Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2020

Har getts
27.11.2019
Diarienummer
Dnr VH/5664/00.01.00/2019
Giltighet
1.1.2020 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 91 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen 520/2010, utfärdat följande förteckning över de inkomstskattesatser för kommuner, evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församlingar som fastställts för finansåret 2020.

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2020 (pdf)

Inkomstskattesatsen för Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland är 1,10.

Inkomstskattesatsen för Rikssvenska Olaus Petri församlingen i Finland är 1,00.

Den i 15 § 2 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) avsedda genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen är 20,00.

Helsingfors den 27 november 2019

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 29.11.2019