Korrigering av uppgifter i inkomstregistret

Har getts
16.12.2022
Diarienummer
VH/6171/00.01.00/2022
Giltighet
1.1.2023 - 31.12.2023

Anvisningen är avsedd för dem som utbetalar prestationer och som korrigerar löneuppgifter som de har fört in i inkomstregistret. Anvisningen innehåller en beskrivning av

 • hur en anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan i inkomstregistret ska korrigeras
 • hur en prestation som betalats till ett för högt belopp och andra grundlösa förmåner ska anmälas
 • hur en återkrävd prestation ska anmälas.

Anvisningen innehåller exempel på hur uppgifter ska korrigeras i olika fall. I exemplen har man inte beaktat alla obligatoriska uppgifter som ska ges i en anmälan, utan endast uppgifter som är väsentliga med tanke på korrigeringen.  I slutet av anvisningen finns en sammanfattning av allmänna principer för korrigering. Huvudprinciperna för korrigeringen beskrivs på sidan Korrigering av uppgifter i inkomstregistret. Sidorna innehåller också korta anvisningar om anmälning av ogrundad förmån och återkrav och korrigering av naturaförmåner

Denna anvisning ersätter den tidigare anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret. Följande tillägg och preciseringar har gjorts i anvisningen:

 • I avsnitt 1.2 har korrigeringen preciserats då karaktären på inkomsten eller arbetet senare ändras utifrån ett domstolsbeslut.
 • I avsnitt 2.2.3 har anvisningar preciserats i fråga om gottgörelse av en återkrävd ersättning till inkomsttagaren och ett exempel har lagts till.
 • I avsnitt 3.1.3 har anvisningarna preciserats i fråga om anmälningen av korrigeringar av poster som dras av från inkomsterna.
 • I avsnitt 4.2 har tidsfristen för nettoåterkravsförfarande preciserats.
 • I avsnitt 4.3 har ett exempel lagts till om ett fall där en inkomst som anmälts i anknytning till inkomstslaget Ogrundad förmån återkrävs från en annan inkomst.
 • Det nya kapitlet 4.8 Nettoåterkrav ändras till bruttoåterkrav och ett exempel på detta har lagts till.
 • I avsnitt 4.9 har ett nytt exempel lagts till om ett fall där ett negativt flexsaldo i arbetstidsbanken kvittas mot betalningen av slutlönen.
 • I avsnitt 6.2 har anvisningen preciserats i en situation där uppgifterna anmälts med ett felaktigt kundnummer.
 • Tekniska preciseringar har gjorts i exemplen.

I övrigt motsvarar riktlinjerna i anvisningen innehållsmässigt den föregående anvisningen.

I exemplen i anvisningen är beloppen av arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna för arbetstagare i nivå med 2023. Beloppen för respektive år finns på sidan med försäkringsuppgifter. I exemplen motsvarar arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift beloppet för personer som inte fyllt 53 år och för personer som fyllt 62 år.

1 Korrigering av uppgifter i inkomstregistret

1.1 Hur korrigeras uppgifter?

Prestationsbetalaren ansvarar för riktigheten hos och korrigeringen av att de uppgifter som lämnas in till inkomstregistret. Betalaren är skyldig att korrigera en felaktig uppgift som hen anmält, om den felaktiga uppgiften i inkomstregistret grundar sig på en deklaration från utbetalaren av prestationen. Inkomsttagaren ska yrka på en korrigering hos den aktuell prestationsutbetalaren.

Uppgifterna i inkomstregistret korrigeras i regel genom ett ersättande förfarande. Detta innebär att man korrigerar den ursprungliga anmälan så att alla uppgifter i anmälan anges på nytt, varvid anmälan utöver nya och ändrade uppgifter dessutom innehåller de korrekta uppgifterna i den ursprungliga anmälan. En ersättande anmälan görs för samma betalningsdag som den ursprungliga anmälan.

Materialet som utbetalaren sänder kan innehålla löneuppgiftsanmälningar för många inkomsttagare. Med anmälan avses information om en inkomsttagare för en betalningsgång.  Samma material kan innehålla både felaktiga och korrekta anmälningar. Hela materialet behöver inte skickas in på nytt, utan det räcker att betalaren korrigerar de felaktiga anmälningarna. 

Uppgifter som anmälts till inkomstregistret kan administreras och korrigeras så länge som de sparas i inkomstregistret. Uppgifterna i inkomstdatasystemet sparas i 10 år från och med början av det år som följer på det år då de registrerats. Detta svarar i regel mot tiden som arbetsgivarna är skyldiga att spara lönebokföringen och den övriga bokföringen. En anmälan till inkomstregistret leder inte till att arbetsgivarens skyldighet att förvara bokföringen eller annat material kan förbises. Det finns dock skäl att observera att en del av dem som använder uppgifterna kan har rätt att få uppgifter från inkomstregistret under en period som är kortare än tio år till exempel på grund av tidpunkten som ska beaktas när tidsfristerna för ändringssökande eller förmånerna fastställs.

Utbetalaren av prestationer kan också makulera, dvs. radera, en anmälan som lämnats tidigare eller material som innehåller många anmälningar. I vissa fall kan uppgifterna korrigeras så att utbetalaren makulerar en tidigare anmälan och därefter lämnar en ny anmälan med korrekta uppgifter. En beskrivning av hur uppgifter makuleras finns i kapitel 5. Kapitel 6 innehåller en beskrivning av fall där man inte kan använda en ersättande anmälan utan att först makulera de tidigare uppgifterna.

Till inkomstregistret anmäls betalningar som betalats 1.1.2019 och därefter samt korrigeringar av dessa uppgifter (se avsnitt 1.7 Hur korrigeras uppgifter som har getts före 1.1.2019?).

Korrigering av förmånsuppgifter behandlas i detalj i anvisningen Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret.

1.2 När ska en korrigering göras?

En prestationsbetalare ska utan obefogat dröjsmål korrigera en felaktig anmälan. Detta innebär att en felaktig anmälan ska korrigeras genast då misstaget upptäcks. En korrigering får således inte skjutas upp till följande lönekörning. Tidsfristerna för anmälningarna till inkomstregistret gäller inte frö korrigering av uppgifter. Alla prestationsutbetalare, såväl hushåll som de som lämnar pappersdeklarationer, ska korrigera felaktiga uppgifter utan något obefogat dröjsmål. Med utan obefogat dröjsmål avses att uppgifterna ska korrigeras inom en rimlig tid ur anmälarens perspektiv.

Information om en ogrundad förmån ska utan obefogat dröjsmål anmälas senast inom en månad räknat från tidpunkten då den ogrundade förmånen upptäcktes.  Med ogrundad förmån avses en prestation eller förmån som inkomsttagaren inte är berättigad till. Ogrundad förmån uppstår till exempel när prestationen betalas på felaktiga grunder, till fel person eller till ett alltför stort belopp. Om följande lönekörning sker inom en månad från att en ogrundad förmån upptäckts, kan betalaren lämna uppgiften om en ogrundad förmån i samband med den.

Uppgifter om återbetalda belopp ska lämnas in senast den femte kalenderdagen efter den dag då man tagit del av information om utbetalningen av det återkrävda beloppet, dess utbetalare och den ogrundade förmån till vilken  utbetalning anknyter. Tidsfristen på fem dagar börjar löpa när den betalning som inkommit finns i reskontran och i löneräkningen kopplats till inkomsten som debiterats inkomsttagaren.

I vissa situationer kan påföljden bli en sanktion, om uppgifter som getts för en betalningsperiod korrigeras först efter den åttonde dagen månaden efter betalningsmånaden. Fastställandet av påföljdsavgifter beskrivs i detalj i anvisningen Anmälan av inkomstuppgifter: påföljdsavgifter.

I vissa situationer kan tolkningen av karaktären på en inkomst och arbetsarten ändras senare, till exempel utifrån ett domstolsbeslut. Tolkningen kan ändas till exempel från lön till arbetsersättning eller vice versa. De inlämnade anmälningarna ska då korrigeras så att de motsvarar inkomstens rätta karaktär.

1.3 Vilka uppgifter ska korrigeras?

Alla fel i anmälningsuppgifterna ska korrigeras. Detta gäller såväl inkomstuppgifter och andra obligatoriska uppgifter som införs i inkomstregistret (6 § i lagen om inkomstdatasystemet), identifierings- och kontaktuppgifter som man är skyldig att lämna (8 §) som också kompletterande tilläggsuppgifter (7 §). Till exempel frånvarouppgifter och anställningsuppgifter som uppgetts som kompletterande uppgifter ska således korrigeras så att de blir korrekta, om dessa innehåller fel.

Med tanke på korrigeringen av en anmälan har det ingen betydelse huruvida exempelvis löneuppgifter har anmälts enligt anmälningssätt 1 eller anmälningssätt 2 för inkomstregistret.

1.4 Hur hänförs en korrigering till rätt anmälan?

Inkomsttagaren kan från en och samma utbetalare ha många gällande löneuppgiftsanmälningar med samma löneutbetalningsperiod och -dag. Även om löneutbetalningsperioden och -dagen är de samma, ersätter inte anmälan en tidigare anmälan, om utbetalaren som typ av åtgärd väljer ”Ny anmälan”. Som typ av åtgärd väljs ”Ersättande anmälan”, om man önskar korrigera en tidigare anmälan. I korrigeringen av uppgifter används en anmälningsreferens med vilken en korrigering eller makulering hänförs till rätt anmälan.

1.4.1 Inkomstregistrets anmälningsreferens

I samband med ny anmälan får betalaren alltid en anmälningsreferens från inkomstregistret med vilken en senare korrigering kan hänföras till rätt anmälan. I behandlingsresponsen returnerar inkomstregistret anmälningsreferensen till prestationsutbetalaren, om en ny anmälan sänds genom det tekniska gränssnittet eller uppladdningstjänsten. Inkomstregistret lägger till inkomstregistrets anmälningsreferens, om en ny anmälan lämnas med webblanketten för e-tjänsterna.

1.4.2 Betalarens anmälningsreferens

Betalarens anmälningsreferens kan användas i korrigeringen, om betalaren inte kan eller vill använda en anmälningsreferens som bildats i inkomstregistret. Betalaren kan själv bilda denna referens som i varje anmälan ska vara individuell. Referensen kan bestå av till exempel siffror och bokstäver. De tillåtna tecknen i referensen beskrivs i avsnitt 1.2 i dokumentet "Sändning av uppgifter – Scheman – Anmälan om löneuppgifter”. Teckentabell. Referensens längd anges i avsnitt 2.12 Uppgifter om tjänsten. Betalarens löneräkningssystem kan bilda referensen automatiskt eller be användaren skapa den manuellt.

Betalaren ska bilda betalarens anmälningsreferens ii det fall att det tekniska gränssnittet eller uppladdningstjänsten används och en ny anmälan första gången lämnas till inkomstregistret. Inkomstregistret bildar den nödvändiga referensen för en ny anmälan, om denna har lämnats med webblanketten för e-tjänsterna eller med en pappersblankett. Om uppgifterna exceptionellt har lämnats till inkomstregistret på en pappersblankett postas anmälningsreferensen till prestationsbetalaren.

1.4.3 Versionsnummer för anmälan

Inkomstregistret markerar nya anmälningar om löneuppgifter med versionsnummer 1 och ersättande anmälningar med ett versionsnummer som är ett nummer högre än versionsnumret för den anmälan som ersätts. I behandlingsresponsen returnerar inkomstregistret versionsnumret till prestationsbetalaren, om uppgifterna sänds genom det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten. Betalaren kan inte ge den första, så kallade ”nya anmälan” något versionsnummer.

Det är inte obligatoriskt att använda versionsnumret i korrigeringen, men det rekommenderas. Om ett versionsnummer getts på en ersättande anmälan, granskar inkomstregistret att denna version är den nyaste versionen i inkomstregistret av anmälan i fråga. Om betalaren försöker ersätta en anmälningsversion som gått ut eller en makulerad anmälan, förkastar inkomstregistret den ersättande anmälan. På detta sätt försäkrar man sig om att korrigeringen eller makuleringen hänförs till rätt anmälan. Inkomstregistret allokerar alltid en åtgärd till den senaste versionen av en anmälan, om versionsnumret inte används. När ett versionsnummer används för att allokera en ersättning kan man säkerställa att ändringar som eventuellt gjorts i någon annan process inte oavsiktligt skrivs över.

1.5 Påverkar anmälningssättet eller -kanalen korrigeringen?

Prestationsutbetalaren väljer huruvida hen anmäler utbetalda penninglöner som en klumpsumma (snävare noggrannhetsnivå för anmälan av penningslöner, de så kallade anmälningssättet 1) eller med kompletterande inkomstslag (bredare noggrannhetsnivå för anmälan av penningslöner, det så kallade anmälningssättet 2). Minst anmälningssätt 1 ska tillämpas för att anmäla penninglöner Anmälan behandlas mer ingående i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: penninglöner och poster som ska dras av från lönen.

Med tanke på korrigeringen har det ingen betydelse vilket anmälningssätt som tillämpas. Det har inte heller någon betydelse om kompletterande tilläggsuppgifter har getts. Felaktiga uppgifter ska alltid korrigeras. I exemplen i denna anvisning behandlas korrigeringen av uppgifter som lämnats med tillämpning av båda anmälningssätten.

Inte heller anmälningskanalen påverkar korrigeringen av en anmälan. Till exempel anmälningar som har lämnats genom det tekniska gränssnittet kan korrigeras med webblanketten för e-tjänsten eller också kan anmälningar som laddats upp som en fil korrigeras genom det tekniska gränssnittet.

1.6 För vilka anmälningar gäller inkomstregistrets korrigeringsförfarande?

Anvisningen tillämpas på korrigering av uppgifter i en anmälan om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata anmälan. Största delen av exemplen i anvisningen gäller korrigering av anmälningar om löneuppgifter. I kapitel 7 behandlas korrigeringen av arbetsgivarens separata anmälningar. Korrigering av anmälan om förmånsuppgifter behandlas i detalj i anvisningen Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret.

Prestationsutbetalaren ska också korrigera arbetsgivarens inlämnade separata anmälan som används för att anmäla det sammanlagda beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, om inkomstuppgifterna i löneuppgiftsanmälan ändra så att beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som ska betalas samtidigt ändras.

1.7 Hur korrigeras uppgifter som lämnats före 2019?

Till inkomstregistret anmäls betalningar som betalats 1.1.2019 och därefter samt korrigeringar av dessa inkomster. Anmälningar som lämnats in under 2019 och därefter ska korrigeras enligt denna anvisning.

Om man 2019 eller därefter korrigerar betalningar som gjorts före 2019 anmäls korrigeringarna inte till inkomstregistret. Korrigeringar av uppgifter om betalningar som gjorts tidigare än 1.1.2019 görs direkt till respektive informationsanvändare.

Däremot anmäls betalningar som återkrävts 1.1.2019 eller därefter till inkomstregistret även om den ursprungliga inkomsten betalats före 2019. Även om uppgiften om återkrav lämnas till inkomstregistret, bör betalaren notera att en del informationsanvändare dessutom kan förutsätta årsanmälan tidigare år korrigeras separat enligt informationsanvändarens anvisningar. Betalaren ska vid behov kontakta informationsanvändarens egen rådgivning.

Exempel 1: År 2020 återkrävs av inkomsttagaren en prestation som betalats 2018.

I december 2018 har en övertidsersättning på 450 euro utbetalats till en inkomsttagare. Efter utbetalningen lägger prestationsutbetalaren märke till att det utbetalda beloppet är 150 euro för högt. Inkomsten kan inte återkrävas av inkomsttagaren 2018. I årsanmälningarna anmäler prestationsutbetalaren 450 euro.

Prestationen som utbetalats till ett för högt belopp återkrävs brutto av inkomsttagaren i samband med löneutbetalningen i januari 2020. I januari utbetalas en månadslön på 2 500 euro till en inkomsttagare.

I anmälan om löneuppgifter anger prestationsbetalaren:

Exempel 1, tabell 1/1
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 201901201500 (Obligatorisk via det tekniska gränssnittet och laddningstjänsten)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 20.01.2020

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.01.2020

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.01.2020

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: nn-nnnnnnnT

Första giltighetsdagen för anställningsförhållandet: 01.01.2010

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön 2500.00

235 Övertidsersättning

Återkrav:Ja

Intjäningsperiod:01.12.2018–30.12.2018

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 20.1.2020

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.12.–30.12.2018

Ursprunglig betalningsdag: 20.12.2018

150.00

402 Förskottsinnehållning (på 2 500 euro) 500.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2 500 euro) 178.75
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2 500 euro) 37.50

2 Korrigering av felaktiga uppgifter

Korrigering av anmälan kan bero på ett fel i betalningen eller anmälan. Med fel i betalning avses situationer då anmälan är korrekt, men där den utbetalda inkomsten är för låg eller hög. Det är fråga om fel i anmälan till exempel när inkomsten betalats korrekt, men anmälts fel till inkomstregistret, på grund av exempelvis ett fel i inmatningen. Det är också fråga om fel i anmälan i det fall att man anmält en uppgift på fel sätt eller om man glömt att anmäla en uppgift som föreskrivits som obligatorisk.

Avsnitt 2.3 innehåller en beskrivning av hur förskottsinnehållningen ska rättas och avsnitt 2.4 hur negativa tal ska anmälas.

2.1 Korrigering av fel i anmälan

Då det gäller fel i anmälan ska den ursprungliga uppgiften korrigeras så att den blir rätt eller så att en uppgift som saknas läggs till med en ersättande anmälan där alla anmälningsuppgifter ges på nytt, också de uppgifter som uppgetts korrekt i den ursprungliga anmälan.

2.1.1 Inkomsten har anmälts fel på grund av exempelvis ett fel i inmatningen

Den ursprungliga uppgiften ska korrigeras så att den blir korrekt med en ersättande anmälan där alla anmälningsuppgifter uppges på nytt, också de uppgifter som uppgetts korrekt i den ursprungliga anmälan, om anmälan som lämnats in varit felaktig på grund av exempelvis ett fel i inmatningen.

Exempel 2: Fel i inmatningen.

Till en inkomsttagare som har en anställning som gäller tills vidare betalas en tidlön på 2730 euro. Prestationsbetalaren verkställer förskottsinnehållning på lönen (365 euro) och debiterar arbetstagarens socialförsäkringsavgifter på lönen.

Utbetalaren gör ett fel i inmatningen när uppgifterna anmäls, och av denna anledning har ett felaktigt belopp på 3 730 euro uppgetts till inkomstregistret.

Exempel 2, tabell 1/2
FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 201901201500 (Obligatorisk via det tekniska gränssnittet och laddningstjänsten)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 20.01.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.01.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: nn-nnnnnnnT

Första giltighetsdagen för anställningsförhållandet: 01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön (eller något annat inkomstslag för lön)

Intjäningsperiod: 01.01.–31.01.20xx*

3730.00

402 Förskottsinnehållning (på 2730 euro) 365.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2730 euro) 195.19
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2730 euro) 40.95

* Intjäningsperioden är en frivillig kompletterande tilläggsuppgift, som dock flera informationsanvändare behöver. Därför rekommenderas det att intjäningsperioder anmäls om de är kända. Intjäningsperioden anmäls separat för varje inkomstslag.

 • Anmälaren får i behandlingsresponsen anmälningskoden 99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675 som bildats i inkomstregistret.
 • Inkomstregistret ger den nya anmälan om löneuppgifter versionsnumret 1.
 • Utbetalaren kan i korrigeringen använda utbetalarens anmälningsreferens i stället för anmälningsreferensen som bildats av inkomstregistret.
 • Korrigeringen kan hänföras till rätt anmälan antingen med inkomstregistrets anmälningsreferens eller med betalarens egen anmälningsreferens. Även bägge kan anges i anmälan.

Tryckfelet upptäcks i slutet av maj. Betalaren ska korrigera anmälan från januari. I ersättande anmälan ska alla uppgifter anges på nytt, även korrekta.

Exempel 2, tabell 2/2
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Inkomstregistrets anmälningsreferens: 99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675

(Alternativt betalarens egen anmälningsreferens 201901201500 eller bådadera)

Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)*
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 20.01.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.01.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: nn-nnnnnnnT

Första giltighetsdagen för anställningsförhållandet: 01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön (eller något annat inkomstslag för lön) 2730.00
402 Förskottsinnehållning 365.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 195.19
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 40.95

* Här uppges versionsnumret för anmälan till vilken korrigeringen ska hänföras. Det rekommenderas att betalaren i en ersättande anmälan anger ett versionsnummer med hjälp av vilket korrigeringen hänförs till rätt anmälan.

2.1.2 Inkomsten har anmälts med fel inkomstslag

Det är fråga om fel i anmälan även i det fall att beloppet av den betalda prestationen är korrekt, men har anmälts med fel inkomstslag till inkomstregistret.

Exempel 3: Inkomsten har anmälts med fel inkomstslag.

En ackordslön på 2 000 euro har betalats till en inkomsttagare, och på denna har utbetalaren verkställt förskottsinnehållning (240 euro) och debiterat arbetstagarens socialförsäkringspremier.

Utbetalaren har valt fel kod för inkomstslaget och med en anmälan om löneuppgifter anmält den utbetalda lönen som en arbetsersättning, trots att prestationen var en ackordslön.

Första anmälan innan felet upptäcks:

Exempel 3, tabell 1/2
FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 201907011120 (Obligatorisk via det tekniska gränssnittet och laddningstjänsten)

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 01.07.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 16.06.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.06.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: nn-nnnnnnnT

Första giltighetsdagen för anställningsförhållandet: 01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
336 Arbetsersättning 2000.00
402 Förskottsinnehållning (på 2000 euro) 240.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2000 euro) 143.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2000 euro) 30.00

Anmälan får i behandlingsresponsen en anmälningsreferens från inkomstregistret: 8f4a158d2f3642dea7f8b60eef5e5069

Felet upptäcks i september. Betalaren ska korrigera anmälan för juli:

Exempel 3, tabell 2/2
ERSÄTTANDE ANMÄLAN

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Inkomstregistrets anmälningsreferens: 8f4a158d2f3642dea7f8b60eef5e5069

Betalarens anmälningsreferens: 201907011120

Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 01.07.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 16.06.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.06.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: nn-nnnnnnnT

Första giltighetsdagen för anställningsförhållandet:01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
227 Ackordslön 2000.00
402 Förskottsinnehållning 240.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 143.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 30.00

Exempel 4: Inkomsten korrigeras på grund av sjukfrånvaro.

Inkomsttagarens anställning har börjat i maj. Lönen för maj är 4 000 euro. Lönen anmäls till inkomstregistret enligt betalningen:

Exempel 4, tabell 1/2
FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS

Typ av åtgärd: Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 201907011120 (Obligatorisk via det tekniska gränssnittet och laddningstjänsten)

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag:15.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.05.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: nn-nnnnnnnT

Första giltighetsdagen för anställningsförhållandet: 01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön 4000.00
402 Förskottsinnehållning (av 4 000 euro) 750.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (av 4 000 euro) 286.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (av 4 000 euro) 60.00

Senare upptäcks det att inkomsttagaren varit en vecka sjukledig i maj. Löneräkningen underrättas om frånvaron först i juni. För frånvarotiden betalar prestationsbetalaren 50 % av lönen för sjuktiden till inkomsttagaren.

Betalaren ska korrigera anmälan och av veckolönen (1 000 euro) ange 50 % som lön för sjuktiden (500 euro) och 50 % som prestation till för högt belopp (500 euro), dvs. som ogrundad förmån. Anmälan om ogrundad förmån beskrivs i detalj i avsnitt 3.

Exempel 4, tabell 2/2
ERSÄTTANDE ANMÄLAN EFTER ATT FEL UPPTÄCKTS

Typ av åtgärd: Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens: 201907011120 (Obligatorisk via det tekniska gränssnittet och laddningstjänsten)

LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag:15.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.05.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: nn-nnnnnnnT

Första giltighetsdagen för anställningsförhållandet: 01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön 3000.00

201 Tidlön

Ogrundad förmån: Ja

500.00

219 Dellön för sjuktiden 500.00
402 Förskottsinnehållning (av 4 000 euro) 750.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (av 3 500 euro) 250.25
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (av 3 500 euro) 52.50

2.1.3 En obligatorisk uppgift har inte anmälts

Anmälan ska också korrigeras om man glömt att anmäla en obligatorisk uppgift eller om den anmälts fel. Exempel på sådana obligatoriska uppgifter är uppgifter om begränsat skattskyldiga inkomsttagare och delägare, om inkomsttagaren är en delägare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). På motsvarande sätt ska uppgifterna korrigeras om inkomstslagets försäkringsuppgift har anmälts felaktigt eller om man glömt att anmäla uppgiften.

Även då korrigeras anmälan med en ersättande anmälan, i vilken alla uppgifter anges på nytt. De uppgifter som saknats läggs till i anmälan.

2.1.4 Korrigering av en korrigerad uppgift

Det kan bli aktuellt för betalare att korrigera en anmälan flera gånger. Korrigeringar kan göras ett obegränsat antal gånger. I den ersättande anmälan ska även alla uppgifter som varit korrekta i den tidigare anmälan anges på nytt.

Exempel 5: Flera korrigeringar av samma anmälan.

Till en inkomsttagare har betalats 2000 euro i lön som består av tidlön på 1 500 euro, övertidsersättningar på 360 euro och kvällsersättningar på 140 euro. Prestationsutbetalaren anmäler av misstag kvällsersättningen som kvällsskiftstillägg.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna utan att märka felet:

Exempel 5, tabell 1/3
FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 201906011120
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 01.06.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.06.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.06.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)

Yrkesklassens identifierare: 12345

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: nn-nnnnnnnT

Första giltighetsdagen för anställningsförhållandet: 01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön 1500.00
207 Kvällsskiftstillägg 140.00
235 Övertidsersättning 360.00
402 Förskottsinnehållning (på 2000 euro) 250.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2000 euro) 143.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2000 euro) 30.00

Anmälaren får i behandlingsresponsen anmälningsreferensen d8bd286188fe4081bca0cc494f47289c som bildats i inkomstregistret.

Prestationsbetalaren upptäcker felet följande vecka och lämnar en ersättande anmälan i vilken felet korrigerats:

Exempel 5, tabell 2/3
ERSÄTTANDE ANMÄLAN 1
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Inkomstregistrets anmälningsreferens: d8bd286188fe4081bca0cc494f47289c
Betalarens anmälningsreferens: 201906011120
Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 01.06.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.06.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.06.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)

Yrkesklassens identifierare: 12345

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: nn-nnnnnnnT

Första giltighetsdagen för anställningsförhållandet: 01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön 1500.00
206 Kvällsersättning 140.00
235 Övertidsersättning 360.00
402 Förskottsinnehållning 250.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 143.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 30.00

Senare märker prestationsbetalaren att inkomsttagarens yrkesklass angetts felaktigt. Prestationsbetalaren ska korrigera den inlämnade anmälan:

Exempel 5, tabell 3/3
ERSÄTTANDE ANMÄLAN 2
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Inkomstregistrets anmälningsreferens: d8bd286188fe4081bca0cc494f47289c
Betalarens anmälningsreferens: 201906011120
Versionsnummer för anmälan: 2 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 01.06.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.06.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.06.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)

Yrkesklassens identifierare: 54321

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: nn-nnnnnnnT

Första giltighetsdagen för anställningsförhållandet: 01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön 1500.00
206 Kvällsersättning 140.00
235 Övertidsersättning 360.00
402 Förskottsinnehållning 250.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 143.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 30.00

2.1.5 Andra korrigeringsbehov i anmälan

Anmälan måste ibland korrigeras även av andra orsaker än fel. Arbetsförhållandena eller skattskyldighetsställningen kan förändras och den ursprungliga anmälan måste korrigeras retroaktivt genom ersättande förfarande. Om till exempel en utländsk inkomsttagares arbetsperiod förlängs så att en begränsat skattskyldig person blir allmänt skattskyldig, ska uppgifterna korrigeras.

Exempel 6: Inkomsttagarens skattemässiga ställning förändras.

En i Tyskland bosatt begränsat skattskyldig person arbetar i Finland 01.01–31.03 i en finländsk arbetsgivares tjänst. Arbetstagaren har ett A1-intyg, dvs. hen är försäkrad i sin hemviststat. Källskatteavdraget på inkomsttagarens källskattekort är 510 euro. Arbetsgivaren betalar 3 500 euro i månadslön till personen och uppbär en källskatt på 35 procent, dvs. 1 046,50 euro.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret.

Exempel 6, tabell 1/2
FÖRSTA ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx03171930
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 15.03.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.03.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.03.20xx

UPPGIFTER I ANMÄLAN (INKOMSTTAGARE)

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Typ av identifierare: Skatteidentifierare (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för staten som beviljat identifieraren)

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande tilläggsuppgift)

Begränsat skattskyldig: Ja

Hemviststatens landskod: DE

Adress i hemviststat: Adress i Tyskland

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande tilläggsuppgift)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
101 Lön totalt 3500.00
404 Källskatt 1046.50
405 Källskatteavdrag 510.00

Anmälaren får inkomstregistrets anmälningsreferens: eca6e4076ed1403cae19f6c192eff5b8

I slutet av mars när arbetet borde ha upphört kommer arbetsgivaren och arbetstagaren överens om att anställningen ska fortsätta till slutet av året. Detta innebär att personen retroaktivt blir allmänt skattskyldig från och med det datum då arbetet började. Verkställda källskatter ska ändras till förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen anmäls till det belopp skatt har uppburits av inkomsttagaren. Inkomsttagaren har fortfarande ett giltigt A1-intyg, med andra ord är hen inte försäkrad i Finland.

Arbetsgivaren lämnar en ersättande anmälan i vilken hen inte uppger uppgiften ”Begränsat skattskyldig: Ja”. När uppgiften begränsat skattskyldig inte har getts i en ersättande anmälan betraktas inkomsttagaren som allmänt skattskyldig. I informationsinnehållet finns ingen separat uppgift som separat bekräftar detta. Kontrollerna som hänför sig till uppgiften Begränsat skattskyldig försvinner när uppgiften raderas. Därför behöver man inte ange till exempel hemviststatens landskod och hemadress i hemviststaten. Det rekommenderas dock att adresser ska anges. Även i dessa fall ska det utländska skattenumret anges om personen har en sådan.

Betalaren ska korrigera alla anmälningar för januari–mars med ersättande anmälan (t.ex. anmälan från mars):

Exempel 6, tabell 2/2
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Inkomstregistrets anmälningsreferens: eca6e4076ed1403cae19f6c192eff5b8
Betalarens anmälningsreferens: 20xx03171930
Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 15.03.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.03.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.03.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Typ av identifierare: Skatteidentifierare (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för staten som beviljat identifieraren)

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande tilläggsuppgift)

Adress i hemviststat: Adress i Tyskland

Adress i arbetsstat: Tillfällig adress i Finland (kompletterande tilläggsuppgift)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
101 Lön totalt 3500.00
402 Förskottsinnehållning 1046.50

Korrigering av internationella uppgifter beskrivs i detalj i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer.

2.2 Korrigering av fel i en betalning

När det gäller fel i betalning är anmälan korrekt men den betalda inkomsten för liten eller stor. Betalningsfel kan korrigeras på olika sätt, och alltid behöver en ersättande anmälan inte lämnas.

2.2.1 Den betalda inkomsten har varit för liten, korrigeras genom tilläggsbetalning

Om inkomsttagaren har fått för lite lön, till exempel om övertidsersättningar av misstag inte betalats, korrigeras inte den ursprungliga anmälan. Då görs en ny anmälan för den dag då den uteblivna prestationen betalas.

Exempel 7: För liten inkomst har betalats till inkomsttagaren, korrigeras med s.k. tilläggsbetalning.

I samband med löneutbetalningen i april har arbetsgivaren betalat 3 000 € i lön till arbetstagaren som är anställd tills vidare och anmält detta till inkomstregistret:

Exempel 7, tabell 1/2
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx04300935
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 30.04.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.04.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.04.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: nn-nnnnnnnT

Startdatum för anställningens giltighet: 01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

Intjäningsperiod*: 01.04–30.04.20xx

3000.00

402 Förskottsinnehållning 750.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 214.50
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 45.00

* Intjäningsperiod är en kompletterande tilläggsuppgift som kan anmälas frivilligt.

I början av september märker arbetstagaren att arbetsgivaren har glömt att betala övertidsersättningar för april till ett belopp av 500 euro. I samband med löneutbetalningen i september betalar arbetsgivaren utöver den normala lönen det uteblivna beloppet jämte ränta. Den ursprungliga anmälan korrigeras inte.

Exempel 7, tabell 2/2
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx09301930
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 30.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.09.20xx

UPPGIFTER I ANMÄLAN (INKOMSTTAGARE)

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: nn-nnnnnnnT

Startdatum för anställningens giltighet: 01.01.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

Intjäningsperiod:01.09–30.09.20xx

3000.00

235 Övertidsersättning

Intjäningsperiod: 01.04–30.04.20xx

500.00

332 Prestation i form av kapitalinkomst

Intjäningsperiod: 01.04–30.09.20xx

50.00

402 Förskottsinnehållning 875.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 250.25
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 52.50

* Intjäningsperiod är en kompletterande tilläggsuppgift som kan anmälas frivilligt.

2.2.2 För mycket inkomst har betalats

Anmälan om överprestationer och återkrav beskrivs i avsnitt 3 och 4.

2.2.3 Kreditering av ersättning som tagits ut av inkomsttagaren

I vissa situationer kan prestationsbetalaren ha tagit ut en för stor ersättning från inkomsttagarens inkomst, t.ex. från naturaförmåner. I inkomstregistret kan man inte korrigera inkomstslag genom att använda negativa tal, dvs. tal med minus som förtecken. Ersättningar för naturaförmåner kan således inte anmälas till inkomstregistret som negativa tal.

Ersättning som tas ut från en naturaförmån minskar beloppet av inkomst som beskattas som naturaförmån och samtidigt även den inkomst som utgör grund för socialförsäkringsavgifter. Om en för stor ersättning har tagits ut från en inkomsttagares naturaförmåner, är det enklaste sättet att korrigera detta att ta ut ett lägre belopp under följande löneutbetalningsperiod och anmäla denna lägre ersättning till inkomstregistret. Om detta inte längre är möjligt, till exempel om inkomsttagaren inte längre betalas lön eller erhåller naturaförmån så att ersättningen ska kunna minskas, ska betalaren återbetala den ersättning som tagits ut till ett för högt belopp till inkomsttagaren. Återbetalningen till inkomsttagaren ska anmälas till inkomstregistret med något inkomstslag för lön.

I vissa situationer anmäls dock inte en kreditering som betalats till en inkomsttagare som skattepliktig inkomst till inkomstregistret. Detta gäller till exempel situationer där man från inkomsttagarens nettolön har tagit ut en ersättning till ett för högt belopp som inte minskar den skattepliktiga inkomsten eller inkomst som är underställd socialförsäkringsavgifter, till exempel en parkeringsavgift, utmätning eller annan motsvarande post som tagits ut från nettolönen till ett för högt belopp. När en betalare krediterar en sådan inkomst till en inkomsttagare, kan korrigeringen göras på endera av följande sätt:

 1. Betalaren korrigerar den ursprungliga anmälan och stryker den ersättning som tagits ut till för högt belopp från anmälan.
 2. Betalaren anmäler den kreditering som denne betalat på följande löneutbetalningsperiods anmälan. Krediteringen anmäls som en del av nettolönen under inkomstslaget 406 Lön som ska betalas ut.

Exempel 8: Kreditering av ersättning som tagits ut av inkomsttagaren.

Betalaren har från inkomsttagarens nettolön på 2 000 euro felaktigt tagit ut en bilplatsavgift på 50 euro och anmält den avdragna posten med inkomstslaget 408 ”Övriga poster som ska dras av från nettolönen”.  

Överdebiteringen återbetalades till inkomsttagaren vid följande löneutbetalning efter att felet hade upptäckts. Överdebiteringen kan korrigeras i inkomstregistret på två sätt:

 1. Betalaren kan korrigera den ursprungliga anmälan och radera den ogrundat avdragna posten, som anmäldes med inkomstslaget 408. Posten kan raderas antingen genom att korrigera det anmälda beloppet till noll eller genom att radera inkomstslaget helt.
 2. Betalaren kan anmäla den utbetalda gottgörelsen på anmälan för följande löneutbetalningsperiod: då anmäler betalaren med inkomstslaget 406 ”Lön som ska betalas ut” det totala beloppet av inkomsttagarens nettolön, det vill säga 2 050 euro.

Om betalaren i exemplet inte hade hunnit lämna in en anmälan till inkomstregistret, hade den ogrundat avdragna posten inte behövt anmälas till inkomstregistret alls.

Detta gäller även situationer där naturaförmånen och den ersättning som tagits ut för den har anmälts till inkomstregistret och man upptäcker senare att personen inte längre har erhållit denna naturaförmån alls. I dessa fall ska prestationsbetalaren korrigera anmälan hen lämnat in och ta bort den felaktiga naturaförmånen och ersättningen från anmälan. Ersättning som återbetalats till inkomsttagaren behöver inte i dessa fall anmälas till inkomstregistret.Korrigering av naturaförmåner behandlas till övriga delar närmare i avsnitt 3.1.3.

2.3 Korrigering av förskottsinnehållning

Beloppet av en verkställd förskottsinnehållning kan vara felaktigt på grund av att exempelvis ett räknefel har gjorts eller att fel innehållningsprocent har använts. Den som gör betalningen kan då under vissa förutsättningar rätta den verkställda förskottsinnehållningen oberoende av orsaken till misstaget. Förskottsinnehållningen kan ha verkställts till ett för stort eller litet belopp. 

Förskottsinnehållning får endast korrigeras i senare löneutbetalningar under samma kalenderår. Efter årsskiftet kan betalaren inte korrigera förskottsinnehållning som inte verkställts eller verkställts till ett för litet belopp, och inte heller återbetala en förskottsinnehållning som verkställts till ett för stort belopp.

2.3.1 Rättelse av för stor  förskottsinnehållning

Om utbetalaren av en prestation verkställt förskottsinnehållning till ett för högt belopp, kan utbetalaren sänka det belopp som innehålls vid senare betalning under samma kalenderår (FörskUL 19 § 1 mom.). Detta är det primära korrigeringssättet för betalare. Förskottsinnehållningen kan anmälas till inkomstregistret som ett negativt tal endast när prestationer på vilka rättelsen kunde göras inte längre betalas ut till inkomsttagaren.

Exempel 9: Rättelse av för stor förskottsinnehållning genom sänkning av senare förskottsinnehållning.

Till en inkomsttagare har 30.8.2022 betalats 3 000 euro i lön på vilken förskottsinnehållning på 25 %, dvs. 750 euro, verkställts. Förskottsinnehållningen har varit för stor. Den borde ha varit 20 %, dvs. 600 euro.

Betalaren beaktar den alltför stora förskottsinnehållningen i följande löneutbetalning i september. Utan korrigering skulle förskottsinnehållningen vara 600 euro (20 % av 3 000 euro). Betalaren beaktar den alltför stora förskottsinnehållningen på 150 euro i augusti och innehåller 450 euro (600 − 150). Det korrigerade förskottsinnehållningsbeloppet anmäls inte som ett negativt tal utan beaktas i förskottsinnehållningsbeloppet, och ett mindre belopp anmäls till inkomstregistret.

Rättelse av förskottsinnehållning grundar sig på att utbetalaren av prestationen går med på detta av fri vilja och att rättelsen kan göras oberoende av orsaken till misstaget. Vid återkrav bör man emellertid beakta att om betalaren tar ut överbetalningen från inkomsttagarens nettolön, ska förskottsinnehållning verkställas på basis av bruttolönen för den aktuella löneutbetalningsperioden. Beloppet på överbetalningen som tagits ut från nettolönen får alltså inte dras av från beloppet av  den förskottsinnehållningspliktiga inkomsten. Detta har beskrivits mer ingående i kapitel 7 i Skatteförvaltningens anvisning Verkställande av förskottsinnehållning.

En utbetalare av en prestation kan rätta en förskottsinnehållning som verkställts till ett för högt belopp också då utbetalaren inte längre gör utbetalningar till samma mottagare under samma kalenderår. Då återbetalar prestationsbetalaren den alltför stora innehållningen till mottagaren och anmäler det återbetalda som ett negativt tal i anmälan om löneuppgifter. På basis av anmälan sänker Skatteförvaltningen betalarens förskottsinnehållningsskyldighet. Innehållningen till för högt belopp ska returneras under samma kalenderår..

Exempel 10: Rättelse av för stor förskottsinnehållning som negativt tal, felet korrigeras under samma kalenderår.

Prestationsbetalaren har 30.08 på slutlönen (6 000 euro) som betalats till en inkomsttagare av misstag verkställt en förskottsinnehållning till ett för högt belopp. Förskottsinnehållningen borde ha varit 25 procent (1 500 euro), men betalaren har av misstag verkställt en förskottsinnehållning på 35 procent (2 100 euro). Till inkomstregistret har uppgifterna lämnats enligt den verkställda förskottsinnehållningen.

Inkomsttagaren upptäcker felet i början av följande månad. Prestationsbetalaren korrigerar felet och återbetalar den alltför stora innehållningen (600 euro) 5.9. En för stor förskottsinnehållning som återbetalas kontant till en inkomsttagare kan anmälas som ett negativt tal till inkomstregistret.

Exempel 10, tabell 1/1
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx05111234
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag:05.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
402 Förskottsinnehållning -600.00

Exempel 11: Förskottsinnehållning som verkställts till ett för högt belopp, felet upptäcks efter kalenderåret.

Prestationsbetalaren har 15.12 på slutlönen (4 000 euro) som betalats till en inkomsttagare av misstag verkställt en förskottsinnehållning till ett för högt belopp. Förskottsinnehållningen borde ha varit 25 procent (1000 euro), men betalaren har av misstag verkställt en förskottsinnehållning på 37,5 procent (1500 euro). Till inkomstregistret har uppgifterna lämnats enligt den verkställda förskottsinnehållningen.

Felet upptäcks i februari följande år. Prestationsbetalaren kan inte längre korrigera felet på grund av att kalenderåret har bytts. I beskattningen räknas den innehållning som verkställts till ett för högt belopp till godo för inkomsttagaren.

2.3.2 Rättelse av för liten förskottsinnehållning

Om förskottsinnehållning inte verkställts till fullt belopp, kan prestationsbetalaren korrigera felet genom att höja förskottsinnehållningen på senare prestationer under samma kalenderår. Förskottsinnehållningen får dock inte höjas med mer än 10 procent av det belopp som ska betalas ut vid den tidpunkten, förutom om mottagaren av prestationen samtycker till en större höjning (FörskUL 19 §).

Prestationsutbetalaren anmäler det faktiska förskottsinnehållningsbeloppet till inkomstregistret.

2.4 Anmälan av negativa tal

I inkomstregistret kan man i allmänhet inte korrigera inkomstslag genom att använda negativa tal, dvs. tal med minus som förtecken. Inkomst som anmälts eller betalats fel korrigeras genom att ge en ersättande anmälan, med vilken man anmäler inkomstens korrekta belopp eller förändrade art, till exempel att inkomsten som betalats ändras till en ogrundad förmån. Dessutom anmäls återkrav av inkomst som en egen uppgiftsgrupp.

När det gäller inkomstregistret finns det dock exceptionella situationer, där förskottsinnehållning, källskatt och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter kan vara negativa tal. Normalt anmäls förskottsinnehållning inte som negativt tal. Ofta kan arbetstagaravgifter, förskottsinnehållning och källskatt korrigeras genom att senare innehålla lägre belopp av inkomsttagares inkomster. Då behöver negativa tal inte användas (se avsnitt 4.2 Nettoindrivning och exemplen där).

Undantagsvis kan negativa tal förekomma till exempel om en anställning redan har upphört och förskottsinnehållning redan verkställts för inkomsttagaren eller om den anställda har debiterats för höga socialförsäkringsavgifter. En utbetalare av en prestation kan rätta en förskottsinnehållning som verkställts till ett för högt belopp också då utbetalaren inte längre gör utbetalningar till samma mottagare under samma kalenderår. Då återbetalar prestationsbetalaren till exempel en alltför stor förskottsinnehållning till mottagaren och anmäler det återbetalda beloppet som ett negativt tal i anmälan om löneuppgifter. Alltför stor förskottsinnehållning ska återbetalas före utgången av kalenderåret. På motsvarande sätt kan man korrigera arbetstagares socialförsäkringsavgifter (se avsnitt 2.3 Korrigering av förskottsinnehållning och avsnitt 3.2 Korrigering av arbetstagares socialförsäkringsavgifter).

De poster som avdras från löner har nedan nämnda inkomstslag som exceptionellt kan vara negativa:

 • 402 Förskottsinnehållning
 • 404 Källskatt
 • 412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift
 • 413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift
 • 414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

Det gäller att observera att återkrävda belopp inte kan korrigeras genom att ange ett negativt tal för den ursprungliga löneperioden eller sänka inkomsten för den ursprungliga löneperioden. Återkrav anmäls genom att man anger uppgiften Återkrav som ansluts till inkomstslaget och tilläggsuppgifter relaterade till återkravet för den löneperiod då inkomsttagaren återbetalar överbetalningen. Om återkravet sker netto, anmäls förskottsinnehållning relaterad till den återkrävda inkomsten inte heller som ett negativt tal utan som förskottsinnehållning som hänför sig till återkravet i tilläggsuppgifterna om återkravet.  Det belopp som återkrävs ska alltid anmälas som ett bruttobelopp som är lika stort som den ursprungliga överbetalningen. Informationsanvändarna minskar personens inkomstbelopp på basis av uppgiften Återkrav. En del av informationsanvändarna minskar beloppet på prestationen redan då överbetalningen observeras och inkomsten anmäls som ogrundad förmån.

2.5 Korrigering av penninglöner med två olika anmälningssätt

Betalaren ska anmäla utbetalda penninglöner åtminstone som ett totalbelopp (penninglöner anmäls mindre exakt, så kallat anmälningssätt 1). Vid behov kan betalaren anmäla penninglöner mer specificerat än enligt det obligatoriska anmälningssättet med hjälp av kompletterande inkomstslag (mer exakt anmälan om penninglön, så kallat anmälningssätt 2). De två anmälningssätten beskrivs i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: penninglöner och poster som ska dras av från lönen.

Anmälningssätt 1 respektive 2 kan inte kombineras i samma anmälan. Däremot kan betalaren variera anmälningssätt i olika anmälningar. Betalaren kan ändra anmälningssätt när anmälan korrigeras. Ingenting hindrar att betalaren i en ersättande anmälan ändrar löner som tidigare anmälts med anmälningssätt 1 till löner enligt anmälningssätt 2 eller vice versa. Då gäller det att se till att socialförsäkringsavgifterna anmäls korrekt i den ersättande anmälan och att de förvalda värdena för inkomstslagens försäkringsuppgifter beaktas. Däremot ska man vid anmälan av ogrundad förmån och återkrav använda samma inkomstslag och anmälningssätt med vilka överbetalningen ursprungligen har anmälts.

Exempel 12: Ändring av löner enligt anmälningssätt 1 till löner enligt anmälningssätt 2.

Prestationsbetalaren har till en inkomsttagare betalat en lön på 2 400 euro. Beloppet innefattar en tidlön på 2 000 euro och en ersättning för uppsägningstiden på 400 euro. På ersättningen för uppsägningstiden betalas inte socialförsäkringspremier.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna, men anmäler felaktigt ersättningen för uppsägningstiden till ett belopp som är 100 euro för högt:

Exempel 12, tabell 1/2
FÖRSTA ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx05060920
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag:05.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.04.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.04.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-4321

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

Typ av försäkringsuppgift: Underställd socialförsäkringspremier: Som grund för försäkringsavgift: Nej

2500.00

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter 2000.00
402 Förskottsinnehållning (på 2 400 euro) 480.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2000 euro) 143.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2000 euro) 30.00

Senare märker prestationsbetalaren den anmälda uppsägningsersättningen är 100 euro för stor. Det belopp som de facto betalats är 400 euro i stället för 500 euro enligt anmälan. Prestationsbetalaren kan korrigera den tidigare anmälan enligt anmälningssätt 1 genom att lämna uppgifterna enligt anmälningssätt 2. Inkomstslaget Ersättning för uppsägningstiden (208) har som standardinställning att inkomsten inte är underställd socialförsäkringsavgifter.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna:

Exempel 12, tabell 2/2
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx05060920
Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag:05.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.04.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.04.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-4321

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön 2000.00
208 Ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden 400.00
402 Förskottsinnehållning (på 2 400 euro) 480.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2000 euro) 143.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2000 euro) 30.00

3 Anmälan av ogrundad prestation och retroaktiv korrigering

Alla skattepliktiga prestationer som betalats kontant kan bli ogrundade förmåner, om inkomsttagaren inte har rätt till inkomsten. Det enda undantaget är anställningsoptioner som betalas kontant och som inte vara en ogrundad förmån. Sådana inkomster som kan ha betalats till för högt belopp korrigeras med ersättande anmälan där rätt belopp anges och genom att ange överprestationen som ogrundad förmån. Ogrundade förmåner behandlas i avsnitt 3.1.

Om prestationsbetalaren och inkomsttagaren emellertid kommer överens om att överbetalningen kvittas mot en prestation som betalas senare (s.k. behandling som förskottslön), ska betalaren inte korrigera den tidigare överbetalningen till en ogrundad förmån. Kvittning av lön och behandling som förskottslön har behandlats i kapitel 4.9.

En del inkomstslag i inkomstregistret är sådana att uppgiften Ogrundad förmån inte kan anges för dem. Till dem hör förmåner som inte betalas kontant, till exempel naturaförmåner. Naturaförmåner har ett visst värde enligt Skatteförvaltningens beslut, och om värdet angetts fel ska förmånsbeloppet korrigeras i ersättande anmälan utan uppgiften Ogrundad förmån. De uppgifter som korrigeras för den ursprungliga löneutbetalningsperioden utan uppgiften Ogrundad förmån behandlas i avsnitt 3.1.3.

Dessutom finns det några inkomstslag som korrigeras i den följande anmälan. Dessa inkomstslag behandlas i avsnitt 3.1.3.

En del av inkomstregistrets informationsanvändare behandlar överprestationer i samband med anmälan av ogrundad förmån och en del när inkomsten återkrävs. Därför ska betalaren alltid korrigera den ursprungliga prestationen till ogrundad förmån och dessutom anmäla uppgifterna om återkrav när inkomsten återkrävts. Det är inte möjligt att endast lämna anmälan av återkrav, utan den ursprungliga anmälan ska alltid korrigeras till ogrundad förmån. Om överbetalningen har betalats före år 2019, ska årsanmälningarna korrigeras. Vid återkrav av överbetalningar som betalats före år 2019 ska endast uppgift om återkrav anmälas till inkomstregistret.

3.1 Ogrundad förmån

I vissa situationer har inkomsttagaren inte rätt till en betalning som anmälts till inkomstregistret. En ogrundad förmån uppstår till exempel när prestationen betalas på felaktiga grunder, till fel person eller till ett alltför stort belopp.

Information om en ogrundad förmån ska utan obefogat dröjsmål anmälas senast inom en månad räknat från tidpunkten då den ogrundade förmånen upptäcktes.

En ogrundad förmån ska anmälas alltid när prestationsbetalaren separat återkräver det för stora beloppet av inkomsttagaren. Om en överbetalning efter att den upptäckts korrigeras vid följande löneutbetalning i form av förskottslön som dras av från bruttolönen eller någon annan motsvarande prestation, kan en korrigering av uppgifterna i princip göras så att man av en prestation som betalas senare anmäler till inkomstregistret endast den bruttolön som då de facto betalats till inkomsttagaren efter avdraget av förskottsbetalningen (se avsnitt 4.9 Behandling av överbetalning som förskottslön). Det gäller dock att notera att behandling av överbetalning som förskottslön inte rekommenderas, eftersom det kan förvränga det förmånsbelopp som betalas till inkomsttagaren eller i värsta fall påverka beviljandet av förmånen. Om den överbetalda prestationen kvittas mot bruttolönen kan det hända att en del uppgiftsanvändare är tvungna att separat be betalaren ange den felbetalda summan. Dessutom används fel inkomst som grund för förmånen.

Anmälan av ogrundad förmån ska alltid lämnas när betalningen av den ogrundade förmånen leder till separat återkrav av inkomsttagaren, då betalaren inte kvittar fordran från följande lön. Dessutom rekommenderas att anmälan av ogrundad förmån även i övrig alltid lämnas när överprestationen inte kan korrigeras genast i samband med följande löneutbetalning. Ogrundad förmån ska anmälas, även om man inte lyckas återkräva överprestationen av inkomsttagaren.

En ogrundad förmån är skattepliktig inkomst för inkomsttagaren, men inte inkomst som ligger till grund för pensionen. Därför ska man vid verkställandet av arbetspensionsskyddet kunna skilja mellan sådana prestationer oberoende av om prestationsbetalaren har återkrävt dem av inkomsttagaren. På motsvarande sätt är en ogrundad förmån inte heller underställd andra socialförsäkringsavgifter såsom avgifter för sjukdoms-, arbetslöshets-, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

Prestationen kan återkrävas från bruttobeloppet (s.k. kvittning av lön), från nettolön som betalas till inkomsttagaren (återkrav i brutto eller netto) eller genom att skicka en betalningsbegäran till inkomsttagaren (återkrav i brutto eller netto). Ibland kan dock en prestation som överbetalats vara föremål för tvister, och till exempel arbetsavtalslagen eller bestämmelser i kollektivavtal kan förhindra återkrav av lön. Även då ska en överprestation anmälas som ogrundad förmån till inkomstregistret. Återkrav behandlas i avsnitt 4. En ogrundad förmån anmäls på två sätt beroende på om man redan anmält inkomsten som annan inkomst till inkomstregistret eller om den betalda ogrundade förmånen upptäcks innan anmälan lämnas.

3.1.1 En överprestation upptäcks innan anmälan lämnas

Om överprestationen upptäcks innan anmälan lämnas in, ska man använda det särskilda inkomstslaget Ogrundad förmån. Detta inkomstslag används endast om den ogrundade prestationen upptäcks innan den första anmälan inlämnas, och inkomsten inte tidigare anmälts som annan inkomst till inkomstregistret.

Exempel 13: En överbetalning upptäcks innan anmälan sänds.

En överprestation upptäcks innan anmälan lämnas): En prestation på 2 500 euro till inkomsttagare Y har av misstag betalats till X. Felet upptäcks följande dag innan anmälan har skickats till inkomstregistret. Inkomsten har inte kunnat återkrävas av X. Prestationsutbetalaren anmäler:

Exempel 13, tabell 1/1
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx03040950
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 03.03.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.02.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 28.02.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåååå-4321 (X)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
359 Ogrundad förmån 2500.00

Exempel 14: En överprestation upptäcks innan anmälan lämnas, samtidigt betalas annan inkomst till inkomsttagaren.

En inkomsttagares normala månadslön är 3100 euro. Prestationsbetalaren har i löneutbetalningen av misstag betalat 900 euro för mycket till inkomsttagaren (4 000 euro brutto). På inkomsten har en förskottsinnehållning på 25 procent verkställts och arbetstagarens socialförsäkringspremier debiterats.

Prestationsbetalaren upptäcker felet följande dag innan anmälan lämnas till inkomstregistret. Förskottsinnehållningen anmäls till det belopp som den verkställts i anmälan om löneuppgifter. Prestationsbetalaren kan korrigera arbetstagarens socialförsäkringsavgifter så att de motsvarar den korrekta lönen (se korrigering av arbetstagarens socialförsäkringsavgifter i avsnitt 3.2).

Exempel 14, tabell 1/1
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx03040950
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 12.06.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.06.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 15.06.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåååå-4321 (X)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
359 Ogrundad förmån 900.00
201 Tidlön 3100.00
402 Förskottsinnehållning (på 4000 euro) 1000.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 3100 euro) 221.65
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 3100 euro) 46.50

3.1.2 En överprestation har redan anmälts till inkomstregistret

I allmänhet upptäcks överprestationer först senare efter att inkomsten anmälts som annan inkomst till inkomstregistret. Då korrigeras den ursprungliga anmälan genom ersättande förfarande. Om en ogrundad förmån tidigare anmälts felaktigt som annan inkomst till inkomstregistret, ska uppgiften korrigeras genom att man anger

 • det tidigare anmälda inkomstslaget (t.ex. Tidlön) och
 • den separata uppgiften Ogrundad förmån.

Då används inte det separata inkomstslaget Ogrundad förmån, utan uppgiften Ogrundad förmån bifogas den tidigare anmälda prestationen.

Exempel 15: En överprestation upptäcks efter att anmälan lämnats.

Till inkomsttagare Z har 15.9 betalats 5 000 euro. Prestationen har anmälts som tidlön till inkomstregistret.

Arbetsgivaren har dock utöver den normala lönen på 3 000 euro av misstag betalat 2000 euro för mycket. På betalningen (5000 euro) har förskottsinnehållning (25 procent) verkställts normalt, och arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier debiterats.

Arbetsgivaren gör anmälan enligt betalningen och märker inte felet innan anmälan inlämnats.

Exempel 15. tabell 1/2
FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx09161955
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 15.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

Intjäningsperiod*: 10.08.20xx–31.08.20xx

5000.00

402 Förskottsinnehållning (på 5000 euro) 1250.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 5000 euro) 357.50
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 5000 euro) 75.00

* Intjäningsperiod är en kompletterande tilläggsuppgift som kan anmälas frivilligt.

Överprestationen upptäcks i oktober. Den tidigare felaktiga anmälan ska korrigeras genom ersättande anmälan så att överbetald prestationen (den tidigare betalningen och inkomstslaget Tidlön som anmälts till inkomstregistret) anges som ogrundad förmån. Eftersom inkomsten redan tidigare anmälts som annan inkomst till inkomstregistret, använder man inte inkomstslaget Ogrundad förmån, utan uppgiften Ogrundad förmån kopplas till inkomstslaget. Lönebeloppet korrigeras i anmälan.

Exempel 15, tabell 2/2.
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens:20xx09161955
Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 15.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

Intjäningsperiod*: 10.08.20xx–31.08.20xx

3000.00

201 Tidlön

Ogrundad förmån: Ja

Intjäningsperiod: 10.08.20xx–31.08.20xx

2000.00

402 Förskottsinnehållning (på 5000 euro) 1250.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 3000 euro) 214.50
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 3000 euro) 45.00

* Intjäningsperiod är en kompletterande tilläggsuppgift som kan anmälas frivilligt.

På basis av angivna uppgifter anses inkomsttagarens inkomst som är underställd socialförsäkringspremier för september vara 3 000 euro, och den felaktiga överbetalningen (2 000 euro) ändras till en ogrundad förmån. Även arbetsgivarens skyldighet att betala socialförsäkringspremierna minskar i motsvarande grad. Informationsanvändarna får på basis av de inlämnade uppgifterna information om att inkomsten tidigare har anmälts som tidlön till inkomstregistret.

Arbetstagarens socialförsäkringspremier borde ha debiterats på basis av lönen på 3 000 euro. Prestationsbetalaren kan korrigera arbetstagarens socialförsäkringspremier (på basis av tidlönen på 3 000 euro) med en ersättande anmälan om en ogrundad förmån. Arbetstagarens socialförsäkringspremier kan korrigeras i en återkravsanmälan, om detta inte görs (se korrigering av arbetstagaravgifter i avsnitt 3.2). Förskottsinnehållningen anmäls med ersättande anmälan till det ursprungligen verkställda beloppet.

Prestationsbetalaren ska också komma ihåg att korrigera uppgifterna i arbetsgivarens separata anmälan, om beloppet av sjukförsäkringsavgiften som ska betalas ändras på grund av en ogrundad förmån (se avsnitt 7 och exemplen i denna).

Med tanke på korrigeringen av anmälan har det ingen betydelse huruvida hela den utbetalda prestationen eller endast en del av denna ändras till en ogrundad förmån. Prestationsbetalaren använder en ersättande anmälan för att korrigera den tidigare anmälan, om hela prestationen ändras till en ogrundad förmån.

Exempel 16: Hela inkomsten till inkomsttagaren förändras till en ogrundad förmån.

Prestationsbetalaren har betalat lön på 2 670 euro till en inkomsttagare. Senare upptäcks det att löntagaren varit på oavlönad semester under hela löneperioden. Hela betalningen ska korrigeras till ogrundad förmån.

Exempel 16, tabell 1/2
FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens:20xx09161955
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 15.11.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.11.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.11.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

Intjäningsperiod: 01.10.20xx–31.10.20xx

2670.00

402 Förskottsinnehållning (på 2670 euro) 507.30
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2670 euro) 190.90
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2670 euro) 40.05

Prestationsbetalaren korrigerar den felaktiga uppgiften med en ersättande anmälan:

Exempel 16, tabell 2/2
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens:20xx09161955
Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 15.11.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.11.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.11.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

Ogrundad förmån: Ja

Intjäningsperiod*: 01.10.20xx–31.10.20xx

2670.00

402 Förskottsinnehållning (på 2670 euro) 507.30

Eftersom hela prestationen är ogrundad, sjunker den förvärvsinkomst som ligger till grund för pensionen och arbetslöshetsförsäkringsavgiften. Således kan prestationsbetalaren korrigera de debiterade arbetstagaravgifterna av den ogrundade förmånen i en ersättande anmälan. Korrigering av arbetstagaruppgifter behandlas i detalj i avsnitt 3.2.

* Intjäningsperiod är en kompletterande tilläggsuppgift som kan anmälas frivilligt.

Med tanke på korrigering av anmälan saknar det betydelse om uppgifterna inlämnats enligt anmälningssätt 1 för penninglöner (s.k. snäv anmälningsnivå för penninglöner) eller anmälningssätt 2 (mer exakt nivå för anmälan av penninglöner). Korrigering sker på samma sätt oberoende av anmälningssätt.

När det gäller anmälningssätt 1 ska man också komma ihåg att anmäla underinkomstslagen relaterade till inkomsten enligt utfallet, om den inkomst som är underställd socialförsäkringsavgifter avviker från den inkomst som anmälts under inkomstslaget Lön totalt.

Exempel 17: Anmälan av ogrundad förmån enligt anmälningssätt 1.

En lön på 2 700 euro har betalats till en inkomsttagare 15.12. Prestationen har anmälts till inkomstregistret med inkomstslaget Lön totalt. På betalningen (2 700 euro) har normal förskottsinnehållning (25 %) verkställts, och arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter har debiterats.

Arbetstagaren var dock på oavlönad semester en del av december, vilket lett till att arbetsgivaren betalat 900 euro för mycket i lön.

Arbetsgivaren får inte kännedom om den oavlönade frånvaron innan anmälan lämnas och lämnar anmälan enligt betalningen.

Exempel 17, tabell 1/2
DEN FÖRSTA FELAKTIGA ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 14xx08161955
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 15.12.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.12.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.12.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
101 Lön totalt 2700.00
402 Förskottsinnehållning (på 2700 euro) 675.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2700 euro) 193.05
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2700 euro) 40.50

En överprestation (900 euro) upptäcks i slutet av månaden. Den tidigare anmälan ska korrigeras med en ersättande anmälan genom att ange den tidigare betalda och anmälda överprestationen i inkomstslaget Lön totalt som ogrundad förmån till den del som för mycket betalats. Lönebeloppet korrigeras i ersättande anmälan.

Exempel 17, tabell 2/2
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 14xx08161955
Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 15.12.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.12.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.12.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
101 Lön totalt 1800.00

101 Lön totalt

Ogrundad förmån: Ja

900.00

402 Förskottsinnehållning (på 2700 euro) 675.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 1800 euro) 128.70
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 1800 euro) 27.00

Korrigering av arbetstagaruppgifter behandlas i detalj i avsnitt 3.2.

Om det utbetalda lönebeloppet innehåller inkomstposter som inte är underställda socialförsäkringsavgifter ska man vid korrigering enligt anmälningssätt 1 också ange underinkomstslagen i anmälan (t.ex. lönesumma som är underställd arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter) enligt utfallet. På motsvarande sätt ska man komma ihåg att anmäla Typ av försäkringsuppgift relaterad till inkomstslaget enligt utfallet.

Exempel 18: Anmälan av ogrundad förmån enligt anmälningssätt 1, när en överbetald prestation inte är underställd socialförsäkringsavgifter.

Till en inkomsttagare har 10.8 betalats 5 000 euro. Prestationen har anmälts till inkomstregistret med inkomstslaget Lön totalt. Prestationen innehåller 1 000 euro ersättning för väntetid som inte är underställd socialförsäkringsavgifter.

Av misstag betalade arbetsgivaren dock 800 euro för mycket i ersättning för väntetid. På betalningen (5 000 euro) har förskottsinnehållning (25 %) verkställts normalt, och arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter har debiterats (utifrån 4 000 euro).

Arbetsgivaren märker inte felet innan anmälan lämnas och lämnar anmälan enligt betalningen.

Exempel 18, tabell 1/2
DEN FÖRSTA FELAKTIGA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 14xx08161955
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 10.08.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.08.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.08.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

Typ av försäkringsuppgift: Underställd socialförsäkringspremier: Som grund för försäkringsavgift: Nej

5000.00

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter 4000.00
402 Förskottsinnehållning (på 5000 euro) 1250.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 4000 euro) 286.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 4000 euro) 60.00

En överprestation (800 euro) upptäcks i september. Den tidigare anmälan ska korrigeras med en ersättande anmälan så att överbetalningen (det tidigare utbetalda och till inkomstregistret anmälda inkomstslaget Arbetsmarknadsstöd) anges som en ogrundad förmån. I den ersättande anmälan ska man ange underinkomstslaget som anknyter till det totala beloppet enligt utfallet.

Den överbetalda ersättningen för väntetid (800 euro) ska anmälas som ogrundad förmån till inkomstregistret. På motsvarande sätt ska det minskade inkomstbeloppet (4 200 euro) anmälas till rätt belopp till inkomstregistret. Det korrekta beloppet av ersättningen för väntetid är 200 euro, och den lönesumma som är underställd socialförsäkringsavgifter är fortfarande 4 000 euro. Även detta ska anmälas med korrekt inkomstslag till inkomstregistret.

I den ersättande anmälan med vilken den ogrundade förmånen anmäls ska man komma ihåg att ange Typ av försäkringsuppgift enligt utfallet även för inkomst som anmälts som ogrundad förmån.

Exempel 18, tabell 2/2
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx09161955
Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 15.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

Typ av försäkringsuppgift: Underställd socialförsäkringspremier: Som grund för försäkringsavgift: Nej

4200.00

101 Lön totalt

Typ av försäkringsuppgift: Underställd socialförsäkringspremier: Som grund för försäkringsavgift: Nej

Ogrundad förmån: Ja

800.00

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter 4000.00
402 Förskottsinnehållning (på 5000 euro) 1250.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 4000 euro) 286.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 4000 euro) 60.00

Exempel 19: Anmälan av ogrundad förmån enligt anmälningssätt 1, när en överbetald prestation är underställd socialförsäkringsavgifter och man samtidigt betalat inkomst som inte är underställd socialförsäkringsavgifter.

Till en inkomsttagare har betalats 2 500 euro. Prestationen har anmälts till inkomstregistret med inkomstslaget Lön totalt. Prestationen innehåller 500 euro ersättning för uppsägningstid som inte är underställd socialförsäkringsavgifter. 

Senare märker prestationsbetalaren att 200 euro har betalats för mycket i lön. Ersättningen för uppsägningstiden är korrekt. På betalningen (2 500 euro) har förskottsinnehållning (25 %) verkställts normalt, och arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter har debiterats (av 2 000 euro).

Arbetsgivaren märker inte felet innan anmälan lämnas och lämnar anmälan enligt betalningen.

Exempel 19, tabell 1/2
FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx01061955
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 30.06.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.06.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 15.06.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd socialförsäkringspremier
Som grund för försäkringsavgift: Nej

2500.00

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter 2000.00
402 Förskottsinnehållning (på 2 500 euro) 625.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2000 euro) 143.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2000 euro) 30.00

Betalaren ska korrigera anmälan efter att felet upptäckts. Betalaren ska anmäla överprestationen på 200 euro som ogrundad förmån och korrigera lönebeloppet till 2 300 euro. På motsvarande sätt sjunker den lön som är underställd socialförsäkringsavgifter till 1 800 euro (2 300 – 500).

I den ersättande anmälan med vilken den ogrundade förmånen anmäls ska man komma ihåg att ange Typ av försäkringsuppgift enligt utfallet även för inkomst som anmälts som ogrundad förmån.

Exempel 19, tabell 2/2
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx09161955
Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 30.06.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.06.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 15.06.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

Typ av försäkringsuppgift: Underställd socialförsäkringspremier: Som grund för försäkringsavgift: Nej

2300.00

101 Lön totalt

Typ av försäkringsuppgift: Underställd socialförsäkringspremier: Som grund för försäkringsavgift: Nej

Ogrundad förmån: Ja

200.00

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter 1800.00

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter

Ogrundad förmån: Ja

200.00

402 Förskottsinnehållning (på 2 500 euro) 625.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 1800 euro) 128.70
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 1800 euro) 27.00

Den verkställda förskottsinnehållningen anmäls enligt det debiterade beloppet. Prestationsbetalaren kan korrigera arbetstagarens socialförsäkringsavgifter (utifrån 1 800 euro) med ersättande anmälan om ogrundad förmån. Om betalaren inte gör detta kan arbetstagaravgifterna korrigeras i anmälan om återkrav av inkomst. Korrigering av arbetstagaravgifter beskrivs i avsnitt 3.2.

Exempel 20: Anmälan av ogrundad förmån enligt anmälningssätt 1, när en överbetald prestation är underställd socialförsäkringsavgifter och man samtidigt betalat inkomst som inte är underställd socialförsäkringsavgifter.

Till en inkomsttagare har betalats 5 400 euro. Prestationen har anmälts till inkomstregistret med inkomstslaget Lön totalt. Prestationen innehåller 600 euro i frivillig ersättning för avslutande av anställningsförhållande som inte är underställd socialförsäkringsavgifter. På betalningen (5 400 euro) har förskottsinnehållning (30 %) verkställts normalt, och arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter har debiterats (av 4 800 euro).

Senare märker prestationsbetalaren att 800 euro har betalats för mycket i lön. Ersättningen för avslutandet av anställningsförhållandet har varit korrekt.

Arbetsgivaren märker inte felet innan anmälan lämnas och lämnar anmälan enligt betalningen.

Exempel 20, tabell 1/2
FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx01061955
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 20.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.05.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 15.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

Typ av försäkringsuppgift:
Underställd socialförsäkringspremier:
Som grund för försäkringsavgift: Nej

5400.00

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter 4800.00
402 Förskottsinnehållning (på 5400 euro) 1620.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 4800 euro) 386.10
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 4800 euro) 72.00

Prestationsbetalaren ska korrigera anmälan efter att felet upptäckts och anmäla överprestationen på 800 euro som ogrundad förmån. På motsvarande sätt ska underinkomstslaget korrigeras i anmälan.

Exempel 20, tabell 2/2
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx09161955
Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 20.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.05.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 15.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

Typ av försäkringsuppgift: Underställd socialförsäkringspremier: Som grund för försäkringsavgift: Nej

4600.00

101 Lön totalt

Typ av försäkringsuppgift: Underställd socialförsäkringspremier: Som grund för försäkringsavgift: Nej

Ogrundad förmån: Ja

800.00

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter 4000.00

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter

Ogrundad förmån: Ja

800.00

402 Förskottsinnehållning (på 5400 euro) 1620.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 4000 euro) 286.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 4000 euro) 60.00

3.1.3 När korrigeras uppgifter för den ursprungliga perioden utan uppgifter om ogrundad förmån eller återkrav? 

Sådana inkomstslag i 300-serien som inte är inkomst som de facto betalats till inkomsttagaren korrigeras för den ursprungliga löneutbetalningsperioden genom att anmäla det korrekta inkomstbeloppet, utan uppgiften Ogrundad förmån. Sådana inkomster kan inte heller anmälas som återkrävda. Dessa inkomstslag omfattar bland annat

  • Inkomstslag som anmäls av den egentliga arbetsgivaren och som betalas av den ställföreträdande betalaren (kod 321–325): Om den ställföreträdande betalaren har betalat för mycket till inkomsttagaren, ska den ställföreträdande betalaren korrigera anmälan och ange överprestationen som ogrundad förmån. Då ska den egentliga arbetsgivaren korrigera anmälan och ange det korrekta inkomstbeloppet utan uppgifter om ogrundad förmån och återkrav. 
  • Naturaförmåner och förmåner i annan form än pengar: (koderna 301, 302, 304, 317, 330, 334, 341, 342, 363, 364): Naturaförmåner kan inte vara ogrundade förmåner, eftersom personen har haft tillgång till förmånen och det inte är fråga om fel i betalningen (s.k. överbetalning). Prestationen kan ha anmälts felaktigt till inkomstregistret, men förmånen har i vilket fall som helst varit tillgänglig för inkomsttagaren till rätt belopp. Då korrigeras den felaktiga anmälan med en ersättande anmälan till rätt belopp utan uppgifter om ogrundad förmån och återkrav.  Återkrav av naturaförmåner av penninglönen beskrivs närmare i kapitel 4.10.
  • Åtgärdsarvode för kommunal veterinär (kod 312) och
  • Försäkringslön (kod 352): Åtgärdsarvode och försäkringslön för kommunal veterinär är inte pengar som de facto betalas till inkomsttagaren och kan därför inte vara prestationer till för högt belopp till vilka uppgifter om ogrundad förmån och återkrav skulle kunna anslutas. Om uppgiften har anmälts fel till inkomstregistret, korrigeras den i en ersättande anmälan där rätt inkomstbelopp anges utan uppgiften Ogrundad förmån. 
  • Andra prestationer som inte kan involvera ogrundade förmåner är Anställningsoption (kod 343) och Anställningsoption, vars teckningspris är lägre än marknadspriset vid överlåtelsetidpunkten (kod 361). Anställningsoptioner kan inte förses med uppgifter om ogrundad förmån och återkrav vid ens när de betalas kontant. 
  • Utöver ovan nämnda förmåner som inte betalas kontant kan inte heller skattefria kostnadsersättningar (kod 303, 311, 331, 357, 358) inte i grunden vara ogrundade förmåner. Kostnadsersättning kan inte i sig vara en ogrundad förmån, men i situationer där den överstiger värdena enligt Skatteförvaltningens beslut om ersättningar för resekostnader kan den ändras till ett annat inkomstslag (t.ex. lön), som kan vara en ogrundad förmån. Om kostnadsersättningar som överstiger värdena enligt Skatteförvaltningens beslut betalas till en inkomsttagare, ska anmälan korrigeras med ersättande förfarande genom att ange prestationen till för högt belopp som skattepliktig inkomst (till exempel lön, som kan vara en ogrundad förmån och som kan återkrävas).

Exempel 21: En skattefri kostnadsersättning ändras till en prestation till för högt belopp och återkrävs.

Till en inkomsttagare har ett skattefritt dagtraktamente utbetalats för 5 dagar, dvs. 5 x 48 euro = 240 euro. Hen borde ha fått ett dagtraktamente för endast 3 dagar, med andra ord har man utbetalat 96 euro för mycket till hen. Med en ersättande anmälan ska det korrekta beloppet av det skattefria dagtraktamentet uppges, dvs. 14 euro. Resten är prestation till för högt belopp (ogrundad förmån). Eftersom dagtraktamenten är ett skattefritt inkomstslag och den ogrundade förmånen skattepliktig inkomst, ska prestationen till för högt belopp anges med något skattepliktigt inkomstslag, till exempel Tidlön – Ogrundad förmån. Kostnadsersättning kan således inte i sig vara en ogrundad förmån, men i situationer där den överstiger värdena enligt Skatteförvaltningens beslut kan den ändras till ett annat inkomstslag (lön), som kan vara en ogrundad förmån och som kan återkrävas senare av inkomsttagaren.

Exempel 21, tabell 1/2
FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET KORRIGERAS

331 Dagtraktamente

Typ av dagtraktamente: Heldagstraktamente

240.00

Exempel 21, tabell 2/2
BETALAREN KORRIGERAR DEN ANDEL SOM BETALATS TILL FÖR HÖGT BELOPP TILL EN OGRUNDAD FÖRMÅN

331 Dagtraktamente

Typ av dagtraktamente: Heldagstraktamente

144.00

201 Tidlön

Ogrundad förmån: Ja

96.00

Om man i exempelfallet till inkomsttagaren på samma gång hade betalat annan inkomst som är underställd förskottsinnehållning och socialförsäkringsavgift, skulle förskottsinnehållningen och arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter ha anmälts till de uttagna beloppen även om lönebeloppet hade varit större på den ersättande anmälan. Beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift förändras inte och behöver inte korrigeras.

Uppgifter om ogrundad förmån och återkrav kan inte obehindrat ingå i poster och andra avgifter som ska dras av från inkomsterna i 400-seriens inkomstslag, till exempel i förskottsinnehållning, utsökning eller ersättningar som debiterats på naturaförmåner. Poster som ska dragits av från inkomsterna anmäls till inkomstregistret med anmälan för den betalningsdag då avdraget gjorts från inkomsten. Om de poster som ska dras av måste korrigeras, anmäls den korrigerade informationen till inkomstregistret, då betalaren korrigerat penningbeloppen, i allmänhet på följande löneutbetalningsperiods anmälan, till exempel då förskottsinnehållningar och arbetstagaravgifter korrigeras. I vissa situationer kan betalaren korrigera också anmälan för den ursprungliga betalningsdagen, till exempel om det beloppet som tagits ut från nettolönen rättas. Undantaget till detta utgörs av korrigeringar av ersättningar för naturaförmåner, eftersom de debiterade ersättningarna ska anmälas på samma anmälan som naturaförmånen, även om ersättningen tas ut i förskott eller i efterskott. Om ett större belopp av naturaförmånen än dess beskattningsvärde har tagits ut, anges som ersättning för naturaförmånen högst det belopp som motsvarar dess beskattningsvärde i anmälan om löneuppgifter.  Se även punkt 2.2.3 Kreditering av ersättning som tagits ut av inkomsttagaren.

Inkomstslagen beskrivs på sidan Inkomstslag för löner och dokumentet "Löner − Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna".

3.2 Korrigering av arbetstagarens socialförsäkringsavgifter

3.2.1 Korrigering av arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter

Arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter korrigeras på ett annat sätt än förskottsinnehållning, källskatt och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter. Det rekommenderas att överdebitering av arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter korrigeras i samma anmälan som ogrundad förmån, även om arbetstagaravgifter inte de facto krediterats inkomsttagaren.

Om arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter redan har korrigerats i anmälan om ogrundad förmån, anmäls kreditering eller sänkning inte på nytt till inkomstregistret när betalaren krediterar beloppet.

Arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter kan alternativt korrigeras i den anmälan i vilken återkrav av överprestationen anmäls. Detta är möjligt endast om överprestationen och återbetalningen av den sker under samma kalenderår. 

Om det inte handlar om återkrav av inkomst som betalats till för högt belopp, utan att arbetstagaravgifter har tagits ut till för stort belopp av någon annan anledning, kan av gifterna korrigeras även efter det ursprungliga löneutbetalningsåret. Betalaren kan minska arbetstagaravgifterna för en senare löneutbetalningsperiod eller betala det belopp som debiterats för mycket tillbaka till arbetstagaren.

Korrigering av arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter beskrivs i avsnitt 3.2.2. Korrigering av förskottsinnehållning beskrivs i avsnitt 2.3.

3.2.1.1. Korrigering av avgifter som tagits ut till ett för stort belopp

Om alltför mycket arbetspensions- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter har debiterats en arbetstagare, kan arbetsgivaren återbetala överdebiteringen eller minska inkomsttagarens arbetstagaravgifter under senare löneperioder. Detta kan vara fallet vid återkrav eller om inkomsten förändras så att den inte är underställd socialförsäkringsavgifter. En avgift kan ha debiterats felaktigt till för stort belopp också av någon annan anledning.

3.2.2.1.1 En inkomst har betalats till ett för högt belopp

Arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier ska ofta korrigeras om för stor inkomst har betalats och en del återkrävs. I sådana situationer anmäls vanligtvis korrigering av en arbetstagares arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier med anmälan för den löneperiod då korrigeringen av inkomsten görs, till exempel med den anmälan med vilken betalningen till för högt belopp rättas till en ogrundad förmån. I ersättande anmälan används samma beräkningsgrunder som i den ursprungliga anmälan, till exempel ursprunglig betalningsprocent. 

En korrigering av arbetstagares arbetspensionsförsäkringsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie kan också göras med den anmälan, med vilken återkrav av en betalning till för högt belopp anmäls, det vill säga med den anmälan som ges då inkomsttagaren betalat tillbaka en betalning till för högt belopp. Detta är möjligt endast om avgifterna korrigeras under samma kalenderår. Om korrigeringen sker följande år ska arbetstagaravgifter korrigeras med anmälan om ogrundad förmån.

Det rekommenderas att arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter alltid korrigeras i den anmälan i vilken den ogrundade förmånen anmäls. Anmälan av ogrundad förmån beskrivs i exemplen i avsnitt 3.1 Ogrundad förmån. Korrigering av arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter beskrivs i exempel 16 och 17.

3.2.1.1.2 En betalning korrigeras av annan anledning

Det handlar inte alltid om återkrav av en prestation som har betalats till för högt belopp, utan det kan hända att betalaren debiterat arbetsgivaravgiften till för högt belopp av någon annan anledning, till exempel om betalaren av misstag tillämpat fel avgiftsprocent eller debiterat avgifterna på fel lönebelopp. En betalare kan efter att felet upptäckts minska inkomsttagarens arbetstagaravgifter för en senare löneutbetalningsperiod och anmäla det sänkta avgiftsbeloppet på anmälan om löneuppgifter.

Om alltför stora arbetstagaravgifter inte kan dras av från senare löneperioders arbetstagaravgifter och betalaren inte har sänkt beloppet i anmälan om ogrundad förmån eller återkrav, kan överskottsinnehållningen återbetalas till inkomsttagaren, varvid beloppet anmäls som negativt tal i anmälan om löneuppgifter.  Detta är möjligt endast om avgifterna korrigeras under samma kalenderår.

Exempel 22: Återbetalning av alltför stora arbetstagaravgifter.

En prestationsbetalaren har felaktigt debiterat 43 euro för mycket i arbetspensionsförsäkringsavgift av en inkomsttagares lön. Eftersom inga prestationer betalas till inkomsttagaren längre, återbetalar arbetsgivaren överdebiteringen av arbetspensionsförsäkringsavgiften till inkomsttagaren och anmäler beloppet till inkomstregistret:

Exempel 22, tabell 1/1
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx05111234
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 05.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare -43.00
3.2.1.2 Korrigering av avgifter som tagits ut till ett för litet belopp

I vissa situationer begränsar lagen arbetsgivaren att debitera alltför små avgifter i samband med senare lönebetalningar. Till exempel om arbetstagarens arbetspensions- eller arbetslöshetsförsäkringsavgift på grund av ett uppenbart fel inte debiterats i samband med löneutbetalningen, kan arbetsgivaren debitera avgiften i samband med de två följande löneutbetalningarna men inte längre därefter.

Vid korrigeringar anmäler betalaren till inkomstregistret det belopp som debiterats inkomsttagaren på anmälan för den löneutbetalningsperiod under vilken betalaren tar ut förhöjd arbetstagaravgift. Beloppet kan debiteras av arbetstagaren och anmälas till inkomstregistret även efter det ursprungliga löneutbetalningsåret, till exempel året därefter.

Om för lite har debiterats av arbetstagaren i arbetsgivaravgifter, och arbetsgivaren betalar dem för arbetstagarens räkning utan att ta ut beloppet av arbetstagaren, ska det belopp som arbetsgivaren betalat för arbetstagarens räkning anmälas som en naturaförmån i anmälan om löneuppgifter. Detta behandlas mer ingående i anvisningen i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättning. Övriga skattepliktiga naturaförmåner.

Korrigering av en inlämnad anmälan då när arbetspensionsförsäkringarnas nedre gräns överskrids under samma kalendermånad beskrivs i punkt 6.3. Korrigering av Exceptionell försäkringssituation.

3.2.2 Korrigering av arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

Om inkomsttagaren är allmänt skattskyldig ingår arbetstagarens sjukförsäkringsavgift alltid i förskottsinnehållningen. Allmänt skattskyldiga inkomsttagares sjukförsäkringsavgifter anmäls alltså inte separat till inkomstregistret.

Om en begränsat skattskyldig arbetstagare omfattas av Finlands socialskydd ska sjukförsäkringspremien för begränsat skattskyldiga tas ut separat utöver källskatt om inte den begränsat skattskyldige har sökt sig till beskattning i enlighet med lagen om beskattningsförfarande, då sjukförsäkringsavgiften ingår i förskottsinnehållningen eller förskottsskatten. Om sjukförsäkringsavgiften har debiterats separat och den betalda inkomsten eller en del av den förvandlas till en ogrundad förmån, korrigeras sjukförsäkringsavgiften i samma anmälan som återkravet av inkomsten. Till skillnad från korrigering av arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter kan sjukförsäkringsavgifter korrigeras först efter återkrav.

I anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer beskrivs korrigeringsförfarandet när en begränsat skattskyldig inkomsttagare har debiterats källskatt och sjukförsäkringsavgifter, men inkomsttagaren blir allmänt skattskyldig, varvid de uppgifter som tidigare anmälts som källskatt och arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter anmäls som förskottsinnehållning genom ersättande förfarande.

4 Återkrav av betald prestation

4.1 Allmänt om återkrav av löner och andra prestationer

När inkomsttagaren återbetalar en ogrundad förmån eller någon annan betalning till prestationsbetalaren ska uppgiften om återbetalningen anmälas till inkomstregistret. Det återkrävda beloppet korrigeras inte i den ursprungliga anmälan, utan det återkrävda beloppet anmäls för den löneperiod då inkomsten återkrävs. Som Typ av åtgärd antecknas "Ny anmälan".

Följande uppgifter ges för inkomst som återkrävs:

 • Inkomstslag
 • Återkrav – Ja
 • Återkrävt belopp
 • Datum för återkrav
 • Förskottsinnehållning som hänför sig till det återkrävda beloppet (om nettoindrivning) eller källskatt på det återkrävda beloppet (om nettoindrivning)
 • Ursprunglig löneutbetalningsperiod

Om återkrävd inkomst kan man ange följande kompletterande uppgifter:

 • Intjäningsperiod för återkrävd inkomst
 • Ursprunglig betalningsdag

Uppgiften Återkrav ska hänföras till samma inkomstslag med vilket prestationsbetalaren har anmält inkomsten som ogrundad förmån. En prestation till för högt belopp kan emellertid återkrävas från annan nettoinkomst som betalas till personen (se exempel 25). Även då ska samma inkomstslag som i den ursprungliga anmälan används i anmälan av den återkrävda inkomsten.

Den ursprungliga löneutbetalningsperiod som anges i tilläggsuppgifterna om återkravet är den löneutbetalningsmånad då den återkrävda prestationen ursprungligen betalades till inkomsttagaren.

Prestationen kan återkrävas brutto (s.k. bruttoindrivning) eller netto (s.k. nettoindrivning).

De vanligaste sätten för återkrav:

 • Överprestationen återkrävs av inkomsttagarens nettolön.
 • Inkomsttagaren får en faktura som hen betalar.
 • Överprestationen kvittas mot en senare prestation till inkomsttagaren genom att till exempel sänka bruttolönen (s.k. lönekvittning dvs. behandling som förskottslön som inte rekommenderas).

Om prestationen återkrävs genom utsökning, anmäls endast överprestationens andel utan ränta. Anmälan om återkrav lämnas efter att utsökningen redovisat återkravet.

Alla användare av inkomstregistret har fastställt självständigt hur de använder uppgifter som lämnats ut till dem i sina processer En del informationsanvändare anmälan om ogrundad förmån relaterad till överprestationer utan att beakta anmälan om återkrav. För andra informationsanvändare är anmälan om återkrav viktig. För att alla informationsanvändare ska få de uppgifter som de behöver från inkomstregistret, ska uppgifterna om överprestationer anmälas korrekt: en prestation till för högt belopp ska korrigeras till ogrundad förmån och en separat anmälan om återbetalning av överprestationen lämnas.

I detta avsnitt beskrivs med hjälp av exempel hur uppgifterna anmäls till inkomstregistret, om en prestation återkrävs brutto eller netto. Dessutom beskrivs anmälningsförfarandet, om en prestation till för högt belopp behandlas som förskottslön till inkomsttagaren.

4.2 Nettoåterkrav

Nettokrav innebär att prestationsbetalaren återkräver en överbetalning av inkomsttagaren från vilken man först har dragit av förskottsinnehållningens eller källskattens andel. Skatteförvaltningen beaktar förskottsinnehållningens eller källskattens andel vad gäller betalarens skyldigheter.

Om återkravet görs netto, anges förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet endast i tilläggsuppgifterna om återkravet i ”Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet”. Förskottsinnehållning anmäls inte som negativt tal. Förskottsinnehållningsbeloppet som anmälts i punkten beaktas i betalarens förskottsinnehållningsskyldighet för den ursprungliga löneutbetalningsmånaden. Källskatt som hänför sig till det återkrävda beloppet ska anmälas på motsvarande sätt, om källskatt ursprungligen tagits ut på överbetalningen och inkomsten återkrävs i netto.

Inkomsten kan återkrävas netto av inkomsttagaren om inkomsten återbetalas samma år eller i början av följande år, före det datum som Skatteförvaltningen har fastställt genom sitt beslut (för närvarande 30.4). Därefter används bruttoindrivning vid återkrav.

Skatteförvaltningen fastställer detta datum genom sitt beslut om förfallodag för återbetalning av inkomster i prestationsbetalarens beskattning. Beslutet baserar sig på lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (EgenBeskL 51 § 5 mom.), som föreskriver om korrigering av betalarens skyldigheter. Betalarens skatt för skatteperioden rättas inte, om mottagaren av betalningen till betalaren betalar tillbaka inkomst som mottagaren fått under ett tidigare år så sent att den förskottsinnehållning som verkställts eller den källskatt som tagits ut på inkomsten redan beaktats i mottagarens beskattning. Den dag som Skatteförvaltningen fastställt avgör i praktiken den dag fram till vilken betalaren kan återkräva prestationen netto. Nettoåterkrav kan vara möjligt också efter det datum som Skatteförvaltningen fastställt, om en prestation på vilken källskatt ursprungligen tagits ut återkrävs av en begränsat skattskyldig. I så fall returnerar Skatteförvaltningen den debiterade källskatten till betalaren, om inkomsttagarens skattskyldighetsställning under det ursprungliga betalningsåret fortfarande är begränsat skattskyldig och inkomsttagaren inte framfört något yrkande om verkställande av beskattning enligt lagen om beskattningsförfaran.

När inkomsten återkrävs netto, och förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet anmäls i tilläggsuppgifter om återkrav under "Förskottsinnehållning som hänför sig till det återkrävda beloppet", sjunker prestationsbetalarens förskottsinnehållningsbelopp för den ursprungliga betalningsperioden. Dessutom sänker Skatteförvaltningen på basis av uppgiften det förskottsinnehållningsbelopp som räknas till godo för inkomsttagaren. Den förskottsinnehållning som hänför sig till den återkrävda inkomsten anmäls till samma belopp som den ursprungliga förskottsinnehållningen på överprestationen. Även om förskottsinnehållningsprocenten förändrats efter betalningen av överprestationen saknar det betydelse. Källskatt som hänför sig till det återkrävda beloppet ska anmälas på motsvarande sätt, om källskatt ursprungligen tagits ut på överbetalningen och inkomsten återkrävs i netto.

Även om inkomsten återkrävs netto, anmäls beloppet av den återkrävda överprestationen till inkomstregistret enligt den ursprungliga överprestationen, dvs. som brutto. Om prestationen återkrävs i flera rater, ska betalaren anmäla den andel av inkomsten som återkrävs vid denna tidpunkt och hänföra uppgifterna om återkrav till den (se punkt 4.5). Den förskottsinnehållning som hänför sig till det återkrävda beloppet anmäls separat, och förskottsinnehållning avdras inte från den återkrävda inkomsten.

Exempel 23: En prestation till för högt belopp återkrävs netto, ingen annan inkomst betalas samtidigt till inkomsttagaren.

I november (10.11) återbetalar en inkomsttagare en överstor prestation på 2 000 euro som betalats i september (se exempel 15, tabell 2). Arbetsgivaren indriver betalningen av inkomsttagaren netto.

Exempel 23, tabell 1/1
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx11121435
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 12.11.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.11.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.11.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

Återkrav: Ja

Intjäningsperiod*: 10.08.20xx–31.08.20xx

2000.00

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 10.11.20xx

Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.09.–30.09.20xx

Ursprunglig betalningsdag*: 15.9.20xx

 

 

500.00

* Intjäningsperioden och den ursprungliga betalningsdagen och intjäningsperioden är kompletterande tilläggsuppgifter, men det rekommenderas att de anges. Tilläggsuppgiften för återkrav ”Ursprunglig löneutbetalningsperiod” är obligatorisk. Den ursprungliga löneutbetalningsperiod som anges i tilläggsuppgifterna om återkravet är den löneutbetalningsmånad då den återkrävda prestationen ursprungligen betalades till inkomsttagaren.

Det rekommenderas att betalaren vid återkrav även anmäler den ursprungliga betalningsdagen, eftersom Skatteförvaltningen behöver uppgiften för att hänföra förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet till rätt skatteperiod. Om prestationen indrivs av inkomsttagaren netto, anger prestationsbetalaren verkställd förskottsinnehållning med hjälp av uppgiften Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet. Vid nettoindrivningen i exempel 23 återkrävs de facto 1 500 euro av inkomsttagaren. Skatteförvaltningen minskar beloppet på förskottsinnehållningen som utgör betalarens arbetsgivarskyldighet för september. Även då anmäls 2 000 euro i det återkrävda inkomstslaget.

Exempel 24: En prestation till för högt belopp återkrävs netto, samtidigt betalas annan inkomst till inkomsttagaren.
Om man till inkomsttagaren i föregående exempel i samband med detta skulle ha betalat normal månadslön på 3 800 euro, kunde den ha anmälts i samma anmälan som återkravet.

Exempel 24, tabell 1/1
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx11121435
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 12.11.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.11.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:31.11.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

Intjäningsperiod*: 01.11.20xx–30.11.20xx

3800.00

201 Tidlön

Återkrav: Ja

Intjäningsperiod: 10.08.20xx–31.08.20xx*

2000.00

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 10.11.20xx

Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet:

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.09.–30.09.20xx

Ursprunglig betalningsdag: 15.9.20xx*

 

 

500.00

402 Förskottsinnehållning (25 procent på 3800 euro) 1064.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 3800 euro) 271.70
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 3800 euro) 574.00
406 Lön som ska betalas ut (3800 – 1064 – 271.70 - 57 - 1500) 907.03

* Intjäningsperioden och den ursprungliga betalningsdagen och intjäningsperioden är kompletterande tilläggsuppgifter, men det rekommenderas att de anges. Tilläggsuppgiften för återkrav ”Ursprunglig löneutbetalningsperiod” är obligatorisk. Det rekommenderas att betalaren vid återkrav även anmäler den ursprungliga betalningsdagen, eftersom Skatteförvaltningen behöver uppgiften för att hänföra förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet till rätt skatteperiod.

I exempel 24 korrigerar Skatteförvaltningen på basis av den inlämnade anmälan prestationsbetalarens arbetsgivarskyldigheter vad gäller skatter på eget initiativ med 500 euro för september, varmed skyldighet frigörs för senare användning eller belopp som frigörs återbetalas till betalaren.

Om arbetstagarens socialförsäkringsavgifter inte redan hade korrigerats med en tidigare ersättande anmälan, kunde betalaren anmäla dem till ett lägre belopp i denna anmälan. 

Om den tidigare prestationen i exempel 24 hade anmälts enligt anmälningssätt 1 för penninglön med inkomstslaget Lön totalt, borde de uppgifter som betalats med inkomstslaget Tidlön och det återkrävda beloppet i Lön totalt anmälas separat, eftersom uppgifter enligt anmälningssätt 1 inte kan lämnas i samma anmälan som uppgifter enligt anmälningssätt 2. Betalaren ska anmäla återkrav med samma inkomstslag och anmälningssätt med vilka den ursprungliga överbetalningen har anmälts.

4.3 Bruttoåterkrav

Med bruttoåterkrav avses att en prestation till för högt belopp återkrävs brutto av inkomsttagaren. Betalaren återkräver av inkomsttagaren både en prestation som betalats till denne och förskottsinnehållningens andel som verkställts tidigare på inkomsten. Vid bruttoåterkrav kan en prestationsbetalare skicka exempelvis en faktura till inkomsttagaren eller återkräva prestationen till för högt belopp från en nettolön som betalas senare till inkomsttagaren.

Vid bruttoåterkrav kan prestationen inte återkrävas från inkomsttagarens bruttolön. Om prestationen återkrävs från  inkomsttagarens bruttolön är det fråga om kvittning av lön, och i dessa fall får återkrav inte anmälas separat till inkomstregistret. Kvittning av lön har behandlats i kapitel 4.9.

Bruttoåterkrav på faktura eller med annat betalningskrav kan bli aktuellt om lön eller andra prestationer inte längre betalas till inkomsttagaren. Då kan prestationsbetalaren inte återkräva inkomsten från senare prestationer utan måste återkrävas brutto. Inkomsttagaren ska återbetala överprestationen som sådan till betalaren.

Exempel 25: Återkrav av en prestation till för högt belopp som brutto.

En inkomsttagare har i samband med slutlönen i mars (4 500 euro) fått 900 euro för mycket i lön. Prestationsbetalaren har verkställt förskottsinnehållning, debiterat arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt betalat arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter på basis av bruttobeloppet på 4 500 euro. Prestationsbetalaren har anmält inkomsten till inkomstregistret med inkomstslaget Lön totalt.

Efter att överprestationen upptäckts korrigerar betalaren den tidigare anmälan och anmäler överprestationen som ogrundad förmån, varvid betalaren korrigerar beloppet av socialförsäkringsavgifter och även arbetsgivarens separata anmälan (se avsnitt 3.1 Ogrundad förmån och 3.2 Korrigering av arbetstagarens socialförsäkringsavgifter samt avsnitt 7 Korrigering av arbetsgivarens separata anmälan).

Prestationsbetalaren har skickat en faktura på 900 euro till inkomsttagaren. Inkomsttagaren återbetalar prestationen 10.5. Efter att inkomsttagaren återbetalat överprestationen, anmäler prestationsbetalaren (arbetsgivaren) återbetalningen till inkomstregistret:

Exempel 25, tabell 1/1
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx11121435
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 10.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.05.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 15.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

Återkrav: Ja

Intjäningsperiod*: 01.03.20xx–15.03.20xx

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 10.5.20xx

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.03.–15.03.20xx

Ursprunglig betalningsdag*: 15.03.20xx

900.00

I en situation enligt exempel 25 kunde betalaren också ha kunnat använda nettoåterkrav, eftersom överprestationen upptäcktes och återkrävdes före dagen enligt Skatteförvaltningens beslut.

* Intjäningsperioden och den ursprungliga betalningsdagen och intjäningsperioden är kompletterande tilläggsuppgifter, men det rekommenderas att de anges. Tilläggsuppgiften för återkrav ”Ursprunglig löneutbetalningsperiod” är obligatorisk. Det rekommenderas att betalaren vid återkrav även anmäler den ursprungliga betalningsdagen, eftersom Skatteförvaltningen behöver uppgiften för att hänföra förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet till rätt skatteperiod.

Uppgift om återkrav anmäls med samma inkomstslag som överbetalningen har anmälts som ogrundad förmån. Överbetalningen kan emellertid återkrävas från annan nettoinkomst som betalas till personen.

Exempel 26: En prestation till för högt belopp återkrävs brutto från nettolön till inkomsttagaren så, att det som betalats för mycket tas ut av annan inkomst.

Inkomsttagaren har fått 330 euro för mycket i övertidsersättning för juli. Prestationsbetalaren har korrigerat sin anmälan för juli och anmält prestationen på 330 euro som en ogrundad förmån. I en ersättande anmälan i juli har prestationsbetalaren korrigerat beloppet av arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgift neråt.

I september betalas den normala månadslönen på 2 800 euro till inkomsttagaren.  Prestationsbetalaren och inkomsttagaren kommer överens om att betalaren återkräver prestationen till för högt belopp (330 euro) från inkomsttagarens nettolön för september när förskottsinnehållningen har verkställts och arbetstagaravgifterna debiterats. Även om övertidsersättning betalas i anslutning till den aktuella lönen och inkomsten återkrävs av annan löneinkomst, ska betalaren använda inkomstslaget för den ursprungliga prestationen till för högt belopp, dvs. övertidsersättning i anmälan av den återkrävda inkomsten. Inkomsttagarens förskottsinnehållningsprocent är 22.

Exempel 26, tabell 1/1
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx09151645
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag: 15.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 15.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-7654(+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

227 Ackordslön (normal ackordslön per månad)

Intjäningsperiod: 01.09.–15.09.20xx

2800.00

235 Övertidsersättning

Återkrav: Ja

Intjäningsperiod: 15.07.–30.07.20xx*

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 15.09.20xx

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 15.07.–30.07.20xx

Ursprunglig betalningsdag*: 30.07.20xx

330.00

402 Förskottsinnehållning (på 2800 euro) 616.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2800 euro) 200.20
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2800 euro) 42.00
406 Lön som ska betalas (2800 – 616 – 200.20 – 42.00 – 330) 1611.80

* Intjäningsperiod är en frivillig kompletterande uppgift.

I exemplet hade prestationsbetalaren redan i en ersättande anmälan i juli korrigerat arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgift så att de motsvarat den lägre inkomsten. Om betalaren inte hade korrigerat beloppet i juli kunde den göra det i anmälan i september, dvs. i anmälan om återkrav. I detta fall skulle grunden för utbetalningen av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier vara 2 470 euro (2 800 – 330 = 2 470).

Om den tidigare prestationen i exempel 26 hade anmälts enligt anmälningssätt 1 för penninglön med inkomstslaget Lön totalt (i stället för inkomstslaget Övertidsersättning), borde de uppgifter som betalats med inkomstslaget Ackordslön och det återkrävda beloppet i Lön totalt anmälas separat, eftersom uppgifter enligt anmälningssätt 1 inte kan lämnas i samma anmälan som uppgifter enligt anmälningssätt 2. Återkravet ska anmälas med samma inkomstslag som överbetalningen tidigare har anmälts som ogrundad förmån.

Om en prestation till för högt belopp upptäckts innan anmälan sänds och anmälts under inkomstslaget Ogrundad förmån, används samma inkomstslag vid anmälningen, även om inkomsten återkrävs från en annan inkomst.

Exempel 27: En prestation till för högt belopp som anmälts under inkomstslaget Ogrundad förmån återkrävs brutto från nettolön till inkomsttagaren så, att det som betalats för mycket tas ut av annan inkomst.

Till en inkomsttagare har man i juni betalat inkomst till ett belopp som är 900 euro för högt. Felet upptäcktes innan anmälan sändes. Betalaren anmälde prestationen till för högt belopp till inkomstregistret under inkomstslaget Ogrundad förmån (359), se exempel 13.

I augusti betalas den normala månadslönen på 4 000 euro till inkomsttagaren. Prestationsbetalaren och inkomsttagaren kommer överens om att betalaren återkräver prestationen till för högt belopp (900 euro) från inkomsttagarens nettolön för augusti, det vill säga när förskottsinnehållningen har verkställts och arbetstagaravgifterna debiterats från lönen. Även om den prestation till för högt belopp som anmälts under inkomstslaget Ogrundad förmån återkrävs från en annan löneinkomst, använder betalaren inkomstslaget för den ursprungliga prestationen till för högt belopp, det vill säga inkomstslaget Ogrundad förmån (359), i anmälningen av den återkrävda inkomsten.

Exempel 27, tabell 1/1
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx09151645
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum: 15.08.20xx

Löneutbetalningsperiodens startdatum: 01.08.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdatum: 15.08.20xx

UPPGIFTER I ANMÄLAN (INKOMSTTAGARE)

Typ av identifierare: Personbeteckning (finsk) ddmmåå-7654 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön (månadens normala lön)

Intjäningsperiod: 01.08.–31.08.20xx

4000.00

359 Ogrundad förmån

Återkrav: Ja

Intjäningsperiod*: 01.06.–15.06.20xx

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 15.06.20xx

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.06.–15.06.20xx

Ursprunglig betalningsdag*: 15.06.20xx

900.00
402 Förskottsinnehållning (30 % av 4 000 euro) 1200.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 4 000 euro) 286.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 4 000 euro) 60.00
406 Lön som ska betalas ut (4000 – 1200 – 286 – 60 – 900) 1554.00

* Intjäningsperiod är en frivillig kompletterande uppgift.

Om inkomsten återkrävs av inkomsttagaren i brutto, ska prestationsbetalaren inte anmäla tidigare förskottsinnehållningar på den prestation som återkrävs. Efter att inkomsttagaren återbetalat överprestationen och prestationsbetalaren anmält återbetalningen till inkomstregistret, beaktar Skatteförvaltningen återkravet i inkomsttagarens beskattning genom att sänka inkomsttagarens inkomst i samma grad. Däremot räknas förskottsinnehållningen på inkomsten till godo i inkomsttagarens beskattning. Skatteförvaltningen beaktar det återkrävda beloppet i beskattningen, om personens beskattning för året ännu inte blivit klar. Om återkravet sker efter att beskattningen blivit klar, korrigerar Skatteförvaltningen inkomsttagarens beskattning enligt de uppgifter som betalaren anmält till inkomstregistret. Om överbetalningen har betalats före år 2019, se anvisningen i avsnitt 1.7.

Med tanke på anmälan om återkrav saknar det betydelse om uppgifterna inlämnats enligt anmälningssätt 1 för penninglöner (s.k. snäv anmälningsnivå för penninglöner) eller anmälningssätt 2 (mer exakt nivå för anmälan av penninglöner). Anmälan sker på samma sätt oberoende av anmälningssätt. Prestationsbetalaren ska emellertid använda samma anmälningssätt (anmälningssätt 1 eller 2 för lön) och inkomstslag som hen har använt vid anmälan om överbetalningen som ogrundad förmån.

I fråga om anmälningssätt 1 gäller det att komma ihåg att även anmäla hur återkravet hänför sig till förvärvsinkomster som anmälts med underinkomstslag. Dessutom ska man komma ihåg att anmäla Typ av försäkringsuppgift relaterad till återkrav av inkomst enligt utfallet.

Exempel 28: Anmälan om återkrav med anmälningssätt 1 då en del av inkomsterna inte utgör grund för socialförsäkringsavgifter.

Till en inkomsttagare har betalats 2 500 euro. Summan innehåller 500 euro ersättning för uppsägningstid som inte är underställd socialförsäkringsavgifter.  Senare märker prestationsbetalaren att 200 euro har betalats för mycket i lön. Ersättningen för uppsägningstiden är korrekt. Prestationsbetalaren har anmält inkomsten som en ogrundad förmån till inkomstregistret (se exempel 19).

Överprestationen (200 euro) återkrävs av inkomsttagaren i samband med löneutbetalningen i juli. Inkomsttagarens normala lön för juli är 3 000 euro.

Exempel 28, tabell 1/1
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx09161955
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag:31.07.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.07.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 31.07.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
101 Lön totalt (normal lön för juli) 3000.00

101 Lön totalt

Typ av försäkringsuppgift: Underställd socialförsäkringspremier: Som grund för försäkringsavgift: Nej

Återkrav: Ja

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 31.07.20xx

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 1.06–15.06.20xx

Ursprunglig betalningsdag*: 30.06.20xx

200.00

103 Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter

Återkrav: Ja

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 31.07.20xx

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.06–15.06.20xx

Ursprunglig betalningsdag*: 30.06.20xx

200.00

402 Förskottsinnehållning (på 3000 euro) 750.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 3000 euro) 214.50
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 3000 euro) 45.00

4.4 Återkrävt belopp innehåller flera inkomstslag

I vissa situationer kan i återkrävd inkomst ingå flera olika inkomstslag, exempelvis tidlön, övertidsersättning och semesterpenning, på vilka en gemensam förskottsinnehållning verkställts. I dessa situationer ska återkrävda inkomstslag anmälas separat, men förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet kan anmälas som totalsumma. Det förutsätter emellertid att alla återkrävda prestationer till för högt belopp har betalats samma dag. Om det återkrävda beloppet innehåller prestationer till för högt belopp som betalats olika dagar, ska betalaren på anmälan om återkrav specificera vilken del av förskottsinnehållningen som har betalats vilken lönebetalningsperiod (detta behandlas mer ingående i kapitel 4.7). Arbetstagaravgifter som tagits ut på prestationer till för högt belopp kan dras av från andra arbetstagaravgifter. 

Exempel 29: Flera olika inkomstslag återkrävs av inkomsttagaren, nettoåterkrav.

Inkomsttagaren har fått 583 euro för mycket i juli. Beloppet består av 300 euro tidlön, 150 euro övertidsersättning och 133 euro nattarbetsersättning. Prestationsbetalaren har verkställt förskottsinnehållning på 152 euro på överprestationen och debiterat arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift på 41,68 euro och arbetslöshetsförsäkringsavgift på 8,16 euro. Prestationsbetalaren har lämnat en ersättande anmälan för juli och angett ovan nämnda prestationer som ogrundad förmån.

Inkomsttagaren återbetalar summan i augusti. Betalaren återkräver prestationen till för högt belopp i netto, dvs. inkomsttagaren debiteras ett belopp från vilket förskottsinnehållningen (152 euro) har dragits av. Skatteförvaltningen minskar beloppet på förskottsinnehållningen som utgör prestationsbetalarens arbetsgivarskyldighet för juli på motsvarande sätt på basis av den inlämnade anmälan. Betalaren kan dra av arbetstagaravgifterna på prestationen till för högt belopp (sammanlagt 50,43 euro) från andra prestationer till pensionsanstalten och Sysselsättningsfonden, såvida betalaren inte redan har sänkt beloppet i anmälan om ogrundad förmån. Om beloppet av arbetstagaravgifter inte har sänkts tidigare utifrån en anmälan om ogrundad förmån, ska 380,57 euro återkrävas av inkomsttagaren. Betalaren anmäler:

Exempel 29, tabell 1/1
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx11121435
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 15.08.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.08.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:15.08.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

Återkrav: Ja

Intjäningsperiod: 01.07.20xx–15.07.20xx*

300.00

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 10.8.20xx

Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet:

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.07.–15.07.20xx

Ursprunglig betalningsdag*: 15.07.20xx

 

 

152.00

235 Övertidsersättning

Återkrav: Ja

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 10.8.20xx

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.07.–15.07.20xx

Ursprunglig betalningsdag: 15.07.20xx*

150.00

236 Nattersättning

Återkrav: Ja

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 10.08.20xx

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.07.–15.07.20xx

Ursprunglig betalningsdag*: 15.07.20xx

133.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare -41.68
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift -8.75

Om man i exempel 29 skulle betala annan inkomst som är underställd socialförsäkringsavgifter i sammanhanget, kunde arbetstagarens socialförsäkringsavgifter avdras från andra avgifter som debiteras arbetstagaren. Då får ett negativt tal inte anmälas.

* Intjäningsperioden och den ursprungliga betalningsdagen och intjäningsperioden är kompletterande tilläggsuppgifter, men det rekommenderas att de anges. Tilläggsuppgiften för återkrav ”Ursprunglig löneutbetalningsperiod” är obligatorisk. Det rekommenderas att betalaren vid återkrav även anmäler den ursprungliga betalningsdagen, eftersom Skatteförvaltningen behöver uppgiften för att hänföra förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet till rätt skatteperiod.

4.5 Beloppet återkrävs i flera rater

Överprestationer kan återkrävas av inkomsttagaren i flera rater. Betalaren anmäler som återkravsuppgift den andel av inkomsten som då återkrävs. Den totala summan anmäls inte. När felet upptäcks korrigeras den ursprungliga anmälan med en ersättande anmälan och hela överprestationen anmäls som ogrundad förmån. Återkrav anmäls däremot med anmälan för den löneperiod då inkomsten återkrävs.

Exempel 30: Beloppet återkrävs i flera rater.

I februari har en överprestation på 1 500 euro betalats till inkomsttagaren utöver den normala lönen på 3 160 euro. Inkomsten har ursprungligen anmälts med inkomstslaget Lön totalt. Prestationsbetalaren korrigerar anmälan för februari och anger överprestationen som en ogrundad förmån.

Betalaren anmäler med den ersättande anmälan att överprestationen är en ogrundad förmån:

Exempel 30, tabell 1/2
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx20031955
Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 15.2.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 1.2.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 28.2.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

Intjäningsperiod: 1.2.20xx–28.2.20xx

3 160.00

101 Lön totalt

Ogrundad förmån: Ja

Intjäningsperiod: 1.2.20xx–28.2.20xx

1500.00

402 Förskottsinnehållning 1000.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 3 160 euro) 225.94
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 3 160 euro) 47.40

Prestationsbetalaren och inkomsttagaren har avtalat om att inkomsttagaren återbetalar överprestationen i rater på 150 euro i månaden. Prestationen återkrävs brutto av inkomsttagaren. Inkomsttagaren betalaren betalar den första posten i april (06.04.).

Betalaren anmäler återbetalningen av överbetalningen i rater:

Exempel 30, tabell 2/2
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx11121435
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 6.4.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 1.4.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.4.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

101 Lön totalt

Återkrav: Ja

Intjäningsperiod*: 1.2.20xx–28.2.20xx

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 6.4.20xx

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 1.2.–28.2.20xx

Ursprunglig betalningsdag: 15.2.20xx*

150.00

Om inkomst i samband med detta betalas till inkomsttagaren, kan den anmälas i samma anmälan.

* Intjäningsperioden och den ursprungliga betalningsdagen och intjäningsperioden är kompletterande tilläggsuppgifter, men det rekommenderas att de anges. Tilläggsuppgiften för återkrav ”Ursprunglig löneutbetalningsperiod” är obligatorisk. Det rekommenderas att betalaren vid återkrav även anmäler den ursprungliga betalningsdagen, eftersom Skatteförvaltningen behöver uppgiften för att hänföra förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet till rätt skatteperiod.

4.6 Överprestationen har betalats under en längre tid och återkrävs i rater

En inkomsttagare kan ha fått prestationer till för högt belopp under flera löneperioder innan misstaget upptäcks. I tilläggsuppgifterna om återkravet anges den tidigare löneperiod och betalningsdag då inkomsten ursprungligen betalades till inkomsttagaren.

Exempel 31: Beloppet har betalats till inkomsttagaren under flera löneperioder.

En inkomsttagare har under ett halvt år fått språktillägg på 200 euro i månaden (för februari–juli) utöver den normala lönen (2 550 euro). Inkomsttagarens hela inkomst är 2 750 euro. I slutet av juli upptäcker man att inkomsttagaren inte haft rätt till språktillägget.

Överprestationen hade anmälts med inkomstslaget Annat betalt tillägg. Prestationsbetalaren korrigerar anmälningarna för februari–juli och anger överprestationen som en ogrundad förmån.

Betalaren anmäler med den ersättande anmälan att överprestationen är en ogrundad förmån (som exempel anmälan för maj):

Exempel 31, tabell 1/2
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx20031955
Versionsnummer för anmälan: 1 (kompletterande uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 15.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.05.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:31.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

Intjäningsperiod: 01.05.20xx–31.5.20xx

2550.00

216 Annat betalt tillägg

Ogrundad förmån: Ja

Intjäningsperiod: 01.05.20xx–31.05.20xx

200.00

402 Förskottsinnehållning (20 procent på 2750 euro) 550.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2550 euro) 182.32
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2550 euro) 38.25

Prestationsbetalaren och inkomsttagaren avtalar om att inkomsttagaren återbetalar överprestationen i rater på 100 euro i månaden. Prestationen återkrävs brutto av inkomsttagaren. I tilläggsuppgifterna om återkravet anges den tidigare löneperiod och betalningsdag då inkomsten ursprungligen betalades till inkomsttagaren.

Inkomsttagaren betalar den första raten i samband med lönebetalningen i september. Inkomsttagarens normala lön för löneperioden är 2 550 euro.

Exempel 31, tabell 2/2
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx11121435
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 15.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön 2550.00

216 Annat betalt tillägg

Återkrav: Ja

Intjäningsperiod: 01.02.20xx–28.02.20xx

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 15.09.20xx

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.02.–28.02.20xx

Ursprunglig betalningsdag*: 15.02.20xx

100.00

 

 

402 Förskottsinnehållning (20 procent på 2550 euro) 510.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2550 euro) 182.32
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2550 euro) 38.25

* Intjäningsperiod och ursprunglig betalningsdag är kompletterande tilläggsuppgifter. Det rekommenderas att betalaren vid återkrav även anmäler den ursprungliga betalningsdagen, eftersom Skatteförvaltningen behöver uppgiften för att hänföra förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet till rätt skatteperiod.

4.7 Överprestationen har betalats under en längre tid och återkrävs i en rat

Överprestationer kan ha betalats till en inkomsttagare under en längre tid och återkrävas på en gång. I sådana situationer ska prestationsbetalaren i anmälan om återkrav specificera vilken del av det återkrävda beloppet hör till respektive löneperiod.

Exempel 32: En prestation som betalats i flera rater och som återkrävs på en gång.

En inkomsttagare har under tre månader (september–november) fått flotationstillägg på 100 euro i månaden. Förskottsinnehållning på 25 procent har verkställts på prestationen. Inkomsten har anmälts till inkomstregistret med inkomstslaget Miljötillägg. Senare upptäcker man att inkomsttagaren inte haft rätt till tillägget.

Prestationsbetalaren har därefter korrigerat anmälningarna för tre månader och angett miljötillägget på 100 euro som ogrundad förmån.

Betalaren och inkomsttagaren avtalar om att inkomsttagaren återbetalar överprestationen (300 euro) på en gång i mitten av december. Prestationen återkrävs netto. 

Efter att inkomsttagaren har betalat beloppet anmäler arbetsgivaren uppgifterna om återkravet till inkomstregistret: 

Exempel 32, tabell 1/1
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx11121435
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 19.12.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.12.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:31.12.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

218 Miljötillägg

Återkrav: Ja

Intjäningsperiod*: 01.09.20xx–30.09.20xx

100.00

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 15.12.20xx

Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet:

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.09.–30.09.20xx

Ursprunglig betalningsdag*: 15.09.20xx

 

 

25.00

218 Miljötillägg

Återkrav: Ja

Intjäningsperiod*: 01.10.20xx–31.10.20xx

100.00

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 15.12.20xx

Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet:

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.10.–31.10.20xx

Ursprunglig betalningsdag*: 15.10.20xx

 

 

25.00

218 Miljötillägg

Återkrav: Ja

Intjäningsperiod: 01.11.20xx–30.11.20xx*

100.00

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 15.12.20xx

Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet:

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.11.–30.11.20xx

Ursprunglig betalningsdag: 15.11.20xx*

 

 

25.00

* Intjäningsperiod och ursprunglig betalningsdag är kompletterande tilläggsuppgifter. Det rekommenderas att betalaren vid återkrav även anmäler den ursprungliga betalningsdagen, eftersom Skatteförvaltningen behöver uppgiften för att hänföra förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet till rätt skatteperiod.

4.8 Nettoåterkrav ändras till bruttoåterkrav

Om en prestationsbetalare återkrävt en prestation av en inkomsttagare som nettoåterkrav, och inkomsttagaren betalar tillbaka prestationen först efter det datum som Skatteförvaltningen fastställt med sitt beslut (senare än 30.4 under året efter prestationen till för högt belopp), rättar inte Skatteförvaltningen betalarens skatt för skatteperioden. I så fall kan betalaren återkräva den andel av förskottsinnehållningen vilken inte krediterats av inkomsttagaren. Eftersom återkravet då ändras från nettoåterkrav till bruttoåterkrav, ska betalaren korrigera den återkravsanmälan som denne lämnat in tidigare. Nettoåterkrav ändras till bruttoåterkrav genom att från anmälan stryka information om den förskottsinnehållning som riktas mot det återkrävda beloppet. I samma samband ska beloppet på den återkrävda prestationen korrigeras för att motsvara det belopp som de facto tagits ut av inkomsttagaren. Betalaren anmäler den andel av förskottsinnehållningen vilken drivits in senare till inkomstregistret, då indrivningen av andelen genomförts.

Exempel 33: Prestation till för högt belopp återkrävs netto efter det datum som Skatteförvaltningen fastställt, nettoåterkrav ändras till bruttoåterkrav.

Till en inkomsttagare har man i oktober betalat 500 euro för mycket i lön. Betalaren upptäcker prestationen till för högt belopp följande år i maj och korrigerar den ogrundade förmånen för oktober och återkräver prestationen i samband med utbetalningen av lön i maj. Betalaren återkräver en prestation netto. Beloppet på förskottsinnehållningen av prestationen till för högt belopp är 100 euro, varför betalaren de facto tar ut 400 euro av inkomsttagaren.

Betalaren anmäler uppgifterna enligt följande (före informationen om att nettoindrivning inte längre är möjlig):

Exempel 33, tabell 1/3
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx11121435
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum: 15.05.20xx

Löneutbetalningsperiodens startdatum: 01.05.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdatum: 31.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finsk) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

Intjäningsperiod*: 01.05.20xx–31.05.20xx

2800.00

201 Tidlön

Återkrav: Ja

Intjäningsperiod*: 01.10.20xx–31.10.20xx

500.00

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 15.05.20xx 

Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet:

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.–31.10.20xx

Ursprunglig betalningsdag*: 15.10.20xx

 

 

100.00

402 Förskottsinnehållning (25 % av 2 800 euro) 700.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2 800 euro) 200.20
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2 800 euro) 42.00
406 Lön som ska betalas ut (2800 – 700 – 200 – 42,20 – 400) 1457.80

Eftersom den tidsfrist för nettoindrivning som Skatteförvaltningen fastställt redan gått ut, rättar Skatteförvaltningen inte skattebeloppet på betalarens skatteperiod. Betalaren driver in det återstående beloppet på 100 euro av inkomsttagaren i juni. Betalaren ska rätta den anmälan som denne gett för maj och ändra indrivningen till bruttoåterkrav. På samma gång rättar betalare det återkrävda beloppet till 400 euro. När betalaren i juni återkräver förskottsinnehållningsandelen på 100 euro av inkomsttagaren, lämnar betalaren in en egen deklaration om detta.

Betalaren rättar den inlämnade anmälan enligt följande och ändrar nettoåterkravet till bruttoåterkrav:

Exempel 33, tabell 2/3
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx11121435
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum: 15.05.20xx

Löneutbetalningsperiodens startdatum: 01.05.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdatum: 31.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finsk) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

Intjäningsperiod*: 01.05.20xx–31.05.20xx

2800.00

201 Tidlön

Återkrav: Ja

Intjäningsperiod*: 01.10.20xx–31.10.20xx

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 15.05.20xx

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.–31.10.20xx

Ursprunglig betalningsdag*: 15.10.20xx

400.00

402 Förskottsinnehållning (25 % av 2 800 euro) 700.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2 800 euro) 200.20
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2 800 euro) 42.00
406 Lön som ska betalas ut (2800 – 700 – 20 – 42 – 400) 1457.80

Betalaren anmäler den förskottsinnehållningsandel på 100 euro som tagits ut från juni månads lön på följande sätt:

Exempel 33, tabell 3/3
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx11121436
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum: 15.06.20xx

Löneutbetalningsperiodens startdatum: 01.06.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdatum: 30.06.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finsk) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

Intjäningsperiod*: 01.06.20xx–30.06.20xx

2800.00

201 Tidlön

Återkrav: Ja

Intjäningsperiod*: 01.10.20xx–31.10.20xx

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 15.06.20xx

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 01.–31.10.20xx

Ursprunglig betalningsdag*: 15.10.20xx

100.00

402 Förskottsinnehållning (25 % av 2 800 euro) 700.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2 800 euro) 200.20
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2 800 euro) 42.00
406 Lön som ska betalas ut (2800 – 700 – 20 – 42 – 100) 1757.80

* Intjäningsperiod och ursprunglig betalningsdag är kompletterande tilläggsuppgifter. Det rekommenderas att betalaren vid återkrav även anmäler den ursprungliga betalningsdagen, eftersom Skatteförvaltningen behöver uppgiften för att hänföra förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet till rätt skatteperiod.

4.9 Behandling av överbetalning som förskottslön

Prestationsbetalaren kan också korrigera en prestation till för högt belopp i inkomstregistret utan att ange prestationen som ogrundad förmån. Då anger betalaren prestationen som förskottslön eller en annan motsvarande post i anmälan om löneuppgifter. Betalaren drar av den betalning som gjorts till för högt belopp från en prestation som betalas senare. Betalaren återkräver överprestationen genom att kvitta den mot bruttolönen i följande löneutbetalning. Med följande löneutbetalning avses den löneutbetalning som sker efter det att överbetalningen upptäckts. Om överbetalningen har skett t.ex. i april och den upptäcks först i slutet av juni efter det att lönen för juni redan har betalats ut, kan överbetalningen kvittas vid löneutbetalningen för juli. Det gäller att notera att arbetsavtalslagen (55/2001) begränsar arbetsgivarens kvittningsrätt i vissa situationer.

Om avdraget i samband med följande löneutbetalning har gjorts från samma inkomstslag med vilket den tidigare överbetalningen anmälts till inkomstregistret, anmäls endast det belopp som de facto betalas till inkomsttagaren vid löneutbetalningen, dvs. den bruttolön enligt inkomstslaget som återstår efter avdraget av överprestationen. Att hantera prestationen som förskottslön med en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret är tillåtet endast om prestationen till för högt belopp kan återkrävas till fullt belopp i samband med den löneutbetalning som följer efter att överprestationen upptäcktes.

Behandling av överbetalning som förskottslön rekommenderas inte, eftersom det kan förvränga det förmånsbelopp som betalas till inkomsttagaren eller i värsta fall påverka beviljandet av förmånen. Om den överbetalda prestationen kvittas mot bruttolönen kan det hända att en del uppgiftsanvändare är tvungna att separat be betalaren ange den felbetalda summan. Dessutom används fel inkomst som grund för förmånen.  Det är frivilligt för betalaren att ange en prestation som förskottslön och som alternativt anmälningssätt kan man alltid anmäla en överstor prestation som ogrundad förmån.

Exempel 34: Behandling av överbetalning som förskottslön, dvs. kvittning mot lön som betalas senare.

Till inkomsttagaren har 5.10 betalats 4 000 euro i ackordslön. I samband med lönebetalningen betalades 1 500 euro för mycket lön för löneperioden 15.930.9.20xx. Den korrekta summan borde ha varit 2 500 euro.

Betalaren och inkomsttagaren kommer överens om att prestationen betraktas som förskottslön som dras av från den ackordslön på 3 600 euro som vid följande löneutbetalning betalas till inkomsttagaren (20.10). Betalaren anmäler 2 100 euro till inkomstregistret och verkställer förskottsinnehållning (20 %) på detta belopp och debiterar arbetstagarens socialförsäkringsavgifter.

Exempel 34, tabell 1/1
ANMÄLAN OM BETALD INKOMST BEHANDLAS SOM FÖRSKOTTSLÖN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx10231645
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 20.10.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.10.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:15.10.20xx

UPPGIFTER I ANMÄLAN (INKOMSTTAGARE)
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-7654 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

227 Ackordslön

Intjäningsperiod: 01.10.–15.10.20xx*

2100.00

402 Förskottsinnehållning 420.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 150.15
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 31.50

Observera att alla informationsanvändarna inte får den information som de behöver på basis av ovan nämnda uppgift.

* Intjäningsperioden är en kompletterande tilläggsuppgift.

Avdraget behöver dock inte hänföra sig till samma inkomstslag som den tidigare överprestationen. Om betalaren kvittar en prestation som betalats ut till ett för högt belopp mot ett annat inkomstslag, ska den ursprungliga anmälan korrigeras och den tidigare överbetalningen ändras till samma inkomstslag på vilket avdraget vid senare löneutbetalning görs. Hantering av prestationen som förskottslön är även i dessa fall tillåten med anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret endast om överbetalningen kan återkrävas till sitt fulla belopp i samband med följande löneutbetalning efter att överbetalningen upptäckts. Även det belopp som anmäls till inkomstregistret i samband med följande löneutbetalning ska motsvara det belopp som då faktiskt betalas till inkomsttagaren, dvs. inkomstslagets bruttolön som återstår efter att överprestationen avdragits från den.

Exempel 35: Kvittning av lön mot annat inkomstslag och korrigering av tidigare anmälan.

En lön på 3 800 euro har betalats till en inkomsttagare har 20.2. Arbetsgivaren har anmält uppgifterna som tidlön (3 400 euro) och övertidsersättning (400 euro) till inkomstregistret. Senare upptäcker man att inkomsttagaren har betalats övertidsersättning på 200 euro utan grund.

Betalaren och inkomsttagaren kommer överens om att prestationen betraktas som förskottslön som dras av från den lön som vid följande löneutbetalning betalas till inkomsttagaren (20.3). Avsikten är att vid löneutbetalningen 20.3 betala 3 400 euro i tidlön till personen. Betalaren kvittar den övertidsersättning på 200 euro som betalats ut som en överbetalning mot tidlönen och anmäler 3 200 euro till inkomstregistret som tidlön. Eftersom betalaren kvittar prestationen mot ett annat inkomstslag, ska den ursprungliga anmälan (20.2) korrigeras och överbetalningen registreras som samma inkomstslag mot vilket överbetalningen kvittas.

Exempel 35, tabell 1/3
FÖRSTA ANMÄLAN INNAN ÖVERBETALNINGEN UPPTÄCKTS
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx9876543
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 20.02.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.02.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:28.02.20xx

UPPGIFTER I ANMÄLAN (INKOMSTTAGARE)
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-7654 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

Intjäningsperiod: 01.02.–28.02.20xx*

3400.00

235 Övertidsersättning

Intjäningsperiod: 15.02.–20.02.20xx*

400.00

402 Förskottsinnehållning 954.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift
för arbetstagare
271.70
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 57.00

Då överbetalningen upptäcks och man beslutar att kvitta den mot ett annat inkomstslag som betalas ut senare, ska man lämna in en ersättande anmälan för februari på följande sätt:

Exempel 35, tabell 2/3
ERSÄTTANDE ANMÄLAN OM PRESTATIONEN HAR KVITTATS FRÅN ETT ANNAT INKOMSTSLAG
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx9876543
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 20.02.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.02.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:28.02.20xx

UPPGIFTER I ANMÄLAN (INKOMSTTAGARE)
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-7654 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön 3600.00

235 Övertidsersättning

Intjäningsperiod: 15.02.–20.02.20xx*

200.00

402 Förskottsinnehållning 954.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 271.70
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 57.00

Eftersom överbetalningen på 200 euro kvittades mot tidlönen för mars (3 400 euro), ska betalaren anmäla det lägre beloppet på bruttolönen till inkomstregistret på följande sätt:

Exempel 35, tabell 3/3
ANMÄLAN OM BETALD INKOMST SOM BEHANDLAS SOM FÖRSKOTTSLÖN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx1234567
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 20.03.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.03.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:31.03.20xx

UPPGIFTER I ANMÄLAN (INKOMSTTAGARE)
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-7654 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

Intjäningsperiod: 01.03–31.03.20xx*

3200.00

402 Förskottsinnehållning 848.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift
för arbetstagare
228.80
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 48.00

* Intjäningsperioden är en kompletterande tilläggsuppgift.

Exempel 36: Minussaldo i arbetstidsbanken kvittas från semestersättningen i slutet av arbetsförhållandet.

En inkomsttagare med flexibel arbetstid har i slutet av arbetsförhållandet ett flexsaldo på -10 timmar, vilket är inom gränsen för det tillåtna. I slutlönen betalas semesterersättning till inkomsttagaren, men inte längre annan månadslön.

Prestationsbetalaren och inkomsttagaren kommer överens om att minussaldot i arbetstidsbanken behandlas som förskottslön som betalats till inkomsttagaren, vilken dras av från den slutlön på 1 000 euro som betalas till inkomsttagaren (från semesterersättningen). Betalaren kvittar 300 euro från slutlönen som tidlön som betalats som prestation till för högt belopp och anmäler 700 euro som semesterlön till inkomstregistret.

Eftersom betalaren kvittar prestationen från ett annat inkomstslag, ska den ursprungliga anmälan korrigeras och prestationen till för högt belopp ska anges med samma inkomstslag som den kvittas mot. Eftersom det inte är känt när arbetstidsbankens minussaldo kumulerats, korrigerar betalaren den sista anmälan där tidlön anmälts. I denna anmälan ändrar betalaren 300 euro av tidlönen till semesterersättning i enlighet med det som uppgetts i föregående exempel.

Om överprestationen inte helt kan dras av från följande lön, ska den korrigeras till ogrundad förmån (se avsnitt 3 Anmälan av en prestation som betalats enligt fel grunder och retroaktiv korrigering).

Det sätt som inkomstregistret rekommenderar för anmälan om överprestationer beskrivs i avsnitt 3.1.

4.10 Ogrundad förmån och återkrav i samma anmälan

Ovan beskrivs anmälan om ogrundad förmån och återkrav. I samma anmälan kan man anmäla ogrundad förmån och återkrävd inkomst som hänför sig till samma löneperiod. Eftersom en ogrundad förmån ska anmälas till inkomstregistret inom en månad från att den upptäckts, kan det förekomma situationer där en ogrundad förmån hinner återkrävas inom samma löneperiod. Även då ska en ogrundad förmån anmälas.

Exempel 37: Ogrundad förmån och återkrav i samma anmälan.

En lön på 3 000 euro har betalats till en inkomsttagare. Inkomstens betalare verkställer förskottsinnehållning på inkomsten (20 %). Vid samma löneutbetalning har man återkrävt en överprestation på 150 euro för föregående lönebetalning av inkomsttagaren. Prestationen återkrävs brutto. Den betalda lönen och återkravet av överprestationen har anmälts till inkomstregistret på normalt sätt.

Betalaren märker senare att inkomsttagaren endast borde ha fått 2700 euro i lön. Prestationsbetalaren ska korrigera anmälan och ange överprestationen (300 euro) som ogrundad förmån. Alla uppgifter i den ursprungliga anmälan, även uppgifterna om återkravet, ska anges på nytt:

Exempel 37, tabell 1/1
ERSÄTTANDE ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx10081111
Versionsnummer för anmälan: 1 (frivillig uppgift)
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag:05.10.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:16.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-7654 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

227 Ackordslön

Intjäningsperiod*: 16.09.–30.09.20xx

2700.00

227 Ackordslön

Ogrundad förmån: Ja

Intjäningsperiod: 16.09.–30.09.20xx

300.00

227 Ackordslön

Återkrav: Ja

Intjäningsperiod*: 16.08.–31.08.20xx

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 05.10.20xx

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 16.08.–31.08.20xx

Ursprunglig betalningsdag*: 05.08.20xx

150.00

402 Förskottsinnehållning (20 % av 3000 euro) 600.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2700 euro) 193.05
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2700 euro) 40.05

* Intjäningsperioden och den ursprungliga betalningsdagen och intjäningsperioden är kompletterande tilläggsuppgifter, men det rekommenderas att de anges. Tilläggsuppgiften om återkrav ”Ursprunglig löneutbetalningsperiod” är obligatorisk. Det rekommenderas att betalaren vid återkrav även anmäler den ursprungliga betalningsdagen, eftersom Skatteförvaltningen behöver uppgiften för att hänföra förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet till rätt skatteperiod.

4.11 Naturaförmån återkrävs

Om det finns ett fel i beloppet av den anmälda naturaförmånen, rättas naturaförmånen i anmälan för den ursprungliga användningsmånaden. Naturaförmånen kan inte vara en ogrundad förmån, eftersom personen haft tillgång till förmånen under denna tid (se avsnitt 3.1.3 När korrigeras uppgifter för den ursprungliga perioden utan uppgifter om ogrundad förmån eller återkrav?). När betalaren återkräver inkomst av inkomsttagare, hänför sig återkravet till penninglönen. I vissa situationer kan också naturaförmånens andel återkrävas, och då ska den återkrävas av penninglönen. I de här situationerna kan det belopp som debiterats anmälas som ersättning för naturaförmån, om personen fortfarande har tillgång till naturaförmånen. Man bör dock komma ihåg att högst ett belopp som motsvarar beskattningsvärdet av naturaförmånen kan anmälas som debiterad ersättning, även om det återkrävda beloppet de facto är större.

Exempel 38: Naturaförmån återkrävs av penninglön.

Inkomsttagarens lön är 5 000 euro. Beloppet består av tidlön på 4 000 och bostadsförmån på 1 000 euro. Betalare återkräver hela beloppet på 5 000 euro, eftersom inkomsttagaren var på oavlönad semester under denna månad. Eftersom inkomsttagarens penninglön inte räcker till för att återkräva hela prestationen på en gång, kommer arbetsgivaren och arbetstagaren överens om att återkräva den i rater på 1 000 euro.

Betalaren lämnar en ersättande anmälan och anger penninglönen som ogrundad förmån. Dessutom korrigerar betalaren arbetstagaravgifterna. Socialförsäkringsavgifterna sjunker när prestationsbetalaren lämnar anmälan om ogrundad förmån.

Exempel 38, tabell 1/2
ERSÄTTANDE ANMÄLAN OM OGRUNDAD FÖRMÅN INNAN NATURAFÖRMÅN ÅTERKRÄVS
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx09161955
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum:15.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

Ogrundad förmån: Ja

4000.00

301 Bostadsförmån 1000.00
402 Förskottsinnehållning (av 5 000 euro) 1250.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift
för arbetstagare
(av 1 000 euro)
71.50
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (av 1 000 euro) 15.00

När betalaren efter att ha upptäckt felet betalar lön för den följande löneperioden (tidlön på 4 000 euro och 1 000 euro i bostadsförmån), återkräver den naturaförmånens andel (1 000 euro) genom att ange ersättningen för naturaförmånen i anmälan:

Exempel 38, tabell 2/2
ANMÄLAN NÄR NATURAFÖRMÅNENS ANDEL ÅTERKRÄVS AV PENNINGLÖN
Typ av åtgärd:Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx11161200
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum:15.11.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.11.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.11.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

Intjäningsperiod*: 10.10.–31.10.20xx

4000.00

301 Bostadsförmån 1000.00
402 Förskottsinnehållning (av 4 000 euro) 1250.00
407 Ersättning för andra naturaförmåner 1000.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (av 4 000 euro) 286.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (av 4 000 euro) 60.00

* Intjäningsperioden är en kompletterande tilläggsuppgift.

Exempel 39: En del av en naturaförmån återkrävs.

Inkomsttagarens lön är 5 000 euro. Beloppet består av tidlön på 4 000 och bostadsförmån på 1 000 euro, varav arbetsgivaren debiterar månatlig ersättning på 800 euro. Betalare återkräver hela beloppet på 4 200 euro, eftersom inkomsttagaren var på oavlönad semester under denna månad. Eftersom inkomsttagarens penninglön inte räcker till för att återkräva hela prestationen på en gång, kommer arbetsgivaren och arbetstagaren överens om att återkräva den i rater på 1 000 euro.

Exempel 39, tabell 1/3
URSPRUNGLIG ANMÄLAN DÄR DEN OAVLÖNADE LEDIGHETEN ÄNNU INTE VAR KÄND
Typ av åtgärd:Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens:20xx09161955
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum:15.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876(+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön 4000.00
301 Bostadsförmån 1000.00
402 Förskottsinnehållning(av 4 200 euro) 1000.00
407 Ersättning för andra naturaförmåner 800.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare(av 4 200 euro) 300.30
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift(av 4 200 euro) 63.00

Betalaren lämnar en ersättande anmälan och anger penninglönen som ogrundad förmån. Dessutom korrigerar betalaren arbetstagaravgifterna. Socialförsäkringsavgifterna sjunker när prestationsbetalaren lämnar anmälan om ogrundad förmån.

Exempel 39, tabell 2/3
ERSÄTTANDE ANMÄLAN OM OGRUNDAD FÖRMÅN INNAN NATURAFÖRMÅN ÅTERKRÄVS
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx09161955
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum:15.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876(+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

Ogrundad förmån: Ja

4000.00

301 Bostadsförmån 1000.00
402 Förskottsinnehållning(av 4 200 euro) 1000.00
407 Ersättning för andra naturaförmåner 800.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift
för arbetstagare
(av 200 euro)
14.30
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift(av 200 euro) 3.00

I samband med följande lönebetalning återkräver betalaren överprestationen på 1 000 euro av personen, varav 800 euro hänför sig till penninglönen och 200 euro till naturaförmånen. Av naturaförmånen debiteras således den avtalade ersättningen på 800 euro och överprestationens andel på 200 euro.

Exempel 39, tabell 3/3
ANMÄLAN NÄR NATURAFÖRMÅNENS ANDEL ÅTERKRÄVS AV PENNINGLÖN
Typ av åtgärd:Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx11161200
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum:15.10.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.10.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.10.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876(+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön 4000.00

201 Tidlön

Återkrav: Ja

800.00

301 Bostadsförmån 1000.00
402 Förskottsinnehållning (av 4 000 euro) 1000.00
407 Ersättning för andra naturaförmåner (800 euro + 200 euro) 1000.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (av 4 000 euro) 286.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (av 4 000 euro) 60.00

Om lön inte längre betalas till inkomsttagaren och betalaren även återkräver naturaförmånens andel av inkomsttagaren, ska betalaren lämna en ersättande anmälan och ange naturaförmånens andel som ogrundad förmån för den tidigare penninglönen. När inkomsttagaren återbetalar prestationen anmäler betalaren att den del av lönen är återbetald. Naturaförmånens belopp i anmälan förblir dock detsamma som för ifrågavarande månad.

Exempel 40: Naturaförmån återkrävs, lön betalas inte längre.

En arbetstagare har av arbetsgivaren fått 4 000 euro i lön och 1 000 euro i bostadsförmån. Lönen har betalats även om anställningen upphört i slutet av augusti.

Exempel 40, tabell 1/3
FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS
Typ av åtgärd:Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens:20xx09161955
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum:15.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876(+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön 4000.00
301 Bostadsförmån 1000.00
402 Förskottsinnehållning(av 5 000 euro) 1250.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare(av 5 000 euro) 357.50
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift(av 5 000 euro) 75.00

Prestationsbetalaren återkräver lönen och naturaförmånen, sammanlagt 5 000 euro. Betalaren korrigerar anmälan från september och anger penninglönen som ogrundad förmån. Naturaförmånen anmäls normalt.

Exempel 40, tabell 2/3
ERSÄTTANDE ANMÄLAN OM OGRUNDAD FÖRMÅN INNAN NATURAFÖRMÅN ÅTERKRÄVS
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx09161955
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum:15.09.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.09.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:30.09.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro

201 Tidlön

Ogrundad förmån: Ja

4000.00

301 Bostadsförmån 1000.00
402 Förskottsinnehållning (av 5 000 euro) 1250.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift
för arbetstagare
(av 1 000 euro)
71.50
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (av 1 000 euro) 15.00

Eftersom penninglönen på 4 000 euro för september inte räcker till för återkravet av överprestationen (penninglön och naturaförmån, sammanlagt 5 000 euro), ska betalaren också korrigera anmälan om löneuppgifter för föregående månad, dvs. augusti, och ange överprestationen på 1 000 euro som ogrundad förmån för den tidigare betalda penninglönen.

Exempel 40, tabell 3/3
ANMÄLAN NÄR NATURAFÖRMÅN ÅTERKRÄVS OCH LÖN INTE LÄNGRE BETALAS
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx09161944
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum:15.08.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.08.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:31.08.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN
Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-9876 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön 3000.00

201 Tidlön

Ogrundad förmån: Ja

1000.00

301 Bostadsförmån 1000.00
402 Förskottsinnehållning (av 5 000 euro) 1250.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (av 4 000 euro) 286.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (av 4 000 euro) 60.00

5 Makulering av uppgifter

Med makulering av uppgifter avses att uppgifter raderas ur inkomstregistret. Betalaren kan helt och hållet ta bort material eller anmälningar som lämnats in, om dessa varit felaktiga. En tidigare anmälan raderas när en anmälan makuleras. Raderingen hänförs till rätt anmälan med hjälp av inkomstregistrets anmälningsreferens eller prestationsbetalarens anmälningsreferens.

Man bör inte radera korrekta anmälningar i onödan. Uppgifterna bör makuleras först då man kan lämna in en ny anmälan. Rekommendationen är att den tidigare anmälan makuleras och en ny anmälan lämnas in under en och samma dag, se avsnitt 6.4.

Uppgifterna makuleras på olika sätt i olika anmälningskanaler. Om en e-anmälan eller pappersanmälan återtas, ska uppgifterna i denna anmälan lämnas i anmälan om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata anmälan beroende på vilken anmälan det är fråga om. I e-tjänsten öppnar man den tidigare anmälan och väljer ”Makulera”. På motsvarande väljer man på en pappersblankett som typ av åtgärd ”makulering av anmälan”.

Om uppgifterna lämnas via det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten görs makuleringen av material och anmälningar inte med samma anmälan om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata anmälan som används för att ge nya och ersättande anmälningar. En makulering har skilts åt som en separat materialtyp. Följande uppgifter ges, om materialtypen är makulering av anmälningar om löneuppgifter eller av arbetsgivarens separata anmälningar:

 • materialägarens (betalarens) identifierare
 • betalarens anmälningsreferens eller
 • inkomstregistrets anmälningsreferens.

Dessutom kan versionsnumret för anmälan anges. Versionsnumret är en frivillig kompletterande tilläggsuppgift.

Vid makulering av hela materialet ska materialreferensen för det aktuella materialet användas.

6 Korrigering av uppgifter genom makulering av en tidigare anmälan

Uppgifterna i inkomstregistret korrigeras i allmänhet med en ersättande anmälan, men det finns dock vissa situationer där ersättande förfarande inte kan tillämpas, utan en tidigare inlämnad anmälan ska makuleras och därefter en ny anmälan med korrekta uppgifter lämnas in.

Uppgifter ska korrigeras genom att makulera en tidigare anmälan och göra en ny anmälan i följande situationer:

 • Korrigering av betalningsdatum
 • Korrigering av löneutbetalningsperiod
 • Korrigering av prestationsbetalarens och inkomsttagarens kundnummer
 • Korrigering av Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren då man ändrar tilläggsuppgiften Idrottare eller Samfund
 • Korrigering av Typ av betalare då uppgiften Tillfällig arbetsgivare ändras
 • Korrigering av den egentliga arbetsgivarens kundnummer i datagruppen ställföreträdande betalare
 • Korrigering av uppgiften Fungerar som ställföreträdande betalare
 • Korrigering av inkomsttagarens födelsedatum
 • Korrigering av Uppgift om arbetspensionsförsäkring
 • Korrigering av pensionsarrangemangsnummer
 • Korrigering av arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnumret
 • Korrigering av uppgifter i Typ av undantagssituation för försäkring:
  • Ändring av uppgifterna Ingen försäkringsskyldighet retroaktivt
  • Ändring av uppgifterna Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd retroaktivt.
  • Ändring av uppgiften Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring) retroaktivt.

Uppgifterna bör makuleras först då man kan lämna in en ny anmälan. Rekommendationen är att den tidigare anmälan makuleras och en ny anmälan lämnas in under en och samma dag, se avsnitt 6.4.

Om korrigeringen görs på en pappersblankett ska man som typ av åtgärd ange ”Makulering av anmälan”. Om uppgifterna korrigeras via e-tjänsten kan prestationsbetalaren öppna och radera en tidigare anmälan. Om uppgifterna anmäls via det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten ska prestationsbetalaren lämna de relevanta uppgifterna i makuleringsanmälan (se avsnitt 5). Därefter ska prestationsbetalaren lämna en ny anmälan med korrekta uppgifter.

6.1 Korrigering av betalningsdag och löneutbetalningsperiod

Om prestationens betalningsdag eller löneutbetalningsperiod är felaktig kan uppgiften inte korrigeras med ersättande anmälan för denna betalningsdag. En tidigare anmälan ska makuleras och en ny lämnas i vilken betalningsdagen och löneutbetalningsperioden har angetts korrekt.

Om alla anmälningar i materialet har fel betalningsdag eller löneutbetalningsperiod, kan hela materialet makuleras med inkomstregistrets materialreferens eller betalarens egen materialreferens.

Exempel 41: Korrigering av betalningsdag.

Till en inkomsttagare har 15.5 betalats 3 500 euro i tidlön. Enligt anmälan har inkomsten felaktigt betalats 5.5.

Betalaren lämnar anmälan till inkomstregistret utan att märka felet:

Exempel 41, tabell 1/3
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx05170720
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag:05.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.05.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:31.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Typ av identifierare: Skatteidentifierare (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för staten som beviljat identifieraren)

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: nn-nnnnnnnT

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön 3500.00
402 Förskottsinnehållning 1100.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 250.25
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 52.50

Inkomstregistret returnerar anmälningsreferensen: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd3

Efter att arbetsgivaren upptäckt felet ska uppgifterna ska korrigeras genom att makulera den tidigare anmälan och därefter lämna in en ny anmälan.

Om uppgifterna anmäls via det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten ska betalaren lämna följande makuleringsanmälan:

Exempel 41, tabell 2/3
MAKULERING AV ANMÄLAN OM LÖNEUPPGIFTER (InvalidationsToIR)
Makulering av anmälan om löneuppgifter Kod 105 (eller alternativt kod 109, om hela materialet makuleras)
Materialets ägare: 1234567-8
Betalarens anmälningsreferens: 20xx05170720
Inkomstregistrets anmälningsreferens: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd3
Versionsnummer: 1 (kompletterande uppgift)

Därefter lämnar betalaren in en ny anmälan om förmånsuppgifter med korrekta uppgifter:

Exempel 41, tabell 3/3
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx18050940
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag:15.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.05.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:31.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Typ av identifierare: Skatteidentifierare (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för staten som beviljat identifieraren)

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: nn-nnnnnnnT

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön 3500.00
402 Förskottsinnehållning 1100.00
413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift 250.25
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie 52.50

6.2 Korrigering av kundnummer, pensionsarrangemangnummer och försäkringsnummer

Om ett kundnummer, en födelsetid eller ett försäkringsnummer för inkomsttagaren eller betalaren har anmälts fel till inkomstregistret, ska uppgifterna korrigeras genom att man makulerar den tidigare anmälan och lämnar in en ny anmälan.

Förfarande gäller korrigering av följande uppgifter:

 • Korrigering av prestationsbetalarens och inkomsttagarens kundnummer
 • Korrigering av den egentliga arbetsgivarens kundnummer i datagruppen ställföreträdande betalare
 • Korrigering av inkomsttagarens födelsedatum
 • Korrigering av pensionsarrangemangsnummer
 • Korrigering av arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnummer.

Betalaren ska efter makuleringen av anmälan alltid kontakta Inkomstregisterenheten och betalarens pensionsbolag,, om en felaktig identifierare för betalaren, inkomsttagaren eller den egentliga arbetsgivaren hade använts i anmälan. Inkomstregisterenheten säkerställer då att den anmälan som lämnats med fel identifierare döljs i den elektroniska ärendehanteringstjänsten.

Om en utländsk person senare får en finländsk personbeteckning, anmäls personbeteckningen i följande anmälan som ska lämnas in. På motsvarande sätt anmäls den nya beteckningen för en person som bytt kön i anmälan som lämnas efter ändringen. I detta fall behöver de tidigare anmälningarna inte ändras. I fråga om utländska inkomsttagare och betalare ska den utländska kundidentifieraren fortfarande anmälas.

Se exempel 41 i avsnitt 6.1 för korrigeringsförfarande.

6.3 Korrigering av Exceptionell försäkringssituation

Om inkomsttagarens försäkringsskyldighet har anmälts felaktigt eller omständigheterna förändras, ska uppgifterna korrigeras genom att man makulerar den tidigare anmälan och lämnar in en ny anmälan. Korrigering genom makulering gäller följande uppgifter:

 • Ändring av uppgifter i Ingen försäkringsskyldighet retroaktivt och
 • Ändring av uppgifter retroaktivt i Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd.
 • Ändring av uppgiften Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring).

Korrigeringarna av uppgifterna om Typ av undantagssituation för försäkring gäller situationer där inkomsttagarens inkomst ursprungligen anmälts som underställd socialförsäkringsavgifter och där man senare upptäcker att detta inte varit fallet eller inkomsttagaren inte omfattas av tillämpningsområdet för socialskyddet i Finland eller är frivilligt pensionsförsäkrad i Finland. I detta fall ska den ursprungliga anmälan makuleras varefter en ny anmälan ska göras med korrekta uppgifter om Typ av undantagssituation för försäkring. Man ska förfara på ovan beskrivet sätt så att den korrigerade uppgiften även förmedlas till socialförsäkrare.

Exempel 42: Korrigering av exceptionell försäkringssituation.

En utländsk arbetstagare arbetar i Finland i ett år (15.4.20n1-14.4.20n2) för en finländsk arbetsgivare. Lönen är 4 600 euro i månaden. Lön för den första löneperioden betalas till arbetstagaren innan han har hunnit få intyget över utsända arbetstagare från sin hemviststat. Eftersom intyget inte var tillgängligt i samband med den första löneutbetalningen, ska betalaren betala socialförsäkringsavgifter för lönen till arbetstagaren och även ange övriga uppgifter som inkomstregistrets användare behöver om arbetstagaren.

Exempel 42, tabell 1/3
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx05170720
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag:15.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.05.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:31.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Typ av identifierare: Skatteidentifierare (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för staten som beviljat identifieraren)

Yrkesklassificering: Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)

Yrkesklassens identifierare: NNNNN

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN

Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer: nn-nnnnnnnT

Startdatum för anställningens giltighet: 15.04.20n1

Slutdatum för anställningsförhållandet: 14.04.20n2

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön 4600.00
402 Förskottsinnehållning 1150.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 328.90
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 69.00

Inkomstregistret returnerar anmälningsreferensen: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd3

På basis av anmälan har uppgifterna överlåtits till socialförsäkringsanstalter (bland annat pensionsanstalten, Sysselsättningsfonden och arbetsolycksfallsförsäkringsbolaget).

När intyget över utsända arbetstagare erhålls ska uppgifterna korrigeras på ovan beskrivet sätt genom att makulera den tidigare anmälan och därefter lämna in en ny. Om uppgifterna anmäls via det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten ska betalaren lämna följande makuleringsanmälan:

Exempel 42, tabell 2/3
MAKULERING AV ANMÄLAN OM LÖNEUPPGIFTER (InvalidationsToIR)
Makulering av anmälan om löneuppgifter Kod 105
Materialets ägare: 1234567-8
Betalarens anmälningsreferens: 20xx05170720
Inkomstregistrets anmälningsreferens: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd3
Versionsnummer: 1 (kompletterande uppgift)

Om uppgifterna korrigeras via e-tjänsten kan prestationsbetalaren öppna och radera en tidigare anmälan.

Socialförsäkrare till vilka den ursprungliga anmälan skickats får information om att anmälan makulerats.

Därefter lämnar betalaren in en ny anmälan om förmånsuppgifter med korrekta uppgifter. Det rekommenderas att anställningens giltighetsuppgifter anges, även om inkomsttagaren inte är pensionsförsäkrad i Finland.

Exempel 42, tabell 3/3
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx06041115
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag:15.05.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden:01.05.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden:31.05.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Typ av identifierare: Skatteidentifierare (TIN) ZZZZZZZZ (+ landskod för staten som beviljat identifieraren)

Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande tilläggsuppgift)

Startdatum för anställningens giltighet: 15.04.20n1

Slutdatum för anställningsförhållandet: 14.04.20n2

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön 4600.00
402 Förskottsinnehållning 1150.00

I exempel 38 ska betalaren dessutom korrigera det totala beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift med arbetsgivarens separata anmälan om beloppet av sjukförsäkringsavgiften förändras pga. korrigeringen.

Uppgifterna ska rättas på det sätt som beskrivs ovan, också i det fall att man ursprungligen anmält att inkomsttagaren inte omfattas av det finländska socialskyddet eller ett det i fråga om inkomsttagaren inte finns någon försäkringsskyldighet och man senare upptäcker att inkomsten borde ha anmälts som underkastad socialförsäkringsavgifter.

Om inkomsttagarens inkomst är mindre än arbetspensionsförsäkringsgränsen (65,26 euro i månaden 2023) och denna gräns överskrids senare under samma månad, ska betalaren makuera den tidigare anmälan och en lämna in en ny anmälan.

Om en person inte är skyldig att teckna FöPL- eller LFöPL-försäkring för att företagsverksamheten är mycket småskalig, anmäls ”Ingen försäkringsskyldighet” och inga uppgifter om arbetspensionsförsäkring lämnas. I anmälan ska man även som typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren ange "Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet". Om det upptäcks senare att inkomsttagaren skulle ha varit försäkringsskyldig, t.ex. om företagsverksamheten har vuxit, ska prestationsbetalaren makulera de anmälningar som hen tidigare lämnat in och lämna in nya anmälningar på det sätt som beskrivs i exemplet nedan.

Exempel 43: Inkomsttagaren har bedrivit företagsverksamhet i liten skala och hen har inte varit FöPL-försäkringsskyldig.

Prestationsbetalaren har betalat personen 1 000 euro i lön och anmält uppgifterna med anmälan om löneuppgifter på följande sätt:

Exempel 43, tabell 1/3
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx031520xxx
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdag eller annan anmälningsdag: 15.03.20xx

Startdatum för löneutbetalningsperioden: 01.03.20xx

Slutdatum för löneutbetalningsperioden: 30.03.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren: Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön 1000.00
402 Förskottsinnehållning 200.00

Om det senare framkommer att inkomsttagaren borde ha tecknat pensionsförsäkring för företagare, ska prestationsbetalaren makulera den tidigare anmälan.

Exempel 43, tabell 2/3
MAKULERING AV ANMÄLAN OM LÖNEUPPGIFTER (InvalidationsToIR)
Makulering av anmälan om löneuppgifter Kod 105
Materialets ägare: 1234567-8
Betalarens anmälningsreferens: 20xx031520xxx
Inkomstregistrets anmälningsreferens: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd6
Versionsnummer: 1 (kompletterande uppgift)

Efter att anmälan har makulerats ska en ny anmälan lämnas med korrekta uppgifter.

Exempel 43, tabell 3/3
NY ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx031520xxx
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD

Betalningsdatum: 15.03.20xx

Löneutbetalningsperiodens startdatum: 01.03.20xx

Löneutbetalningsperiodens slutdatum: 30.03.20xx

UPPGIFTER OM INKOMSTTAGAREN

Typ av identifierare: Personbeteckning (finskt) ddmmåå-1234

Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Företagarens pensionsförsäkring (eller Lantbruksföretagarens pensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
201 Tidlön 1000.00
402 Förskottsinnehållning 200.00

6.4 Konsekvenserna makulering för betalning av skatter på eget initiativ

Om felaktiga anmälningar till inkomstregistret korrigeras genom makulering ska en ny anmälan lämnas samma dag. Anmälningar som inlämnats kl. 16.00−18.00 kan i vissa situationer fördelas mellan olika dagar. Därför är det säkrast att lämna anmälningar antingen före kl. 16 eller efter kl. 18.

I vissa fall levereras anmälningar som lämnats via det elektroniska gränssnittet från programmet till inkomstregistret i satser eller till exempel en gång i dygnet. Om betalaren makulerar och lämnar en ny anmälan direkt från sitt lönesystem via det tekniska gränssnittet, ska betalaren säkerställa att programmet skickar anmälan vidare omedelbart efter att den har lämnats i programmet. På det sättet undviker betalaren att anmälningarna fördelar sig på två dagar.

Om uppgifter i inkomstregistret korrigeras genom makulering av anmälan, är det bra att kontrollera inlämningstidpunkten för skatter på eget initiativ i MinSkatt. Beroende på återbetalningstidpunkten kan en betalning till Skatteförvaltningen återbetalas till betalaren, om den nya uppgiften som anmälts till inkomstregistret inte i tid överförs till MinSkatt. Om man i MinSkatt som återbetalningstid anger "Återbetalningen är tillgänglig senare", återbetalas betalningar avsedda för arbetsgivarprestationer inte i onödan.

Om återbetalningstidpunkten är "Återbetalning genast efter handläggning" eller "Återbetalning följande allmänna förfallodag efter anmälningsdagen", kan en betalning till Skatteförvaltningen återbetalas. Då visas skatten som obetald i MinSkatt, och dröjsmålsränta beräknas på den från den ursprungliga förfallodagen för skatten. Läs mer om utbetalning av återbäring på skatter på eget initiativ på webbplatsen skatt.fi

7 Korrigering av arbetsgivarens separata anmälan

7.1 Allmänt om korrigering av arbetsgivarens separata anmälan

Om det finns ett fel i arbetsgivarens separata anmälan, ska prestationsbetalaren korrigera det. Arbetsgivarens separata anmälan korrigeras på samma sätt som anmälan om löneuppgifter. Den felaktiga anmälan korrigeras med ersättande anmälan. Det innebär att prestationsbetalaren ska korrigera felet och även anmäla alla korrekta uppgifter i anmälan på nytt.

Korrigering av arbetsgivarens separata anmälan hänförs till rätt anmälan med inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens (se avsnitt 1.4. Hur hänförs en korrigering till rätt anmälan?).

Exempel 44: Prestationsutbetalaren anmäler avdraget för sjukförsäkringsavgiften retroaktivt.

Prestationsbetalaren har betalat lön på 4 700 euro till en inkomsttagare. Av lönen är hälften för tid då inkomsttagaren varit sjukledig. Betalaren har på basis av lönen anmält sjukförsäkringsavgiften med inkomstslaget Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt).

Exempel 44, tabell 1/2
FÖRSTA ANMÄLAN
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx050511125
Anmälningsdatum: 05.05.20nn
PRESTATIONSBETALARENS (=DEN EGENTLIGA ARBETSGIVARENS) UPPGIFTER

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 8765432-1 (Den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

UPPGIFTER I ANMÄLAN

Betalningsmånad: 04

Betalningsår: 20nn

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt) 62.98

Arbetsgivaren har på basis av lön för sjukledighet i maj fått dagpenningförmån på 1 200 euro i september, för vilken den är berättigad till återbetalning av den betalda sjukförsäkringsavgiften från Skatteförvaltningen. Arbetsgivaren lämnar för maj en ersättande separat anmälan och anmäler avdragen i Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift samt den tidigare anmälda uppgiften Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt) på nytt.

Exempel 44, tabell 2/2
ERSÄTTANDE ANMÄLAN NÄR DAGPENNINGSFÖRMÅN ERHÅLLS
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx050511125
Anmälningsdatum: 05.05.20nn
PRESTATIONSBETALARENS (=DEN EGENTLIGA ARBETSGIVARENS) UPPGIFTER

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 8765432-1 (Den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

UPPGIFTER I ANMÄLAN

Betalningsmånad: 04

Betalningsår: 20nn

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt) 62.98
103 Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift 16.08

Betalaren kan om hen så önskar göra avdraget även under den innevarande perioden, dvs. då betalaren får veta om förmånsbeslutet. I så fall minskar beloppet för sjukförsäkringsavgiften för den innevarande perioden, men betalaren får inte någon kompensationsränta som hen skulle få om avdraget riktades retroaktivt på den ursprungliga perioden.

Om inkomstuppgifterna i anmälan om löneuppgifter förändras så att arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift samtidigt ändras, ska betalaren även korrigera arbetsgivarens separata anmälan som den gett. Detta är situationen till exempel när betald lön förvandlas till ogrundad förmån. Prestationen är då inte längre underställd sjukförsäkringsavgiften. Alla uppgifter i anmälan ska anges på nytt, även de uppgifter som varit korrekta i den. Betalaren ska korrigera arbetsgivarens separata anmälan för den period för vilken anmälan om löneuppgifter hade lämnats.

Exempel 45: Anmälan om löneuppgifter korrigeras, och därför ska också en tidigare separat anmälan av arbetsgivaren korrigeras.

Till en inkomsttagare har betalats 5 000 euro. Prestationsbetalaren har anmält inkomsten i anmälan om löneuppgifter och uppgifterna om sjukförsäkringsavgiften i arbetsgivarens separata anmälan på motsvarande sätt.

Exempel 45 tabell 1/2
FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET UPPTÄCKS
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx05101200
Anmälningsdatum: 05.10.20nn

PRESTATIONSBETALARENS (=DEN EGENTLIGA ARBETSGIVARENS) UPPGIFTER

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 8765432-1 (Den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

UPPGIFTER I ANMÄLAN

Betalningsmånad: 09

Betalningsår: 20nn

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt) 76.50

Arbetsgivaren har av misstag betalat 2 000 euro för mycket utöver den normala lönen på 3 000 euro. Arbetsgivaren korrigerar anmälan om löneuppgifter och anger överprestationen som ogrundad förmån. 

Den tidigare inlämnade separata anmälan av arbetsgivaren ska korrigeras på motsvarande sätt:

Exempel 45, tabell 2/2
ERSÄTTANDE ANMÄLAN NÄR ETT FEL UPPTÄCKS
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx05101200
Anmälningsdatum: 05.10.20nn
PRESTATIONSBETALARENS (=DEN EGENTLIGA ARBETSGIVARENS) UPPGIFTER

Typ av identifierare: FO-nummer

Identifierare: 8765432-1 (Den egentliga arbetsgivarens kundidentifierare)

UPPGIFTER I ANMÄLAN

Betalningsmånad: 09

Betalningsår: 20nn

UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG euro
102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt) 45.90

7.2 Korrigering av uppgifter genom makulering av en tidigare anmälan

I vissa situationer när arbetsgivarens separata anmälan korrigeras kan man inte använda ersättande förfarande, utan den tidigare anmälan ska makuleras och därefter ska en ny anmälan med korrekta uppgifter inlämnas.

Uppgifter ska korrigeras genom att makulera en tidigare anmälan och göra en ny anmälan i följande situationer:

 • Korrigering av rapporteringsperiod
 • Korrigering av prestationsbetalarens kundnummer
 • Korrigering av pensionsarrangemangsnummer
 • Korrigering av arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnummer

Inlämnande av uppgifter i arbetsgivarens separata anmälan beskrivs i detalj i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: Arbetsgivarens separata anmälan.

8 De viktigaste reglerna för korrigering och anmälan av överprestationer

De uppgifter som anmälts till inkomstregistret ska korrigeras enligt principerna i anvisningen. Nedan följer de viktigaste principerna för anmälan och korrigering av uppgifter:

 • I anmälan om löneuppgifter anges endast prestationer som de facto betalats till en person.
 • I anmälan om löneuppgifter anges endast avgifter och skatter som de facto debiterats personer.
  • Till inkomstregistret ska inte anmälas tekniska avdrag som görs i lönesystemet, såsom överföringar av inkomster från ett inkomstslag till ett annat.
  • Arbetstagaravgifter och andra ersättningar får inte anmälas, om de inte debiterats personen och avdragits från lönen.
  • Förskottsinnehållning får inte anmälas, om den inte debiterats personen och avdragits från lönen.
 • Negativa skatter och arbetstagaravgifter får anmälas endast om pengar faktiskt har återbetalats till personen.
 • En negativ förskottsinnehållning får anmälas endast om förskottsinnehållningen inte kan korrigeras genom att minska förskottsinnehållningen på senare löner

I anmälan om överprestationer dvs. ogrundade förmåner gäller det att notera:

 • Överprestationer kan inte anmälas som negativa tal.
 • Överprestationer anmäls genom att korrigera en tidigare anmäld inkomst till en ogrundad förmån.
 • Naturaförmåner och andra förmåner som inte betalats kontant kan inte anmälas som ogrundade förmåner.
 • Skattefria kostnadsersättningar kan inte anmälas som ogrundade förmåner.
 • Avgifter som debiterats för inkomster och andra avdrag (inkomstslag i 400-serien) kan inte anmälas som ogrundade förmåner.
 • Inkomst kan inte anmälas som återkrävd om den inte först har anmälts som en ogrundad förmån.
 • Om en prestation till för högt belopp behandlas som förskottslön dvs. kvittning mot lön, anmäls den inte som ogrundad förmån.
  • Kvittning mot lön rekommenderas inte, eftersom det kan leda till att förmånen fastställs på fel grunder.
 • Det att en prestation som betalats till för högt belopp anmäls som en ogrundad förmån minskar beloppet av socialförsäkringsavgifter.

I anmälan om återkrävd inkomst gäller det att notera:

 • Återkrav anmäls endast om inkomsten faktiskt återkrävts av en person.
 • Återkrävd inkomst kan inte anmälas som ett negativt tal.
 • Inkomsten ska först anmälas som ogrundad förmån, innan återkravet kan anmälas.
 • Återkrävd inkomst anmäls i en separat anmälan med uppgifter om återkravet.
 • Återkrav anmäls först efter att inkomsten faktiskt återkrävts av en person.
  • Planerade kommande återkrav får inte anmälas.
 • Inkomst kan återkrävas brutto eller netto.
  • Vid bruttoåterkrav återkräver betalaren överprestationen av inkomsttagaren till samma belopp som den betalats. Det belopp som återkrävs innehåller den ursprungliga förskottsinnehållningen på inkomsten.
  • Vid nettoåterkrav återkräver betalaren en prestation till för högt belopp av inkomsttagaren där förskottsinnehållningens andel som verkställts på den ursprungliga betalningsdagen först har dragits av. Betalaren anmäler förskottsinnehållningen i tilläggsuppgifterna om återkravet under "Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet". Själva överprestationen anmäls dock till ursprungligt belopp, dvs. så att den innehåller förskottsinnehållningen.
  • Uppgiften om förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet påverkar betalarens förskottsinnehållningsskyldighet och minska inkomsttagarens förskottsinnehållning.
  • Inkomst återkrävs alltid av personens nettolön.
  • Nettoåterkrav är möjligt endast fram till den tidpunkt som Skatteförvaltningen fastställt.
 • Naturaförmåner och prestationer som inte betalats kontant kan inte återkrävas på samma sätt som penninglön.
 • Avgifter som debiterats inkomster och andra avdrag kan inte anmälas som återkrav.
 • Om en prestation till för högt belopp behandlas som förskottslön dvs. kvittning mot lön, anmäls den inte som återkrav.
 • Uppgifterna om återkrav påverkar inte socialförsäkringsskyldigheten.

8.1 Behandling och anmälan av överprestation

Återkrav kan genomföras på tre olika sätt:

 1. som nettoåterkrav
 2. som bruttoåterkrav
 3. genom att behandla överprestationen som förskottslön (s.k. lönekvittning).

Anmälan av uppgifter om återkrav förutsätter att prestationen till för högt belopp har korrigerats till en ogrundad förmån med en anmälan som hänförs till inkomstens ursprungliga betalningsdag. Inkomst kan inte anmälas som återkrävd om den inte först har anmälts som en ogrundad förmån.

Exempel 46: En betalare märker att den betalat för mycket lön.

En lön på 2 200 euro har betalats ut till en person i januari 2020. Förskottsinnehållningen har verkställts enligt 25 %, dvs. 550 euro. Arbetstagaravgifterna har debiterats normalt. Lönen har anmälts till inkomstregistret.

Exempel 46, tabell 1/4
FÖRSTA ANMÄLAN INNAN FELET KORRIGERAS euro
201 Tidlön 2200.00
402 Förskottsinnehållning (på 2200 euro) 550.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2200 euro) 157.30
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2200 euro) 33.00

Betalaren märker senare att 200 euro för mycket har betalats i tidlön. Betalaren gör en extra körning i lönesystemet på basis av vilken en fordran på personen bildas som ett negativt tal (-200). Efter att överbetalningen upptäckts ska betalaren anmäla till inkomstregistret att inkomsten är en ogrundad förmån. Negativa tal kan inte anmälas till inkomstregistret.

Betalaren ska korrigera anmälan för januari och ange överprestationen (200 euro) som ogrundad förmån. Betalningsdagen och inkomstslaget i den ursprungliga anmälan förändras inte, men betalaren anger uppgiften Ogrundad förmån i samband med inkomstslaget.

Betalaren korrigerar anmälan och anger överprestationen som ogrundad förmån.

Exempel 46, tabell 2/4
BETALAREN KORRIGERAR ÖVERPRESTATIONEN TILL OGRUNDAD FÖRMÅN euro
201 Tidlön 2000.00

201 Tidlön

Ogrundad förmån: Ja

200.00

402 Förskottsinnehållning (på 2200 euro) 550.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2200 euro) 143.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2200 euro) 30.00

Uppgiften Ogrundad förmån påverkar socialförsäkringsskyldigheten. På basis av uppgiften sänks den lön som är underställd socialförsäkringsavgifter, och i exemplet blir lönen 2 000 euro. De övriga socialförsäkringsavgifterna korrigeras automatiskt på basis av den ersättande anmälan, men beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ska korrigeras separat i arbetsgivarens separata anmälan så att den motsvarar den riktiga lönen (2 000 euro).

Även om överprestationen korrigeras till ogrundad förmån, beskattas inkomsttagaren fortfarande för 2 200 euro och som förskottsinnehållning beaktas 550 euro enligt utfallet.

Eftersom den lön som är underställd socialförsäkringsavgifter sjunker, ska de arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter som anmälts till inkomstregistret korrigeras. Betalaren kan sänka avgifterna redan i anmälan om ogrundad förmån eller i anmälan om återkravet. Om inkomsten återkrävs först följande kalenderår, ska betalningarna korrigeras så att de motsvarar det korrekta beloppet redan i anmälan om ogrundad förmån. Vid behov kan betalaren återbetala alltför stora arbetstagaravgifter till inkomsttagaren eller debitera lägre avgifter i samband med följande löneutbetalning men anmäla uppgifterna till inkomstregistret som om normala avgifter skulle ha debiterats.

Den verkställda förskottsinnehållningen ändras inte i anmälan om ogrundad förmån.

8.1.1 Nettoåterkrav

Nettoåterkrav innebär att betalaren återkräver en prestation till för högt belopp av inkomsttagaren där förskottsinnehållningens andel som verkställts på den ursprungliga betalningsdagen först har dragits av. Även då ska en överprestation anmälas till inkomstregistret enligt det ursprungliga beloppet utan att dra av förskottsinnehållningen.

Inkomst kan återkrävas netto av inkomsttagaren, om inkomsten återbetalas samma år eller i början av följande år, senast det datum (30.4.) som fastställts av Skatteförvaltningen. Då hinner Skatteförvaltningen få uppgiften innan personens beskattning har slutförts, och förskottsinnehållningen räknas inte inkomsttagaren tillgodo i beskattningen. Skatteförvaltningen hänför korrigeringen av förskottsinnehållningen till betalarens förskottsinnehållningsskyldigheter för den ursprungliga betalningsmånaden.

Exempel 46 (fortsätter): Betalaren återkräver en prestation till för högt belopp netto.

Arbetsgivaren och inkomsttagaren avtalar om att en överbetalning på 200 euro återbetalas i samband med lönebetalningen i februari. Personens normala lön för februari är 2 000 euro. Överbetalningen på 200 euro för januari återkrävs netto.

Arbetstagarens skattekort har ändrats under tiden, och förskottsinnehållningsprocenten är 20 %.

Exempel 46, tabell 3/4
INKOMSTEN ÅTERKRÄVS NETTO euro
201 Tidlön 2000.00

201 Tidlön

Återkrav:Ja

200.00

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 15.2.20xx

Förskottsinnehållning som hänför sig till det återkrävda beloppet:
(25 % av 200 euro, förskottsinnehållning i januari)

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 1.1-31.1.20xx

Ursprunglig betalningsdag: 15.1.20xx

 

 

50.00

402 Förskottsinnehållning (20 % av 2 000 euro) 400.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2 000 euro) 143.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2 000 euro) 30.00

Uppgiften Förskottsinnehållning som hänför sig till det återkrävda beloppet styr arbetsgivarens förskottsinnehållningsskyldighet. På basis av uppgiften sjunker skyldigheterna för skatteperioden, i exemplet med 50 euro för januari. På motsvarande sätt minskar inkomsttagarens inkomst med 200 euro och den förskottsinnehållning som räknas till godo med 50 euro. Uppgifter om återkrav påverkar inte skyldigheten att betala socialförsäkringsavgifter. I exemplet betalas socialförsäkringsavgift på basis av 2 000 euro.

Den lön som inkomsttagaren får i handen för februari efter skatt och arbetstagaravgifter är 1 427 euro: förskottsinnehållning (20 %) på 400 euro har verkställts på bruttoinkomsten på 2 000 euro och arbetstagaravgifter på 173 euro debiterats. Återkravet görs på nettolönen, dvs. återkravet på 150 euro avdras: av bruttobeloppet på 200 euro har skatt på 50 euro (25 %) avdragits. Inkomsttagaren får 1 277 euro (1 427 − 150).

8.1.2 Bruttoåterkrav

Med bruttoåterkrav avses att en prestation till för högt belopp återkrävs brutto av inkomsttagaren. Betalaren återkräver av inkomsttagaren både en prestation som betalats till denne och förskottsinnehållningens andel som verkställts tidigare på inkomsten. Vid bruttoåterkrav kan en prestationsbetalare skicka exempelvis en faktura till inkomsttagaren eller återkräva prestationen till för högt belopp från en nettolön som betalas senare till inkomsttagaren. En betalare kan alltid tillämpa bruttoåterkrav även när nettoåterkrav fortfarande skulle vara möjligt.

Exempel 46 (fortsätter): Betalaren återkräver en prestation till för högt belopp brutto.

Arbetsgivaren och inkomsttagaren avtalar om att en överbetalning på 200 euro återbetalas i samband med lönebetalningen i februari. Överprestationen i januari återkrävs brutto. Inkomsttagarens lön är 2 000 euro i februari. Arbetstagarens skattekort har ändrats under tiden, och förskottsinnehållningsprocenten är 20 %.

Exempel 46, tabell 4/4
INKOMSTEN ÅTERKRÄVS BRUTTO euro
201 Tidlön 2000.00

201 Tidlön

Återkrav:Ja

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Datum för återkrav: 15.2.20xx

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 1.1-31.1.20xx

Ursprunglig betalningsdag: 15.1.20xx

200.00

402 Förskottsinnehållning (20 procent på 2 000 euro) 400.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 2 000 euro) 143.00
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 2 000 euro) 30.00

Den lön som inkomsttagaren får i handen för februari efter skatt och arbetstagaravgifter är 1 427 euro: förskottsinnehållning (20 %) på 400 euro har verkställts på bruttoinkomsten på 2000 euro och arbetstagaravgifter på 173 euro debiterats. Av nettolönen avdras återkravet (200 euro). Inkomsttagaren får 1227 euro (1 427 − 200).

Arbetsgivarens skyldigheter minskar inte för januari. Bruttoinkomsten på 200 euro avdras från inkomsttagarens beskattning, men förskottsinnehållningen förändras inte.

Skillnaden mellan anmälan av brutto- och nettoåterkrav till inkomstregistret är att man i bruttoåterkrav inte anmäler uppgiften Förskottsinnehållning som hänför sig till det återkrävda beloppet. Prestationen till för högt belopp kan återkrävas av annan inkomst som betalas till personen. Även då ska samma inkomstslag som i den ursprungliga anmälan användas för den återkrävda inkomsten.

8.1.3 Kvittning av lön, dvs. behandling av prestation som betalats till för högt belopp som förskottslön

Prestationsbetalaren kan också korrigera en prestation till för högt belopp i inkomstregistret utan att ange prestationen som ogrundad förmån. Då hanterar betalaren prestationen som förskottslön och kvittar överprestationen i samband med följande lönebetalning efter att felet upptäckts. Betalaren avdrar överprestationen från följande bruttolön. Hantering som förskottslön är tillåten endast om överbetalningen kan återkrävas till sitt fulla belopp i samband med följande löneutbetalning.

Om en prestation som betalats till för högt belopp kvittas i samband med följande lönebetalning, anmäls ingen uppgift om ogrundad förmån och återkrav.

Hantering som förskottslön dvs. kvittning mot bruttolön rekommenderas inte. Förfarandet för förskottslön beskrivs i avsnitt 4.8 i anvisningen.

Exempel 47: Kvittning av lön, dvs. hantering som förskottslön Kan endast göras i samband med följande lönebetalning efter att felet upptäckts.

Arbetsgivaren återkräver en överprestation på 200 euro som betalats i januari från bruttolönen följande månad. I februari skulle personen normalt erhålla 2 000 euro, men betalaren avdrar överprestationen på 200 euro från bruttolönen och betalar 1 800 euro. Förskottsinnehållning verkställs på detta belopp och arbetstagaravgifter debiteras.

I denna situation anmäls inte uppgiften Ogrundad förmån för januari eller uppgifter om återkrav.

Exempel 47
LÖNEKVITTNING euro
201 Tidlön 1800.00
402 Förskottsinnehållning (20 % av 1 800 euro) 360.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (på 1 800 euro) 128.70
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (på 1 800 euro) 27.00

Den lön som inkomsttagaren får i handen för februari efter skatt och arbetstagaravgifter är 1 284,30 euro: förskottsinnehållning (20 %) på 360 euro har verkställts på bruttoinkomsten på 1 800 euro och arbetstagaravgifter på 155,70 euro debiterats.

Arbetsgivarens skyldigheter för skatteperioden januari förändras inte. Arbetstagarens skattepliktiga inkomst i februari är 1 800 euro.

Sidan har senast uppdaterats 16.12.2022