Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Grundräntan har sjunkit, referensräntan oförändrad

Har getts
23.4.2015
Diarienummer
A11/200/2015
Giltighet
1.1.2015–30.6.2015
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A117/200/2014

Denna anvisning behandlar grundräntan och referensräntan i beskattningen. Grundräntan och referensräntan påverkar beskattningen.  Finansministeriet fastställer grundräntan för varje halvårsperiod. Grundräntesatsen tillämpas i beskattningen för samma tid som för vilken Finansministeriet har fastställt den.

Referensräntan meddelas av Finlands Bank. I beskattningen tillämpas alltid den referensränta som fastställts för det senare halvåret av det föregående året. Den referensränta som meddelades i juni 2014 tillämpas således i beskattningen 1.1.2015–31.12.2015. Till utgången av år 2014 tillämpas i beskattningen den referensränta som Finlands Bank fastställt för tiden 1.7.2013–31.12.2013.

Räntesatserna som är kraft fram till utgången av 2014 och som grundar sig på referensräntan framgår nedan i tabellen Räntorna i beskattningen 2013, 2014 och 2015.

1 Grundräntan

Finansministeriet har fastställt grundräntan till 0,25 procent för tiden 1.1.2015–30.6.2015. Grundräntan var 0,5 procent under tiden 1.7.2013–31.12.2014 o h 0,75 procent under tiden 1.1.2013–30.6.2013.

En räntesats som till beloppet motsvarar grundräntan används i beskattningen i följande fall:

1. För delägarlån ska en ränta som motsvarar grundräntan tas ut om lånet inte enligt 53 a § i inkomstskattelagen har räknats som kapitalinkomst hos en delägare som är en fysisk person. Ränta ska således tas ut på lån som

  • har återbetalats under samma skatteår
  • har beviljats före 3.4.1998
  • har beviljats en sådan delägare vars ägarandel eller röstetal ensamt eller tillsammans med familjemedlemmarna är mindre än 10 procent.

2. Vid beräkning av räntan på s.k. negativt kapital. Den del av räntorna som motsvarar den negativa återstod av det egna kapitalet som uppkommit på grund av privatuttag som har lyfts från en enskild rörelse eller ett enskilt yrke eller från en näringssammanslutning, multiplicerad med en ränteprocent som motsvarar Finlands Banks grundränta höjd med en procentenhet anses inte ha samband med näringsverksamheten. (L om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 18 § 2 mom.).

2 Referensräntan

Referensräntan som Finlands Bank har meddelat för tiden 1.1.−30.6.2015 är 0,5 procent. Referensräntan har varit 0,5 procent under tiden 1.7.2013–31.12.2014, och 1 procent perioden 1.1.2012−30.6.2013. Referensräntan påverkar återbäringsräntan, kvarskatteräntan, samfundsräntan som ska betalas, skattetillägget, förseningsräntan och dröjsmålsräntan på skattekontot. Den referensränta som fastställts för tiden 1.7.2014–31.12.2014 tillämpas i beskattningen 1.1.2015–31.12.2015.

3 Återbäringsräntorna för år 2015

Återbäringsräntan är den referensräntan som nämns ovan minskad med två procentenheter. Från och med 1.1.2010 är återbäringsräntan dock alltid minst 0,5 procent. Återbäringsräntan för år 2015 är således 0,5 procent.

Återbäringsräntan räknas ut på förskottsåterbäringar åt fysiska personer och dödsbon fr.o.m. den 1 februari till utgången av den månad som föregår återbäringsmånaden. Samfundsräntan som återbärs räknas ut från dagen efter den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen till utgången av månaden före den då förskottsåterbäringen betalas.

Den ränta som betalas på förskottsåterbäringar är lika stor för alla skattskyldiga, såväl fysiska personer och dödsbon, som för samfund och samfällda förmåner.  Samma räntesats används också för återbäringar av mervärdesskatt, fastighetsskatt, överlåtelseskatt samt skatt på arv och gåva. Även krediteringsräntan på skattekontot är densamma.   Återbäringsräntan och krediteringsräntan är inte skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen.

4 Kvarskatteräntorna för år 2015

Kvarskatteränta tas ut hos fysiska personer och dödsbon om de förskottsskatter som räknas dem till godo inte räcker till som betalning för skatterna. Räntan på kvarskatt är inte avdragbar i inkomstbeskattningen.

Kvarskatteräntan är referensräntan minskad med två procentenheter. Från och med 1.1.2010 är kvarskatteräntan dock alltid minst 0,5 procent. Kvarskatteräntan för år 2015 är således 0,5 procent. Till den del kvarskatten överstiger 10 000 euro är kvarskatteräntan referensräntan ökad med 2 procentenheter, dvs. 2,5 procent. För kvarskatter för skatteåret 2014 räknas kvarskatteräntan från 1.2.2015 till kvarskattens första förfallodag.

Kvarskatteräntan debiteras endast om räntebeloppet överstiger 20 euro. Ränta på kvarskatter för skatteåret 2014 debiteras först då kvarskattebeloppet överstiger ca 4 750 euro. För att undgå kvarskatteränta för skatteåret 2014 ska man senast 1.2.2015 betala en förskottskomplettering som uppgår minst till det belopp som blir kvar efter att ha subtraherat ca 4.750 euro från kvarskattens belopp. Du kan minska beloppet av kvarskatteränta genom att betala in förskottskomplettering senast 30.9.2015. Instruktioner för betalning av förskottskomplettering finns på sidan Personkunders förskottskomplettering.

5 Samfundsränta som ska betalas för år 2015

Samfundsränta tas ut av samfund och samfällda förmåner när den skatt som de ska betala överstiger förskottsskatterna som räknats dem till godo. Samfundsräntan som ska betalas är inte avdragsgill i inkomstbeskattningen.

Samfundsräntan motsvaras av den ovan nämnda referensräntan plus 2 procentenheter, d.v.s. 2,5 procent år 2015. Man kan undgå samfundsräntan helt och hållet genom att betala förskottskomplettering till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den slutliga skatten och de betalda förskotten inom fyra månader fr.o.m. den månad då räkenskapsperioden gått ut. Samfundsräntans belopp kan minskas genom att betala en förskottskomplettering senast en månad före beskattningen slutförs.

6 Dröjsmålsräntor

Också dröjsmålsräntorna i beskattningen är bundna till Finlands Banks referensränta. Till dröjsmålsräntor hör förseningsränta, dröjsmålsräntan på skattekontot samt skattetillägg. Till sin storlek utgörs drösmålsräntorna av referensräntan ökad med 7 procentenheter. Dröjsmålsräntorna sänktes temporärt med en procentenhet för år 2010.

Förseningsränta tas ut på en skatt som debiterats men betalas för sent. Förseningsräntan är alltid minst 3 euro.  Skattekontots dröjsmålsränta tas ut på obetalda förpliktelser som ska deklareras på periodskattedeklarationen. Till skattekontoförfarandet hör bl.a. momsen och arbetsgivarprestationerna. Skattetillägget räknas på sådana skatter på eget initiativ som inte omfattas av skattekontoförfarandet och som inte har betalats senast på förfallodagen. Skattetillägg tas ut också i samband med sådan rättelse av beskattningen som grundar sig på efterbeskattning eller en försummelse av deklarationsskyldigheten. Beloppet av skattetillägg är alltid minst 3 euro. Dröjsmålsräntorna får inte dras av i inkomstbeskattningen.

Som stöd för att räkna ut beloppet av förseningsränta och skattetillägg kan man använda räknaren för förseningsränta på webbplatsen www.skatt.fi. För att räkna ut beloppet på dröjsmålspåföljderna för de skatter som är med i skattekontoförfarandet kan man använda saldoräknaren på webbtjänsten Skattekonto.

7 Räntorna i beskattningen 2013, 2014 och 2015

Ränta Grund 2013 2014 2015
Återbäringsränta referensränta - 2 %, dock alltid minst 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Samfundsränta som ska återbäras referensränta - 2 %, dock alltid minst 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Krediteringsränta på skattekontot referensränta - 2 %, dock alltid minst 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Kvarskatteränta:
upp till 10 000 euro
referensränta - 2 %, dock alltid minst 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Kvarskatteränta:
till den del beloppet överskrider 10 000 euro
referensränta + 2 % 3 % 2,5 % 2,5 %
Samfundsränta som ska betalas referensränta + 2 % 3 % 2,5 % 2,5 %
Förseningsränta referensränta + 7 % 8 % 7,5 % 7,5 %
Dröjsmålsränta på skattekontot referensränta + 7 % 8 % 7,5 % 7,5 %
Skattetillägg referensränta + 7 % 8 % 7,5 % 7,5 %


ledande skattesakkunnig Jukka Rautajuuri

överinspektör Petri ManninenSidan har senast uppdaterats 14.7.2015