Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och korrigeringsdeklaration för fastighetsuppgifter

Har getts
16.8.2017
Diarienummer
A153/200/2017
Giltighet
1.11.2017 - 30.4.2018

Detta beslut har upphävts med Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter

Genom beslutet upphävs 1 och 2 kap. i Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar (1560/2016).

14 § 3 mom. i detta beslut har upphävts genom Skatteförvaltningens beslut om ändring av 14 § i Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och korrigeringsdeklaration för fastighetsuppgifter. 


Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 8 mom., 8 § 1 mom. och 93 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) sådana de lyder i lag 520/2010, med stöd av 16 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och med stöd av 16 § 1 mom. i fastighetsskattelagen (654/1992) sådant det lyder i lag 253/2012, beslutat:

I kap
Att lämna skattedeklaration

1 §
Deklarationsskyldighetens omfattning

Skattedeklarationen inlämnas för att fullgöra deklarationsskyldigheten enligt 2 kap. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Om den skattskyldiges skyldighet att lämna skattedeklaration och att returnera den förhandsifyllda skattedeklarationen föreskrivs i 7 § i lagen om beskattningsförfarande. Om samfundens och samfällda förmåners skyldighet att lämna in skattedeklarationen elektroniskt föreskrivs i 7 a § i lagen om beskattningsförfarande.

Om skyldigheten att lämna fastighetsuppgifter för verkställandet av beskattningen föreskrivs i 16 § i fastighetsskattelagen.

2 §
Lämnandet av skattedeklaration för allmänt skattskyldiga

Skattedeklarationen för allmänt skattskyldiga kan lämnas in elektroniskt genom att använda de deklarationskanaler som Skatteförvaltningen godkänner. Om skattedeklarationen lämnas in per post skickas den till den adress på Skatteförvaltningen som står på den skattskyldiges deklaration eller till någon annan av Skatteförvaltningens enheter.

Samfund och samfällda förmåner ska lämna in sin skattedeklaration elektroniskt genom att använda de elektroniska kanaler som Skatteförvaltningen godkänner. Av särskilda skäl kan skattedeklarationen för samfund skickas per post till Skatteförvaltningens adress Skatteförvaltningen, Optisk läsning av samfundens blanketter, PB 200, 00052 SKATT eller lämnas in till någon av Skatteförvaltningens enheter.

Skyldigheten att lämna in deklarationen elektroniskt gäller dock inte skattedeklarationen som lämnas in för verksamhet som tonnagebeskattas.

3 §
Lämnandet av skattedeklaration för begränsat skattskyldiga

För den som är begränsat skattskyldig under hela skatteåret kan skattedeklarationen lämnas in elektroniskt genom att använda de elektroniska kanaler som Skatteförvaltningen godkänner. Om skattedeklarationen lämnas in per post skickas den till den adress på Skatteförvaltningen som står på den skattskyldiges deklaration eller till någon annan av Skatteförvaltningens enheter.

Skattedeklarationen för utländska samfund och dödsbon måste lämnas genom de elektroniska kanaler som Skatteförvaltningen godkänner. Av särskilda skäl kan skattedeklarationen för utländska samfund eller dödsbon också skickas per post till Skatteförvaltningens adress Skatteförvaltningen, Optisk läsning av samfundens blanketter, PB 200, 00052 SKATT, Finland eller lämnas in till någon av Skatteförvaltningens enheter.

Inlämnandet av skattedeklarationen för en skattskyldig som är allmänt skattskyldig under en del av skatteåret bestäms enligt 2 §.

4 §
Deklarationssätt

Aktiebolag, andelslag, bostads- och fastighetsbolag, bostadsandelslag, föreningar, stiftelser, delvis skattefria samfund, samfällda förmåner och begränsat skattskyldiga dödsbon måste lämna skattedeklarationen elektroniskt genom att använda de elektroniska kanaler som Skatteförvaltningen godkänner.

Näringssammanslutningar, jordbruksidkares skattedeklaration för jordbruk, skogsbruksidkares skattedeklaration för skogsbruk och rörelseidkares eller yrkesutövares skattedeklaration för näringsverksamhet kan lämnas in elektroniskt genom att använda de elektroniska kanaler som Skatteförvaltningen godkänner.

En fysisk person som har fått den förhandsifyllda skattedeklarationen kan korrigera och lämna in den elektroniskt via en förmedlingstjänst för deklarationer som Skatteförvaltningen har publicerat beträffande löner och naturaförmåner, pensioner som beskattas som förvärvsinkomst, förmåner, övriga förvärvsinkomster, förskottsinnehållningar som verkställts på förvärvsinkomster, i 93 § i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och avgifter till arbetslöshetskassor, avdrag för bostad på arbetsorten och andra utgifter för förvärv av inkomst som dras av från förvärvsinkomsten, obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier, avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga, i 112 a § i inkomstskattelagen avsett avdrag för återbetalda förmåner, hushållsavdrag, underhållsskyldighetsavdrag, hyresinkomster, vinster och förluster av egendomsöverlåtelser, delägarlån, pensioner och förmåner som beskattas som kapitalinkomst och övriga kapitalinkomster, dividender och överskott som fåtts från andelslag, förskottsinnehållningar på dividender, överskott och kapitalinkomster, i 54 § 2 mom. i inkomstskattelagen avsett avdrag som gäller utgifter för förvaltning och förvaring av värdepapper, återbetalda delägarlån, utgifter för förvärv av kapitalinkomst, räntor på skulder, betalningar till frivillig pensionsförsäkring och i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009) avsett långsiktigt sparavtal, förlust av beskattningssammanslutningens jordbruk under skatteåret, utländska inkomster och på utländsk inkomst betald skatt, uppgift om överföring av skatteåterbäring till maken, uppgift om flyttning isär och ändring i försörjningsförhållande, överföring av underskottsgottgörelse, barnförhöjning och sådana avdrag som avses i kommunalskattelagen för landskapet Åland (2011:119) samt uppgifter om tillgångar och skulder till den del och under den tid som förmedlingstjänsten står till förfogande. Vad ovan föreskrivs gäller även ett inhemskt dödsbo med Katso-kod.

En skattskyldig som fått ett fastighetsbeskattningsbeslut kan meddela sådana fel och brister som avses i 16 § i fastighetsskattelagen elektroniskt via en deklarationsförmedlingstjänst som Skatteförvaltningen publicerat till den del och under den tid som förmedlingstjänsten står till förfogande.

Fel och brister i skattedeklarationen och i utredningen som avses i 16 § i fastighetsskattelagen kan också meddelas på pappersblanketter som Skatteförvaltningen har fastställt. Skattedeklarationen för samfund och samfällda förmåner kan dock lämnas på papper endast av särskilda skäl.

5 §
Att underteckna skattedeklarationen

En skattedeklaration som ska returneras till Skatteförvaltningen ska undertecknas. I skattedeklarationen för en person som inte är bosatt i Finland samt för ett utländskt samfund ska namn och adress för deras härvarande representant antecknas.

Skattedeklarationer och andra handlingar som lämnas elektroniskt till skattemyndigheten uppfyller kraven för underskrift om de har certifierats på ett sådant sätt som Skatteförvaltningen har förordnat med stöd av 93 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande och 80 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016).

II kap
Skattedeklarationens inlämningstid

Fysiska personer och inhemska dödsbon
6 §
Allmän bestämmelse om skattedeklarationens inlämningstid

Den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen ska för varje skatteår returneras senast den 8 eller 15 maj följande år beroende på vad det står på den förhandsifyllda skattedeklarationen som den skattskyldige fått.

Om den skattskyldige inte har fått någon förhandsifylld skattedeklaration ska denne för varje skatteår lämna in en skattedeklaration senast den 15 maj följande år.

En skattskyldig som bedriver jordbruk eller näringsverksamhet ska dock returnera den förhandsifyllda skattedeklarationen senast vid den tidpunkt som avses i 7–8 §.

7 §
Skattedeklaration för skattskyldiga som bedriver jordbruk

Skattedeklarationen för jordbruk ska inlämnas senast 28 februari året som följer efter skatteåret. Den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen ska för varje skatteår returneras senast den 8 eller 15 maj beroende på vad det står på den förhandsifyllda skattedeklarationen som den skattskyldige fått. Om den skattskyldige inte har fått någon förhandsifylld skattedeklaration ska denne beträffande andra inkomster än jordbruksinkomster lämna in skattedeklarationen senast den 15 maj följande år.

Om den skattskyldige förutom jordbruk även utövar näringsverksamhet och skattedeklarationen för näringsverksamheten enligt 8 § 1 mom. ska inlämnas senast den 3 april året som följer efter skatteåret, ska även skattedeklarationen för jordbruk och övrig verksamhet samt den förhandsifyllda skattedeklarationen senast inlämnas vid ovannämnda datum.

8 §
Skattedeklaration för rörelseidkare och yrkesutövare

En skattskyldig som idkar rörelse eller utövar yrke ska lämna in skattedeklarationen och returnera den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen senast den 3 april året som följer efter skatteåret.

Om det på skattedeklarationsblanketten för näringsverksamhet som den skattskyldige har fått står något annat datum än den 3 april som sista inlämningsdag ska den skattskyldige lämna in skattedeklarationen senast på detta datum och returnera den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen senast vid den tidpunkt som avses i 6 § 1 eller 2 mom.

9 §
Skattedeklaration för skogsbruk och skattedeklaration för moms på skogsbruk

Skattedeklarationen för skogsbruk ska lämnas in senast den 28 februari året som följer efter skatteåret om den skattskyldige är en mervärdesskattskyldig primärproducent.

Om den skattskyldige eller den skattskyldiges maka eller make idkar rörelse eller utövar yrkesverksamhet och skattedeklarationen för näringsverksamheten ska lämnas in senast den 3 april året som följer efter skatteåret ska även skattedeklarationen för skogsbruk lämnas in senast på ovannämnda datum.

I annat fall ska den skattskyldige inlämna skattedeklarationen för skogsbruk senast vid den tidpunkt då den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen ska returneras eller skattedeklarationen lämnas in enligt 6 § 1 eller 2 mom.

Fysiska personer, dödsbon eller beskattningssammanslutningar som bedriver skogsbruk, har kalenderåret som skatteperiod i mervärdesbeskattningen och som inte bedriver någon annan mervärdesskattepliktig verksamhet behöver inte lämna en mervärdesskattedeklaration för sådan tid då inga uppgifter om skatt finns om Skatteförvaltningen inte separat begär detta.

10 §
Undantag i fråga om deklarationstiden för makar

Skattskyldiga, på vilka det enligt 7 § i inkomstskattelagen tillämpas bestämmelser om makar, ska lämna in skattedeklarationen eller returnera den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen enligt samma tidsfrist. Om makarnas tidsfrister enligt 6–9 § löper ut vid olika tidpunkter ska makarna lämna in skattedeklarationen eller returnera den korrigerade förhandsifyllda skattedeklarationen enligt den tidigare tidsfristen.

För makar bestäms inlämningstiden enligt 1 mom. om anteckningen om tidsfristen på den förhandsifyllda skattedeklarationsblanketten inte föreskriver något annat.

Övriga skattskyldiga
11 §
Skattedeklaration för en beskattningssammanslutning

En beskattningssammanslutning ska för varje skatteår lämna en skattedeklaration senast den 28 februari året som följer efter skatteåret.

12 §
Skattedeklaration för en näringssammanslutning

En näringssammanslutning ska för varje skatteår lämna en skattedeklaration senast den 3 april året som följer efter skatteåret.

13 §
Skattedeklaration för ett samfund och en samfälld förmån

Ett samfund och en samfälld förmån ska lämna skattedeklarationen inom fyra månader från utgången av den månad då räkenskapsperioden upphör. Ett utländskt dödsbo ska lämna in en skattedeklaration för varje skatteår före utgången av april det år som följer på skatteåret.

14 §
Deklaration av fastighetsuppgifter för fastighetsbeskattningen

De fysiska personer eller dödsbon, vars förhandsifyllda skattedeklaration har inlämningsdatumet den 8 maj ska senast på nämnda dag för fastighetsbeskattningen uppge felen och bristerna i den utredning som avses i 16 § i fastighetsskattelagen. Oavsett av vad som i övrigt föreskrivits om inlämningstiden för skattedeklarationen ska övriga fysiska personer och dödsbon samt näringssammanslutningar senast den 15 maj för fastighetsbeskattningen uppge fel och brister i uppgifterna för den utredning som avses i 16 § i fastighetsskattelagen.

Om makarna äger en fastighet tillsammans räcker det med en gemensam deklaration.

Samfund och samfällda förmåner ska oavsett av vad som i övrigt föreskrivs om inlämningstiden för skattedeklarationen senast den 30 april för fastighetsbeskattningen uppge fel och brister i den utredning som avses i 16 § i fastighetsskattelagen.

Tidpunkten då skattedeklarationen har ankommit
15 §
Inlämningstid för skattedeklarationer som ankommit per post eller elektroniskt

En skattedeklaration som har ankommit elektroniskt anses ha lämnats in vid rätt tidpunkt om den har ankommit till en av Skatteförvaltningen publicerad förmedlare av deklarationstjänster inom den i detta beslut föreskrivna tiden och avsändaren av förmedlaren har fått en elektronisk bekräftelse på att deklarationen har tagits emot.

En skattedeklaration som har ankommit per post anses ha lämnats in vid rätt tidpunkt om postförsändelsen med deklarationen har adresserats till Skatteförvaltningen och lämnats in till posten inom den tidsfrist som bestäms i detta beslut.

Skattedeklarationen för skatteåret 2018 anses ha lämnats in när den har ankommit till Skatteförvaltningen. Om ankomsttidpunkten för ett elektroniskt meddelande föreskrivs i 10 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och om ankomstdagen för en pappershandling i 18 § i förvaltningslagen (434/2003).

16 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2017.

Genom beslutet upphävs 1 och 2 kap. i Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar (1560/2016). Bestämmelserna i beslutet tillämpas första gången på skattedeklarationer som lämnas för skatteåret 2017. Beslutets föreskrifter om skyldigheten att deklarera elektroniskt tillämpas för första gången på skattedeklarationer som samfund och samfällda förmåner lämnar den 1 november och senare. På skattedeklarationer för samfund som lämnas före den 1 november 2017 tillämpas Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar (1560/2016). Beslutets 14 § om deklarering av fastighetsuppgifter tillämpas på alla skattskyldiga vid fastighetsbeskattningen för 2018 som verkställs enligt fastighetsuppgifterna för kalenderåret 2017.


Helsingfors den 16 augusti 2017

generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande jurist Kari Aaltonen