Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Lagändringar inom personbeskattningen 2020

Har getts
28.2.2020
Giltighet
Tills vidare

Inkomstskatteskalan samt kommunal- och kyrkoskattesatserna

Fysiska personer och dödsbon betalar inkomstskatt till staten på sin beskattningsbara förvärvsinkomst enligt en progressiv inkomstskatteskala. Riksdagen utfärdar årligen en lag om inkomstskatteskalan. I den föreskrivs om den progressiva inkomstskatteskalan vid statsbeskattningen. Inkomstgränserna i skalan för år 2020 har höjts med cirka 3,1 procent. Följande inkomstskatteskala har fastställts för 2020:

 
Beskattningsbar förvärvsinkomst, euro Skatt vid nedre gränsen, euro Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, %
18 100 – 27 200 8 6,00
27 200 – 44 800 554 17,25
44 800 – 78 500 3 590,00 21,25
78 500 - 10 751,25 31,25

Fysiska personer ska betala 5,85 procent i tilläggsskatt för pensionsinkomst till den del pensionsinkomsten efter pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen överskrider 47 000 euro. Tilläggsskatten gäller pensioner som beskattas som förvärvsinkomst. Tilläggsskatten betalas utöver den skatt som normalt tas ut på pensionen. Tilläggsskatten ska betalas även för dödsåret.

Fysiska personer och dödsbon betalar inkomstskatt till sin hemkommun på sina beskattningsbara förvärvsinkomster vid kommunalbeskattningen. De som hör till en församling betalar dessutom kyrkoskatt på sina förvärvsinkomster. Skatten tas ut på basis av den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen. Kommunerna och församlingarna fastställer årligen de inkomstskattesatser enligt vilka kommunalskatten och kyrkoskatten tas ut. Inkomstskattesatserna för 2020 finns i följande tabell: Kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2020.

Den försäkrades sjukförsäkringspremie

För dem som är sjukförsäkrade i Finland påförs utöver skatter även den försäkrades sjukvårdspremie. Den försäkrades sjukförsäkringspremie består av dagpenningspremie och sjukvårdspremie.

Premiebeloppen fastställs årligen genom Statsrådets förordning. År 2020 är den försäkrades sjukvårdspremie 0,68 procent (0 % år 2019). Om den försäkrade emellertid har pensions- och förmånsinkomster eller andra inkomster på vilka dagpenningspremie inte påförs, uppgår skattesatsen på sjukvårdspremien till 1,65 procent (1,61 % år 2019).

År 2020 är dagpenningspremien som tas ut av löntagare 1,18 procent (1,54 år 2019), om det sammanlagda beloppet av löne- och arbetsinkomsterna årligen uppgår till minst 14 574 euro (14 282 euro år 2019). Dagpenningspremien påförs då också på den del av inkomsten som underskrider den aktuella inkomstgränsen. Om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och företagarinkomsten underskrider 14 574 euro, är dagpenningspremien 0,00 procent. Företagares dagpenningspremie är 1,33 procent (1,77 % år 2019) om det sammanlagda beloppet av löne- och företagarinkomsten är minst 14 574 euro. Om årsinkomsterna underskrider 14 574 euro är företagares dagpenningspremie 0,15 procent (0,23 % år 2019).

Avdrag som görs av skattemyndigheten

Information om avdrag som skattemyndigheten gör på tjänstens vägnar finns i Skatteförvaltningens anvisning Skatteförvaltningen gör följande avdrag för din räkning.

Avdragbarhet av räntor på bostadsskuld

Fysiska personer har rätt att från sina kapitalinkomster dra av en del av räntorna på lån som de tagit för att köpa en stadigvarande bostad till sig själv eller sin familj. De avdragbara räntorna dras i första hand av från kapitalinkomsterna. Om du inte har kapitalinkomster eller de är mindre än dina avdragbara räntor, uppstår ett underskott. Av detta underskott räknas 30 % som en underskottsgottgörelse (32 % för första bostad) som dras av från skatterna på dina förvärvsinkomster.

Rätten till avdrag av ränta på bostadsskuld slopas gradvis. Av räntan på bostadsskulden är 15 procent avdragbar 2020 (25 % år 2019), 10 procent 2021 och 5 procent 2022. Från och med år 2023 slopas rätten att dra av räntor på bostadsskulder.

Ytterligare information finns i Skatteförvaltningens anvisning Ränteavdrag för bostadslån

Hushållsavdrag

Från början av 2020 sjönk maximibeloppet av hushållsavdraget från 2 400 euro till 2 250 euro.  Dessutom sänktes procentandelen av avdragbara kostnader Den skattskyldige får för arbete som berättigar till hushållsavdrag dra av 40 procent av den utbetalda arbetsersättningen (50 procent år 2019) och 15 procent av den utbetalda lönen (20 procent år 2019). Självrisken för hushållsavdraget är 100 euro per år.

Inga ändringar har skett beträffande fastställandet av arbete som berättigar till hushållsavdrag. Arbete som berättigar till hushållsavdrag är fortsättningsvis normalt hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete samt underhålls- och ombyggnadsarbete av bostad eller fritidsbostad.  

Ytterligare uppgifter i Skatteförvaltningens anvisningar:
Hushållsavdrag i beskattningen
Hushållsavdrag för underhålls- och ombyggnadsarbete i bostad
Hushållsavdrag för sedvanligt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete

Flyttkostnader som betalas av arbetsgivaren

Från början av 2020 utgör 50 procent skattefri inkomst av de flyttnings- och resekostnader för arbetstagaren och hens familjemedlemmar som arbetsgivaren betalar och som betraktas som levnadskostnader , om arbetsställets placering är orsaken till att arbetstagaren flyttar (ISkL 69 c §). Partiell skattefrihet gäller enbart de kostnader som direkt anknyter till flytten, som packning och uppackning av saker samt transport. Bestämmelsen tillämpas både i flyttar inom Finland samt flyttar från utlandet till Finland. Bestämmelsen påverkar inte flyttkostnadernas skatteavdragbarhet i arbetstagarens egen beskattning.

Såsom tidigare kan arbetsgivaren ersätta flyttkostnaderna helt skattefritt, om löntagaren flyttar under arbetsförhållandet på grund av arbetsgivarens förordnade och flytt av arbetsplats eller för att behålla sin arbetsplats, om flytten sker på initiativ och i intresse av arbetstagaren (CSN 10/2006) eller om arbetsgivaren flyttar utomlands på grund av sina arbetsuppgifter (ISkL 76 §).

Ytterligare information i Skatteförvaltningens anvisning Ersättningar för arbetsresekostnader i beskattningen

Tävlingspriser

Från början av 2020 har skatteplikten för tävlingspriser nedsatts. Andra tävlingspriser än de pris i konsttävlingar som avses i ISkL 84 § eller de pris i skolelevstävlingar som avses i ISkL 84 a § är inte skattepliktig inkomst, om priset inte är lön, arbetsersättning eller bruksavgift enligt lagen om förskottsuppbörd och det totala värdet på de mottagna tävlingspriserna under ett skatteår är sammanlagt högst 100 euro.

Ytterligare uppgifter i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av priser

Källskatteprocent för en nyckelperson

Källskattesatsen som tas ut av löntagare från utlandet som är allmänt skattskyldiga i Finland (nyckelpersoner) sänks från 35 procent till 32 procent. Den lägre källskattesatsen tillämpas på de löner som betalats ut 1.1.2020 eller senare.

Mera information i Skatteförvaltningens anvisning Källskatt som tas ut av nyckelpersoner fr.o.m. 2020

Aktiesparkonto

Aktiesparkontot har tagits i bruk från ingången av 2020. På aktiesparkontot kan man deponera penningmedel för högst 50 000 euro och de kan placeras enbart i aktier i noterade bolag. Den relativa avkastningen på ett aktiesparkonto beskattas först då medel lyfts från kontot.

Ytterligare uppgifter i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av aktiesparkonton

Pensionsförsäkringar med engångspremie

Från början av 2020 behandlas pensionsförsäkringar med engångspremie i beskattningen på samma sätt som övriga pensionsförsäkringar, då försäkringen har tecknats 1.1.2020 eller senare.                      

Ytterligare information i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av pensionsinkomst

Beskattningssammanslutningar

En beskattningssammanslutning bildas inte enbart utifrån det att två eller fler personer tillsammans äger en fastighet som inte är en gårdsbruksenhet eller en skogsfastighet. En beskattningssammanslutning bildas inte heller automatiskt på grund av att hyresinkomst fåtts av fastigheten.

Kapitaliseringsavtal och sparlivförsäkring

Då man lyfter tillgångar på basis av kapitaliserings- eller sparförsäkringsavtal, anses beskattningsbar kapitalinkomst vara den relativa andelen av avkastningen på kontomedlen. Förlusten av ett kapitaliseringsavtal och en sparlivförsäkring är i fortsättningen avdragbar i beskattningen.

Ytterligare information i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av kapitaliseringsavtal

Sidan har senast uppdaterats 10.3.2020