Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Skatteförvaltningens beslut om den nedre gränsen och uppbördsraterna för fysiska personers och dödsbons förskottsbetalningar

Har getts
16.12.2022
Diarienummer
VH/6503/00.01.00/2022
Giltighet
1.1.2023 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 6 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådant det lyder i lag 53/2017, beslutat:

1 §

Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på förskottsbetalningen av andra skattskyldiga än samfund enligt 3 § och samfällda förmåner enligt 5 § i inkomstskattelagen (1535/1992).

2 §

Nedre gräns för förskottsbetalning

Något förskott fastställs inte om förskottets belopp innan det indelas i uppbördsrater är under 170,00 euro.

3 §

Förskottets uppbördsrater under skatteåret

Under skatteårets lopp uppbärs förskottet i två eller flera lika stora rater med en cents noggrannhet på följande sätt:

Förskottsbeloppet som uppbärs i euro Antalet uppbördsrater Uppbördsmånader
170,00 - 500,00 2 mars och september
över 500,00 men högst 1 700,00 3 februari, juli och november
över 1 700,00 men högst 10 000,00 6 februari, april, juni, augusti, oktober och december
över 10 000,00 12

januari–december

Avvikande från 1 mom. uppbärs förskottet oavsett förskottsbeloppet under skatteårets återstående uppbördsmånader i jämnstora rater, om den skattskyldige har framställt ett sådant yrkande om förskottsbetalning till Skatteförvaltningen.

4 §

Förskottets uppbördsrater efter skatteårets utgång

Ett förskott som förfaller till betalning efter skatteårets utgång uppbärs i en rat.

5 §

Uppbördsrater för ändrat förskott

Det ändrade förskottet uppbärs minskat med beloppet av de redan förfallna förskottsraterna i jämnstora rater. Förskottsraterna kan på grund av förskottsbeloppet, ändringens tidpunkt eller någon annan särskild orsak uppbäras avvikande från vad som anges i 3 § 1 mom. om uppbördsraterna och uppbördsmånaderna. På yrkande av den skattskyldige kan det ändrade förskottet avvikande från bestämmelserna i 3 § 1 mom. uppbäras även utan särskild orsak under skatteårets återstående uppbördsmånader. Om förskottsbeloppet efter ändringen minskat med beloppet för de rater som redan har förfallit till betalning är under 170 euro uppbärs detta belopp som en rat.

Då förskottet minskas, allokeras minskningen i första hand till de återstående förskottsraterna under skatteåret som inte har förfallit till betalning. Om ändringen inte kan allokeras till förskottsrater som inte har förfallit till betalning, allokeras den till de förskottsrater som har förfallit till betalning under skatteåret från och med den rat som senast har förfallit till betalning.

6 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2023.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om den nedre gränsen och uppbördsraterna för fysiska personers och dödsbons förskottsbetalningar (783/2018).

 

Helsingfors den 16 december 2022

 

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 19.12.2022