Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Sjötransporter av energiprodukter

Har getts
27.11.2017
Diarienummer
A149/200 /2017
Giltighet
1.12.2017 - Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.

Anvisningen uppdateras för tillfället.

I denna anvisning behandlas flyttningar av energiprodukter till sjöss eller på inre vattenvägar. Anvisningen gäller harmoniserade punktskattepliktiga energiprodukter som har nämnts under punkt 11 i bilaga 2 till förordningen (EG) nr 684/2009 (tillämpningsförordningen för punktskattedirektivet). Dessa produkter avser flytande energiprodukter som används som motor- och eldningsbränslen, bl.a. motorbensin, dieselolja, lätt och tung brännolja, biobränslen, flytgas och petroleum. I anvisningen redogörs för förfarandena vid flyttning av produkter från Finland till ett annat EU-land samt flyttning av produkter inom Finland. Anvisningen omfattar även leveranser av produkter till länder utanför unionen, dvs. export. Anvisningen innehåller flyttning av produkter både under uppskovsförfarandet och utanför uppskovsförfarandet, varvid det är fråga om flyttning av produkter som frisläppts för konsumtion. I anvisningen behandlas inte vidarebefordran av produkter från tredje land under ett uppskovsförfarande vid import. Flyttningar av produkter mellan Fastlandsfinland och Åland behandlas i anvisningen endast i korthet. Kundanvisning om Ålands särställning, även beträffande flyttning av produkter, finns på vero.fi.

Ålands särställning vid punktbeskattning

Flyttning av punktskattepliktiga produkter under punktskatteuppskov är en väsentlig del av det ett uppskovsförfarande som omfattar hela Europeiska unionen. Uppskovsförfarande har definierats i 6 § 4 punkten i punktskattelagen (182/2010). Uppskovsförfarande tillämpas på tillverkning, bearbetning, förvaring eller flyttning av punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande inom unionens territorium eller via ett tredjeland eller ett tredjeterritorium. Uppskovsförfarande tillämpas inte på produkter på vilka tillämpas suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang. Det är viktigt att man följer de korrekta flyttningsförfarandena för att säkerställa uppskovsförfarandets struktur samt att det fungerar korrekt inom unionens hela territorium. Punktskattelagens bestämmelser om flyttningsförfarandena grundar sig på Rådets direktiv 2008/118/EG (punktskattedirektivet).

Flyttning av flytande energiprodukter under uppskovsförfarandet sker i Skatteförvaltningens EMCS-tjänst (senare i anvisningen kallad EMCS-systemet).

Kundanvisning om användningen av EMCS-systemet och förfaranden i samband med skattefria flyttningar finns på vero.fi.

Anvisningar för EMCS-tjänsten

En teknisk användarmanual för EMCS-systemet finns på vero.fi på adressen Användarmanual för Webb-EMCS.

Anvisningar om användning av och förfaranden som hänför sig till EMCS-systemet fås från servicenumret för punktbeskattningen, tfn 029 497 155.

De delar av anvisningen som avser tullförfarandet har upprättats i samarbete med Tullen. Anvisningen tar inte ställning till förfarandena eller beskattningen i andra länder.

1 Flyttning från skatteupplag till ett annat EU-land

Vid flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga produkter från Finland till ett annat EU-land under uppskovsförfarandet ska man använda sig av EMCS-systemet. Detta gäller även sjötransporter av energiprodukter. Om EMCS-systemet inte är tillgängligt, ska man tillämpa en reservrutin. Anvisningar om reservrutiner finns på vero.fi.

Anvisningar för EMCS-tjänsten

1.1 Påbörjande och avslutande av flyttning

Enligt 56 § i punktskattelagen (PunktskatteL) påbörjas flyttningen under ett uppskovsförfarande när produkterna lämnar skatteupplaget. Enligt 57 § i PunktskatteL avslutas flyttningen under ett uppskovsförfarande när mottagaren tagit emot leveransen av produkterna. Avsändaren är ansvarig för flyttningen tills mottagaren tagit emot produkterna.

Den godkända upplagshavare som flyttar produkterna upprättar ett elektroniskt administrativt dokument (e-AD) i EMCS-systemet. Enligt 58 § i punktskattelagen anses en flyttning ha ägt rum under ett uppskovsförfarande endast om produkterna åtföljs av ett e-AD. Vid flyttning av produkter till ett annat EU-land kan en godkänd upplagshavare enligt 51 § flytta produkterna till ett skatteupplag, en registrerad mottagare eller en tillfälligt registrerad mottagare.

Enligt 51 § kan en flyttning från Finland till ett annat EU-land ske helt inom unionens territorium eller via ett tredjeland eller ett tredjeterritorium.

Flyttning av energiprodukter till sjöss från Finland till ett annat EU-land sker i praktiken alltid via ett internationellt havsområde. Produkterna förblir unionsvaror under ett uppskovsförfarande under flyttningen i ett internationellt havsområde, ett tredjeland eller ett tredjeterritorium.

Energiprodukter som flyttas i EMCS-systemet till ett annat EU-land kan vara lastade i ett fartyg som i tullagstiftningen benämns som ett fartyg i annan än reguljär trafik. I lasten ombord på ett sådant fartyg finns även prokukter som sänds till ett område utanför unionen. De produkter som finns ombord och som flyttas i EMCS-systemet omfattas emellertid inte av något tullförfarande. Produkterna förlorar inte vid något skede under resan sin status som unionsvaror. För de produkter som flyttas i EMCS-systemet bevisas statusen för unionsvaran i bestämmelselandet med det åtföljande e-AD:t. EMCS-flyttningar åtföljs alltid av en utskrift av e-AD:t inklusive en administrativ referenskod (ARC) som identifierar flyttningen.

Sjötrafik

1.2 Återkallelse av flyttningen

Återkallelse av flyttningen i EMCS-systemet är tillåten endast om produkterna ännu inte fysiskt har lämnat skatteupplaget. Om produkterna redan har lämnat skatteupplaget, kan flyttningen inte längre återkallas, även om det skulle vara tekniskt möjligt i systemet.

Återkallelse av flyttningen i EMCS-systemet av produkter som redan har lämnat skatteupplaget skulle leda till en situation där man inte längre använder e-AD för flyttning av produkterna. I en sådan situation flyttas produkterna inte längre under ett uppskovsförfarande. Produkterna anses som frisläppta för konsumtion och blir skattepliktiga.

Om avsändaren efter att flyttningen har inletts märker, att uppgifterna i e-AD:t är felaktiga, bör hen kontakta Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningens EMCS-grupp reder ut situationen tillsammans med kunden.

Utgångspunkten är att avsändaren ansvarar för att uppgifterna i e-AD:t är riktiga, och det är inte möjligt att återkalla e-AD:t när flyttningen har lämnat skatteupplaget. Om Skatteförvaltningen i efterhand vid kontroll upptäcker att uppgifterna har varit felaktiga, kan avsändaren inte återkalla ett e-AD med felaktiga uppgifter.

Om beställningen eller transportavtalet ändras efter att produkterna har lämnat skatteupplaget, kan man alltså inte återkalla e-AD:t. Avsändaren kan då t.ex. ändra bestämmelseorten för produkterna tillbaka till sitt eget skatteupplag, till ett annat skatteupplag eller till en annan mottagare under uppskovssystemet (se kapitel 1.3 om ändring av bestämmelseort). Om flyttningen under ett uppskovsförfarande inte längre fortsätter, anses produkterna ha frisläppts för konsumtion och de kan med förfarandet för flyttning av produkter som frisläppts för konsumtion flyttas till mottagaren (se kapitel 1.3.2). Den godkända upplagshavaren betalar i dessa fall punktskatter på produkterna på samma sätt som på andra produkter som hen frisläppt för konsumtion.

Om man av misstag har öppnat två e-AD för en och samma transport, kan man emellertid utnyttja EMCS-systemets återkallelsefunktion vid behov för att radera det överflödiga e-AD:t. Man bör kontakta Skatteförvaltningens EMCS-grupp vid dessa händelser.

1.3 Ändring av bestämmelseort

1.3.1 Ändring av bestämmelseort till en mottagare inom unionen

När produkterna har lämnat skatteupplaget, kan den finländska godkända upplagshavaren ändra bestämmelseorten antingen till ett skatteupplag i Finland eller ett skatteupplag i ett annat EU-land. Bestämmelseorten kan ändras även till en registrerad mottagare eller en tillfälligt registrerad mottagare i ett annat EU-land eller en direkt leveransplats i ett annat EU-land. Bestämmelseorten kan även ändras tillbaka till det egna skatteupplaget.

1.3.2 Mottagning utanför uppskovsförfarandet

Om produkterna i EMCS-systemet har sänts till ett annat EU-land till sjöss, kan det under sjötransporten uppstå en sådan situation att produkterna inte längre kan levereras till den ursprungliga bestämmelseorten och någon ny mottagare inte kan hittas i uppskovssystemet, vilket leder till att produkterna levereras till en mottagare utanför uppskovsförfarandet. Punktskattelagstiftningen innehåller ingen bestämmelse om hur man bör agera i en sådan situation. Om flyttningen inte avslutas på rätt sätt, är det fråga om en oegentlighet som anses i 11 § i punktskattelagen. Enligt 11 § 8 mom. i punktskattelagen avses med oegentlighet en händelse som inträffar under en flyttning inom ramen för ett uppskovsförfarande, genom vilken en flyttning eller en del av en flyttning inte avslutats med mottagning av produkterna i ett uppskovsförfarande eller med att produkterna har lämnat unionens territorium. Produkterna anses ha frisläppts för konsumtion och de blir skattepliktiga. Om frisläppande för konsumtion föreskrivs i 8 § i punktskattelagen. Om skatterna påförs avsändaren eller mottagaren och vilket land som verkställer beskattningen varierar från fall till fall. Om tid och plats när punktskatt kan utkrävas föreskrivs i punktskattedirektivets artiklar 7–10.

Om flyttningen i ett uppskovsförfarande inte avslutas på rätt sätt på grund av att produkterna tas emot utanför uppskovsförfarandet, sker frisläppandet för konsumtion i regel vid tidpunkten för produkternas mottagande och produkterna beskattas i bestämmelselandet.

Avsändaren kan också under vissa förutsättningar anses vara skattskyldig (närmare information om detta i kapitel 1.3.4). Om Skatteförvaltningen får information både om produkternas mottagare utanför uppskovsförfarandet och om den beskattning som verkställts i bestämmelselandet, uppbär Skatteförvaltningen inte någon skatt av den finländska avsändaren.

Om avsändaren redan vid påbörjandet av flyttningen har vetat eller borde ha vetat att produkterna kommer att levereras till en mottagare utanför uppskovsförfarandet, har avsändaren lämnat in en felaktig EMCS-anmälan. I ett sådant fall är det i regel motiverat att anse att oegentligheten har skett i Finland efter att flyttningen påbörjats och produkterna lämnat skatteupplaget. På dessa fall tillämpas 11 § 1 mom. i punktskattelagen, enligt vilket produkterna beskattas i Finland, om en oegentlighet har begåtts i Finland vid flyttning av produkterna i uppskovsförfarandet och produkterna därmed har lämnat uppskovsförfarandet. Dessa situationer kan komma att bedömas i samband med skattekontroll, t.ex. med efterkontroller. Dessa fall är sällsynta och särpräglade och bedömningen görs från fall till fall.

Om det plötsligt under flyttningen kommer fram att flyttningen inte kan avslutas korrekt, bör man kontakta Skatteförvaltningen och berätta om situationen. Skatteförvaltningen kan, om situationen så kräver, kontakta punktskattemyndigheten i den mottagande medlemsstaten för att reda ut produkternas skattebehandling. Om det kommer fram att skatterna uppbärs i ett annat EU-land, uppbärs inga skatter i Finland.

1.3.3 Ändring av bestämmelseort till exportplats

I EMCS-systemet kan bestämmelseorten även ändras till exportplatsen. Bestämmelser om detta finns i 61 § i punktskattelagen. När bestämmelseorten ändras till export till ett land utanför unionen, ska man utöver EMCS-anmälan även lämna in en exportdeklaration (i efterhand) i Tullens exportsystem. Anvisningar om exportanmälningar ges av Tullen. En exportdeklaration kan lämnas i efterhand endast i undantagsfall och därmed endast i de överraskande situationer som behandlats här eller i situationer där man försummat att lämna in en deklaration inom den utsatta tiden. Ytterligare information om exportdeklarationer i efterhand finns i Tullens kundanvisning Deklaration inlämnad i efterhand.

När bestämmelseorten ändras till exportplatsen då produkterna redan transporteras till sjöss, kan alla formaliteter som hänför sig till export och utförselbekräftelse inte alltid uppfyllas i praktiken. Tullen ger anvisningar om hur man lämnar in en exportdeklaration i efterhand i sådana situationer och hur man bekräftar utförseln.

1.3.4 Specialfall

Man bör beakta att vid flyttning av produkter från ett skatteupplag i Finland till ett annat EU-land eller exportplats, kan man inte ändra bestämmelseorten till en registrerad mottagare, en tillfälligt registrerad mottagare eller en direkt leveransplats i Finland. Detta beror på att en finländsk registrerad mottagare och en tillfälligt registrerad mottagare kan ta emot produkter endast från ett annat EU-land eller en importplats som är belägen i Finland. Se t.ex. 6 § 7 oh 8 punkten i punktskattelagen samt 25, 52 och 53 §. Bestämmelseorten kan inte heller ändras till en direkt leveransplats i Finland, om produkterna har sänts från ett skatteupplag i Finland. Om direkt leverans föreskrivs i 54 § i punktskattelagen.

Om avsändaren inte meddelar en ny bestämmelseort för produkterna inom fyra månader efter att flyttningen inleddes, kan produkterna anses ha frisläppts för konsumtion i Finland. Produkterna anses ha frisläppts för konsumtion vid den tidpunkt då flyttningen inleddes. Bestämmelser om detta finns i 11 § 4 mom. i punktskattelagen. Tillämpningen av denna bestämmelse förutsätter att det under flyttningen inte har konstaterats någon oegentlighet som skulle ha gett upphov till produkternas frisläppande för konsumtion någon annanstans. Om svinn upptäcks vid mottagning av produkterna i ett annat EU-land och svinnet enligt tolkningen av myndigheten i produkternas mottagarland anses ha skett i bestämmelselandet, kan mottagarlandet verkställa beskattningen. Beskattningsbeslutet sänds till produkternas avsändare.

Om punktskatterna har uppburits i Finland och det inom tre år fastställs att oegentligheten som ledde till frisläppande av produkterna för konsumtion skedde i ett annat EU-land, kan Skatteförvaltningen på begäran återbetala de punktskatter som den godkända upplagshavare som verkat som avsändare har betalat. Återbetalningen förutsätter att bevis lagts fram på uppbörd av punktskatt i den medlemsstat där frisläppandet för konsumtion skedde. Bestämmelser om detta finns i 11 § 6 mom. i punktskattelagen.

Om det inte kan fastställas var oegentligheten har begåtts, ska denna anses ha begåtts i den medlemsstat där den upptäcktes (se artikel 10 första och andra stycket i punktskattedirektivet och 11 § 2 mom. i punkskattelagen). De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där varorna har eller anses ha frisläppts för konsumtion ska underrätta de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten (se artikel 10 tredje stycket i punktskattedirektivet och 11 § 3 mom. i punktskattelagen).

Om produkterna inte har anlänt till bestämmelseorten och ingen oegentlighet som ger upphov till deras frisläppande för konsumtion har konstaterats under flyttningen, ska oegentligheten anses ha begåtts i avsändarmedlemsstaten vid den tidpunkt då flyttningen inleddes (se artikel 10 fjärde stycket i punktskattedirektivet och 11 § 4 mom. i punktskattelagen). Den godkända upplagshavare som har sänt produkterna från Finland kan alltså i en sådan situation bli ansvarig för punktskatterna.

1.4 Uppdelning av flyttning

Under vissa förutsättningar får avsändaren under sjötransport i ett uppskovsförfarande dela upp en flyttning i två eller flera flyttningar. Bestämmelser om uppdelning av flyttning finns i 63 § i PunktskatteL. Med uppdelning avses en situation där produkterna fysiskt distribueras till sjöss från ett fartyg till flera olika fartyg. Anvisningar om uppdelning finns i Skatteförvaltningens EMCS-kundanvisning på vero.fi. Uppdelningen kan endast ske på territoriet hos en medlemsstat som tillåter sådan uppdelning. Den behöriga myndigheten i medlemsstaten i fråga ska meddelas om den plats där uppdelningen av flyttningen äger rum. Den totala kvantiteten produkter får inte ändras vid uppdelningen.

Finland tillåter uppdelning av flyttning på sitt territorium. Om den finländska avsändaren av produkterna delar upp flyttningen på finländskt territorialvatten, ska Skatteförvaltningen informeras om var flyttningen delas upp. Avsändaren ska underrätta Skatteförvaltningen innan uppdelningen inleds.Det behövs inte ansökas om något skriftligt tillstånd hos Skatteförvaltningen på förhand, utan varje uppdelning meddelas Skatteförvaltningen separat innan uppdelningen inleds.

En finländsk avsändare ska underrätta Skatteförvaltningen om de situationer där uppdelningen sker på Finlands territorium. Avsändaren ska även underrätta Skatteförvaltningen om de situationer där uppdelningen sker på ett annat lands territorium. I de sistnämnda situationerna ska avsändaren informera även de behöriga myndigheterna i den medlemsstat på vars territorium uppdelningen sker.

Anmälningarna till Skatteförvaltningen lämnas via servicenumret för punktbeskattningen, tfn 029 497 155 eller via e-post till adressen emcs@vero.fi

1.5 Flyttning till flera olika mottagare med samma fartyg

Om det innan flyttningen påbörjas är känt att de produkter som transporteras på fartyget fysiskt kommer att sändas till flera olika ställen, antingen inom unionsområdet eller utanför unionen, ska man i regel upprätta ett e-AD för varje leveransställe. Det kan alltså finnas flera e-AD för de produkter som transporteras på fartyget. Myndigheten ska utan svårighet kunna fastställa vilka produkter som avses med vilket e-AD. Eventuella ändringar i mottagaruppgifterna genomförs för varje e-AD på samma sätt som i övrigt för ett enskilt e-AD.

När samma produkt levereras till flera mottagare och de exakta volymerna inte kan fastställas på förhand, kan man även upprätta endast ett e-AD till den första bestämmelseorten. I dessa fall mottar den första mottagaren en del av lasten och avvisar mottagandet av resten i EMCS-systemet. Därefter ska avsändaren i EMCS-systemet ändra bestämmelseorten för de resterande produkterna.

Om behovet att leverera produkter till flera ställen uppkommer först efter att flyttningen påbörjats, kan man inte längre upprätta ett nytt e-AD. I dessa situationer kan man inte heller dela upp flyttningen. Avsändaren ska alltså ändra bestämmelseorten för de resterande produkterna efter att produkterna har levererats till den första bestämmelseorten och den första mottagaren av produkterna har mottagit sin egen del av leveransen.

Om situationen är t.ex. sådan, att den ursprungliga mottagaren vill bara ta emot en del av produkterna och en ny mottagare för de resterande produkterna är känd, ska man sköta situationen på följande sätt: Den ursprungliga mottagaren skickar en mottagningsrapport i EMCS-systemet. Enligt rapporten tar mottagaren emot endast en del av produkterna och avvisar mottagandet av resten. Avsändaren ändrar bestämmelseorten i ECMS-systemet för de resterande produkterna till en annan mottagare. Den nya mottagaren ska vara behörig att ta emot produkter i uppskovsförfarandet eller det kan också vara fråga om en exportplats.

Om produkterna levereras till någon annanstans än till en innehavare av punktskattetillstånd eller en exportplats, avslutas flyttningen inte på rätt sätt och produkterna anses frisläppta för konsumtion. Beroende på situation leder detta till beskattning av produkterna i Finland eller ett annat EU-land. Myndigheterna behöver i regel utreda dessa ärenden sinsemellan för att fastställa vilket land som ska uppbära punktskatterna. Oegentligt avslutande av flyttning har diskuterats bl.a. i kapitel 1.3.2 i denna anvisning.

1.6 Leverans till en mottagare utan punktskattetillstånd

Om man vill flytta produkterna från skatteupplaget till en mottagare utan punktskattetillstånd i ett annat EU-land, kan flyttningen inte ske i uppskovsförfarandet. Produkterna kan levereras till en sådan mottagare endast så att de först frisläpps för konsumtion i Finland och sedan flyttas till ett annat EU-land genom flyttningsförfarandet för produkter som frisläppts för konsumtion (SAAD-förfarande). Bestämmelser om detta finns i 78 § i PunktskatteL. Flyttningsförfarandet för produkter som frisläppts för konsumtion diskuteras i kapitel 4 i denna anvisning.

2 Flyttning från skatteupplag till ett land utanför unionen

Den godkända upplagshavaren kan med stöd av 51 § i PunktskatteL flytta produkterna till exportplatsen. Enligt 6 § 20 punkten i PunktskatteL avses med en exportplats den plats där punktskattepliktiga produkter lämnar unionens territorium. Med stöd av tullagstiftningen övervakas den exportplats som avses i punktskattelagstiftningen av utförseltullkontoret.

Enligt 5 § 1 punkten i PunktskatteL avses med unionen och unionens territorium Europeiska unionens medlemsstaters territorier. Vid export till ett land utanför unionen påbörjas flyttningen enligt 56 § i PunktskatteL när produkterna lämnar skatteupplaget. I exportsituationer avslutas flyttningen under ett uppskovsförfarande enligt 57 § i PunktskatteL när produkterna har lämnat unionens territorium. En säkerhet för betalning av punktskatt vid flyttning av produkter under ett uppskovsförfarande som ställts av den godkända upplagshavaren är giltig i hela unionen. Bestämmelser om säkerheten finns i 55 § i PunktskatteL.

2.1 Flyttning till en exportplats och utförsel ur unionen

Den godkända upplagshavaren upprättar ett e-AD för export i EMCS-systemet. Flyttningen under ett uppskovsförfarande påbörjas, när produkterna lämnar skatteupplaget. När ett e-AD för export har upprättats i EMCS-systemet, ska man även lämna in en exportdeklaration i Tullens exportsystem enligt Tullens anvisningar.

Flyttning under ett uppskovsförfarande och utförsel av produkterna ur unionen övervakas av Tullen, när produkterna hänförs till exportförfarandet i Tullens exportsystem.

I 17 § i punktskattelagen föreskrivs, att produkter på vilka tillämpas exportförfarande enligt artikel 161 i tullkodex är skattefria. Flyttningen under ett uppskovsförfarande avslutas emellertid enligt 57 § i PunktskatteL först när produkterna har lämnat unionens territorium.

Skatteförvaltningen genomför skattekontroller i efterhand hos innehavare av punktskattetillstånd och kontrollerar därmed även exporter från skatteupplag. Om det i efterhand konstateras att produkterna har lämnat uppskovsförfarandet i Finland p.g.a. en oegentlighet (t.ex. att ett e-AD för export har upprättats i EMCS-systemet trots att den kända bestämmelseorten är belägen inom unionens territorium), ska produkterna anses vara frisläppta för konsumtion i Finland enligt det sätt som anses i 11 § 1 mom. i PunktskatteL. Med stöd av 12 § i PunktskatteL kan den godkända upplagshavaren eller någon annan person som frisläpper eller på vars vägnar de punktskattepliktiga produkterna frisläpps från ett uppskovsförfarande anses vara skyldiga att betala punktskatt. Situationer skiljer sig från varandra och bedöms från fall till fall.

2.2 Ändring av bestämmelseort efter erhållen utförselbekräftelse

Flyttningens bestämmelseort kan ändras efter att en utförselbekräftelse har erhållits t.ex. så att produkterna levereras till ett annat EU-land i stället för ett land utanför unionen så som det angetts i EMCS-systemet och Tullens exportsystem. Det anses inte ha skett något fel vid upprättandet av en EMCS-anmälan, om allt enligt tullagstiftningen är i sin ordning.

Det väsentliga vid punktbeskattningen är vilken information om bestämmelselandet den godkända upplagshavaren har haft vid upprättandet av EMCS-anmälan och Tullens exportdeklaration. Om det bestämmelseland som varit känt vid avsändningstidpunkten är ett EU-land och produkterna ändå har hänförts till exportförfarandet, har den oegentlighet som avses i punktskattelagen skett redan när flyttningen har påbörjats och produkterna har lämnat skatteupplaget. I dessa fall anses förutsättningarna för skattefri export inte vara uppfyllda, och produkterna kan anses frisläppta för konsumtion i Finland vid avsändningstidpunkten.

Om man vid avsändningspunkten har planerat att exportera produkterna till ett land utanför unionen, men planerna ändras efter att en utförselbekräftelse erhållits i avgångshamnen, anses exporten i punktbeskattningen ha skett redan på basis av fartygets avgång och den erhållna utförselbekräftelsen. I samband med en eventuell efterkontroll kan man be den godkända upplagshavaren lämna en utredning om det bestämmelseland och den bestämmelsehamn som har varit kända vid upprättandet av EMCS-anmälan. Dokumentvisningen kan bestå t.ex. av den bestämmelseort som säljaren och köparen kommit överens om i affärs- eller transportavtalet eller annan utredning om produkternas bestämmelseort utanför unionen.

Om det vid produkternas avsändningstidpunkt är känt att bestämmelselandet är ett EU-land, kan exportsystemet inte användas. Det finns särskilda förfaranden för flyttningar av punktskattepliktiga produkter mellan medlemsländerna. Bestämmelser om dessa finns i EU:s punktskattedirektiv som Finland har förbundit sig att följa.

3 Flyttning under uppskovsförfarandet när mottagaren inte är känd

Flyttningar av energiprodukter till sjöss eller på inre vattenvägar har förenklats genom att göra det möjligt att flytta produkter under uppskovsförfarandet till en mottagare som inte är slutgiltigt känd vid den tidpunkt då avsändaren upprättar ett e-AD i EMCS-systemet. Avsändaren ska via EMCS-systemet tillställa Skatteförvaltningen uppgifterna om mottagaren så fort som uppgifterna blir kända och senast efter att flyttningen slutförts. Bestämmelser om detta förfarande för öppen destination som beskrivits ovan finns i 62 § i punktskattelagen.

Den öppna destinationen kompletteras i EMCS-systemet med samma funktion som ändring av bestämmelseort enligt 61 §. I EMCS-systemet kan den öppna destinationen anges som ett skatteupplag, en registrerad mottagare, en tillfälligt registrerad mottagare, en exportplats och en direkt leveransplats som avses i 54 §.

Att kompettera en öppen destination med en exportplats är dock problematiskt ur tullagstiftningsperspektiv. Därför kan en öppen destination vid transporter av energiprodukter användas endast då man vid upprättandet av anmälan vet om att produkterna kommer att levereras till ett EU-land, men inte exakt vilket.

Användningen av en öppen destination förutsätter att avsändaren får veta produkternas slutgiltiga bestämmelseort, så att hen kan komplettera uppgifterna i EMCS-systemet.

De förfaranden som föreskrivs i punktskatte- och tullagstiftningen överensstämmer inte helt med varandra då det är fråga om en handelsform som ofta används i oljebranschen där handel pågår ännu till sjöss när produkterna redan flyttas. Avsändaren har inte alltid vid tidpunkten för anmälan uppgifter om huruvida produkterna kommer att levereras inom eller utanför unionens territorium eller om de levereras till en mottagare under uppskovsförfarandet eller en annan mottagare.

Möjliga situationer är t.ex. att den första köparen säljer produkten vidare under sjötransporten eller att köparen meddelar avsändaren om ändring av lossningshamnen för produkterna. Det kan vara fråga om en situation där säljaren ansvarar för transporten endast till den första bestämmelseorten. I en sådan situation ska avsändaren när hen sänder produkterna från skatteupplaget välja det flyttningsförfarande som används på basis av de uppgifter som hen har då produkterna lämnar skatteupplaget.

Om det finns förutsättningar för användningen av exportförfaranden, ger Tullen anvisningar om förfarandet och de koder som används i Tullens exportsystem.

3.1 Komplettering av öppen destination med mottagare i Finland

För en transport som sänts från Finland med en öppen destination kan kompletteras med ett skatteupplag i Finland. När transporten har lämnat Finland, är det inte möjligt att komplettera bestämmelseorten med andra mottagare i Finland. Se 51–54 § i PunktskatteL.

3.2 Komplettering av öppen destination med mottagare i ett annat EU-land

En godkänd upplagshavare som sänt produkterna från Finland med en öppen destination kan komplettera bestämmelseorten med ett skatteupplag i ett annat EU-land, en direkt leveransplats, en registrerad mottagare och en tillfälligt registrerad mottagare. Om flyttningen förblir öppen i EMCS-systemet, dvs. att någon mottagare inte anges i systemet och det inte är möjligt att bevisa att en oegentlighet har skett eller var en eventuell oegentlighet har skett, påförs punktskatterna med stöd av 11 § 2 och 4 mom. i punktskattelagen i regel produkternas avsändare.

Eftersom flyttningen vid användning av förfarandet för öppen destination alltid sker under uppskovsförfarandet, avslutas flyttningen inte på rätt sätt, om produkterna tas emot utanför uppskovsförfarandet. Detta leder oundvikligen till att produkterna anses vara frisläppta för konsumtion och beskattas.

3.3 Komplettering av öppen destination med exportplats

Att komplettera en öppen destination i EMCS-systemet med en exportplats är problematiskt ur tullagstiftningsperspektiv, eftersom i en sådan situation ska man även upprätta en exportdeklaration i efterhand i Tullens exportsystem. En exportdeklaration kan lämnas i efterhand endast i överraskande situationer. Se även 1.3.3 ovan.

Om produkterna har sänts med öppen destination i EMCS-systemet och man vill komplettera bestämmelseorten med en exportplats, ska man kontakta Tullen. Om Tullen ger tillstånd till en exportdeklaration i efterhand, kan man i EMCS-systemet komplettera öppen destination med en exportplats och därefter lämna en exportdeklaration i Tullens system enligt Tullens anvisningar.

Om det finns förutsättningar för inlämnande av en exportdeklaration redan innan produkterna har sänts, ska man lämna en exportdeklaration i Tullens exportsystem före lastningen. I en sådan situation använder man alltså inte öppen destination i EMCS-systemet alls, även om mottagaren utanför unionens territorium inte är slutgiltigt känd.

4 Flyttning av produkter som frisläppts för konsumtion

Om förfarandet vid flyttningar i kommersiellt syfte av produkter som frisläppts för konsumtion dvs. som redan beskattats i Finland föreskrivs i 78 § i punktskattelagen. Förfarandet gäller endast harmoniserade punktskattepliktiga produkter.

4.1 Flyttning till ett annat EU-land

Vid flyttning av redan beskattade produkter från Finland till ett annat EU-land ska ett förenklat ledsagardokument (SAAD) medfölja produkterna. Mottagaren ska innan produkterna avsändes ställa en säkerhet för betalningen av punktskatt i bestämmelselandet. Avsändaren kan senare med stöd av 83 § 2 mom. i PunktskatteL ansöka om återbetalning av punktskatt som betalts i Finland. Förutsättningen för återbetalningen är att flyttningen har skett under förfarandet enligt 78 § i PunktskatteL. Sökanden ska också på ett tillförlitligt sätt påvisa att punktskatt på produkterna har betalats i bestämmelselandet.

Om de energiprodukter som finns i skatteupplaget vid köpet ska flyttas till en mottagare utan punktskattetillstånd i ett annat EU-land, ska produkterna först frisläppas för konsumtion i Finland.

De produkter som finns i skatteupplaget vid köpet kan under SAAD-förfarandet flyttas till ett annat EU-land av företag A, dvs. det företag som har produkterna i sitt skatteupplag. Den godkända upplagshavaren, dvs. företag A, ska emellertid först frisläppa produkterna för skattepliktig konsumtion från sitt skatteupplag, dvs. ta ut dem från skatteupplaget. Produktvolymen anges i skattedeklarationen på samma sätt som övriga frisläppanden för konsumtion. Därefter ska en SAAD-blankett medfölja produkterna vid flyttning. Vid flyttning av produkter under SAAD-förfarandet är företag A inte verksamt i sin roll som en godkänd upplagshavare. Under vissa förutsättningar är det möjligt att punktskatterna återbetalas senare. Företag A ansöker inte heller om återbetalning i sin roll som en godkänd upplagshavare.

Oftast genomförs dock flyttning av produkter under SAAD-förfarandet av företag B, som är ett annat företag än företag A som är verksamt som en godkänd upplagshavare och som har produkterna i sitt skatteupplag. Då frisläpper den godkända upplagshavaren A först produkterna för konsumtion i Finland och överlåter dem från sitt skatteupplag till köpare B. Den godkända upplagshavaren A betalar punktskatterna på samma sätt som på övriga produkter som hen frisläppt för konsumtion. I praktiken inkluderas skatterna i det försäljningspris för produkterna som A debiterar B. Köpare B som under SAAD-förfarandet flyttar produkterna till ett annat EU-land kan ansöka om återbetalning av de punktskatter som A betalat i Finland. Förutsättningen för återbetalningen är att flyttningen har skett under förfarandet enligt 78 § i PunktskatteL och att mottagaren har betalat punktskatterna i bestämmelselandet.

Om en mottagare i ett annat EU-land av något skäl inte innan flyttningen påbörjas har ställt en säkerhet för de produkter som ska mottas, kan Skatteförvaltningen emellertid återbetala punktskatterna till den finländska avsändaren redan på basis av att en SAAD-blankett har medföljt flyttningen och punktskatterna har betalats i bestämmelselandet. Myndigheterna i mottagarlandet kan emellertid kräva en säkerhet som ställts på förhand och påföra mottagaren sanktioner för avsaknad av säkerhet.

4.2 Export

När produkter som frisläppts för konsumtion i Finland hänförs till exportförfarande ska man följa Tullens anvisningar. Återbetalning av punktskatter som betalats i Finland kan ansökas hos Skatteförvaltningen på basis av export. Återbetalningen kan ske när produkterna har lämnat unionens territorium. Utöver utförselbekräftelsen kan Skatteförvaltningen även begära en annan utredning om att produkterna har levererats till en mottagare utanför unionens territorium.

5 Flyttningar inom Finland

Inom Finlands territorium kan energiprodukter endast flyttas under uppskovsförfarandet mellan skatteupplag. Flyttningen kan ske i EMCS-systemet eller det förenklade förfarande som avses i 66 § i PunktskatteL. Vid förenklat förfarande upprättar den godkända upplagshavaren ett dokument som innehåller de uppgifter som fastställts i 66 §. Mottagaren ska underrätta avsändaren om de mottagna produkterna inte stämmer överens med uppgifterna i dokumentet.

Energiprodukter kan alltså flyttas till sjöss eller på inre vattenvägar inom Finlands territorium under uppskovsförfarandet mellan skatteupplag. I dessa situationer är det möjligt, dock frivilligt, att använda EMCS-systemet.

När sjötransporter mellan två olika hamnar i Finland sker genom ett tredjeland eller ett tredjeterritorium, behåller energiprodukterna sin status som unionsvaror och flyttningen under uppskovsförfarandet fortsätter även under den del av resan då produkterna befinner sig utanför Finland. (Med ett tredjeterritorium avses t.ex. Kanarieöarna, landskapet Åland, Kanalöarna och ön Helgoland. Med ett tredjeland avses t.ex. Ryssland och Norge. Bestämmelser om geografiska definitioner finns i 5 § i PunktskatteL.)

Om flyttningen sker utanför Finland, ska man i regel använda EMCS-systemet. Det är dock inte obligatoriskt att använda EMCS-systemet, om flyttningen mellan två olika hamnar i Finland sker utanför finländskt territorialvatten, men fartyget inte trafikerar via tredjeterritorier eller tredjeländer som avses i 5 § i PunktskatteL. I dessa situationer kan man vid flyttning av produkter använda ett förenklat förfarande som avses i 66 § i PunktskatteL. Det bör tilläggas att trots att landskapet Åland är ett tredjeterritorium som avses i 5 § i PunktskatteL, tillhör landskapet ändå Finlands territorium. Därmed kan ett förenklat förfarande även användas vid flyttningar mellan två skatteupplag i Fastlandsfinland via landskapet Åland.

Vid flyttningar mellan ett skatteupplag i Fastlandsfinland och ett skatteupplag på Åland kan man använda det förenklade förfarande som avses i 66 § i PunktskatteL eller EMCS-systemet.

Mika Jokinen
ledande skattesakkunnig

Piia Lax
överinspektör

Sidan har senast uppdaterats 28.11.2017