Inkomstregistrets tekniska gränssnitt

Med tekniskt gränssnitt avses en integration som byggs upp mellan olika system. En elektronisk förbindelse kan byggas upp till exempel mellan löneadministrationens programvara och inkomstregistret, vilket innebär att uppgifter överförs mellan två applikationer.

Sänd uppgifter till inkomstregistret direkt från lönesystemet

Med hjälp av ett tekniskt gränssnitt kan löneuppgifter lämnas direkt från lönesystemet till inkomstregistret utan att användaren behöver övergå till en separat anmälningstjänst för inkomstregistret. När uppgifter överförs genom ett tekniskt gränssnitt till inkomstregistret minskar antalet manuella arbetsskeden i anmälan av löneuppgifter. Med hjälp av ett tekniskt gränssnitt kan löneräknaren använda samma system för både löneräkning och anmälan av uppgifter.

Anmälan kräver inte att användaren identifierar sig separat

Redan när tjänsten öppnades slöt man ett avtal om användning av ett tekniskt gränssnitt, och därför behöver uppgiftslämnaren inte separat logga in på tjänsten och identifiera sig personligen. Anmälan blir snabbare och arbetsuppgifterna i anslutning till denna enklare.

Det certifikat som skapats i inkomstregistrets certifikattjänst ges antingen till företaget eller den redovisningsbyrå som sköter företagets ärenden eller någon annan av löneadministrationens partner. Ett certifikat beviljas ett företag, om företaget anmäler lönerna genom det tekniska gränssnittet. Om ett certifikat beviljas en redovisningsbyrå eller någon annan av löneadministrationens partner, förbinder sig denna att i samband med användningen sända anmälan endast för de kunder med vilka ett inbördes uppdragsavtal har ingåtts.

När ett certifikat för ett tekniskt gränssnitt används behövs ingen separat fullmakt för var och en arbetstagare.

Automatisk anmälan med hjälp av gränssnittet

Tidigare anknöt många manuella arbetsskeden till anmälan: sammanställning av anmälningar, inloggning på anmälningstjänsten, överföring av filen till tjänsten och sändning av filen. Med hjälp av ett tekniskt gränssnitt kan anmälan automatiseras. En uppgift som har förts in i löneadministrationens system kan genom ett tekniskt gränssnitt överföras automatiskt till inkomstregistret, och därför minskar antalet manuella arbetsskeden.

Ett certifikat ska sökas för gränssnittet

De organisationer som använder ett tekniskt gränssnitt för inkomstregistret identifieras när certifikattjänsten för inkomstregistret används. Lösningen grundar sig på digitala certifikat (Public Key Infrastructure).

Certifikattjänsten används av alla som producerar material för inkomstregistret och av organisationer som hämtar material från registret. Ett certifikat beviljas organisationer som svarar för att leverera uppgifter till inkomstregistret eller som har rätt att få uppgifter från inkomstregistret. Certifikaten beviljas av certifikattjänsten för inkomstregistret. Med hjälp av certifikatet identifieras en organisation som producerar eller använder uppgifter samt säkerställs att materialet inte ändras. Certifikat beviljas enligt användningsändamål.

När en organisation tillsammans med inkomstregistret kommit överens om att använda ett tekniskt gränssnitt kan ansökan och behandlingen av certifikatet påbörjas. Certifikattjänsten sänder en överföringskod och ett engångslösenord till kunden. När kunden har fått dessa kan en certifikatbegäran göras. I tjänsteanropet för certifikatbegäran sänds en hämtningskod i mottagningskvitteringen, och med denna specificeras certifikatet som ska skapas för ansökan. Certifikatet erhålls som respons i tjänsteanropet för ansökan om certifikat, och till denna fogas en hämtningskod. Därefter har kunden det certifikat som behövs för att använda inkomstregistrets tjänster.

Läs mera om allmän beskrivning av inkomstregistrets certifikattjänst och beskrivningar av gränssnittet.

Tre olika typer av tekniska gränssnitt kan byggas upp för inkomstregistret:

  1.  Realtidsgränssnittet Web Service
  2. Det asynkroniska gränssnittet Web Service
  3.  SFTP-gränssnittet.

Realtidsgränssnittet Web Service: få anmälningar, omedelbart svar

Realtidstjänsterna kan användas vid direkt integrering av löneräkningssystemet i inkomstregistrets tjänster. Realtids-WS-gränssnittet är avsett att användas i situationer där ett litet antal anmälningar sänds till inkomstregistret. När detta gränssnitt används får uppgiftslämnaren omedelbar respons på att anmälan har tagits emot av inkomstregistret. Genom realtids-WS-gränssnittet kan endast en anmälan i taget sändas.

Om det skapas ett stort antal löneuppgiftsanmälningar från löneadministrationsprogrammet, ska anmälningarna sändas till inkomstregistret antingen genom det asynkroniska Web Service-gränssnittet eller genom SFTP-gränssnittet.

Det asynkroniska gränssnittet Web Service: ett stort antal anmälningar

Det asynkroniska gränssnittet Web Service rekommenderas när uppgiftslämnaren på en och samma gång sänder ett stort antal anmälningar till inkomstregistret. Uppgiftslämnaren sänder materialet till inkomstregistrets tekniska gränssnitt med en Web Service-tjänstebegäran. Inkomstregistret sänder en synkronisk mottagningskvittering på tjänstebegäran. Mottagningskvitteringen innehåller en specificering av eventuella fel som upptäckts vid mottagandet av tjänstebegäran. Inkomstregistret processerar materialet.

Uppgiftsavsändaren sänder en förfrågan om behandlingsrespons till inkomstregistrets tekniska gränssnitt, och på denna ger inkomstregistret ett svar i form av en behandlingsrespons. Om inkomstregistret redan har hunnit processera materialet, innehåller behandlingsresponsen uppgifter om de felfria och felaktiga uppgifterna i materialet samt specificeringar av fel som upptäckts under processeringen. Om inkomstregistret inte har hunnit processera materialet, innehåller behandlingsresponsen en uppgift om att materialet fortfarande processeras. I detta fall ska uppgiftslämnaren göra en ny förfrågan om behandlingsrespons lite senare. Behandlingstiden beror på bland annat hur stort material som har skickats. Inkomstregistret processerar materialet i den ordning som det inkommer. Om materialet är större än 50 Mb, ska det delas upp i separata filer före sändningen.

SFTP-gränssnittet: ett stort antal anmälningar

Parallellt med WS-gränssnittet lämpar sig SFTP-gränssnittet för att sända ett stort antal anmälningar. Uppgiftslämnaren skapar en fil av materialet och sänder filen till inkomstregistret. Inkomstregistret tar emot filen och processerar uppgifterna i filen. När materialet har behandlats i inkomstregistret får uppgiftslämnaren en responsfil som ska hämtas genom SFTP-gränssnittet, och denna innehåller behandlingsrespons. Vid hämtning ska tiden för att processera materialet i inkomstregistret beaktas. Uppgiftslämnaren ska vara beredd på att försöka hämta svarsfilen på nytt om den inte är färdig vid den första hämtningen. Inkomstregistret behandlar materialet i den ordning det kommer in, och behandlingstiden beror på bland annat hur stort material som har skickats. Om materialet är större än 50 Mb, ska det delas upp i separata filer före sändningen.

SFTP-gränssnittet rekommenderas i det fall att lönekörningen på en och samma gång genererar stora mängder, och uppgiftslämnaren inte kan använda WS-gränssnittet.

Bekanta dig också med allmänna beskrivningar av det tekniska gränssnittet.

Sidan har senast uppdaterats 21.12.2018