Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter

Har getts
12.4.2018
Diarienummer
A45/200/2018
Giltighet
1.5.2018 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 8 mom. och 8 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), 16 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) samt 16 § 1 mom. i fastighetsskattelagen (654/1992) sådant det lyder i lag 253/2012, beslutat:

I kap

Inlämnande av skattedeklaration

1 §

Deklarationssätt

Aktiebolag, andelslag, bostads- och fastighetsbolag, bostadsandelslag, föreningar, stiftelser, delvis skattefria samfund, samfällda förmåner och begränsat skattskyldiga dödsbon ska lämna in en elektronisk skattedeklaration. Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl godkänna att skattedeklarationen lämnas in i pappersform.

Näringssammanslutningars, jordbruksidkares skattedeklaration för jordbruk, skogsbruksidkares skattedeklaration för skogsbruk och rörelseidkares eller yrkesutövares skattedeklaration för näringsverksamhet kan lämnas in elektroniskt.

Fysiska personer som har fått en förhandsifylld skattedeklaration kan komplettera eller korrigera uppgifter elektroniskt.

2 §

Skattedeklaration som lämnas per post

Om den skattskyldiges skattedeklaration eller uppgifterna som fattas eller måste korrigeras i den förhandsifyllda skattedeklarationen lämnas in på pappersblanketter som Skatteförvaltningen har fastställt, skickas blanketterna till adressen som har antecknats i den skattskyldiges deklarationsblankett eller lämnas in till någon av Skatteförvaltningens enheter.

Inhemska och utländska samfund, samfällda förmåner och utländska dödsbon kan av särskilda skäl skicka skattedeklarationen per post till Skatteförvaltningens adress Skatteförvaltningen, Optisk läsning av samfundens blanketter, PB 200, 00052 SKATT, Finland eller lämnas in till någon av Skatteförvaltningens enheter.

Skattedeklarationen för tonnageskattepliktig verksamhet ska skickas till Skatteförvaltningens adress Skatteförvaltningen, Optisk läsning av samfundens blanketter, PB 200, 00052 SKATT, eller lämnas in till någon av Skatteförvaltningens enheter.

3 §

Att underteckna skattedeklarationen

Skattedeklarationen ska undertecknas. Personer som är bosatta utomlands och utländska samfund ska anteckna i sin skattedeklaration anteckna namn och adress för sin representant i Finland.

Skattedeklarationer och andra handlingar som lämnas elektroniskt till skattemyndigheten uppfyller kraven för underskrift om de har certifierats på ett sådant sätt som Skatteförvaltningen har förordnat med stöd av 93 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande.

Skattedeklarationens inlämningstid

4 §

Fysiska personers och dödsbons skattedeklaration

Uteblivna och korrigerade uppgifter i den förhandsifyllda skattedeklarationen ska för varje skatteår lämnas in senast den 7, 14 eller 21 maj följande år, beroende på vad som står på den skattskyldiges förhandsifyllda skattedeklaration.

Om den skattskyldige inte har fått någon förhandsifylld skattedeklaration ska denne för varje skatteår lämna in en skattedeklaration senast den 21 maj följande år.

Skattskyldiga som bedriver jordbruk eller näringsverksamhet ska dock lämna in kompletteringar och korrigeringar till den förhandsifyllda skattedeklarationen senast vid den tidpunkt som anges i 5–6 §.

Begränsat skattskyldiga ska lämna alla sina inkomstskattedeklarationer senast den 21 maj året efter skatteåret.

5 §

Skattedeklaration för jordbruksidkare

Skattskyldiga som idkar jordbruk ska lämna in skattedeklarationen för jordbruk och uppgifterna som fattas eller måste korrigeras i den förhandsifyllda skattedeklarationen senast den 2 april året efter skatteåret.

6 §

Skattedeklaration för rörelseidkare och yrkesutövare

Skattskyldiga som bedriver rörelse eller utövar yrke ska lämna in sin skattedeklaration för näringsverksamhet och uppgifterna som fattas eller måste korrigeras i den förhandsifyllda skattedeklarationen senast den 2 april året efter skatteåret.

7 §

Skattedeklaration för skogsbruk och skattedeklaration för moms på skogsbruk

Inkomstskattedeklarationen för skogsbruk ska lämnas in senast den 28 februari året efter skatteåret.

Om den skattskyldige eller den skattskyldiges make idkar jordbruk eller rörelse eller utövar yrke och den sista inlämningsdagen för dennes skattedeklaration för jordbruk eller näringsverksamhet är den 2 april året efter skatteåret, ska även inkomstskattedeklarationen för skogsbruk lämnas in senast på ovannämnda datum.

Begränsat skattskyldiga ska lämna in sin inkomstskattedeklaration för skogsbruk senast den 21 maj året efter skatteåret.

Fysiska personer, dödsbon eller beskattningssammanslutningar som bedriver skogsbruk och har kalenderåret som skatteperiod i mervärdesbeskattningen och som inte bedriver någon annan mervärdesskattepliktig verksamhet behöver inte lämna en deklaration för mervärdesskatt för sådan tid då inga uppgifter om skatt finns, om Skatteförvaltningen inte separat ber om detta.

8 §

Undantag som gäller deklarationstiden för makar

Skattskyldiga som omfattas av bestämmelserna om makar i 7 § i inkomstskattelagen ska lämna in skattedeklarationen eller uppgifterna som fattas eller måste korrigeras i den förhandsifyllda skattedeklarationen inom samma utsatta tid. Om makarnas tidsfrister enligt 4–7 § löper ut vid olika tidpunkter ska makarna lämna in skattedeklarationen eller uppgifterna som fattades eller som har korrigerats i den förhandsifyllda skattedeklarationen enligt den tidigare tidsfristen.

Inlämningstiden för makar bestäms enligt 1 mom., förutsatt att det inte anges något annat på den skattskyldiges skattedeklarationsblankett.

9 §

Skattedeklaration för beskattningssammanslutning

Beskattningssammanslutningar ska för varje skatteår lämna en skattedeklaration senast den 28 februari året som följer efter skatteåret.

10 §

Skattedeklaration för näringssammanslutning

Näringssammanslutningar ska för varje skatteår lämna skattedeklaration senast den 2 april året som följer efter skatteåret.

11 §

Skattedeklaration för samfund och samfällda förmåner

Samfund och samfällda förmåner ska lämna skattedeklarationen inom fyra månader från utgången av den månad då räkenskapsperioden upphör. Utländska dödsbon ska lämna in en skattedeklaration för varje skatteår före utgången av april det år som följer på skatteåret.

Tidpunkten då skattedeklarationen har ankommit

12 §

Tidpunkten då en elektroniskt inlämnad skattedeklaration har ankommit

En skattedeklaration som har ankommit elektroniskt anses ha lämnats in vid rätt tidpunkt om den har ankommit till en förmedlare av deklarationstjänster inom den utsatta tid som anges i detta beslut och förmedlaren har gett avsändaren en elektronisk bekräftelse på att deklarationen har tagits emot.

II kap.

Inlämnande av deklarationen för fastighetsuppgifter

13 §

Deklarationssätt

En skattskyldig som fått ett fastighetsbeskattningsbeslut kan elektroniskt lämna uppgifterna om fel och brister i en utredning som avses i 16 § i fastighetsskattelagen.

Uppgifterna om fel och brister i skattedeklarationen och i utredningen som avses i 16 § i fastighetsskattelagen kan också lämnas på pappersblanketter som Skatteförvaltningen har fastställt. Deklarationen skickas till den adress på Skatteförvaltningen som står på den skattskyldiges deklaration eller till någon annan av Skatteförvaltningens enheter.

Om den skattskyldige inte har fått ett fastighetsbeskattningsbeslut men i början av kalenderåret äger en fastighet som avses i 2 § i fastighetsskattelagen, ska hen skicka en deklaration av fastighetsuppgifter på papper till den adress på Skatteförvaltningen som står på den skattskyldiges deklaration eller till någon annan av Skatteförvaltningens enheter.

14 §

Deklaration av fastighetsuppgifter för fastighetsbeskattningen

Fysiska personer, dödsbon, näringssammanslutningar, samfund och samfällda förmåner ska för fastighetsbeskattningen senast den 25 april anmäla fel och brister i uppgifterna i den utredning som avses i 16 § i fastighetsskattelagen.

Skattskyldiga som inte har fått ett fastighetsbeskattningsbeslut men i början av kalenderåret äger en fastighet som avses i 2 § i fastighetsskattelagen ska skicka in en deklaration av fastighetsuppgifter på papper senast den 25 april på det sätt som anges i 13 § 3 mom.

Om makar äger en fastighet tillsammans räcker det med en gemensam deklaration.

15 §

Ankomsttiden för en deklaration för fastighetsuppgifter som lämnats in elektroniskt eller per post

En deklaration för fastighetsuppgifter som har ankommit elektroniskt anses ha lämnats in vid rätt tidpunkt om den har ankommit till en förmedlare av deklarationstjänster inom den utsatta tid som anges i detta beslut och förmedlaren har gett avsändaren en elektronisk bekräftelse på att deklarationen har tagits emot.

En deklaration för fastighetsuppgifter som har ankommit per post anses ha lämnats in vid rätt tidpunkt om postförsändelsen med deklarationen har adresserats till Skatteförvaltningen och lämnats in till posten inom den tidsfrist som anges i detta beslut.

16 §

Att underteckna deklarationen för fastighetsuppgifter

En deklaration för fastighetsuppgifter ska undertecknas. Personer som är bosatta utomlands och utländska samfund ska i sin deklaration för fastighetsuppgifter anteckna namn och adress för sin representant i Finland.

Skattedeklarationer och andra handlingar som lämnas elektroniskt till skattemyndigheten uppfyller kraven för underskrift om de har certifierats på ett sådant sätt som Skatteförvaltningen har förordnat med stöd av 93 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande.

17 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 2018.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och korrigeringsdeklaration för fastighetsuppgifter (565/2017) och Skatteförvaltningens beslut om ändring av 14 § i Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och korrigeringsdeklaration för fastighetsuppgifter (741/2017).

Bestämmelserna i beslutet tillämpas första gången på skattedeklarationer som lämnas för skatteåret 2018. På samfundens skattedeklarationer för skatteåret 2018 som lämnats in före den 1 maj 2018 tillämpas Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och korrigeringsdeklaration för fastighetsuppgifter (565/2017) och Skatteförvaltningens beslut om ändring av 14 § i Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och korrigeringsdeklaration för fastighetsuppgifter (741/2017). Bestämmelserna om deklaration för fastighetsuppgifter i 2 kapitlet tillämpas på alla skattskyldiga vid fastighetsbeskattningen för 2019 som verkställs enligt de fastighetsuppgifter som gäller vid utgången av kalenderåret 2018.

Helsingfors den12 april 2018

Generaldirektör Markku Heikura

Skattedirektör Pauli Kinnunen

Sidan har senast uppdaterats 13.4.2018