Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott

Har getts
7.12.2016
Diarienummer
A194/200/2016
Giltighet
1.1.2017 -

Skatteförvaltningen har med stöd av 6 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådant det lyder i lagen 775/2016, beslutat:

1 §

Undre gräns för förskott

Förskott fastställs inte, om dess belopp skulle vara mindre än 170,00 euro.

2 §

Förskottets uppbördsrater

Förskott uppbärs, beroende på förskottets storlek, i två eller flera jämnstora rater med en cents noggrannhet som följer:

Förskottsbelopp som uppbärs euro Antal uppbördsrater Uppbördsmånader
170,00 - 500,00  2 mars och september
över 500,00 men högst 1 700,00 3 februari, juli och november
över 1 700,00 men högst 10 000,00 6 februari, april, juni, augusti, oktober och december
över 10 000,00  12 januari - december

3 §

Uppbörd av ändrat förskott

Vid ändring av förskott med stöd av 24 § i lagen om förskottsuppbörd skall det ändrade förskottet, minskat med beloppet av de redan förfallna förskottsraterna, uppbäras i jämnstora rater. Raterna för ett förhöjt eller nytt förskott uppbärs beroende på förskottets storlek och på ändringens tidpunkt med iakttagande i tillämpliga delar vad i 2 § har stadgats om antalet uppbördsrater och uppbördsmånader. Raterna för ett nedsatt förskott uppbärs under samma uppbördsmånader under vilka man bestämt att uppbära raterna före nedsättningen. Om det ändrade förskottet efter avdrag av beloppet av de redan förfallna förskottsraterna är mindre än 170,00 euro, uppbärs det i en rat under den kalendermånad som följer efter ändringen av förskottet.

Avvikande från vad som har bestämts ovan i 1 mom. kan ett förskott som ska uppbäras för säsongartad inkomst uppbäras under inflytningsmånaden eller i jämnstora rater under inkomstens inflytningsperiod. Det samma gäller för förskott som ska fastställas i enlighet med 16 a § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978).

4 §

Ikraftträdelse och tillämpningen

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

Beslutet tillämpas vid uppbörd av förskott för andra än de samfund som avses i 3 § och de samfällda förmåner som avses 5 § inkomstskattelagen (1535/1992) från och med de förskott som fastställs för år 2017.

Genom beslut upphävs Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott (1113/2006).

Helsingfors den 7 december 2016
 

generaldirektör Pekka Ruuhonen

överinspektör Markus Kautto

 Sidan har senast uppdaterats 8.12.2016