmäls den i den totala summan med detta specifikationsslag.

409 

Nettolön

Lön på vilken förskottsinnehållning har verkställts och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter har betalats.

Med nettolön avses inte samma sak som med lön som betalas till arbetstagaren.

410 

Kollektiv tilläggspensionsför-säkringsavgift som betalats av arbetsgivaren

Arbetsgivarens andel av avgiften för tilläggspensionsförsäkring för att täcka den kollektiva tillläggspensionen

Avgiften anmäls endast om arbetstagaren betalar en del av den. Om arbetsgivaren betalar hela avgiften för kollektivt tilläggspensionsskydd anmäls uppgiften inte anmälan om löneuppgifter.
I punkten anges endast avgifter för kollektivt tilläggspensionsskydd som tecknats 6.5.2004 eller därefter. Om arbetstagaren har varit försäkrad före 6.5.2004, anmäls avgifter som arbetstagaren debiterats endast i punkten Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift.

Avgifterna anmäls i punkten också när en ny arbetstagare blir delaktig av en kollektiv försäkring som arbetsgivaren tecknat före 6.5.2004.

411 

Andel av kollektiv tilläggspensionsförsäkringsavgift som betalats av arbetsgivaren och som debiteras arbetstagaren

Arbetstagarens andel av avgiften för tilläggspensionsförsäkring för att täcka den kollektiva tilläggspensionen.

Avgiften anmäls endast om arbetstagaren betalar en del av den. Om arbetsgivaren betalar hela avgiften för kollektivt tilläggspensionsskydd anmäls uppgiften inte anmälan om löneuppgifter.
I punkten anges endast avgifter för kollektivt tilläggspensionsskydd som tecknats 6.5.2004 eller därefter. Om arbetstagaren har varit försäkrad före 6.5.2004, anmäls avgifter som arbetstagaren debiterats endast i punkten arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift.

Avgifterna anmäls i punkten också när en ny arbetstagare blir delaktig av en kollektiv försäkring som arbetsgivaren tecknat före 6.5.2004.

412 

Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

En del av sjukförsäkringsavgiften med vilken arbetstagaren deltar i finansieringen av arbetsinkomstförsäkringen.

Sjukförsäkringsavgift för allmänt skattskyldiga inkomsttagare ingår alltid i förskottsinnehållningen, och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift ska inte anmälas separat för allmänt skattskyldiga.

Sjukförsäkringspremien för begränsat skattskyldiga ska tas ut separat utöver källskatt om inte den begränsat skattskyldige har sökt sig till beskattning i enlighet med lagen om beskattningsförfarande, då beskattningen ingår i förskottsuppbörden.

I arbetstagarens sjukförsäkringsavgift ingår sjukförsäkringens dagpenningsavgift och sjukförsäkringens sjukvårdsavgift. Beloppen fastställs årligen genom statsrådets förordning.

413

Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

Arbetspensionsförsäkringsavgift som bestäms enligt bruttolönen, med vilken arbetstagaren deltar i finansieringen av arbetspensionsförsäkringen.

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift dras av från arbetstagarens nettolön.

414

Arbetstagarens arbetslös-hetsförsäkringsavgift

Arbetslöshetsförsäkringsavgift som bestäms enligt bruttolönen, med vilken arbetstagaren deltar i finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen.

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie dras av från arbetstagarens nettolön.

415

Ersättning för personalbiljett

Självriskandel av naturaförmån som arbetstagaren betalar för penningvärdet av personalbiljett.

En del av personalbiljettens värde är skattefritt och en del är skattepliktigt. Den skattepliktiga andelen av personalbiljetten är en naturaförmån. En personlig kollektivtrafikbiljett som arbetsgivaren ger arbetstagaren för resor mellan bostaden och arbetsplatsen är skattefri inkomst till ett värde av högst 300 euro. Dessutom är biljetten skattefri inkomst till den del förmånen överstiger 750 euro, dock inte högre än till 3 400 euro. Uppgifter om personalbiljetter ska alltid anmälas även om det inte uppkommit någon beskattningsbar förmån.

Om löntagaren köper biljetten själv och arbetsgivaren betalar biljettpriset eller en del därav till arbetstagaren, anses andelen som arbetsgivaren betalat i sin helhet utgöra arbetstagarens lön. Då anmäls biljettpriset endast som lön.

Arbetsgivaren kan debitera självriskandelen för personalbiljetten av arbetstagarens nettolön.

Exempel: En arbetsgivare har gett en arbetstagare en personalbiljett värd 1 000 euro. Arbetsgivaren debiterar 200 euro av arbetstagarens nettolön. Beloppet av den skattepliktiga naturaförmånen och lönen är 250 euro. Arbetstagarens skattefria förmån är 550 euro.

  • I inkomstslaget Andel av personalbiljett som betraktas som lön anges som lön 250 euro.
  • I specificeringsslaget Debiterad ersättning för personalbiljett anges 200 euro.
  • I inkomstslaget Personalbiljett skattefri andel anges 550 euro som skattefri förmån.

Exempel: En arbetsgivare har gett en arbetstagare en personalbiljett värd 1 000 euro. Arbetsgivaren debiterar 500 euro av arbetstagarens nettolön. Beloppet av den skattepliktiga naturaförmånen är 450 euro. Eftersom den ersättning som tagits ut är större än förmånens beskattningsvärde, uppkommer ingen beskattningsbar naturaförmån. Arbetstagarens skattefria förmån är 500 euro.

  • I specificeringsslaget Debiterad ersättning för personalbiljett anges 500 euro.
  • I inkomstslaget Personalbiljett skattefri andel anges 500 euro.

416

Skatt som betalats till utlandet

Skatt, till exempel förskottsinnehållning, som arbetsgivaren innehållit från arbetstagarens lön och betalat till arbetsstaten. Förskottsinnehållningen ska motsvara den slutliga lönen så exakt som möjligt.

I allmänhet är det fråga om en situation där en finländsk arbetsgivare har ett fast driftställe utomlands och arbetsgivarskyldigheter där. Uppgifterna har betydelse, eftersom Finland i egenskap av hemviststat har en skyldighet att undanröja dubbel beskattning.

Med specifikationsslaget anges inte skatt som arbetstagaren eventuellt själv betalat utomlands, utan den anmäler arbetstagaren själv i sin beskattning.

417

Utmätning

Innehållning som görs för skuld som ska indrivas Det belopp som utmäts beräknas utifrån nettoinkomsten.

Vid utmätning ska dock ett skyddat belopp lämnas kvar för gäldenärens och hans eller hennes familjs utkomst.

418

Försäkringsavgift för en individuell, frivillig pensionsförsäkring

Premie för en pensionsförsäkring som kompletterar det lagstadgade pensionsskyddet och som riktas till en bestämd person. Försäkringspremien för en individuell, frivillig pensionsförsäkring kan vara kontinuerlig eller betalas en gång.

I punkten anges avgifterna för en individuell, frivillig pensionsförsäkring som tecknats för arbetstagaren. Dessutom anges avgifterna för sådana individuella pensionsförsäkringar som tecknats för bolagsman i öppet bolag, ansvarig bolagsman i kommanditbolag eller delägare i ett aktiebolag som inte har arbetspensionsförsäkring.

Om arbetsgivarens avgifter för den frivilliga individuella pensionsförsäkringen överstiger 8 500 euro, är de skattepliktig inkomst för vilken även arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter ska betalas. Om avgifterna överstiger 8 500 euro om året anmäler betalaren de överstigande avgifterna som övriga naturaförmåner.

Exempel: Arbetsgivaren betalar 12000 euro om året för en individuell, frivillig pensionsförsäkring som tecknats för en arbetstagare. Arbetsgivaren anmäler uppgifterna på följande sätt:

  • Försäkringsavgift för en individuell, frivillig pensionsförsäkring 8 500 euro.
  • Annan skattepliktig naturaförmån 3 500 euro.

I punkten anges endast avgifterna för den individuella, frivilliga pensionsförsäkringen. Om arbetsgivaren för arbetstagarens räkning betalat arbetstagarens obligatoriska pensionsförsäkringsavgifter, arbetslöshetsförsäkringsavgifter och avgifter för en frivillig pensionsförsäkring som arbetstagaren själv tecknat anmäls dessa med inkomstslaget Övriga naturaförmåner.

419

Avdrag före förskottsinnehållning

Direkt kostnad för utförande av arbetet som arbetstagaren betalar själv och som arbetsgivaren drar av från bruttolönen innan förskottsinnehållningens andel bestäms. Exempel på sådana kostnader är kostnader som löntagaren betalat för användning av motorsåg och andra arbetsredskap. Kostnader av den här typen är också utgifter för arbetsresor, om arbetsgivaren inte betalar skattefria ersättningar för dem utöver lönen.

I punkten antecknas det avdrag som gjorts före verkställandet av förskottsinnehållningen. Avdragens andel ska även ingå i lönen som anmälts med inkomstslaget.

Exempel: En arbetstagare har själv betalat kostnader på 4 500 euro som åsamkats honom för användningen av motorsåg. Arbetstagarens lön för hela året är 20 000 euro, varav sågarbetets andel är 14 000 euro. Arbetstagaren har yrkat på avdrag för driftskostnaderna vid förskottsuppbörden enligt 40 procent av den lön som betalats för sågarbetet, dvs. 5 600 euro. I enlighet med 15 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) har förskottsinnehållning verkställts på 14 400 euro (20 000–5 600).

Med inkomstslaget Lön anmäls 20 000 euro och med specifikationsslaget Avdrag före förskottsinnehållning 5 600 euro. Arbetstagaren bör yrka på avdrag för användningen av motorsågen på den förhandsifyllda skattedeklarationen och redogöra för beloppet av den lön som betalats för sågarbetet. I den slutliga beskattningen beräknas avdraget på den andel av lönen som betalats för sågarbetet (14 000 euro).

Om arbetsgivaren har betalat kostnaderna för användningen av motorsågen, kan du ta del av punkten: Skattepliktiga kostnadsersättningar

Exempel: En musiker utlovas 200 euro för en spelning. Resorna och resekostnaderna påverkar inte det betalda bruttobeloppet. Resekostnader ersätts med andra ord inte.

Arbetsgivaren kan räkna ut det belopp på vilket förskottsinnehållning verkställs så att den på basis av arbetstagarens utredning avdrar samma belopp som kan ersättas skattefritt. T.ex. belopp som motsvarar resekostnader 51 km x 41 cent/km dvs. 20,91 cent och partiellt dagtraktamente 19 euro, varvid innehållningsbeloppet är 160,09 euro. Av detta belopp betalas också arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift.

Med inkomstslaget Lön anmäls 200 euro och med specifikationsslaget Avdrag före förskottsinnehållning 39,91 euro. Inga anteckningar görs i inkomstslagen för ersättningar för skattefria resekostnader.

Arbetstagaren ska yrka på avdragen i sin skattedeklaration, och avdraget är i allmänhet lägre än i samband med förskottsinnehållningen.