Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Punktskattefrihet för bränslen på fartyg

Har getts
2.8.2019
Diarienummer
VH/1632/00.01.00/2019
Giltighet
2.8.2019 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)

Denna anvisning behandlar punktskatten för bränslen som förbrukas av fartyg.

Bränslen som används i fartygstrafik som drivmedel för andra fartyg än privata fritidsbåtar, för handels- och myndighetsfartyg och för fiskefartyg som används för kommersiellt fiske är befriade från punktskatt och försörjningsberedskapsavgift.

Skattefriheten förverkligas i allmänhet genom att återbära den punktskatt som betalats på bränslet till den som idkar fartygstrafik på basis av ansökan. Till vissa fartyg som nämnts i lagen om punktskatt på flytande bränslen får bränslet dock överlåtas skattefritt direkt från det skattefria lagret för en auktoriserad lagerhållare.

Skatteförvaltningen fastställer för ett halvt år åt gången beloppet på den punktskatt som ska återbäras, dvs. återbäringsnivån, för produkter och ersättande produkter som separat har räknats upp i lagen om punktskatt på flytande bränslen. I vissa fall bestäms återbäringsbeloppet utgående från en separat utredning som den som ansöker om återbäring gör för den skatt som har betalats. Om den fastställda återbäringsnivån dock inte har tillämpats och den sökande inte framställer en utredning om det verkliga skattebeloppet för bränslet är återbäringens belopp för de produkter som räknats upp i lagen lika med skatten och försörjningsberedskapsavgiften för de produktgrupper som räknats upp i bestämmelserna i fråga.

Anvisningen ersätter Skatteförvaltningens anvisning av 1.1.2017 som gäller punktskattefrihet för bränslen på fartyg.

1 Skattefria fartygsbränslen

Enligt 9 § 4 punkten i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) och 12 § 1 mom. 4 punkten och 21 § 1 mom. 4 punkten i lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996) är bränslen som används som drivmedel för andra fartyg än privata fritidsbåtar befriade från skatt och försörjningsberedskapsavgift. Bränslen som förbrukats på fartyg är skattefria också då fartygen går i kommersiell trafik till havs inom Finlands territorialvatten eller på inre vattenvägar.

Bränsle som förbrukas på privata nöjesfartyg är däremot inte skattefritt. Med privat nöjesfartyg (fritidsbåt) avses fartyg som av en fysisk eller juridisk person som äger eller hyr fartyget eller på något annat sätt fått nyttjanderätt till det används för annat än kommersiella ändamål och särskilt för andra ändamål än transport av passagerare eller varor eller tillhandahållande av tjänster mot ersättning eller i en offentlig myndighets verksamhet (2 § 24 punkten i lagen om punktskatt på flytande bränslen och 2 § 21 punkten i lagen om accis på elström och vissa bränslen).

I 19 § 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) finns bestämmelser om skattefria bränslen för fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik. Skattefriheten verkställs genom provianteringsförfarandet.

2 Skattefri användning

2.1 Handels- och myndighetsfartyg

Bränslen på fartyg som används i handelssjöfart och i andra motsvarande kommersiella eller administrativa uppgifter är skattefria. Med användning av fartyg för kommersiell verksamhet avses tillhandahållande av transporter eller andra tjänster mot ersättning. Bränslet är skattefritt då det förbrukas på handels- och förbindelsefartyg avsedda för transport av bland annat passagerare och gods och på fartyg som används av myndigheter i administrativa uppgifter. Skattefritt är också bränsle som används på mudderverk, sandskutor eller landsvägsfärjor för tillhandahållande av tjänster mot ersättning. Skattefriheten gäller endast bränsle som används för att framföra fartyg på vatten. Således är bränslet som förbrukas av en grävmaskin som är fastmonterad på ett mudderverk och har en egen motor och bränsletank inte skattefritt.

Användningen av ett fartyg i samband med ett företags affärsverksamhet jämställs med skattepliktigt privat bruk om den direkta avsikten med användningen inte är att tillhandahålla transporttjänster eller andra tjänster mot ersättning. Skatt ska således betalas för bränslet till exempel när ett fartyg som ägs eller hyrs av ett företag används i näringsverksamhet för transport av personer eller varor, om företaget inte utför dessa transporter mot ersättning. Dessutom bör man observera att bruket av fartyget räknas som privat bruk om transporttjänsten endast är en del av ett entreprenadavtal som företaget har tecknat och som också inkluderar annat än transporttjänster, även om transporternas andel separat skulle beaktas i samband med faktureringen.

Användning av fartyg för representationsändamål eller för personalrekreation anses också vara nöjestrafik.

2.2 Fiskefartyg

Det finns särskilda villkor för skattefrihet för bränslen på fiskefartyg. Bränslen för fiskefartyg är skattefria till den del de används vid yrkesfiske (9 § 4 punkten i lagen om punktskatt på flytande bränslen).  Med yrkesmässigt fiske avses verksamhet där utövaren hör till de kommersiella fiskare i grupp I som avses i 88 § i lagen om fiske (379/2015) eller till motsvarande grupp av yrkesfiskare enligt lagstiftningen för landskapet Åland (2 § 25 punkten i lagen om punktskatt på flytande bränslen 1472/1994). En förutsättning för att verksamhetsutövaren ska höra till denna grupp I är att utövarens genomsnittliga omsättning under de tre senaste räkenskapsperioderna överstiger det belopp som anges i 3 § 1 mom. i mervärdesskattelagen eller att utövaren har en plan för hur detta mål ska nås.

Bränslen som i ett fiskefartyg använts för kommersiellt fiske är skattefria under förutsättning att fartyget har antecknats i det fiskefartygsregister som avses i de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om verkställighet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994), det fiskefartygsregister som avses i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010), det farkostregister som avses i lagen om farkostregistret (424/2014) eller ett motsvarande fiskefartygsregister enligt lagstiftningen för landskapet Åland. Registeruppgifterna ska vara i kraft när det skattefria bränslet anskaffas och används (10 § lagen om punktskatt på flytande bränslen). Med fiskefartygs- och yrkesfiskarregister avses de register som förs av NTM-centralerna och på Åland av landskapsregeringen.

3 Verkställandet av skattefriheten

3.1 Skatteåterbäringsförfarande

Ansökan om återbäring av bränsleskatt och försörjningsberedskapsavgift ska lämnas till Skatteförvaltningen. Återbäring ansöks för det bränsle som använts under kalenderåret eller separat för det bränsle som använts i januari–juni och juli–december. Ansökan om återbäring ska vara hos Skatteförvaltningen senast inom tre år från ansökningsperiodens utgång. Som återbäring betalas beloppet av skatt och försörjningsberedskapsavgift vid anskaffningstiden. Någon återbäring betalas inte ut om återbäringsbeloppet understiger 330 euro. Denna gräns gäller dock inte fiskefartyg. Den som idkar fartygstrafik kan med en och samma ansökan söka återbäring för allt det bränsle som använts på flera olika fartyg, med undantag av fiskefartyg.

Eftersom någon skatt inte återbetalas för bränsle som använts på ett fartyg för privat bruk, ska sökanden tillförlitligt bevisa att fartyget har använts för yrkesfiske eller annat skattefritt ändamål. Den som idkar fartygstrafik ska redogöra för sina anskaffningar av bränsle och för mängden bränsle som använts under ansökningsperioden. Till ansökan ska bifogas kopior av bränsleinköpsfakturor och fraktsedlar eller andra verifikationer.

3.2 Beloppet som betalas i återbäring

Skatteförvaltningen fastställer för januari–juni och för juli–december beloppet av den punktskatt som återbetalas för motorbensin, dieselolja, lätt brännolja och flytgas samt för de produkter som ersätter dessa. Beloppet av återbäringen fastställs enligt genomsnittet av den skatt som per liter betalats för det bränsle och de ersättande produkter som frisläppts för skattebelagd konsumtion.

Någon återbäring betalas dock inte enligt det belopp som Skatteförvaltningen (eller före 2017 av Tullen) har fastställt för sådant bränsle som till sin sammansättning inte motsvarar miljöskyddslagens (86/2000) kvalitetskrav på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen och inte heller för sådan lätt brännolja som innehåller mer än sju volymprocent biobrännolja. Då kan sökanden för att få återbäring lämna en tillförlitlig redogörelse för den skatt och försörjningsberedskapsavgift som har betalats för bränslet. Återbäringen betalas då på basis av redogörelsen och bränsleskattetabellen i bilagan.

Om det av Skatteförvaltningen (eller före 2017 av Tullen) fastställda återbäringsbeloppet inte kan användas och om sökanden inte heller lägger fram någon redogörelse för den skatt som faktiskt betalats för bränslet är skatteåterbäringens belopp:

 1. för motorbensin, etanol, blandning av motorbensin och etanol eller för en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 22 i skattetabellen,
 2. för dieselolja eller biodieselolja, blandning av dieselolja och biodieselolja eller för en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 49 i skattetabellen,
 3. för lätt brännolja, biobrännolja, blandning av lätt brännolja och biobrännolja eller för en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 64 i skattetabellen,
 4. för flytgas, bioflytgas, blandning av flytgas och bioflytgas eller för en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 113 i skattetabellen.
 5. För övriga bränslen, t.ex. för stenkol eller naturgas, betalas återbäringen enligt skattetabellen i bilagan.

3.3 Anskaffning av bränsle skattefritt från en godkänd upplagshavares skatteupplag

I fråga om fartyg som nämns i 6 a § i förordningen om accis på flytande bränslen eller i fråga om dieselmotorförsedda fartyg som hör till de fartygstyper som nämns i paragrafen får lätt och tung brännolja som används som bränsle på fartyget enligt bestämmelserna om proviantering överlåtas skattefritt direkt till fartyget från en godkänd upplagshavares skatteupplag.

Brännoljan kan anskaffas direkt skattefritt till följande dieselmotorförsedda fartyg:

 • handelsfartyg som antecknats i fartygsregistret och vars längd är minst 15 meter
 • fartyg som ägs och används av sjöfartsverket, gränsbevakningsväsendet, Tullen, vägverket, försvarsmakten och polisväsendet
 • fartyg som ägs och används av Ålands landskapsregering
 • mudderverk och sandskotor
 • trålare samt fiskefartyg som antecknats i fiskefartygsregistret och vars längd är minst 15 meter
 • fartyg som ägs och används av Finlands Sjöräddningssällskap rf, Håll Skärgården Ren rf, Ålands Sjöräddningssällskap rf och NTM-centralen i Södra Savolax.Om något fartyg som nämns i förordningens 6 a § också används som privat nöjesfartyg, till exempel för representationsändamål eller för personalrekreation, får bränsle inte anskaffas och överlåtas skattefritt utan då genomförs skattefriheten genom ansökan om återbäring. Också skattefrihet för bränsle som använts på andra än i 6 a § nämnda dieselmotorförsedda fartyg beviljas på ansökan, om villkoren för skattefrihet uppfylls.
 • När skattefritt bränsle anskaffas från en godkänd upplagshavares skatteupplag ska säljaren göra en anteckning om skattefriheten och grunden för skattefriheten i fakturan eller motsvarande verifikation samt ha en sådan bokföring av vilken framgår de skattefritt anskaffade mängderna och produkternas användning (94 § 2 mom. i punktskattelagen 182/2010).

3.4 Att tillämpa skattelagstiftningen i anknytning till punktbeskattningen

På skattefrihet tillämpas även i övrigt vad som i skattelagstiftningen som gäller punktbeskattningen föreskrivs om punktskatt. Således tillämpas bestämmelserna om punktskatt bland annat på skatteåterbäring, återkrav av ett för stort återbäringsbelopp samt på efterbeskattning och skatteförhöjning i fråga om bränsle som felaktigt anskaffats punktskattefritt. Den som idkar fartygstrafik ska vid behov för skattemyndigheten visa upp sin bokföring samt på uppmaning lämna uppgifter som hänför sig till skatteåterbäring eller skattefria anskaffningar.

4 Tabeller

5 Läs mer

 

Mika Jokinen
ledande skattesakkunnig

 

Kimmo Lietkari
överinspektör

Sidan har senast uppdaterats 2.8.2019