Inkomstslag för löner: 300-serien

Inkomstslag som anmäls separat

Uppgifterna kan anges i samma anmälan med anmälningssätt 1 (lön totalt) och anmälningssätt 2 (kompletterande inkomstslag) samt med poster som avdras från inkomsten.

Inkomstslag 300-serien
Kodvärde Inkomstslagets namn Förklaring

301

Bostadsförmån

Naturaförmån som uppkommer när arbetsgivaren låter arbetstagaren använda en bostad som arbetsgivaren äger eller besitter enligt ett hyresförhållande baserat på anställningsförhållande eller som en förmån som ingår i lönen

Bostadsförmån kan anmälas separat, men den beviljade förmånen ska åtminstone anges som total summa med inkomstslaget Övriga naturaförmåner (317). Då ska man dessutom med hjälp tilläggsuppgiften Typ av förmån relaterad till inkomstslaget anmäla att inkomsten som anmälts med inkomstslaget innehåller bostadsförmån.

Om förmånen anmäls separat läggs den inte till inkomster som anmäls med inkomstslaget Övriga naturaförmåner (317).

Beloppet av bostadsförmånen ska anmälas till sitt fulla belopp även om arbetstagaren har betalat en ersättning till arbetsgivaren som motsvarar bostadsförmånens penningvärde, och ingen beskattningsbar förmån återstår.

Förskottsinnehållning verkställs på bostadsförmån och socialförsäkringsavgifter betalas.

302

Ränteförmån för bostadslån

En skattepliktig personalförmån som uppstår när arbetsgivaren tar ut en årlig ränta på ett bostadslån som arbetsgivaren beviljat arbetstagaren och som är lägre än den referensränta som används allmänt på marknaden

Ränteförmån för bostadslån är förskottsinnehållningspliktig, men inga socialförsäkringsavgifter betalas för den.

303

Måltidsersättning

Skattefri kostnadsersättning för måltidskostnader som förorsakas av arbetsresa

Måltidsersättningen kan betalas skattefritt om det inte är möjligt för arbetstagaren att inta måltid under matrasten på sitt sedvanliga matställe och måltid har inte ordnats till exempel såsom i ett kurspaket ingående måltid som arbetsgivaren bekostar. Skattefri måltidsersättning kan inte betalas för samma arbetsresa samtidigt med skattefritt dagtraktamente.

Bestämmelser om grunderna för måltidsersättning för arbetsresa och skattefria maximibelopp ges årligen i Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar.

I punkten anges endast beloppen av skattefria måltidsersättningar. Om den betalda ersättningen överstiger det maximala beloppet enligt Skatteförvaltningens beslut eller om den betalas i strid med grunderna enligt beslutet, anmäls prestationen som lön underställd socialförsäkringsavgifter.

Måltidsersättning kan anmälas separat, men den beviljade ersättningen ska åtminstone anges som total summa med inkomstslaget Dagtraktamenten (331). Då ska man dessutom med hjälp tilläggsuppgiften Typ av dagtraktamente relaterad till inkomstslaget Dagtraktamente anmäla att ersättningen som anmälts med inkomstslaget innehåller måltidsersättning.

Om måltidsersättningen anmäls separat läggs den inte till belopp som anmäls med inkomstslaget Dagtraktamenten (331).

Förskottsinnehållning verkställs inte på skattefria måltidsersättningar och inte heller socialförsäkringsavgifter ska betalas.

304

Bilförmån

Naturaförmån som uppkommer när arbetsgivaren ställer till förfogande för en arbetstagare eller dennes familj en bil som arbetsgivaren äger och som det är tillåtet att använda för privat bruk.

Bilförmån ska anmälas även om arbetstagaren betalat arbetsgivaren ett belopp som motsvarar naturaförmånens penningvärde eller en större ersättning, och ingenting återstår att lägga till lönen. Summan anmäls separat med inkomstslaget Debiterad ersättning för bilförmån (401).

Förskottsinnehållning verkställs på bilförmån och socialförsäkringsavgifter betalas.

308

Arvode för medlemskap i förvaltningsorgan

Arvode för förtroendeuppdrag som betalas på grund av medlemskap i ett samfunds styrelse eller motsvarande förvaltningsorgan.

Om mottagaren av arvode för medlemskap i förvaltningsorgan inte är i anställningsförhållande, är det inom den privata sektorn frivilligt att betala arbetspensionsförsäkringsavgifter på arvodet. På ett arvode för medlemskap i förvaltningsorgan inom den offentliga sektorn betalas då också socialförsäkringsavgifter. Om man enligt de arbetspensionslagar som på basis av arvodet tillämpar på personen inte behöver betala arbetstagarens arbetspensionsavgift, betalas inte arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och inte arbetstagarens dagpenningsavgift för arvodet, även om arbetspensionsförsäkringsavgiften betalats frivilligt. Arvodet är underställt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgift, om det betalas till en person i anställningsförhållande.

På ett arvode för medlemskap i förvaltningsorgan verkställs förskottsinnehållning.

I inkomstslaget är det förvalt att arvodet för medlemskap i förvaltningsorgan inte är underställt socialförsäkringsavgifter. Det väsentliga med tanke på betalningsskyldigheten i andra sektorer än den offentliga sektorn är om arvodet betalats i arbets- eller annat tjänsteförhållande.

Om mottagaren av arvodet är i tjänsteförhållande och arvodet är underställt någon socialförsäkringsavgift, anmäler betalaren detta genom att dessutom ge en försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande

Om arvode för medlemskap i förvaltningsorgan betalas till en person, kan till personen även betalas skattefria ersättningar för resekostnader utifrån de kostnader som arbetsresan förorsakat, förutsatt att de övriga förutsättningarna för skattefria ersättningar uppfylls.

309

Fondandel och överskott som tagits ut ur en personalfond (skattepliktig till 80 %)

Fondandel som betalas till arbetstagaren ur en personalfond. Medel som anvisats till personalfond delas in i poster som tas ut som fondandelar och poster som tas ut kontant.

Av inkomst som erhållits från en personalfond är 20 % skattefri och på andelen på 80 % som utgör skattepliktig förvärvsinkomst verkställs förskottsinnehållning. Överskott som lyfts från en personalfond behandlas i beskattningen på samma sätt som inkomst som erhållits från en personalfond. Närmare anvisningar i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av inkomster från personalfonder (VH/3038/00.01.00./2018)

Endast den skattepliktiga andelen anges för inkomstslaget.

På uttagna fondandelar verkställs förskottsinnehållning, men inga socialförsäkringsavgifter betalas. I motsats till betalning till personalfonden betalas socialförsäkringsavgifter för fondandelar som en person tar ut kontant.

I punkten anges endast poster som tagits ut ur fonden som fondandelar. Om det är kontantuttag anmäls det som vanlig lön.

310

Penninggåva till personalen

Penninggåva eller motsvarande prestation av arbetsgivaren.

En penninggåva anses vara skattepliktig inkomst på vilken förskottsinnehållning ska verkställas, men för vilken socialförsäkringsavgifter inte betalas, om penninggåvan har getts med anledning av arbetstagarens bemärkelsedag.

Om penninggåvan ges på någon annan dag betalas socialförsäkringsavgifter för betalningen.

I inkomstslaget är det förvalt att inkomsten är underställd socialförsäkringsavgifter.

Om en prestation som anmälts med ett inkomstslag avviker från det förvalda alternativet, anmäler prestationsbetalaren detta genom att dessutom ge en försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande

311

Kilometerersättning (skattefri)

Kilometerersättning som betalas för användning av ett fordon som personen äger eller disponerar över och som uppfyller kraven på skattefrihet.

Skattefri kilometerersättning kan betalas till personer i anställningsförhållande och till personer som inte är i anställningsförhållande, men till vilka annan lön i enlighet med skattelagstiftningen betalas exempelvis i samband med mötesarvode.

Kilometerersättningen som betalas för användning av egen bil kan höjas i vissa fall. Grunderna för höjningen beskrivs i 9 § 1 mom. i Skatteförvaltningens kostnadsbeslut. Med inkomstslaget anmäls det totala beloppet av betalda ersättningar jämte förhöjningar.

Om kilometerersättningar betalats i strid med lagen eller grunderna i Skatteförvaltningens beslut, är de inte skattefria till någon del.

Om kilometerersättningar betalats ut enligt Skatteförvaltningens beslut, men till ett belopp som överstiger skattefriheten enligt beslutet, är en del av ersättningarna skattepliktig och en del skattefri. Skattepliktiga kilometerersättningar anmäls separat under eget inkomstslag eller under inkomstslag för lön.

Ersättningar för resekostnader som betalats till inkomsttagaren på basis av ett verifikat (t.ex. tågbiljett) av en trafikant är skattefria och anmäls inte.

I punkten anges endast beloppen av skattefria kilometerersättningar. På summan verkställs inte förskottsinnehållning och betalas inte heller socialförsäkringsavgifter.

Arbetsreseersättning mellan bostaden och arbetsplatsen inom byggbranschen

Enligt kollektivavtalet för byggbranschen betalas arbetsreseersättning för dagliga resor mellan bostaden och ett särskilt arbetsställe enligt en särskild tabell och inte som kilometerersättning i enlighet med Skatteförvaltningens beslut. Ersättningen enligt kollektivavtalet är dock mindre än kilometerersättning enligt Skatteförvaltningens beslut, och därför är ersättningen skattefri. I samband med byggbranschens arbetsreseersättning behöver kilometerantalet inte anmälas.

312

Åtgärdsarvode för kommunal veterinär

Ett belopp på det kalkylmässiga åtgärdsarvode som den kommun som är veterinärens arbetsgivare fastställer årligen och som används som grund för bestämning av avgifter i arbetspensions-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringar En kommunal veterinärs åtgärdsarvode är kalkylmässig inkomst som används som grund för pensionen och som ett kommunalt organ årligen fastställer för veterinären. Grunden för arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift är veterinärens faktiska löneinkomst.

Det fastställda åtgärdsarvodet täcker pensionsskyddet i den mån som veterinärens totala lön bildas av arvoden från djurägarna.

Den kommunala veterinärens egentliga tjänstelön ingår inte i den kalkylmässiga inkomsten.

En kommunal veterinärs åtgärdsarvode ska anmälas för varje löneutbetalningsperiod i samband med egentliga tjänstelöner. Uppgifterna om löner och arvoden ges som separata anmälningar, eftersom grunden för registrering av anställningsförhållandet inte är densamma. Det kalkylmässiga beloppet kan med en anmälan vara högst 1/12 del av veterinärens årsspecifika arvodesbeloppets maximibelopp. Åtgärdsarvodens totalbelopp för kalenderåret kan inte överstiga beloppet som arbetsgivaren fastställt åt veterinären. Eftersom det handlar om ett kalkylmässigt arvode, som anmäls med annan anmälan än tjänstelönen, anmäls arbetstagaravgifterna som tas ut ur inkomsten och den verkställda förskottsinnehållningen i samband med tjänstelönen.

Det kalkylmässiga åtgärdsarvodet för kommunala veterinärer och det egentliga åtgärdsarvode som de som anlitar tjänsten betalar är två separata begrepp. För de åtgärdsarvoden som de som anlitar veterinärtjänster betalar uppbärs inga pensionsförsäkringsavgifter.

313

Bruksersättning som förvärvsinkomst

En ersättning som betalas för överlåtelse av eller nyttjanderätt till industriell äganderätt eller för uppgifter om industriella, kommersiella eller vetenskapliga rön.

Bruksersättning kan betalas till en mottagare som finns införd i förskottsuppbördsregistret eller som inte finns införd i det. Bruksersättning utgör skattepliktig förvärvsinkomst på vilken förskottsinnehållning ska verkställas, om mottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

Alla bruksersättningar på vilka förskottsinnehållning verkställts ska anmälas för inkomstslaget. Bruksersättningar till fysiska personer ska anmälas även om förskottsinnehållning inte verkställts. Även bruksersättningar till fysiska personer som införts i förskottsuppbördsregistret ska anmälas.

Om ersättningen betalas för en uppfinning som gjorts i ett anställningsförhållande, anmäls den med inkomstslaget Arvode för arbetstagares uppfinning (326).

Med inkomstslaget anmäls också bruksersättningar som en sammanslutning, ett samfund eller ett konsortium fått.

På bruksersättning betalas inte socialförsäkringsavgifter.

314

Bruksersättning som kapitalinkomst

En ersättning som betalas för överlåtelse av eller nyttjanderätt till upphovsrätt, industriell äganderätt eller för uppgifter om industriella, kommersiella eller vetenskapliga rön

Om upphovsrätten har överförts som arv eller genom testamente eller skaffats mot vederlag, utgör den ersättning som utgått för användningen av denna, då den är inkomst som erhållits i Finland, innehållspliktig kapitalinkomst trots anteckning i förskottsuppbördsregistret.

Alla bruksersättningar på vilka förskottsinnehållning verkställts ska anmälas för inkomstslaget. Bruksersättningar till fysiska personer ska anmälas även om förskottsinnehållning inte verkställts. Även bruksersättningar till fysiska personer som införts i förskottsuppbördsregistret ska anmälas.

På bruksersättning betalas inte socialförsäkringsavgifter.

315

Annan skattepliktig förmån till personalen

En förmån som arbetsgivaren kollektivt beviljar personalen som något annat än pengar. Som skattepliktig förmån betraktas t.ex. förmån för motion och kultur på eget initiativ som överstiger det lagstadgade högsta beloppet på 400 euro om året.

Om förmånen har beviljats kollektivt till hela personalen är förmånen inte underställd socialförsäkringsavgifter. I inkomstslaget är det förvalt att förmånen inte är underställd socialförsäkringsavgifter.

Om förmånen endast har beviljats till en del av personalen är hela förmånen skattepliktig och underställd socialförsäkringsavgifter. Då anmäler betalaren detta genom att dessutom ge en försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande

316

Övriga skattepliktiga förvärvsinkomster

Med inkomstslaget anmäls den totala summan av övriga skattepliktiga förvärvsinkomster.

Med inkomstslaget anmäls extraordinära arvoden och belöningar när mottagaren inte står i anställningsförhållande till betalaren och prestationen inte är arbetsersättning. Exempel på sådana är förmån till anställd i ett kundföretag (t.ex. resa, presentkort eller föremål), hittelön, s.k. alerthetsbelöning av en bank, pris i konsttävling och ett tävlingspris på över 100 euro som inte grundar sig på ett anställningsförhållande.

Om det är fråga om ett tävlingspris man erhållit för idrott, anges inkomsten med inkomstslaget Arbetsersättning (336). Om prismottagaren inte är i ett anställningsförhållande, anges dessutom Idrottare som typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagare.

Med inkomstslaget anmäls också telefonkostnader och andra motsvarande skattepliktiga kostnadsersättningar som ett allmännyttigt eller offentligt samfund ersätter för personer som deltar i vederlagsfritt frivilligarbete.

Anmälan av tävlingspriser har beskrivits närmare i inkomstregistrets detaljerade anvisning: Anmälan av information till inkomstregistret: belöning av arbetstagare, prestationer som ska betalas till företagare och andra specialsituationer

Övrig skattepliktig förvärvsinkomst är förskottsinnehållningspliktig, men inga socialförsäkringsavgifter betalas för den. Det saknar betydelse med tanke på anmälan om förskottsinnehållning har verkställts på inkomsten.

På tävlingspriser behöver inte någon förskottsinnehållning verkställas, om priset inte kan anses utgöra lön, ersättning för arbete eller bruksavgift enligt lagen om förskottsuppbörd eller idrottares arvode.

317

Övriga naturaförmåner

Med inkomstslaget anmäls skattepliktiga förmåner som arbetsgivaren beviljat i annan form än pengar, t.ex. totalt belopp av bostads-, telefon- och kostförmåner, såvida dessa inte har specificerats som separata inkomstslag med hjälp av kompletterande inkomstslag. Övriga förmåner som anmäls för inkomstslaget är t.ex. garage- och båtförmån, liv- och pensionsförsäkringspremier som betraktas som lön, förmåner baserade på ospecificerade presentkort, naturaförmåner till sjömän i sjömanstjänst.

Om man av inkomsttagaren tar ut ersättning för en förmån anmäls naturaförmånens värde till fullt belopp med inkomstslaget innan den debiterade ersättningen avdras. Beloppet av naturaförmånen ska anmälas till sitt fulla belopp även om arbetstagaren har betalat eller arbetsgivaren har tagit ut en ersättning för naturaförmånen som motsvarar naturaförmånens penningvärde, och ingen beskattningsbar förmån återstår. Ersättning för naturaförmånen sänker beloppet på arbetsinkomsten som ligger till grund för socialförsäkringsavgifter och beskattningsbara inkomsten.

I samband med inkomstslaget Övriga naturaförmåner (317) ska man anmäla vilka naturaförmåner den betalda summan innehåller. Man väljer mellan följande alternativ: bostadsförmån, telefonförmån, kostförmån, övriga förmåner.

Kostförmån ska anmälas med eget inkomstslag (334), om arbetsgivaren tar ut en ersättning för kostförmånen som motsvarar beskattningsvärdet. Kostförmån anmäls inte då med inkomstslaget Övriga naturaförmåner.

Den andel av personalbiljetten som betraktas som lön anmäls med ett eget inkomstslag (342), och den kan inte anmälas tillsammans med andra naturaförmåner med inkomstslaget Övriga naturaförmåner. Även bilförmånen, den andel av cykelförmånen som betraktas som lön och ränteförmånen för bostadslån ska anmälas separat med egna inkomstslag (304, 364, 302).

Om bostads-, telefon- eller kostförmån anmäls separat med egna inkomstslag (301, 330, 334), läggs förmånerna inte till inkomster som anmäls som Övriga naturaförmåner.

Om beskattningsvärdet inte har fastställts separat genom ett beslut av Skatteförvaltningen är värdet på naturaförmånen dess gängse värde. Förmånen ska anmälas även om ingen penninglön betalas till arbetstagaren eller penninglönen inte räcker till för att verkställa förskottsinnehållning till fullt belopp.

Naturaförmåner är förskottsinnehållningspliktiga, och socialförsäkringsavgifter betalas för dem. Om förskottsinnehållning inte har kunnat verkställas på förmånen på grund av att penninglönen är för liten anmäls förskottsinnehållningen inte om betalaren de facto inte har debiterat skatt.

Om en prestation som anmälts med ett inkomstslag avviker från det förvalda alternativet, anmäler prestationsbetalaren detta genom att dessutom ge en försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget.

En sådan situation uppstår om t.ex. arbetsgivaren för arbetstagarens räkning har betalat dennes pensions- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter, varvid en naturaförmån uppstår för de avgifter som arbetsgivaren betalat. Inkomsten betraktas dock inte som arbetsinkomst som utgör grund för pensions- eller arbetslöshetsförsäkringsavgiften. Även då är förmånen underställd sjukförsäkringsavgifter.

Om arbetsgivaren för arbetstagarens räkning betalat arbetstagaravgifter och inkomsten i anmälan om löneuppgifter anmälts med inkomstslaget Övriga naturaförmåner, kan betalaren anmäla arbetstagaravgifterna som hen betalat med inkomstslagen Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (413) och Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (414). Då betraktas avgifterna som avdrag i arbetstagarens beskattning.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande

Detaljerade anvisningar för anmälan av naturaförmåner: Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar

319

Arvode för närståendevårdare

Ett arvode som välfärdsområdet betalar till närståendevårdare för att vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemförhållanden.

Arvodet för närståendevårdare grundar sig på ett uppdragsavtal som välfärdsområdet och närståendevårdaren ingått, och dess nivå bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Närståendevårdaren som ingått ett avtal om närståendevård med välfärdsområdet ska alltid försäkras enligt pensionslagen för den offentliga sektorn.

Arvodet för närståendevårdare behandlas som arbetsersättning på vilken förskottsinnehållning verkställs, om betalningsmottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret. Då anmäls även arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som tagits ut av närståendevårdaren med inkomstslaget Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift (413).

Arvode för närståendevårdare ska anmälas, om betalningsmottagaren är införd i förskottsuppbördsregistret. I sådana situationer anmäler betalaren inte den debiterade arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift till inkomstregistret. Arbetspensionsanstaltens bolagskod och pensionsarrangemangnummer anges emellertid i anmälan om löneuppgifter.

På arvode för närståendevårdare betalas arbetspensionsförsäkringsavgift, men inga andra socialförsäkringsavgifter.

Ett välfärdsområde ska med stöd av lagen om stöd för närståendevård för vårdaren teckna en försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

320

Aktiepremie

Ett arvode som ges i aktier i arbetsgivarföretaget.

Endast en aktiepremie som ges i aktier, det vill säga i annan form än pengar, anges för inkomstslaget. Om en del av aktiepremien betalats ut i pengar, anges den andelen för inkomstslaget Aktiepremie som betalats ut i pengar (367).

Förskottsinnehållning verkställs på aktiepremier, men socialförsäkringsavgifter betalas inte om arbetstagaren på basis av belöningssystemet av arbetsgivarföretaget (eller ett bolag som hör till samma koncern eller en annan motsvarande ekonomisk sammanslutning) kan få aktier som noteras på en värdepappersbörs och förmånens värde beror på värdeutvecklingen för de aktuella aktierna under en över ett år lång tid efter löftet om belöningen. I andra än ovan nämnda fall utgör aktiepremien lön som är underställd socialförsäkringsavgifter.

I inkomstslaget är det förvalt att inkomsten är underställd pensionsförsäkringsavgift men inte andra socialförsäkringsavgifter.

Om en prestation som anmälts med ett inkomstslag avviker från det förvalda alternativet, anmäler prestationsbetalaren detta genom att dessutom ge en försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande

Detaljerade anvisningar om belöning av arbetstagare: Anmälan av information till inkomstregistret: belöning av arbetstagare, prestationer som ska betalas till företagare och andra specialsituationer

321

Lön som betalats av ställföreträdande betalare för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets-, arbetsolycksfalls och yrkessjukdomsförsäkringsavgift)

Den egentliga arbetsgivaren anmäler det totala beloppet av sådana löner som utgör grund för socialförsäkringsavgifter och som den ställföreträdande betalaren har betalat och verkställt förskottsinnehållning på.

Utifrån de uppgifter som den egentliga arbetsgivaren inlämnat räknas inkomsten inte som inkomst för inkomsttagaren i beskattningen, men uppgifterna behövs inkomsttagarspecifikt, eftersom personen intjänar pension på basis av den betalda inkomsten.

Inkomstslaget används också när den egentliga arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för löner som betalats som lönegaranti.

Även om den ställföreträdande betalaren har betalat lönen till inkomsttagarna ansvarar den egentliga arbetsgivaren för betalningen av arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter. Därför ska den egentliga arbetsgivaren anmäla de löner som den ställföreträdande betalaren betalat inkomsttagarspecifikt med hjälp av s.k. infoinkomstslag som uttryckligen är avsedda för dessa situationer.

Den ställföreträdande betalaren anmäler uppgifterna för sin del med hjälp av övriga inkomstslag och styruppgiften Ställföreträdande betalare – Ja. På basis av den ställföreträdande betalaren beskattas inkomsten inkomsttagaren. Arbetstagarens avgifter debiteras och betalas på basis av den lön som den ställföreträdande betalaren betalat. Den ställföreträdande betalaren betalar i regel dock inte arbetsgivarens socialskyddsavgifter, utan den egentliga arbetsgivaren ansvarar för dem.

Ställföreträdande betalare kan vara till exempel utsökningsverk, FPA, välfärdsområden, kommuner, närings-, trafik- och miljöcentraler, konkursbon och borgensmän.

Inkomstslaget är underställt arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter.

Detaljerade anvisningar för situationerna med ställföreträdande betalare: Anmälan av information till inkomstregistret: prestationer som betalas av en ställföreträdande betalare

322

Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift

Den egentliga arbetsgivaren anmäler det totala beloppet av sådana löner som utgör grund för pensionsförsäkringsavgifter och som den ställföreträdande betalaren har betalat och verkställt förskottsinnehållning på, men arbetsgivaren ansvarar för pensionsförsäkringsavgifterna.

Inkomstslaget används också i situationer där den egentliga arbetsgivaren betalar arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift för löner som betalats som lönegaranti.

Ställföreträdande betalare kan vara till exempel utsökningsverk, FPA, välfärdsområden, kommuner, närings-, trafik- och miljöcentraler, konkursbon och borgensmän.

Inkomstslaget används bara när inkomsten endast varit underställt pensionsförsäkringsavgifter.

323

Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

Den egentliga arbetsgivaren anmäler det totala beloppet av sådana löner som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringsavgifter och som den ställföreträdande betalaren har betalat och verkställt förskottsinnehållning på, men arbetsgivaren ansvarar för arbetslöshetsförsäkringsavgifterna.

Inkomstslaget används också i situationer där den egentliga arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgifter för löner som betalats som lönegaranti.

Ställföreträdande betalare kan vara till exempel utsökningsverk, FPA, välfärdsområden, kommuner, närings-, trafik- och miljöcentraler, konkursbon och borgensmän.

Inkomstslaget används bara när inkomsten endast varit underställt arbetslöshetsförsäkringsavgifter.

324

Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften

Den egentliga arbetsgivaren anmäler det totala beloppet av sådana löner som utgör grund för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifter och som den ställföreträdande betalaren har betalat och verkställt förskottsinnehållning på, men arbetsgivaren ansvarar för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifterna.

Inkomstslaget används också när den egentliga arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifter för löner som betalats som lönegaranti.

Ställföreträdande betalare kan vara till exempel utsökningsverk, FPA, välfärdsområden, kommuner, närings-, trafik- och miljöcentraler, konkursbon och borgensmän.

Inkomstslaget används bara när inkomsten endast varit underställt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifter.

325

Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift

Den egentliga arbetsgivaren anmäler det totala beloppet av sådana löner som utgör grund för sjukförsäkringsavgifter och som den ställföreträdande betalaren har betalat och verkställt förskottsinnehållning på, men arbetsgivaren ansvarar för arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter.

Inkomstslaget används också i situationer där den egentliga arbetsgivaren betalar arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift för löner som betalats som lönegaranti.

Ställföreträdande betalare kan vara till exempel utsökningsverk, FPA, välfärdsområden, kommuner, närings-, trafik- och miljöcentraler, konkursbon och borgensmän.

Inkomstslaget används bara när inkomsten endast varit underställt sjukförsäkringsavgifter.

326

Arvode för arbetstagares uppfinning

Ett arvode som betalas för arbetstagares uppfinning

Om uppgifterna i ersättningsmottagarens anställningsförhållande inte omfattar uppfinning, behandlas ersättningen för arbetstagares uppfinning som bruksersättning, dvs. socialförsäkringsavgifter betalas inte på ersättningen. På ersättningen för arbetstagares uppfinning verkställs förskottsinnehållning, om inte mottagaren av belöningen är införd i förskottsuppbördsregistret.

Om uppfinning ingår i de arbetsuppgifter som avtalats i inkomsttagarens arbetsavtal, behandlas ersättningen som lön, dvs. utöver att förskottsinnehållning verkställs, betalas också socialförsäkringsavgifter på belöningen.

I inkomstslaget är det förvalt att inkomsten inte är underställd socialförsäkringsavgifter.

Om en prestation som anmälts med ett inkomstslag avviker från det förvalda alternativet, anmäler prestationsbetalaren detta genom att dessutom ge en försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande

327

Kostnadsersättning för familjevårdare

Skattepliktig kostnadsersättning som betalas till familjevårdare för de kostnader som förorsakas av vård och underhåll av dem som är i familjevård.

Kostnadsersättning för familjevårdare baserar sig på ett uppdragsavtal mellan välfärdsområdet och familjevårdaren. Med ersättningen täcks bland annat kostnader för kost, boende och hälsovård, särskilda kostnader samt uppstartskostnader.

Kostnadsersättningar som betalas i samband med arvode för familjevårdare behandlas som skattepliktig arbetsersättning. För anmälda kostnadsersättningar får man utan separat begäran ett lika stort avdrag i beskattningen. Om inkomsttagaren orsakats kostnader som överstiger ersättningen, ska inkomsttagaren i beskattningen lämna en utredning av alla kostnader för familjevården.

Med inkomstslaget anmäls även kostnadsersättningar som betalats till stödfamiljer.

På kostnadsersättningen verkställs förskottsinnehållning, men betalas inte socialförsäkringsavgifter.

Resekostnadsersättningar som betalats ut på basis av reseräkningen anmäls inte med detta inkomstslag. Resekostnadsersättningarna läggs till arvodesbeloppet och anmäls med inkomstslaget Arvode för familjevårdare (328).

328

Arvode för familjevårdare

Ett arvode som välfärdsområdet betalar till en familjevårdare för vård av, uppfostran av eller annan omsorg om en person dygnet runt i familjevårdarens privathem eller i den vårdbehövandes hem.

Arvodet för familjevårdare baserar sig på ett uppdragsavtal mellan välfärdsområdet och familjevårdaren. På arvode för familjevårdare betalas arbetspensionsförsäkringsavgift, men inga andra socialförsäkringsavgifter.

Välfärdsområdet ska dock försäkra vårdaren mot olycksfall som inträffar i detta arbete. Om olycksfallsförsäkring för familjevårdare föreskrivs i speciallagstiftningen om familjevårdare.

Om personen inte är införd i förskottsuppbördsregistret, anmäls arvodet som betalats till en familjevårdare som står i ett uppdragsförhållande med inkomstslaget. Då anmäls arbetstagarens pensionsförsäkringsavgifter som tagits ut av familjevårdaren (betalare enligt pensionslagen för den offentliga sektorn) med inkomstslaget Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (413).

Arvodet anmäls även i sådana fall där inkomsttagaren är en fysisk person som är införd i förskottsuppbördsregistret och betalaren är en arbetsgivare som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn, men inkomsttagaren saknar en försäkring enligt lagarna om pension för företagare. I dessa fall anmäler betalaren inte arbetspensionsförsäkringsavgiften för arbetstagare som tagits ut till inkomstregistret, men pensionsanstaltens bolagskod och pensionsarrangemangnummer anges i anmälan.

Om en prestationsbetalare som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn i samband med familjevårdarens arvode enligt en resefaktura separat betalar resekostnadsersättningar till en fysisk person, som inte har någon försäkring enligt lagarna om pension för företagare, ska betalaren anmäla kostnadsersättningarna till inkomstregistret med en separat anmälan om löneuppgifter med inkomstslaget Arvode för familjevårdare (328) om mottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret. I så fall anges inte bolagskod och pensionsarrangemangnummer i anmälan. Andelen av kostnadsersättningarna behöver inte anmälas om mottagaren är införd i förskottsuppbördsregistret.

Med inkomstslaget anmäls även arvoden som betalats till stödfamiljer och resekostnadsersättningar som betalats separat.

Arvode för familjevårdare behandlas som arbetsersättning på vilken förskottsinnehållning verkställs, om mottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande.

329

Kostnadsersättning för familjedagvårdare

Skattepliktig kostnadsersättning som betalas till en familjedagvårdare för de direkta kostnader som förorsakats av vård av barn

Kostnader som ersätts är till exempel måltidskostnader. Finlands Kommunförbund ger kommunerna årligen en rekommendation om den kostnadsersättning som ska betalas till familjedagvårdare.

På kostnadsersättningen verkställs inte förskottsinnehållning och betalas inte socialförsäkringsavgifter.

330

Telefonförmån

En naturaförmån som uppstår då arbetsgivaren betalar kostnader, också för privat användning under fritiden, för ett telefonabonnemang som arbetsgivaren skaffat för en arbetstagare och bekostat.

Telefonförmån kan anmälas separat, men den beviljade förmånen ska åtminstone anges som total summa med inkomstslaget Övriga naturaförmåner (317). Då ska man dessutom med hjälp tilläggsuppgiften Typ av förmån relaterad till inkomstslaget Övriga naturaförmåner anmäla att inkomsten som anmälts med inkomstslaget innehåller telefonförmån. 

Om telefonförmånen anmäls separat läggs den inte till inkomster som anmäls med inkomstslaget Övriga naturaförmåner.

Beloppet av telefonförmånen ska anmälas till sitt fulla belopp även om arbetstagaren har betalat en ersättning till arbetsgivaren som motsvarar telefonförmånens penningvärde, och ingen beskattningsbar förmån återstår. 

Förskottsinnehållning verkställs på telefonförmån och socialförsäkringsavgifter betalas.

331

Dagtraktamente

Dagtraktamente är en skattefri kostnadsersättning för skäliga måltids- och andra levnadskostnader som förorsakas ersättningsmottagaren för arbetsresa.

I punkten anges det totala beloppet av skattefria dagtraktamenten och måltidsersättningar. Dagtraktamente kan vara

 • måltidsersättning,
 • inrikes heldagstraktamente,
 • inrikes partiellt dagtraktamente,
 • utlandsdagtraktamente eller
 • skattefria ersättningar relaterade till arbete i utlandet.

Om man valt som typ av dagtraktamente kostnadsersättningar relaterade till utlandsarbete, anges i punkten anges också följande skattefria förmåner relaterade till arbete i utlandet:

 • den skattskyldiges och familjemedlemmarnas flytt- och resekostnader till arbetsstaten och tillbaka
 • sedvanlig privat servicepersonal som arbetsgivaren bekostar utomlands
 • utbildning av barn på grundskole- och gymnasienivå som arbetsgivaren bekostar.

Med inkomstslaget anmäls inte nattresepenning eller gränsöverskridningspenning. Dessa poster anmäls inte till inkomstregistret.

I punkten anges endast det totala beloppet av skattefria dagtraktamenten och måltidsersättningar. Skatteförvaltningen fastställer årligen de skattefria beloppen genom ett beslut om ersättning för skattefria resekostnader.

Måltidsersättningar anges i punkten endast om de inte anmälts separat med inkomstslaget Måltidsersättningar (303).

Om dagtraktamenten eller andra ersättningar som nämns i punkten har betalats på lindrigare grunder än enligt Skatteförvaltningens beslut ska de anmälas med inkomstslagen Lön totalt (101) eller Annat betalt tillägg (216), varvid de också är underställda socialförsäkringsavgifter.

Om bestämmelser på lindrigare grunder finns i kollektivavtal är ersättningen inte underställd pensionsförsäkringsavgifter, arbetslöshetsförsäkringspremier eller försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. I dessa situationer anmäler betalaren inkomsten med inkomstslaget Lön totalt (101) eller Annan betald tillägg (216), och anmäler samtidigt vilken andel av betalningen som är underställd pensionsförsäkringsavgiften, arbetslöshetsförsäkringspremien samt försäkringspremien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

I samband med inkomstslaget ska man ange tilläggsuppgifter om vilka olika dagtraktamenten den totala summan innehåller.

Dagtraktamenten är inte underställda socialförsäkringsavgifter.

332

Prestation i form av kapitalinkomst

En prestation som är kapitalinkomst för mottagaren. T.ex. ränta på lönefordran eller garantiprovision.

Prestationerna är underställda förskottsinnehållning men inte socialförsäkringsavgifter. Dröjsmålsränta har befriats från förskottsinnehållning genom Skatteförvaltningens beslut (VH/2593/00.01.00/2019).

334

Kostförmån

Naturaförmån som uppkommer när arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren en måltid. Arbetsgivaren kan subventionera måltidskostnader med en måltidsbiljett eller andra riktade betalinstrument eller genom att ordna måltider på arbetsplatsen.

Beskattningsvärdet på kostförmånen fastställs årligen av Skatteförvaltningen.

Kostförmån kan anmälas separat, men den beviljade förmånen ska åtminstone anges som total summa med inkomstslaget Övriga naturaförmåner (317). Då ska man dessutom med hjälp tilläggsuppgiften Typ av förmån relaterad till inkomstslaget anmäla att inkomsten som anmälts med inkomstslaget Övriga naturaförmåner innehåller kostförmån.

Om kostförmånen anmäls separat läggs den inte till inkomster som anmäls med inkomstslaget Övriga naturaförmåner (317).

Om arbetsgivaren tar ut en ersättning för kostförmånen som motsvarar dess beskattningsvärde, anmäls till inkomstregistret informationen Ersättningen för kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet: Ja. Då anmäls inte kostförmånens eurobelopp. Om arbetsgivaren tar ut en ersättning för kostförmånen som motsvarar beskattningsvärdet kan inkomstslaget Övriga naturaförmåner (317) inte användas.

Förskottsinnehållning verkställs på kostförmån och socialförsäkringsavgifter betalas.

335

Kostnadsersättning för medlare

Skattepliktig kostnadsersättning som betalas till en frivillig medlare för kostnader som förorsakats av medlingen

Kostnadsersättning för medlare är skattepliktig förvärvsinkomst som beaktas i betalningsmottagarens beskattning som ett motsvarande avdrag utan separat utredning av betalningsmottagaren.

På kostnadsersättningen verkställs inte förskottsinnehållning och betalas inte socialförsäkringsavgifter

336

Arbetsersättning

Vederlag som betalas eller som avtalats att ska betalas för arbete som utförts i annat än anställningsförhållande, på vilket förskottsinnehållning ska verkställas, om mottagaren inte har införts i förskottsuppbördsregistret, men på vilket i regel inte betalas socialförsäkringsavgifter.

Arbetsersättning kan betalas till en person som utför arbetet som finns införd i förskottsuppbördsregistret eller som inte finns införd i förskottsuppbördsregistret. Arbetsersättning är skattepliktig förvärvsinkomst på vilken förskottsinnehållning ska verkställas, om mottagaren inte finns införd i förskottsuppbördsregistret. Arbetsersättning är till exempel ersättning som betalats till en stödperson. Arbetsersättning är till exempel ersättning som betalats till en stödperson. Ersättningar som betalats till stödfamiljer anmäls med inkomstslaget Arvode för familjevårdare (328). I allmänspråk används ofta benämningen arvode.

Arbetsersättning ska anmälas om inkomsttagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

Eftersom anmälan alltid lämnas in då inkomsttagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret, kan mottagaren även vara annan än en fysisk person, så som en förening, ett aktiebolag, ett öppet bolag eller ett kommanditbolag.

Arbetsersättning ska anmälas om betalaren är en prestationsbetalare som omfattas av pensionslagarna för den offentliga sektorn (OffPL) och inkomsttagaren är en fysisk person som är införd i förskottsuppbördsregistret men saknar försäkring enligt pensionslagarna för företagare.

Arbetsersättningar till ett begränsat skattskyldigt företag ska anmälas, om betalaren debiterat företaget källskatt. Arbetsersättning till en begränsat skattskyldig fysisk person ska alltid anmälas oberoende av om källskatt debiterats, till exempel ett arvode som en begränsat skatteskyldig idrottare eller artist fått.

På arbetsersättning betalas i regel inte socialförsäkringsavgifter. En arbetsgivare som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn betalar utifrån ett uppdragsavtal arbetspensionsförsäkringsavgift på arbetsersättning, om uppdragstagaren inte är företagare, dvs. saknar en försäkring i enlighet med lagen om pension för företagare. Dessutom betalar inkomsttagaren dagpenningsavgift för arbetstagarens sjukförsäkring.

I inkomstslaget är det förvalt att inkomsten inte är underställd socialförsäkringsavgifter.

Om en prestation som anmälts med ett inkomstslag avviker från det förvalda alternativet, anmäler prestationsbetalaren detta genom att dessutom ge en försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande.

Kostnadsersättningar relaterade till arbetsersättningar

Om ett arvode eller en annan betalning har betalats som arbetsersättning, kan mottagaren inte ha kostnadsersättningar som upptas bland skattefria kostnader.

Kostnadsersättningar relaterade till arbetsersättningar läggs till inkomstbeloppet som en summa med det övriga arvodet. Kostnadsersättningar som betalats i samband med arbetsersättning är inte skattefria. Om skattepliktig kilometerersättning betalas till en person eller ett samfund i uppdragsförhållande, anmäls ersättningen som arbetsersättning och inkomstslaget Kilometerersättning (skattepliktig) får inte användas.

När en prestationsbetalare som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn i samband med arbetsersättning betalar kostnadsersättning till en fysisk person, som inte har en försäkring enligt lagen om pension för företagare, ska betalaren utöver arvodet anmäla kostnadsersättningsandelen med en anmälan om löneuppgifter med inkomstslaget Arbetskostnad, om mottagaren inte hör till förskottsuppbördsregistret. Då kan anmälan om det arvode och de kostnadsersättningar som anmälts som arbetsersättning göras med samma anmälan, men arvodets andel ska specificeras separat i anmälan och till inkomstslaget ska fogas information om Typ av försäkringsuppgift ”Underställd arbetspensionsförsäkringsavgifter: Ja". Andelen av kostnadsersättningarna behöver inte anmälas om mottagaren är införd i förskottsuppbördsregistret.

Mottagaren av arbetsersättning kan yrka på att resekostnader avdras i den förhandsifyllda skattedeklarationen. En näringsidkare avdrar likväl resekostnaderna i sin bokföring.

I allmänhet kan man inte före verkställandet av förskottsinnehållning avdra ersättningar för arbetsrelaterade kostnader från arbetsersättning. Undantag är kostnadsersättningar för arbetsresor som endast betalats till fysiska personer och på vilka förskottsinnehållning inte behöver verkställas, om grunderna för och beloppet av dem är förenliga med Skatteförvaltningens årliga beslut om ersättningar för skattefria resekostnader. Inte heller dessa ersättningar är skattefria, och därför anmäls de i den totala summan av arbetsersättning.

337

Kompletteringsdagpenning som betalats av en arbetsgivarspecifik sjukkassa

Lön för sjukdomstid som en sjukkassa i enlighet med lagen om försäkringskassor (1164/1992) betalar arbetstagaren.

Inkomst från en sjukkassa motsvarar lön för sjuktiden som arbetsgivaren betalar och är därför underställd socialförsäkringsavgifter. Inkomsten är dessutom förskottsinnehållningspliktig.

338

Pension som arbetsgivaren betalat ut

Pension som arbetsgivaren betalar till en tidigare arbetstagare eller dennes förmånstagare på basis av anställningsförhållande.

Inkomsten är förskottsinnehållningspliktig. På pension som arbetsgivaren betalar betalas inte socialförsäkringsavgifter.

339

Dividend eller överskott (lön) som baserar sig på arbetsinsats

Dividend som betalas till aktieägare som lön, där grunden för utdelningen är en arbetsinsats som dividendtagaren eller någon inom denna persons intressesfär har gjort.

På dividend som grundar sig på arbetsinsats verkställs förskottsinnehållning. På dividend som utdelas till bolagets aktieägare betalas socialförsäkringsavgifter. Dividendbeloppet utgör grund för sjukförsäkringens dagpenningsavgift.

340

Dividend eller överskott (arbetsersättning) som baserar sig på arbetsinsats

Dividend som betalas till aktieägare som arbetsersättning, där grunden för utdelningen är en arbetsinsats som dividendtagaren eller någon inom denna persons intressesfär har gjort.

En årsanmälan ska lämnas om en arbetsinsatsdividend eller överskott som beskattas som arbetsersättning också i det fall att mottagaren har införts i förskottsuppbördsregistret.

Förskottsinnehållning verkställs på dividend som baserar sig på arbetsinsats (arbetsersättning), om mottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret. På prestationen betalas inte socialförsäkringsavgifter. Inkomsten är dock underställd dagpenningsavgiften för arbetstagarens sjukförsäkring.

341

Skattefri andel av personalbiljett

Med inkomstslaget anmäls den skattefria andelen av en personlig kollektivtrafikbiljett som arbetsgivaren betalat för arbetstagaren.

En del av personalbiljettens värde är skattefritt och en del är skattepliktigt. Den skattepliktiga andelen av personalbiljetten är en naturaförmån. En personlig kollektivtrafikbiljett som arbetsgivaren ger arbetstagaren för resor mellan bostaden och arbetsplatsen är skattefri inkomst till ett värde av högst 3 400 euro. Om arbetstagaren får både personalbiljett och cykelförmån, kan det skattefria beloppet för dem sammanlagt vara högst 3 400 euro.

Om en personalbiljett ges genom att sänka arbetstagarens penninglön, räknas arbetspensions och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna och arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften utifrån lönen före avdrag av värdet på naturaförmånen.

Uppgifter om personalbiljetter ska alltid anmälas även om det inte uppkommit någon beskattningsbar förmån eller något avdragbart belopp.

Om löntagaren köper biljetten själv och arbetsgivaren betalar biljettpriset eller en del därav till arbetstagaren, anses andelen som arbetsgivaren betalat i sin helhet utgöra arbetstagarens lön. Då anmäls biljettpriset endast som lön.

En personalbiljett anmäls som inkomst för den löneutbetalningsperiod då förmånen behandlats i arbetstagarens löneberäkning. Om skattefria personalbiljettförmåner inte överhuvudtaget behandlas i löneberäkningssystemet kan skattefria personalbiljettförmåner anmälas en gång om året. Det rekommenderas emellertid att förmånen anmäls med anmälan för den månad under vilken den beviljas.

Personalbiljettens skattefria och skattepliktiga belopp beräknas på årsnivå i motsats till övriga naturaförmåner, där värderingen i regel sker på månadsnivå. Om en personalbiljett ges en gång per år i början av året och ersättning tas ut regelbundet under hela året, skulle personen i praktiken få en skattepliktig förmån i början av året, eftersom betalaren inte har hunnit debitera mer än en månads ersättning för förmånen. För att betalaren inte ska behöva korrigera inlämnade anmälningar i ovan beskrivna fall, kan betalaren redan på förhand förutse situationen och fördela den skattefria andelen på hela året och anmäla den varje månad till inkomstregistret tillsammans med den ersättning som debiterats.

Om en personalbiljettförmån har getts i början av året för hela året och anställningsförhållandet upphör under året, ska betalaren korrigera de anmälningar som hen lämnat in. I dessa fall utgörs personalbiljettförmånen endast av den andel som hänför sig till anställningstiden. Betalaren ska anteckna den andel av biljetten som inte baserar sig på ett anställningsförhållande som lön, om man inte tar ut ersättning av inkomsttagaren för biljetterna.

Förskottsinnehållning verkställs inte på den skattefria andelen och socialförsäkringsavgifter betalas inte.

Om den skattefria andelen av personalbiljetten är underställd någon socialförsäkringsavgift, anmäler betalaren med hjälp av den separata uppgiften Typ av försäkringsuppgift att inkomsten är underställd den angivna försäkringsavgiften. Det är fråga om en sådan situation då arbetsgivaren ger förmånen genom att sänka penninglönen.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande

Detaljerade anvisningar för anmälan av naturaförmåner: Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar

342

Andel av personalbiljett som betraktas som lön

Med inkomstslaget anmäls den andel av den personliga kollektivtrafikbiljetten som arbetsgivaren betalat för arbetstagaren som anses vara lön.

En del av personalbiljettens värde är skattefritt och en del är skattepliktigt. Den skattepliktiga andelen av personalbiljetten är en naturaförmån. En personlig kollektivtrafikbiljett som arbetsgivaren ger arbetstagaren för resor mellan bostaden och arbetsplatsen är skattefri inkomst till ett värde av högst 3 400 euro. Om arbetstagaren får både personalbiljett och cykelförmån, kan det skattefria beloppet för dem sammanlagt vara högst 3 400 euro. Den överstigande delen är en naturaförmån som kan betraktas som lön. Uppgifter om personalbiljetter ska alltid anmälas även om det inte uppkommit någon beskattningsbar förmån.

En personalbiljettförmån anmäls som inkomst för den löneutbetalningsperiod då förmånen behandlats i arbetstagarens löneberäkning. Den andel av personalbiljetten som anses vara lön och den skattefria andelen ska specificeras, eftersom detta påverkar avdragsgiltigheten för arbetstagarens kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

Anmälan av personalbiljett skiljer sig från övriga naturaförmåner på samma sätt som anmälan av cykelförmån, eftersom betalaren ska dra av den ersättning som tas ut av arbetstagaren från den andel som betraktas som lön. Som den andel som betraktas som lön anmäls den andel av värdet på förmånen, från vilken arbetsgivaren redan har avdragit en eventuell ersättning som debiterats inkomsttagaren.

Om löntagaren köper biljetten själv och arbetsgivaren betalar biljettpriset eller en del därav till arbetstagaren, anses andelen som arbetsgivaren betalat i sin helhet utgöra arbetstagarens lön. Då anmäls biljettpriset endast som lön.

Cykelförmånen minskar det maximala skattefria beloppet för personalbiljetten. Om arbetstagaren får både personalbiljett och cykelförmån, kan det skattefria beloppet för dem sammanlagt vara högst 3 400 euro.

Den andel av personalbiljetten som betraktas som lön anmäls endast med ett eget inkomstslag. Den kan inte anmälas tillsammans med andra naturaförmåner med inkomstslaget Övriga naturaförmåner (317).

Den andel som betraktas som lön är underställd förskottsinnehållning och socialförsäkringsavgifter.

Detaljerade anvisningar för anmälan av naturaförmåner: Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar

343

Anställningsoption

Arvode som ges i form av en option i arbetsgivarföretaget.

Endast en anställningsoption som ges i annan form än pengar anges för inkomstslaget. Om en del av optionen betalats ut i pengar, anges den andelen för inkomstslaget Anställningsoption som betalats ut i pengar (368).

Såvida en anställningsoption till underpris använts innan det gått ett år sedan den gavs, ska förmånsbeloppet av optionen dessutom anges för inkomstslaget En anställningsoption vars teckningspris är lägre än marknadspriset vid överlåtelsetidpunkten (361).

På förmånen som fås från anställningsoptioner verkställs förskottsinnehållning. Anställningsoptionen är föremål för inkomstbeskattning när optionen används. Socialförsäkringsavgifter betalas inte för en anställningsoption när den används.

Även om teckningspriset skulle vara betydligt lägre än det gängse värdet, men anställningsoptionen används först när över ett år har gått från det att anställningsoptionen har erhållits, utgör prestationen inte förvärvsinkomst som utgör grund för socialförsäkringsavgift. Om det är fråga om en option som använts först när över ett år har gått anmäls optionen med inkomstslaget Anställningsoption.

Detaljerade anvisningar för belöning av arbetstagare: Anmälan av information till inkomstregistret: belöning av arbetstagare, prestationer som ska betalas till företagare och andra specialsituationer

350

Lön som överförs till en idrottsfond

Överföring av idrottsinkomst till en idrottsfond för periodisering av inkomsterna. Idrottsutövaren har rätt att överföra en del av idrottsinkomsten till en idrottsfond. Om fonderingen avtalas mellan idrottsutövaren, arbetsgivaren och en eventuell sponsor.

Idrottsinkomst kan bestå av lön eller arvode för idrottsmän. Med inkomstslaget anmäls endast lön som överförts till fonden. Överföringen till idrottsfonden är avsedd att trygga utkomsten efter tiden för idrottsutövande.

På lön för idrottsman betalas arbetsgivares sjukförsäkringsavgift för den del som överförs till fonden. Idrottaren betalar skatt på inkomsten först när den betalas från fonden. På den lön som fonderas verkställs förskottsinnehållning och betalas sjukförsäkringens dagpenningspremie först när lönen betalas från fonden till idrottaren.

Fonderingen av idrottsinkomst påverkar inte betalningen av de försäkringspremier som specificeras i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare.

351

Lön från en idrottsfond

Uttag av idrottsinkomst från idrottsfond till idrottsmannen Fonden verkställer förskottsinnehållning på lön och arvode för idrottsman som tas ut från idrottsfonden när idrottsmannen tar ut betalningen.

De poster som tas ut från fonden ska specificeras i löner och arvoden, eftersom dessa är föremål för olika slags avdrag i beskattningen. Med inkomstslaget anmäls endast lön som betalats från fonden. Arvode för idrottsman som betalats från fonden anmäls som arbetsersättning. Dessutom anges ”Idrottare” som typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren.

På den lön som fonderas verkställs förskottsinnehållning och betalas arbetstagarens sjukförsäkringsdagpenningspremie när lönen betalas från fonden till idrottaren. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas när inkomsten fonderas i idrottarfonden.

352

Försäkringslön

Kalkylmässig lön som skulle betalas om det arbete som motsvarar arbete som utförts utomlands utfördes i Finland. Försäkringslön vid utlandsarbete används vid socialförsäkring som grund för att bestämma avgifter och förmåner i stället för den verkliga lönen.

Olika aktörer har olika regler för när försäkringslön och när verklig utbetald lön används som bestämningsgrund.

Närmare anvisningar i Pensionsskyddscentralens tillämpningsanvisningar: Försäkringslön som grund för pension

I inkomstslaget är det förvalt att inkomsten inte är underställd socialförsäkringsavgifter.

Om en prestation som anmälts med ett inkomstslag avviker från det förvalda alternativet, anmäler prestationsbetalaren detta genom att dessutom ge en försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande

353

Skattepliktig kostnadsersättning

Med skattepliktiga kostnadsersättningar avses skattepliktig ersättning för kostnader för skötseln av arbetet som orsakats den som utfört arbetet. Med inkomstslaget anmäls den totala summan av alla sådana skattepliktiga kostnadsersättningar som inte specificeras med andra inkomstslag.

Med inkomstslaget anmäls kostnadsersättningar som betalats till löntagaren och som omedelbart orsakats av arbetet och som arbetsgivaren inte inkluderat i lönen i förskottsinnehållningen (lag om förskottsuppbörd 15 §). Med inkomstslaget anmäls också motsvarande kostnadsersättningar som betalats till idrottare.

Arbetsgivaren kan till löntagaren ersätta kostnader som omedelbart förorsakats av arbetet. Exempel på sådana kostnader är anskaffning av arbetsredskap och material, ämnen och skyddsdräkter. T.ex. i byggbranschen betalas ersättning för arbetsredskap enligt kollektivavtalet.

Arbetsgivaren verkställer inte förskottsinnehållning på skattepliktiga kostnadsersättningar och betalar inte socialförsäkringsavgifter.

Ersättningarna är dock skattepliktig inkomst för löntagaren. Löntagaren bör yrka på avdrag för de faktiska kostnaderna på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Om en arbetstagare har skaffat arbetsredskap och material för arbetsgivarens räkning ska kostnaderna för dem inte anmälas, om arbetsgivaren har ersatt dem till arbetstagaren mot verifikat.

354

Kommuntillägg till stöd för privat vård

En kommunspecifik del av stöd för privat vård. Kommunen betalar om betalning av kommuntillägget och dess belopp.

FPA och kommunen kan avtala om att kommuntillägget betalas via FPA. Kommuntillägg för stöd för privat vård beviljas barnets vårdnadshavare, men stödet betalas till den barnskötare som familjen anställt eller en privat producent av småbarnspedagogik och på det verkställs förskottsinnehållning i enlighet med Skatteförvaltningens beslut.

Kommunen och FPA anmäler betalda kommuntillägg som ställföreträdande betalare med detta inkomstslag. Kommunen och FPA betalar inte socialförsäkringsavgifter för tillägget när de betalar kommuntillägg till stöd för privat vård.

Familjen ansvarar för arbetsgivarskyldigheterna för en skötare i anställningsförhållande och för socialförsäkringsavgifterna även för kommuntillägget. Familjen ska anmäla kommuntillägg som barnvårdare i anställningsförhållande fått med inkomstslaget Lön som betalats av ställföreträdande betalare, för vilken arbetsgivaren betalar socialförsäkringsavgifterna (321). Familjens arbetsgivaravgifter fastställs enligt detta inkomstslag.

Om stödet för privat vård är arbetsersättning, är också kommuntillägget arbetsersättning. Då anmäler FPA eller kommunen det utbetalda kommuntillägget med inkomstslaget Kommuntillägg till stöd för privat vård, om inkomsttagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

355

Stöd för privat vård (lön)

Barnvårdsstöd som betalas till en barnskötare som en familj anställt eller till en privat producent av småbarnspedagogik, om denne sköter ett barn under skolåldern som inte deltar i småbarnspedagogik som anordnas av kommunen och som inte har en plats reserverad inom den kommunala småbarnspedagogiken.

FPA beviljar stöd för privat vård till barnets vårdnadshavare, men stödet betalas till den barnskötare som familjen anställt eller en privat producent av småbarnspedagogik och på det verkställs förskottsinnehållning i enlighet med Skatteförvaltningens beslut.

FPA anmäler som ställföreträdande betalare uppgifterna med inkomstslaget i fråga om de löner som den betalat till vårdaren som står i anställningsförhållande till familjen. FPA är ställföreträdande betalare när det gäller stöd för privat vård och betalar inte socialförsäkringsavgifter för stöd för privat vård.

Familjen ansvarar för arbetsgivarskyldigheterna för en skötare i anställningsförhållande och för socialförsäkringsavgifterna även för stödet för privat vård. Familjen ska anmäla stöd för privat vård som barnvårdare i anställningsförhållande fått med inkomstslaget Lön som betalats av ställföreträdande betalare, för vilken arbetsgivaren betalar socialförsäkringsavgifterna (321). Familjens arbetsgivaravgifter fastställs enligt detta inkomstslag.

Om familjen dessutom betalar annan inkomst till barnvårdaren kan de övriga prestationerna som familjen betalat till inkomsttagaren anmälas med samma anmälan som lönen.

Detaljerade anvisningar för situationerna med ställföreträdande betalare: Anmälan av information till inkomstregistret: prestationer som betalas av en ställföreträdande betalare

356

Stöd för privat vård (arbetsersättning)

Barnvårdsstöd som betalas till en barnskötare som en familj anställt eller till en privat producent av småbarnspedagogik, om denne sköter ett barn under skolåldern som inte deltar i småbarnspedagogik som anordnas av kommunen och som inte har en plats reserverad inom den kommunala småbarnspedagogiken. FPA anmäler inkomsten som den betalat med inkomstslaget i fråga, om inkomsttagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

Arbetsersättning betalas för arbete som inte utförts i anställningsförhållande. Förskottsinnehållning ska verkställas på den, om mottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

För arbetsersättning betalas inte socialförsäkringsavgifter. Inkomsttagaren betalar dagpenningsavgift för arbetstagarens sjukförsäkring.

357

Kilometerersättning som betalats ut av ett allmännyttigt samfund

Kilometerersättning som ett allmännyttigt eller offentligt samfund betalar till dem som deltar i frivilligarbete utan ersättning.

Från och med 2019 används inkomstslaget även om ett offentligt samfund (bl.a. staten, kommunen eller församlingen) betalar kilometerersättning till dem som deltar i frivilligarbete utan ersättning.

Resor som gjorts på uppdrag av allmännyttiga eller offentliga samfund jämställs med arbetsresa även när betalningsmottagaren inte står i anställningsförhållande till betalaren eller i övrigt får lön för det arbete som resan hänför sig till.

Med inkomstslaget anmäls endast de ersättningar som betalats åt frivilligarbetare. Om skattefria ersättningar hänför sig till löner som samfundet betalat, anmäls de med inkomstslaget Kilometerersättning (skattefri) (311).

Med inkomstslaget anmäls endast skattefria kilometerersättningar enligt 71 § 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992). Enligt bestämmelsen är resekostnadsersättning som ett allmännyttigt eller offentligt samfund betalar skattefri inkomst:

 • resekostnadsersättning som kan betalas också för en resa fån den skattskyldiges bostad. Om ersättningen betalas för en resa som har gjorts med något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel, uppgår den skattefria andelen till högst 3 000 euro per kalenderår.

Endast den skattefria andelen anges för inkomstslaget. Om ett allmännyttigt eller offentligt samfund betalar mer kilometerersättningar än vad som föreskrivs i 71 § 3 mom. i inkomstskattelagen anmäls den överstigande delen som arbetsersättning.

Kilometerersättningen som betalas för användning av egen bil kan höjas i vissa fall. Grunderna för höjningen beskrivs i 9 § 1 mom. i Skatteförvaltningens kostnadsbeslut. Med inkomstslaget anmäls det totala beloppet av betalda ersättningar jämte förhöjningar.

Det är möjligt att till tävlingsdomare och mottagare av arvode för idrottare betala skattefria ersättningar för resekostnader på ovan nämnda grunder och med ovan nämnda begränsningar, även om mottagaren också får ett separat arvode som arbetsersättning. Tävlingen eller evenemanget ska ha en koppling till det allmännyttiga samfundets verksamhet. Betalda skattefria kilometerersättningar anmäls med inkomstslaget Kilometerersättning som betalats ut av ett allmännyttigt samfund (357). Det skattepliktiga beloppet som överstiger den skattefria kilometerersättningen anmäls till inkomstregistret som arbetsersättning med inkomstslaget Arbetsersättning (336).

På ersättning betalas inte socialförsäkringsavgifter.

358

Dagtraktamente som betalats ut av ett allmännyttigt samfund

Dagtraktamente för arbetsresa som ett allmännyttigt eller offentligt samfund betalar till den som deltar i frivilligarbete utan ersättning.

Från och med 2019 används inkomstslaget även om ett offentligt samfund (bl.a. staten, kommunen eller församlingen) betalar kilometerersättning till dem som deltar i frivilligarbete utan ersättning.

Med inkomstslaget anmäls endast de ersättningar som betalats åt frivilligarbetare. Om skattefria ersättningar hänför sig till löner som samfundet betalat, anmäls de med inkomstslaget Dagtraktamente (331).

I punkten anges endast skattefria ersättningar enligt 71 § 3 mom. i inkomstskattelagen. Enligt bestämmelsen är resekostnadsersättning som ett allmännyttigt samfund eller offentligt samfund betalar skattefri inkomst:

 • dagtraktamente för högst 20 dagar per kalenderår
 • logiersättning.

Endast den skattefria andelen anges för inkomstslaget. Om ett allmännyttigt samfund eller offentligt samfund betalar mer dagtraktamenten än vad som föreskrivs i 71 § 3 mom. i inkomstskattelagen anmäls den överstigande delen som arbetsersättning.

Det är möjligt att till tävlingsdomare och mottagare av arvode för idrottare betala skattefria ersättningar för resekostnader på ovan nämnda grunder och med ovan nämnda begränsningar, även om mottagaren också får ett separat arvode som arbetsersättning. Tävlingen eller evenemanget ska ha en koppling till det allmännyttiga samfundets verksamhet. Betalda skattefria dagtraktamente anmäls med inkomstslaget Dagtraktamente som betalats ut av ett allmännyttigt samfund (358). Det skattepliktiga beloppet som överstiger det skattefria beloppet anmäls till inkomstregistret som arbetsersättning med inkomstslaget Arbetsersättning (336).

På dagtraktamente betalas inte socialförsäkringsavgifter.

359

Ogrundad förmån

Prestation eller förmån som betalats utan grund och som inkomsttagaren inte är berättigad till. Ogrundad förmån uppstår till exempel när prestationen har gjorts på felaktiga grunder, till fel person eller till fel belopp.

Det separata inkomstslaget Ogrundad förmån används endast om den ogrundade prestationen upptäcks innan den första anmälan inlämnas, och inkomsten inte tidigare anmälts som annan inkomst till inkomstregistret. Om en ogrundad förmån tidigare felaktigt har anmälts t.ex. med inkomstslaget Lön totalt (101), ska uppgiften korrigeras med inkomstslaget (101) samtidigt som den separata uppgiften Ogrundad förmån anges.

Socialförsäkringsavgifter betalas inte för ogrundad förmån.

361

En anställningsoption vars teckningspris är lägre än marknadspriset vid överlåtelsetidpunkten

Arvode som ges i form av en option i arbetsgivarföretaget och där det teckningspris som debiterats av arbetstagaren för optionen är betydligt lägre än aktiens marknadspris vid överlåtelsetidpunkten för optionen.

Underpris för anställningsoption anses vara arbetsinkomst som ligger till grund för socialförsäkringsavgift endast när optionen används inom ett år från det att anställningsoptionen har getts. I dessa situationer anmäls den erhållna förmånen till inkomstregistret med inkomstslaget Anställningsoption vars teckningspris är lägre än marknadspriset vid överlåtelsetidpunkten. Detta gäller anställningsoptioner där både erhållandet av optionsrätten och dess användning sker medan den nya bestämmelsen är i kraft, dvs. 1.1.2021 eller därefter.

Som värde för förmånen anmäls skillnaden mellan teckningspriset och marknadspriset vid överlåtelsetidpunkten för optionen. Förmånsbeloppet som uppkommer av en anställningsoption till underpris bedöms vid överlåtelsetidpunkten för optionsrätten, men det anmäls till inkomstregistret när anställningsoptionen används.

Inkomsten omfattas av socialförsäkringsavgifter. Ingen förskottsinnehållning verkställs på inkomsten.

När optionen används, anmäls den förtjänst som fås av användningen dessutom med inkomstslaget Anställningsoption (343).

362

Royalty som betalats till en begränsat skattskyldig

En ersättning som betalas till en begränsat skattskyldig person eller ett begränsat skattskyldigt samfund för användning eller nyttjanderätt av upphovsrätt, industriell äganderätt eller annan rättighet eller för uppgifter om industriella, kommersiella eller vetenskapliga rön.

Grunden för royalty kan vara

 • upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk
 • rätt till ett fotografi
 • nyttjande av eller rätt att nyttja patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod
 • uppgifter om industriella, kommersiella eller vetenskapliga rön.

Källskatt tas ut på royaltyn om inkomsten inte genom ett skatteavtal har undantagits från källskatt. Royaltyn ska anmälas till inkomstregistret även om någon källskatt inte skulle ha tagits ut på den.

Royaltyn omfattas inte av socialförsäkringsavgifter.

363

Skattefri andel av cykelförmånen

Med detta inkomstslag anmäls den skattefria andelen av en cykelförmån som arbetsgivaren ger en arbetstagare. En cykelförmån uppkommer när arbetsgivaren ställer en cykel som arbetsgivaren äger eller besitter till förfogande för en arbetstagare för privat bruk eller på ett annat motsvarande sätt gör det möjligt för arbetstagaren att använda cykeln på sin fritid.

Cykelförmånen är befriad från skatt om förmånens värde inte överstiger 1200 euro per år. Den överstigande delen är en skattepliktig naturaförmån. Om arbetstagaren får både cykelförmån och personalbiljett, kan det skattefria beloppet för dem sammanlagt vara högst 3 400 euro.

Om en skattefri cykelförmån ges genom att sänka arbetstagarens penninglön, räknas arbetspensions och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna och arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften utifrån lönen före avdrag av värdet på naturaförmånen.

Det ska alltid lämnas in en anmälan om cykelförmånen, även när ingen beskattningsbar förmån existerar.

De skattepliktiga och skattefria beloppen i en cykelförmån bedöms per år. Hur förmånsbeloppet räknas ut beskrivs i Skatteförvaltningens anvisning Naturaförmåner i beskattningen

En skattefri cykelförmån anmäls som inkomst för den löneutbetalningsperiod då förmånen behandlats i löneberäkningen för arbetstagaren. Om skattefria cykelförmåner inte över huvud taget behandlas i löneräkningssystemet, kan skattefria cykelförmåner anmälas en gång om året. Det rekommenderas emellertid att förmånen anmäls med anmälan för den månad under vilken den beviljas.

Förskottsinnehållning verkställs inte på den skattefria andelen och socialförsäkringsavgifter betalas inte.

Om den skattefria andelen av cykelförmånen är underställd någon socialförsäkringsavgift, anmäler betalaren detta genom att dessutom ge en försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget. Det är fråga om en sådan situation då arbetsgivaren ger förmånen genom att sänka penninglönen.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande

Detaljerade anvisningar för anmälan av naturaförmåner: Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar

364

Andel av cykelförmånen som betraktas som lön

Med detta inkomstslag anmäls den andel av en cykelförmån som betraktas som lön och som arbetsgivaren ger en arbetstagare. En cykelförmån uppkommer när arbetsgivaren ställer en cykel som arbetsgivaren äger eller besitter till förfogande för en arbetstagare för privat bruk eller på ett annat motsvarande sätt gör det möjligt för arbetstagaren att använda cykeln på sin fritid.

Av cykelförmånen är 1 200 euro skattefritt och resterande del skattepliktig naturaförmån. Hur förmånsbeloppet räknas ut beskrivs i Skatteförvaltningens anvisning Naturaförmåner i beskattningen

Den andel av cykelförmånen som betraktas som lön anmäls för de månader som arbetstagaren haft tillgång till förmånen.

Den andel av cykelförmånen som betraktas som lön och den skattefria andelen ska specificeras, eftersom detta påverkar avdragsgiltigheten för arbetstagarens kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

Anmälan av cykelförmån skiljer sig från övriga naturaförmåner på samma sätt som anmälan av personalbiljett, eftersom betalaren ska dra av den ersättning som tagits ut av arbetstagaren från den andel som betraktas som lön. Som den andel som betraktas som lön anmäls den andel av värdet på förmånen, från vilken arbetsgivaren redan har avdragit en eventuell ersättning som debiterats inkomsttagaren.

Den andel av cykelförmån som betraktas som lön anmäls endast med ett eget inkomstslag. Den kan inte anmälas tillsammans med andra naturaförmåner med inkomstslaget Övriga naturaförmåner (317).

Den andel som betraktas som lön är underställd förskottsinnehållning och socialförsäkringsavgifter.

365

Villkorlig aktiepremie

En aktiepremie som omfattas av en överlåtelsebegränsning och en villkorlig återbetalningsskyldighet och som gett inkomst som socialförsäkringsavgifter ska betalas för. Värdet på den förmån som fås från premien i denna situation är inte, till skillnad från den ursprungliga planen, beroende av hur värdet på aktierna utvecklas under en period på minst ett år från det att premien utlovats till det att den getts.

En sådan situation kan uppstå om omständigheterna till exempel förändras så att arbetstagarens anställningsförhållande upphör under tidsfristen på ett år och arbetstagaren får behålla en del av aktierna. Samtidigt uppstår en skyldighet att betala socialförsäkringsavgifter.

Med tanke på socialförsäkringsavgifterna anses en sådan aktiepremie ha getts när servituten gällande premien upphör och personen äger aktiepremien och kan förfoga över den. Med tanke på beskattningen anses även en villkorlig aktiepremie emellertid ha getts redan när personen erhåller äganderätt till aktierna.

Premiens belopp anmäls med inkomstslaget Villkorlig aktiepremie för fastställande av socialförsäkringsavgifter. Den aktiepremie som anmäls med inkomstslaget är inte en konkret inkomst som betalas till inkomsttagaren, utan uppgiften används som grund för socialförsäkringsavgifter. Den förmån som inkomsttagaren erhållit och förskottsinnehållningen på förmånen har anmälts med inkomstslaget Aktiepremie (320) redan när inkomsttagaren har fått äganderätt till aktiepremien. Denna uppgift används exempelvis vid beskattningen.

Inkomstslaget Villkorlig aktiepremie används endast när premien omfattas av såväl en överlåtelsebegränsning som en villkorlig återbetalningsskyldighet. Om premien endast omfattas av ett av dessa servitut, anmäls den som en vanlig aktiepremie med inkomstslaget Aktiepremie (320).

Socialförsäkringsavgifter ska betalas för inkomstslaget.

366

Ersättning för upphovsrätt som förvärvsinkomst

En ersättning som betalas för överlåtelse av upphovsrätt för ett litterärt eller konstnärligt verk eller nyttjanderätt till objektet för upphovsrätten.

Ersättningen kan betalas också för överlåtelse av närstående rättigheter till upphovsrätten eller för användning av ett objekt som skyddats med närstående rättigheter. Upphovsrätten kan överlåtas utifrån ett avtal helt eller delvis.

Med inkomstslaget anmäls de ersättningar för upphovsrätt som utgör förvärvsinkomst. En ersättning för upphovsrätt som utgör kapitalinkomst anmäls med inkomstslaget Bruksersättning som kapitalinkomst (314).

Om en ersättning som utgör förvärvsinkomst betalas för överlåtelse av en industriell rättighet, anmäls den med inkomstslaget Bruksersättning som förvärvsinkomst (313).

Om en ersättning för upphovsrätt betalas till en begränsat skattskyldig inkomsttagare, anmäls den med inkomstslaget Royalty som betalats till en begränsat skattskyldig (362).

En ersättning för upphovsrätt kan betalas till en mottagare som är införd i förskottsuppbördsregistret eller som inte är införd i det. En ersättning för upphovsrätt utgör skattepliktig förvärvsinkomst på vilken förskottsinnehållning ska verkställas, om mottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

En ersättning för upphovsrätt ska alltid anmälas till inkomstregistret, om förskottsinnehållning verkställts på den. Om en ersättning för upphovsrätt betalas till en fysisk person, ska den anmälas också även om förskottsinnehållning inte verkställts på den.

Socialförsäkringsavgifter betalas i allmänhet inte för en ersättning för upphovsrätt. Om ersättningen dock baserar sig på en upphovsrätt som uppkommit i ett anställningsförhållande och ersättningen är underställd socialförsäkringsavgifter, anmäler utbetalaren av prestationen den genom att i samband med inkomstslaget också uppge försäkringsuppgiften.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande

367

Aktiepremie som betalats ut i pengar

Aktiepremie som betalats ut i pengar.

Endast den andel av aktiepremien som betalats ut i pengar anges för inkomstslaget. Den andel som ges i aktier anges för inkomstslaget Aktiepremie (320).

Förskottsinnehållning verkställs på aktiepremier som betalats ut i pengar, men socialförsäkringsavgifter betalas inte om arbetstagaren på basis av belöningssystemet av arbetsgivarföretaget (eller ett bolag som hör till samma koncern eller en annan motsvarande ekonomisk sammanslutning) kan få aktier som noteras på en värdepappersbörs och förmånens värde beror på värdeutvecklingen för de aktuella aktierna under en över ett år lång tid efter löftet om belöningen. I andra än ovan nämnda fall utgör aktiepremien lön som är underställd socialförsäkringsavgifter.

I inkomstslaget är det förvalt att inkomsten är underställd pensionsförsäkringsavgift men inte andra socialförsäkringsavgifter.

Om en prestation som anmälts med ett inkomstslag avviker från det förvalda alternativet anmäler prestationsbetalaren detta genom att dessutom ge en försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget.

Detaljerade anvisningar för anmälan av försäkringsuppgift: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande

Detaljerade anvisningar om belöning av arbetstagare: Anmälan av information till inkomstregistret: belöning av arbetstagare, prestationer som ska betalas till företagare och andra specialsituationer

368

Anställningsoption som betalats ut i pengar

Anställningsoption som betalats ut i pengar.

Endast den andel av anställningsoptionen som betalats ut i pengar anges för inkomstslaget. Den andel som inte ges i pengar anges för inkomstslaget Anställningsoption (343). Vid behov används även inkomstslagen En anställningsoption vars teckningspris är lägre än marknadspriset vid överlåtelsetidpunkten (361).

Förskottsinnehållning verkställs på anställningsoption som betalats ut i pengar. Anställningsoptionen är föremål för inkomstbeskattning när optionen används.

Socialförsäkringsavgifter betalas inte för en anställningsoption när den används. Även om teckningspriset skulle vara betydligt lägre än det gängse värdet, men anställningsoptionen används först när över ett år har gått från det att anställningsoptionen har erhållits, utgör prestationen inte förvärvsinkomst som utgör grund för socialförsäkringsavgift. Om det är fråga om en option som använts först när över ett år har gått anmäls optionen med inkomstslaget Anställningsoption.

Detaljerade anvisningar om belöning av arbetstagare: Anmälan av information till inkomstregistret: belöning av arbetstagare, prestationer som ska betalas till företagare och andra specialsituationer

369

Förvärvsinkomst som en arbetsgivare som omfattas av OffPL betalat och som arbetets utförare har fakturerat via ett faktureringsföretag

Arbetsinkomst för arbete som en betalare som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) har beställt hos en person och för vilken personen, det vill säga den som utför arbetet, fakturerar OffPL-betalaren via ett faktureringsföretag.

I en sådan situation kallas den som utför arbetet ofta för lättföretagare. Inkomstslaget används endast när den som utför arbetet inte har en egen FöPL-försäkring eller LFöPL-försäkring och hen försäkras enligt OffPL.

Inkomstslaget är ett så kallat infoinkomstslag. I en sådan situation anmäls inkomsten till inkomstregistret två gånger. Faktureringsföretaget anmäler inkomsten med inkomstslaget Lön eller Arbetsersättning. Utifrån denna uppgift bestäms beskattningen och vissa förmåner. OffPL-betalaren, som har beställt arbetet, anmäler dessutom inkomsten separat med det aktuella infoinkomstslaget för att pensionen ska kunna fastställas på rätt sätt.

Med infoinkomstslaget anmäls endast arbetsinkomst som omfattas av OffPL, inte till exempel kostnadsersättningar som betalaren i fråga har betalat ut.

Pensionsförsäkringspremie ska betalas för inkomstslaget.

Sidan har senast uppdaterats 8.2.2024