Inkomstslag för löner: 100-serien

Anmälningssätt 1 (Obligatorisk miniminivå)

Lägre exakthetsnivå för anmälan om penninglöner. Uppgifterna kan anges tillsammans med separat anmälda inkomstslag och poster som avdras från lönen.

Inkomstslag för löner: 100-serien
Kodvärde Inkomstslagets namn Förklaring

101

Lön totalt

Total penninglön till löntagaren. Miniminivå för anmälan

om penninglön.
Förskottsinnehållning verkställs på den totala lönesumman
och den är underställd socialförsäkringsavgifter
(arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls-
och yrkessjukdomsförsäkringsavgifter).
Om en del av de inkomster som anmälts med inkomstslaget
Lön totalt inte utgör grund för socialförsäkringsavgifter
och inkomsten således inte räknas som arbetsinkomst,
anmäler betalaren den andel av inkomsterna
som är underställd olika avgifter med underinkomstslag
relaterade till anmälningssätt 1, t.ex. inkomstslaget
Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter.

Om prestationen till inga delar är underställd socialförsäkringsavgifter
(eller någon socialförsäkringsavgift),
ska prestationsbetalaren i undantagssituationer använda
uppgifter i uppgiftsgruppen Typ av försäkringsuppgift
med vars hjälp det förvalda alternativet raderas
från den totala summan (huvudinkomstslaget).
Se handledning och exempel i anvisningarna Anmälan
av information till inkomstregistret: penninglöner och
poster som ska dras av från lönen och Anmälan av information
till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till
försäkrande.
Inkomstslaget innehåller som total summa alla specificerade
kompletterande inkomstslag enligt anmälningssätt
2:

• Tidlön
• Initiativarvode
• Bonuslön
• Kompletteringslön för förmånstid
• Ersättning för nödarbete
• Kvällsersättning
• Kvällsskiftstillägg
• Ersättning för uppsägningstiden
• Kilometerersättning (skattepliktig)

• Mötesarvode
• Ersättning för lördagsarbete
• Ersättning för mertidsarbete
• Semesterpenning
• Föreläsningsarvode
• Arvode för förtroendeuppdrag
• Annat betalt tillägg
• Lön för väntetid
• Miljötillägg
• Provisionslön
• Dellön för sjuktiden
• Ersättning för söndagsarbete
• Syntetisk option
• Resultatpremie
• Penningersättning från arbetstidsbank
• Ersättning för arbetstidsutjämning
• Aktieemission som grundar sig på
arbetsförhållande
• Ackordslön
• Skadestånd vid avslutande av ett
anställningsförhållande
• Frivillig ersättning vid avslutande av ett
anställningsförhållande
• Beredskapsersättning
• Ersättning för veckovila
• Vinstarvode
• Semesterersättning
• Övertidsersättning
• Nattersättning
• Nattskiftstillägg

102 Lönesumma som omfattas av arbetspensionsförsäkringsavgiften Inkomsttagarens totala arbetsinkomst som utgör grund för arbetspensionsförsäkringen.

Inkomstslaget används endast om den arbetsinkomst som är underställd pensionsförsäkringsavgifter avviker från inkomsten i inkomstslaget Lön totalt.
Uppgiften kan inte anges om inkomst inte har anmälts i inkomstslaget Lön totalt. Uppgiften kan inte anges om inkomstslaget Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter (kod 103) har angetts.

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter Inkomsttagarens lön som är underställd socialförsäkringsavgifter totalt.

Inkomstslaget används endast om den lön som är underställd socialförsäkringsavgifter avviker från inkomsten i inkomstslaget Lön totalt.

Om inkomstslaget ”Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter” (103) anges på anmälan, får inkomstslag med koderna 102, 104, 105 och 106 inte anges på anmälan.

Uppgiften kan inte anges om inkomst inte har anmälts i inkomstslaget Lön totalt.
104 Lönesumma som omfattas av sjukförsäkringsavgiften

Total lön som utgör grund för sjukförsäkringsavgiften och som betalats till inkomsttagaren.

Inkomstslaget används endast om den lön som är underställd sjukförsäkringsavgiften avviker från inkomsten i inkomstslaget Lön totalt.
Uppgiften kan inte anges om inkomst inte har anmälts i inkomstslaget Lön totalt. Uppgiften kan inte anges om inkomstslaget Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter (kod 103) har angetts.

105 Lönesumma som omfattas av arbetslöshetsförsäkringsavgiften Inkomsttagarens totala arbetsinkomst som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringsavgiften.

Inkomstslaget används endast om den arbetsinkomst som är underställd arbetslöshetsförsäkringsavgifter avviker från inkomsten i inkomstslaget Lön totalt.
Uppgiften kan inte anges om inkomst inte har anmälts i inkomstslaget Lön totalt. Uppgiften kan inte anges om inkomstslaget Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter (kod 103) har angetts.

106 Lönesumma som omfattas av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften Inkomsttagarens totala arbetsinkomst som utgör grund för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften.

Inkomstslaget används endast om den arbetsinkomst som är underställd arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifter avviker från inkomsten i inkomstslaget Lön totalt.
Uppgiften kan inte anges om inkomst inte har anmälts i inkomstslaget Lön totalt. Uppgiften kan inte anges om inkomstslaget Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter (kod 103) har angetts.