Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Hushållsarbetsgivares avgifter och förskottsinnehållning år 2016

Har getts
8.2.2016
Giltighet
- 11.1.2017

Hushåll, dvs. fysiska personer eller dödsbon kan anställa arbetstagare, t.ex. byggarbetare, barnpassare eller städare. Då ska hushållet i regel fullgöra samma skyldigheter som andra arbetsgivare. Denna anvisning informerar om dessa skyldigheter.

Palkka.fi är en avgiftsfri webbtjänst där hushåll kan sköta sina lagstadgade arbetsgivarskyldigheter. Där kan även löneuträkningar göras.

Fysiska personer kan erhålla hushållsavdrag för arbete som de låtit utföra.

Lättnader i hushållens förskottsinnehållning

Hushållet behöver inte verkställa någon förskottsinnehållning på lönen till en anställd arbetstagare om beloppet som betalas till samma arbetstagare inte överstiger 1 500 euro under kalenderåret. Arbetsgivares socialskyddsavgift behöver då inte betalas. Lättnaden gäller endast sådana löneutbetalningar av fysiska personer eller dödsbon som inte hänför sig till deras närings- eller förvärvsverksamhet. Om löneutbetalningen hänför sig till närings- eller förvärvsverksamhet ska förskottsinnehållning alltid verkställas.

Om det utbetalda beloppet per arbetstagare överstiger 1 500 euro under kalenderåret ska förskottsinnehållning verkställas på hela beloppet och arbetsgivares socialskyddsavgift betalas. Om lönen utbetalas i flera omgångar bestäms lättnadsgränsen enligt totallönen.

Exempel: Arbetstagarens lön är 600 euro i månaden och arbetsförhållandets längd tre månader. Då ska förskottsinnehållning verkställas redan vid första månadslönen och arbetsgivares socialskyddsavgift betalas.

När det sker flera löneutbetalningar till samma arbetstagare under ett kalenderår ska förskottsinnehållning verkställas från och med den utbetalning då man vet att gränsen 1 500 euro kommer att överskridas. På lön som betalats ut tidigare behöver ingen förskottsinnehållning verkställas. Arbetsgivares socialskyddsavgift ska dock betalas på hela årslönebeloppet.

Exempel: Ni kommer överens om att arbetshållandets längd är två månader och lönen 700 euro i månaden. Efter utbetalning av den första månadslönen förlängs arbetsförhållandet med en månad. Förskottsinnehållning ska då verkställas från och med den andra månadsutbetalningen. Arbetsgivares socialskyddsavgift ska betalas baserat på hela årslönen (2 100 euro).

Trots att hushållet inte behöver verkställa förskottsinnehållning eller betala arbetsgivares socialskyddsavgift när lönen är högst 1 500 euro ska arbetsgivaren sköta andra arbetsgivaravgifter och -skyldigheter som normalt.

Ersättning för arbetsrelaterade kostnader

Arbetsgivaren kan ersätta arbetstagarens kostnader för verktyg, material eller motsvarande kostnader för utförande av arbetet. Eventuella kostnadsersättningar beaktas inte när gränsen 1 500 euro beräknas och sådana ersättningar kan betalas utöver detta belopp.

Beskattning av arbetstagare

Även om förskottsinnehållning inte verkställs är den utbetalda lönen en skattepliktig inkomst för arbetstagaren, som ska kontrollera sinförhandsifyllda skattedeklaration och se till att det korrekta inkomstbeloppet anges i deklarationen.

Vi rekommenderar att arbetsgivaren verkställer förskottsinnehållning även när det inte finns någon skyldighet att göra detta. I en sådan situation innebär verkställandet av förskottsinnehållning inte att arbetsgivaren måste betala arbetsgivares socialskyddsavgift. Om arbetsgivaren inte verkställer förskottsinnehållning kan arbetstagaren begära att skattebyrån fastställer förskottsskatten eller betala skatt på eget initiativ som förskottskomplettering för att undvika kvarskatt.

Arbetsgivares och arbetstagares avgifter

Arbetsgivares socialskyddsavgift

Hushållsarbetsgivares socialskyddsavgift år 2016 är 2,12 % på lönen.

Arbetsgivares socialskyddsavgift behöver inte betalas på lön som betalas ut till en person som är under 16 år eller över 68 år. Avgiften ska betalas på lön som utbetalas efter den kalendermånad då arbetstagaren fyller 16 år. Avgiften behöver inte betalas på lön som utbetalas efter den kalendermånad då arbetstagaren fyller 68 år.

Lagstadgat arbetspensionsskydd

Hushållet ska teckna en pensionsförsäkring för en anställd arbetstagare i åldern 18–67 år om lönen överstiger 57,51 euro i månaden. Arbetstagaren försäkras enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL). Pensionsförsäkringen kan tecknas hos vilket som helst av pensionsförsäkringsbolagen.

Försäkringsskyldigheten börjar kalendermånaden efter månaden då arbetstagaren fyller 18 år och upphör vid utgången av kalendermånaden då arbetstagaren fyller 68 år. Pensionsförsäkring ska tecknas för en arbetstagare som är under 68 år även om personen redan får pension.

Hushållet kan betala avgifterna i en enda betalning eller ingå betalningsavtal med det valda pensionsförsäkringsbolaget. ArPL-avgiften är 24,6 % av arbetstagarens lön (avtalsarbetsgivare). För tillfälliga arbetsgivare är avgiften 25,1 %.

 • Vad menar avtalsarbetsgivare och tillfällig arbetsgivare? (www.tyoelakelakipalvelu.fi)

Beloppet som hushållet betalar till pensionsförsäkringsbolaget inkluderar arbetstagarens betalningsandel, som arbetsgivaren debiterar. För arbetstagare i åldern 18–52 år är andelen 5,7 % på lönen och för arbetstagare i åldern 53–67 år 7,2 % på lönen. Beloppet beräknas på bruttolönen, men arbetsgivaren debiterar det på lönen som återstår efter förskottsinnehållningen.

Skatteförvaltningen drar av den uttagna ArPL-avgiften från arbetstagarens skattepliktiga inkomst. För detta ändamål ska arbetsgivaren anmäla den debiterade avgiften i en årsanmälan till Skatteförvaltningen (se nedan Hushållens anmälningsskyldighet).

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Arbetsgivaren är skyldig att försäkra arbetstagaren enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar om de utbetalda lönerna under ett kalenderår sammanlagt överskrider 1 200 euro. Skyldigheten att teckna försäkring åt sin anställd var tidigare bunden till antalet arbetsdagar men sedan ingången av 2016 har antalet arbetsdagar inte längre inverkat på skyldigheten att teckna försäkring.

Olycksfallsförsäkringspremiens storlek beror på lönebeloppet, arbetets farlighet och försäkringsformen. Försäkringen ska tecknas i något olycksfallförsäkringsbolag, som också ger dig anvisningar för betalning.

Arbetslöshetsförsäkring

Hushåll som under kalenderåret sammanlagt betalar över 1 200 euro i lön är skyldiga att betala abetslöshetsförsäkringspremie. Arbetslöshetsförsäkringspremien betalas inte på lön som betalas ut till en person som är under 17 år eller över 65 år.

Arbetslöshetsförsäkringspremien består av en arbetsgivar- och en arbetstagardel. Hushållsarbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie är 1,0 % på lönen. Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie är 1,15 % på lönen.

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie debiteras av arbetsgivaren. Beloppet beräknas på bruttolönen, men debiteras på den lön som återstår efter förskottsinnehållningen. Om arbetsgivaren inte behöver betala arbetslöshetsförsäkringspremien (se ovan) behöver inte heller arbetstagarens premie debiteras.

Den debiterade arbetslöshetsförsäkringspremien får dras av från arbetstagarens skattepliktiga inkomst vid beskattningen. Därför ska arbetsgivaren anmäla arbetslöshetsförsäkringspremien i sin årsanmälan.

Hushållet betalar sin del och den debiterade arbetstagardelen till Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Grupplivförsäkring

Beroende på vilket arbete som ska utföras kan arbetsgivaren vara skyldig att teckna arbetsgivares grupplivförsäkring för arbetstagaren. Premien är i genomsnitt ca 0,07 % på lönen. Premien betalas till olycksfallsförsäkringsbolaget vid betalning av olycksfallsförsäkringspremien.

Försäkrades sjukförsäkringspremie

Den försäkrades sjukförsäkringspremie består av en dagpenningspremie och en sjukvårdspremie. År 2016 är dagpenningspremien 0,82 % på lönen och sjukvårdspremien 1,30 % på lönen. Båda premierna ingår i förskottsinnehållningsprocenten på arbetstagarens skattekort. Därmed debiteras premierna inte separat av arbetsgivaren. Dagpenningspremiens storlek ska dock anges på verifikatet som lämnas till arbetstagaren.

Dagpenningspremien debiteras inte på lön som betalas ut till en person som är under 16 år eller över 68 år. Premien debiteras på lön som betalas ut från och med kalendermånaden efter månaden då arbetstagaren fyller 16 år. Premien debiteras inte från och med kalendermånaden efter månaden då arbetstagaren fyller 68 år.

Betalningar och anmälningar

Betalning av förskottsinnehållning och arbetsgivares socialskyddsavgift i skattekontoförfarandet

Förskottsinnehållningar på lönen och arbetsgivares socialskyddsavgift ska betalas in på Skatteförvaltningens konto senast den 12:e i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Om denna dag inte är en bankdag flyttas förfallodagen till följande bankdag.

Förskottsinnehållningar och arbetsgivares socialskyddsavgift ska betalas in på något av Skatteförvaltningens följande konton:

Bank IBAN BIC
Nordea FI64 1660 3000 1176 25 NDEAFIHH
Danske Bank FI56 8919 9710 0007 24 DABAFIHH
Pohjola Bank FI35 5000 0120 2535 04 OKOYFIHH

Skatteförvaltningen anges som betalningsmottagare.

Betalaren ska använda det individuella referensnummer som Skatteförvaltningen angett (skattekontots referensnummer). Samma referensnummer används vid varje betalning. Man kan få det individuella referensnumret i webbtjänsten Skattekonto eller genom att ringa Skattekontorådgivningen, tfn 029 497 057 (lna/msa). När Palkka.fi används visas referensen i den betalning som tjänsten skapar.

 • Öppna webbtjänsten Skattekonto (skatt.fi/skattekonto)
 • Öppna Palkka.fi (www.palkka.fi)

Periodskattedeklaration

Uppgifter om löner, förskottsinnehållningar och arbetsgivares socialskyddsavgift ska lämnas också i en periodskattedeklaration. Deklarationen ska alltid lämnas om förskottsinnehållning har verkställts på en lön eller om arbetsgivares socialskyddsavgift har betalats. Om hushållet under ett kalenderår har betalat ut högst 1 500 euro i lön till arbetstagaren och förskottsinnehållning därför inte har verkställts behöver periodskattedeklarationen inte lämnas in.

Periodskattedeklarationen lämnas in via webbtjänsten Skattekonto eller Palkka.fi. Den kan även lämnas på papper.

Periodskattedeklarationen ska ha inkommit till Skatteförvaltningen senast den 12 i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Samma tidsfrist gäller för inbetalningarna. Om deklarationen lämnas in på en pappersblankett ska den vara framme senast den 7 i den månad som följer efter löneutbetalningsmånaden. Om den sista deklarationsdagen inte infaller på en vardag ska deklarationen lämnas senast följande vardag.

I allmänhet lämnar hushållet en periodskattedeklaration endast för de månader då lön utbetalats. Om hushållet betalar ut lön till fler än en heltidsanställd eller fem deltidsanställda arbetstagare under kalenderåret ska en deklaration lämnas för varje månad under året.

Läs mera om betalningen och periodskattedeklarationen (skatt.fi/skattekontoinfo).

Årsanmälan

Hushållet ska lämna en årsanmälan om utbetald lön under kalenderåret. Om anställningsförhållandet upphör mitt under kalenderåret rekommenderar vi att anmälan lämnas in genast efter att anställningsförhållandet upphört. Årsanmälan ska lämnas senast före utgången av januari året efter löneutbetalningsåret.

Årsanmälan ska lämnas in även om ingen förskottsinnehållning har verkställts. Hushållet behöver dock inte lämna in någon årsanmälan om lönen som betalats ut till arbetstagaren inte överstiger 200 euro under kalenderåret.

Årsanmälan kan lämnas in elektroniskt eller på pappersblanketten 7801 (Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan).

 • Elektroniska årsanmälningar kan lämnas i tjänsterna Palkka.fi (www.palkka.fi) eller Suomi.fi (www.suomi.fi > Förstasidan > E-tjänster > Specifikation för arbetsgivarens årsanmälan).
 • Pappersblanketten kan skrivas ut på skatt.fi, under Årsanmälningsblanketter och anvisningar. Blanketten kan även fås från skattebyrån. Pappersblanketten ska skickas till adressen: Optisk läsning av årsanmälningar, PB 300, 00052 SKATT.

Övriga arbetsgivarskyldigheter

Löneverifikat till arbetstagaren

En hushållsarbetsgivare ska lämna ett löneverifikat över utbetald lön till arbetstagaren. Verifikatet kan formuleras fritt, men åtminstone följande uppgifter ska framgå av det:

 • arbetsgivarens namn, personbeteckning, adress och telefonnummer
 • arbetstagarens namn, personbeteckning och adress
 • lönen och beloppet av eventuella förskottsinnehållningar
 • tidpunkten för löneutbetalning
 • beloppen av arbetstagarens pensionspremie och arbetslöshetsförsäkringspremie som arbetstagaren debiterats
 • beloppet av dagpenningspremien.

Verifikatet ska lämnas till arbetstagaren även om ingen förskottsinnehållning har verkställts eller om den endast verkställts på en del av lönen.

Arbetsgivarens skyldighet att föra anteckningar och förvara verifikat

Hushållet ska föra anteckningar om utbetalda löner som anger betalningsmottagarens namn och personbeteckning, löneutbetalningsdagen, lönebeloppet och värdet av naturaförmåner samt utbetalda kostnadsersättningar och utbetalningstiden. Anteckningarna, fakturorna och kvittona ska förvaras i 6 år efter utgången av det år då lönerna utbetalades.

Palkka.fi

Palkka.fi är en avgiftsfri webbtjänst för hushåll som betalar löner. Webbtjänsten beräknar lönen och lönebikostnaderna (t.ex. arbetsgivares socialskyddsavgift och arbetsgivarens andel av den obligatoriska arbetspensionsavgiften).

Dessutom skapar Palkka.fi betalningsuppgifterna och arkiverar dem samt lämnar in anmälningarna och deklarationerna för dig. På Palkka.fi går det också lätt att ansöka om hushållsavdrag.

Där kan du även ta hand om alla de arbetsgivarskyldigheter som nämns i denna anvisning, dock inte olycksfalls- och grupplivförsäkringar. Inloggning i webbtjänsten sker med nätbankkoder eller med ett chipförsett identitetskort.

Var finns mera information?

Ytterligare information om Skatteförvaltningens elektroniska tjänster finns på adressen skatt.fi/etjänster.

Ytterligare information om beskattning kan fås på skatt.fi, Skatteförvaltningens riksomfattande servicenummer och skattebyråerna.

Pensionsskyddscentralen och pensionsförsäkringsbolagen ger närmare information om arbetspensionspremier. Information om olycksfallsförsäkring, arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie samt grupplivförsäkring ges av skadeförsäkringsbolag som sköter olycksfallsförsäkringsärenden. Ytterligare information om arbetslöshetsförsäkringspremien ges av Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2017