Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott

Har getts
1.12.2006
Diarienummer
1865/510/2006
Giltighet
1.1.2007 - 31.12.2016
Ersätter anvisningen
2799/510/2002

Utfärdat i Helsingfors den 1 december 2006Skattestyrelsen har med stöd av 6 § 2 mom. 2 punkten i lagen om förskottsuppbörd av den
20 december 1996 (1118/1996) beslutat:

1 §

Undre gräns för förskott

Förskott fastställs inte, om dess belopp skulle vara mindre än 170,00 euro.

2 §

Förskottets uppbördsrater

Förskott uppbärs, beroende på förskottets storlek, i två eller flera jämnstora rater med en cents noggrannhet som följer:

Förskottsbelopp som uppbärs euro

Antal uppbördsrater

Uppbördsmånader

170,00 - 500,00 

2

mars och september

över 500,00 men högst 1 700,00

3

februari, juli och november

över 1 700,00 men högst 10 000,00

6

februari, april, juni, augusti,
oktober och december

över 10 000,00 

12

januari - december

3 §

Uppbörd av ändrat förskott

Vid ändring av förskott med stöd av 24 § i lagen om förskottsuppbörd skall det ändrade förskottet, minskat med beloppet av de redan förfallna förskottsraterna, uppbäras i jämnstora rater. Raterna för ett förhöjt eller nytt förskott uppbärs beroende på förskottets storlek och på ändringens tidpunkt med iakttagande i tillämpliga delar vad i 2 § har stadgats om antalet uppbördsrater och uppbördsmånader. Raterna för ett nedsatt förskott uppbärs under samma uppbördsmånader under vilka man bestämt att uppbära raterna före nedsättningen. Om det ändrade förskottet efter avdrag av beloppet av de redan förfallna förskottsraterna är mindre än 170,00 euro, uppbärs det i en rat under den kalendermånad som följer efter ändringen av förskottet.

Avvikande från vad som har bestämts ovan i 1 mom. kan ett förskott som ska uppbäras för säsongartad inkomst uppbäras under inflytningsmånaden eller i jämnstora rater under inkomstens inflytningsperiod. Det samma gäller för förskott som ska fastställas i enlighet med 16 a § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978).

4 §

Ikraftträdelse och tillämpningen

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2007.

Beslutet tillämpas vid uppbörd av förskott för andra än de samfund som avses i 3 § och de samfällda förmåner som avses 5 § inkomstskattelagen (1535/1992) från och med de förskott som fastställs för år 2007.

Med detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott (922/2002).

Helsingfors den 1 december 2006

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Irma KorpelaSidan har senast uppdaterats 11.12.2006