Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattning av inkomster från personalfonder

Har getts
19.12.2018
Diarienummer
VH/3038/00.01.00./2018
Giltighet
1.1.2019 - 31.3.2023
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A225/200/2017

Denna anvisning behandlar beskattningen av betalningar till personalfonder och beskattningen av utbetalningar till medlemmar från personalfonder.

Anvisningen har uppdaterats på grund av ändringarna som följer av inkomstregistret. Avsnittet som handlar om årsanmälan har tagits bort. Anvisningar för hur betalaren gör en anmälan från och med 2019 finns på adressen inkomstregistret.fi.

1 Personalfond

Personalfonder och deras verksamhet regleras av personalfondslagen (934/2010). Med personalfond avses en fond som bildats, ägs och förvaltas av personalen vid ett företag, ett statligt ämbetsverk eller en kommun och vars ändamål är att förvalta de resultat- eller vinstpremiebelopp som företaget, ämbetsverket eller kommunen betalat till fonden och de övriga medel som nämns i personalfondslagen. Enligt vad som avses i 3 § i personalfondslagen kan fonder också ha bildats bl.a. på resultatenheter vid företag, ämbetsverk eller kommuner, på Folkpensionsanstalten eller vid universitet. Dessutom kan en gemensam personalfond bildas om det enligt 4 § i personalfondslagen rör sig om en koncern.

En personalfond får enligt 5 § i personalfondslagen bildas bara om antalet anställda regelbundet är minst tio och företagets omsättning eller motsvarande avkastning är vid tidpunkten då fonden bildas minst 200 000 euro.

En personalfond får medel dels i form av i lagen avsedda personalfondsavsättningar från resultat- och vinstpremiesystem som arbetsgivaren betalar och tilläggsdelar till dessa, dels i form av avkastning från placering av dessa avsättningar. En personalfond kan även få donationsmedel.

2 Medlemskap och fondandel i en personalfond

Personer som är anställda i ett företag eller i ett offentligt samfund är vanligen medlemmar i personalfonden på basis av sitt arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Varje medlem har en andel av fondens medel.

En fondandel består av en bunden del och en disponibel del. De personalfondsavsättningar och deras tilläggsdelar som betalats till fonden ska fördelas på medlemmarnas fondandelar, av vilka högst 15 procent får varje år överföras till medlemmens disponibla del.

En medlem har rätt att lyfta den disponibla delen i pengar omedelbart efter värdebestämningsdagen enligt vad som närmare anges i personalfondens stadgar.

Oberoende av vad som i stadgarna bestäms om lyftande av en fondandel ska denna betalas till medlemmen eller dennes rättsinnehavare inom fyra månader från den värdebestämningsdag som närmast följer efter det att medlemmens anställningsförhållande har upphört.

Värdet av en personalfonds tillgångar och av varje medlems fondandel ska bestämmas på dagen för fondens bokslut (värdebestämningsdag). Tillgångarna ska vid värdebestämningen uppskattas till verkligt värde.

En del av tillgångarna i personalfonden kan överföras till det gemensamma kapitalet och användas till medlemmarnas gemensamma nytta på det sätt som det anges i fondens stadgar, exempelvis genom att anordna utbildning.

En medlem har även rätt att lyfta sin andel av personalfondsavsättningen eller dess tilläggsdel kontant, om det finns en bestämmelse om saken i det resultat- eller vinstpremiesystem som företaget har infört. Arbetsgivaren betalar sådana resultat- eller vinstpremieandelar som lyfts kontant direkt till medlemmarna.

3 Inkomstbeskattning

3.1 Beskattning av utbetalningar från personalfonder

Personalfonder betalar ut fondandelar och överskott till sina medlemmar. Enligt 65 § i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) utgör personalfonders fondandelar och överskott till 80 procent skattepliktig förvärvsinkomst. I övrigt är inkomsten skattefri. Bestämmelsen tillämpas även på sådana fonder inom EU som till sina väsentliga egenskaper motsvarar de finska personalfonderna (HFD 2007:24). Prestatoner som betalats från personalfonder utgör inte lön som avses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) utan annan förvärvsinkomst.

Enligt personalfondslagen kan fondandelen även betalas till medlemmens rättsinnehavare. Eftersom till personalfonden en gång i tiden överförda medel enligt särskilda bestämmelsen i 65 § i ISkL är senarelagd förvärvsinkomst för arbetstagaren, utgör fondandelarna från personalfonden till 80 procent förvärvsinkomst och till 20 procent skattefri inkomst också för arvtagaren.

En medlem har rätt att lyfta sin andel av personalfondsavsättningen eller dess tillläggsdel kontant, om det finns en bestämmelse om saken i det resultat- eller vinstpremiesystem som företaget har infört. Om resultat- eller vinstpremieandelen direkt lyfts som kontant, utgör den i sin helhet skattepliktig förvärvsinkomst som är jämförbar med normal lön.

Dagpenningspremie enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) tas inte ut på fondandelar eller på kontant utbetalda resultat- eller vinstpremiebelopp om villkoren i 11 kap. 3 § 3 mom. 9–11 punkterna i denna lag uppfylls. Därmed betalas inte heller med stöd av 5 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringspremie (771/2016) arbetsgivares sjukförsäkringspremie på sådana belopp.

På fondandelar som arbetstagaren fått från personalfonder kan tillämpas inkomstutjämning om den skattskyldige kan påvisa för vilken tid prestationen har flutit in.

3.2 Beskattning av utbetalningar från personalfonder i internationella situationer

En person som är bosatt i Finland är skyldig att betala skatt även på en prestation som hen fått från en utländsk personalfond. Enligt 65 § i inkomstskattelagen utgör fondandelar och överskott som fåtts från personalfonder till 80 procent skattepliktig förvärvsinkomst. I övrigt är inkomsten skattefri. Bestämmelsen i ISkL 65 kan tillämpas på inkomst från utländska personalfonder som kan jämställas med inkomst från finska personalfonder.

I skatteavtalssituationer tillämpas vanligtvis bestämmelserna om löneinkomst på utbetalningar från personafonder. Det är oftast artikel 15 eller artikel 19 som tillämpas av skatteavtalet, beroende på om personen har arbetat i ett privat anställningsförhållande eller i ett offentligt samfunds tjänst. Om en person som bor i Finland arbetar eller har arbetat i ett privat anställningsförhållande och får inkomst från en utländsk personalfond, har Finland som arbetstagarens hemviststat med stöd av artikel 15 punkt 1 rätt att beskatta utbetalningen.

Om källstaten med stöd av skatteavtalets artikel om löneinkomster beskattat utbetalningen från personalfonden enligt den del som motsvarar arbetet i denna stat, undanröjer Finland dubbelbeskattningen enlig förfarandet i artikeln om löneinkomst. Om källstaten har ansett att den utbetalda personalfondsandelen utgör pension som avses i skatteavtalet och beskattat den som pension, undanröjen Finland dubbelbeskattningen enligt förfarandet i artikeln om beskattning av pensioner.

På utbetalningar från personalfonder kan inte tillämpas sexmånadersregeln för skattefrihet som avses i 77 § ISkL, även om personalfondsandelen skulle ha flutit in under utlandsarbetet, eftersom utbetalningar från personalfond inte utgör lön vid tillämpandet av inkomstskattelagen.

Om det från en finländsk personalfond utbetalas en prestation till en begränsat skattskyldig person i Finland, utgör prestationen inkomst som enligt ISkL 10 § 9 punkten förvärvats i Finland. Enligt 65 § ISkL är 80 procent av den skattepliktig inkomst och resten skattefri inkomst. Om personen har arbetat utomlands under den tid som personalfondsandelen har flutit in och Finland inte har haft rätt att beskatta lönen för detta arbete, kan man i Finland låta bli att beskatta den del av personalfondsutbetalningen som motsvarar utlandsarbetet.

3.3 Verkställande av förskottsinnehållning

Fondandelar och överskott som en personalfond betalar ut utgör inte lön för arbetstagare utan de är annan förvärvsinkomst. Enligt 12 § i förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996) verkställs förskottsinnehållningen på skattepliktiga fondandelar och överskott enligt den tilläggsprocent som har antecknats på den skattskyldiges skattekort eller enligt den förskottsinnehållningsprocent, tilläggsprocent och inkomstgräns som har antecknats på det skattekort som beviljats för detta ändamål.

Om resultat- eller vinstpremieandelen lyfts kontant, utgör den i sin helhet normal skattepliktig lön. Arbetsgivaren verkställer förskottsinnehållningen på den så som på övriga löner.

På personalfondsandelar och överskott som betalats till begränsat skattskyldiga tas ut 35 procent källskatt (7 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst) om prestationsmottagaren inte visar upp ett skattekort för begränsat skattskyldig. Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av arbetstagare som kommer till Finland från utlandet.

3.4 Personalfonders skattepliktighet och personalfondsavsättningars avdragsgillhet i näringsbeskattningen

Enligt 20 § 1 mom. 2 punkten i inkomstskattelagen är en personalfond ett samfund som är helt befriat från inkomstskatt.

Enligt 8 § 1 mom. 14 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) kan personalfondsavsättningar och deras tilläggsdelar som betalats till en personalfond dras av från resultatet av näringsverksamheten. Det finns inte uttryckliga bestämmelser om huruvida andra betalningar från ett arbetsgivarföretag till en personalfond är avdragsgilla men i skattepraxis har de i princip ansetts avdragsgilla (HFD:1991-B-504).

ledande skattesakkunnig Pirjo Mäkynen

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Sidan har senast uppdaterats 8.1.2019