Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Momsbeskattningen av tjänster vid utrikeshandel fr.o.m. 1.1.2010

Har getts
1.1.2010
Giltighet
Tills vidare

Anvisningen har uppdaterats på grund av att terminologin kring beskattningen har ändrats 1.1.2017 till följd av ikraftträdandet av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och den nya lagen om skatteuppbörd samt upphävandet av skattekontolagen.

1 Allmänt

Bestämmelserna om försäljningsland i fråga om tjänster definierar vilken stat som har rätt att beskatta försäljningen. 64 – 69 l § i mervärdesskattelagen innehåller bestämmelserna om när försäljningen av en tjänst anses ske i Finland. När försäljningen sker i Finland, ska man betala den finska momsen för försäljningen. Momsen betalas av säljaren om inte den omvända skattskyldigheten tillämpas på försäljningen. I 71 § i mervärdesskattelagen räknas upp de tjänster i samband med internationell handel som kan säljas momsfritt. I lagens 72 d § nämns de tjänsteförsäljningar som är momsfria på grund av köparens status. 

På den tjänsteförsäljning som sker till näringsidkare och på den tjänsteförsäljning som sker till andra än näringsidkare (konsumenter) tillämpas olika allmänna bestämmelser om försäljningsland. Försäljningen till näringsidkare beskattas i det land där köparen är etablerad och försäljningen till konsumenter i det land där säljaren är etablerad.

Vid tjänsteförsäljningen till näringsidkare tillämpas på följande tjänster en bestämmelse om försäljningsland som avviker från den allmänna bestämmelsen:

 • tjänster som avser fastigheter, även fastighetsförmedling,
 • persontransporttjänster,
 • korttidsuthyrning av transportmedel,
 • kultur-, underhållnings- och andra motsvarande tjänster
 • restaurang- och cateringtjänster och
 • resebyråtjänster.

Vid tjänsteförsäljningen till konsumenter tillämpas på följande tjänster en bestämmelse om försäljningsland som avviker från den allmänna bestämmelsen:

 • tjänster som avser fastigheter, även fastighetsförmedling,
 • persontransporttjänster,
 • varutransporttjänster,
 • tjänster i samband med varutransport,
 • tjänster som avser lös egendom,
 • korttidsuthyrning av transportmedel,
 • långtidsuthyrning av transportmedel,
 • kultur-, underhållnings- och andra motsvarande tjänster,
 • restaurang- och cateringtjänster,
 • förmedlingstjänster,
 • försäljning av immateriella tjänster, radio- och televisionssändningar, elektroniska tjänster och teletjänster till utanför EU och
 • försäljning av radio- och televisionssändningar, elektroniska tjänster och teletjänster till utanför EU och från utanför EU till Finland.

Eftersom köparens status påverkar fastställandet av tjänstens försäljningsland, måste säljaren omsorgsfullt kontrollera om köparen är en konsument eller en näringsidkare eller en sådan juridisk person på vilken de bestämmelser om försäljningsland som gäller näringsidkare ska tillämpas. 

2 Begreppet tjänst

Enligt mervärdesskattelagen avses med varor materiella föremål samt elektricitet, gas, värme, kyla och andra med dem jämförbara energinyttigheter. Med tjänst avses allt annat som kan säljas i form av rörelse. Tjänster är exempelvis byggnadsarbete, uthyrning av varor, patent, rätt till grustäkt, skyldighet att avhålla sig från en viss åtgärd eller att tåla ett visst tillstånd samt förmedling av varor i någon annans namn eller för någon annans räkning.

Varor och tjänster kan i vanliga fall klart avskiljas från varandra. Tillverkning, planering och montering av lösa föremål utgör försäljning av tjänst om köparen tillställer säljaren materialet. Om endast en del av materialet kommer från köparen, ska man skilt för varje fall avgöra om det är fråga försäljning av vara eller av tjänst. Reparationsarbete utgör tjänsteförsäljning. Om reparationsarbetet är som omfattande att reparationskostnaderna överstiger varans tidigare värde eller om varan moderniseras, är det oftast fråga om varuförsäljning. Packningsarbete utgör tjänsteförsäljning om den som utför packningsarbetet även tillverkar de förpackningar som behövs i transporten. Uthyrning av varor utgör tjänsteförsäljning. Om hyresföremålet enligt avtal övergår i hyrestagarens ägo efter hyresperiodens utgång eller om hyrestagaren har skyldigheten att lösa in föremålet, är det dock fråga om varuförsäljning. 

Om tjänsten har drag av flera olika tjänster vars försäljningsland bestäms på olika sätt, ska frågan om försäljningslandet avgöras enligt tjänstens huvudsakliga natur. Försäljningslandet för ett sådant invecklat komplex av tjänster där det inte föreligger någon klar huvudprestation bestäms enligt den allmänna bestämmelsen. I oklara fall kan den momsskyldige be Skatteförvaltningen ge skriftlig handledning eller ett förhandsavgörande.

3 Näringsidkare

Alla rörelseidkare och yrkesutövare är näringsidkare oavsett om deras verksamhet är momspliktig eller inte. Då bestämmelserna om försäljningsland för tjänster tillämpas anses staten och kommunerna vara näringsidkare. Även sådana juridiska personer som inte är näringsidkare (t.ex. allmännyttiga samfund som endast har allmännyttigt verksamhet) anses i allmänhet vara näringsidkare då bestämmelserna om försäljningsland för tjänster tillämpas. De bestämmelser om försäljningsland som gäller näringsidkare tillämpas på sådana juridiska personer som införts i registret över momsskyldiga på grund av eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav eller av serveringstjänster eller på grund av att gränsen för gemenskapsinterna förvärv har överskridits. På juridiska personer som registrerats som momsskyldiga på grund av omvänd skattskyldighet till följd av inköp från en utländsk näringsidkare tillämpas de bestämmelser om försäljningsland som gäller konsumenter.

Om näringsidkaren utöver försäljningen av varor och tjänster bedriver även annan verksamhet, betraktas han som näringsidkare i fråga om alla de tjänster som överlåtits till honom. Exempelvis ett allmännyttigt samfund som bedriver näringsverksamhet betraktas som näringsidkare också när tjänster överlåts till det för annan verksamhet än näringsverksamheten.

Den allmänna bestämmelse om försäljning som sker till näringsidkare tillämpas endast på sådana näringsidkare som fungerar i denna egenskap. Näringsidkaren fungerar inte i denna egenskap om tjänsten är avsedd för näringsidkarens eller hans personals privata konsumtion. Om tjänsten utnyttjas delvis privat och delvis i annan användning, tillämpas den allmänna bestämmelse om försäljning som gäller näringsidkare på försäljningen av tjänsten. Näringsidkaren fungerar i denna egenskap om tjänsterna är avsedda för t.ex. representationsbruk eller för det allmännyttiga samfundets allmännyttiga verksamhet.

Det kan i allmänhet anses utgöra tillräckligt bevis på att en köpare som är etablerad inom EU är en näringsidkare att han uppvisar sitt giltiga momsnummer. Om köparen är etablerad utanför EU, ska säljaren på annat sätt försäkra sig om att köparen är en näringsidkare. Om säljaren på grund av tjänstens natur eller av någon annan anledning har skäl att misstänka att köparen inte är en näringsidkare, ska säljaren skaffa en bekräftelse av köparen att denne är en näringsidkare. Då man tillämpar den allmänna bestämmelsen om försäljningsland ska säljaren handla på motsvarande sätt om han har skäl att misstänka att köparen inte fungerar i egenskap av näringsidkare.

Om en icke-momsskyldig näringsidkare från ett annat EU-land köper en tjänst som enligt den allmänna bestämmelse som gäller näringsidkare ska beskattas i Finland, ska han registrera sig som momsskyldig för inköpet. Momsnummer behandlas mera sidan Momsnumret och dess användning.

4 Fast driftställe

Fast driftställe vid försäljning och inköp av tjänster

Villkoren för fast driftställe är olika om man säljer varor eller om man säljer tjänster. En tjänst anses ha sålts från ett fast driftställe om de tekniska resurserna och personalen där är tillräckliga att producera tjänsten. En tjänst har överlåtits till ett fast driftställe om de tekniska resurserna och personalen där är tillräckliga att ta emot tjänsten.

Begreppet fast driftställe

Ett fast driftställe är ett stadigvarande affärsställe från vilket rörelsen helt eller delvis bedrivs. I byggnads- och installationsverksamheten betraktas ett entreprenadobjekt eller flera successiva entreprenadobjekt som varar över 9 månader som fast driftställe.

Med ett affärsställe avses t.ex. en inrättning, en lokal eller anordningar som används i företagets rörelse. Det kan vara fråga om ett affärsställe också när företaget endast innehar en viss lokalitet stadigvarande. Affärsstället kan också finnas inom ett annat företags affärslokaliteter.

Affärsstället ska vara stadigvarande, dvs. det ska geografiskt vara beläget på ett visst ställe. Den inrättning, anordning eller motsvarande som utgör affärsstället behöver dock inte vara fast förankrat i marken. Ett företag anses ha ett fast driftställe t.ex. då det säljer transporttjänster i Finland och följer en viss tidtabell och en viss rutt.

För att ett stadigvarande affärsställe ska utgöra ett fast driftställe måste företaget helt eller delvis bedriva sin rörelse därifrån. Företaget måste i den stat där det fasta driftstället är beläget ha personal eller andra personer som det bestämmer över för att sköta verksamheten vid det stadigvarande affärsstället. Den verksamhet som bedrivs från det fasta driftstället behöver inte vara oavbruten, så länge den är regelbunden.
Det faktum att en fastighet eller lösöre hyrs ut eller att nyttjanderätten till immateriella rättigheter överlåts utgör ännu inte som sådant något fast driftställe.

Fasta driftställen är exempelvis:

 • det ställe där rörelsens ledning finns, filialer, kontor, industrianläggningar, verkstäder, butiker och köp- eller säljställen,
 • gruvor, dagbrott, torvtäkter och andra motsvarande platser för tillvaratagande av naturtillgångar.

5 Omvänd skattskyldighet

Med omvänd skattskyldighet avses att det i stället för säljaren är köparen som är momsskyldig för försäljningen. I Finland tillämpas den omvända skattskyldigheten i stor utsträckning. Enligt huvudregeln är köparen momsskyldig för försäljning som en utlänning idkar här, om säljaren av tjänsten eller varan är en utlänning som inte har något fast driftställe i Finland och om utlänningen inte ansökt om att bli momsskyldig här.

En utlänning är en sådan näringsidkare som har sin hemort utomlands. En näringsidkares hemort utgörs av sätet för hans ekonomiska verksamhet eller, i avsaknad av ett sådant säte, om det inte finns en sådan, platsen där han är bosatt eller vistas fortlöpande.

Sätet för näringsidkarens ekonomiska verksamhet är den ort där de väsentliga besluten om den allmänna ledningen av företaget fattas och där företaget har sin centrala förvaltning. Vid avgörandet av var sätet för den ekonomiska verksamheten finns beaktas i första hand orten för företagets stadgeenliga säte, orten för den centrala förvaltningen, den ort på vilken bolagsledningen sammanträder och den ort där bolagets allmänna verksamhetslinjer beslutas. Vid avgörandet kan man beakta även bosättningsorten för företagsledarna, orten där bolagsstämman hålls, orten där administrativa handlingar och bokföringshandlingar förvaras och orten där merparten av företagets finansiella transaktioner, framför allt bankförbindelser, sköts.

Om en näringsidkare saknar säte för den ekonomiska verksamheten, ska det ställe där näringsidkaren är bosatt eller vistas fortlöpande anses vara hemort.

Den omvända skattskyldigheten tillämpas i alla EU-stater på en sådan situation där en momsskyldig till en näringsidkare eller till en juridisk person som likställs med en näringsidkare säljer en tjänst som enligt den allmänna bestämmelsen ska beskattas i en annan medlemsstat.

Om en finsk näringsidkare eller juridisk person är skyldig att betala moms på grund av den omvända skattskyldigheten och om han inte är momsregistrerad, måste han registrera sig som momsskyldig för inköpet. En juridisk person som inte är en näringsidkare behöver dock inte registrera sig som momsskyldig om han av en utländsk näringsidkare köper en sådan tjänst som enligt den allmänna bestämmelse om försäljningsland som gäller försäljningar mellan näringsidkare ska beskattas i Finland. En juridisk person som inte är en näringsidkare betraktas som konsument då han köper en sådan tjänst.

Då ett finskt företag köper en tjänst vars beskattningsland enligt den allmänna bestämmelse som gäller försäljningar mellan näringsidkare är Finland, betalar köparen momsen på grund av den omvända skattskyldigheten till Finland. Den omvända skattskyldigheten tillämpas inte om den utländska säljaren har ansökt om att bli momsskyldig i Finland.

Den omvända skattskyldigheten tillämpas i de ovannämnda fallen också när utlänningen har fast driftställe i Finland men om det fasta driftstället i Finland inte deltar i den aktuella försäljningen. Det fasta driftstället anses inte delta i försäljningen om det fasta driftställets tekniska resurser och personal inte används vid utförandet av tjänsten. Som deltagandet i utförandet av tjänsten betraktas inte att det fasta driftstället sköter fakturering, bokföring, inkassering av skulder o.a. administrativa uppgifter. Om fakturan för försäljningen av tjänsten innehåller det finska fasta driftställets FO-nummer, har det fasta driftstället deltagit i utförandet av tjänsten.

Den omvända skattskyldigheten tillämpas inte om säljaren har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Finland även om driftstället i Finland inte deltar i utförandet av tjänsten.

Då ett finskt företag säljer en tjänst vars beskattningsland enligt den allmänna bestämmelse som gäller försäljningar mellan näringsidkare är ett annat EU-land, ska köparen betala momsen på säljarens vägnar. Säljaren måste lämna in en sammandragsdeklaration om sådan försäljning.

Om försäljningslandet för tjänsten enligt någon annan bestämmelse än den allmänna bestämmelsen är ett annat EU-land, ska säljaren ta reda på om han ska momsregistrera sig i det aktuella landet.

Undantag från tillämpning av den omvända skattskyldigheten

Den omvända skattskyldigheten tillämpas inte om den som köper en tjänst är

 • en privatperson eller
 • en utlänning som inte har fast driftställe i Finland och som inte är införd i registret över momsskyldiga.

Den omvända skattskyldigheten tillämpas inte på följande försäljningar:

 • persontransporttjänster,
 • rätt till inträde till kurser, vetenskaps-, kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang, mässor och utställningar och andra liknande evenemang samt tjänster med direkt anknytning till inträdet och
 • distansförsäljning enligt lagens 63 a §.

En utlänning ska registrera sig som momsskyldig för försäljningar som genomförs i Finland om inte den omvända skattskyldigheten tillämpas på försäljningen.

Undvikande av dubbelbeskattning

Den omvända skattskyldigheten är förknippad med två bestämmelser som syftar till att undvika dubbelbeskattning. Om det till försäljningen av en tjänst ansluter sig överlåtelse av en vara från utanför gemenskapen till Finland, måste en köpare på vilken man tillämpar den omvända skattskyldigheten betala moms också på varuimporten. Om det är fråga om uthyrning av lösa föremål, får köparen dra av den moms som betalats på importen av den vara som han hyr. Dubbelbeskattningen i samband med andra immateriella tjänster än uthyrningstjänster har undanröjts så att köparen inte behöver betala moms för tjänsten till den del han har betalat moms på importen av den vara som ansluter sig till tjänsten.

6 Bestämmelser om försäljningsland

6.1 Allmänna bestämmelser

Försäljning till näringsidkare

En tjänst som överlåtits till en näringsidkare anses ha sålts i Finland om den överlåts till köparens fasta driftställe här i landet. Om en sådan tjänst inte överlåts till ett fast driftställe, anses den ha sålts i Finland om köparen har sin hemort här. Bestämmelsen om försäljningsland tillämpas även på försäljning till staten och kommunerna.

Den allmänna bestämmelsen om försäljningsland tillämpas endast på en sådan näringsidkare som fungerar i denna egenskap. Näringsidkaren fungerar inte i denna egenskap om de överlåtna tjänsterna är avsedda för näringsidkarens eller hans personals privata konsumtion. Om tjänsten utnyttjas delvis privat och delvis i annan användning, fungerar näringsidkaren i denna egenskap. Den allmänna bestämmelsen tillämpas också när t.ex. ett allmännyttigt samfund som är infört i registret över momsskyldiga anskaffar en tjänst för sin allmännyttiga verksamhet.

Sådana tjänster som sålts till en näringsidkare i en annan medlemsstat och på vars försäljning man tillämpar den allmänna bestämmelsen och på vilka köparen enligt den omvända skattskyldigheten är skyldig att betala momsen ska deklareras med sammandragsdeklarationen. Om försäljningen är momsfri enligt lagstiftningen i köparens hemstat, behöver försäljningen inte deklareras med sammandragsdeklarationen.

Försäljning till konsumenter

En tjänst som överlåtits till en konsument anses ha sålts i Finland om den överlåts från ett fast driftställe i Finland. Om en sådan tjänst inte överlåts från ett fast driftställe i Finland eller utomlands, anses tjänsten ha sålts i Finland om säljaren har sin hemort här.

6.2 Tjänster som avser fastighet

En tjänst som avser fastighet anses ha sålts i Finland om fastigheten är belägen här. Bestämmelsen gäller försäljningen till både näringsidkare och konsumenter. Bestämmelsen kan tillämpas på tjänster som kan anses direkt avse en viss fastighet. Med fastigheter avses jordområden, byggnader, bestående konstruktioner och delar av dem.

Tjänster som avser fastighet är t.ex. följande tjänster som avser en viss fastighet:

 • bygg-, reparations- och planeringstjänster,
 • underhålls-, renhållnings-, disponent- och andra tjänster som avser fastighetsinnehav,
 • övervaknings- och bevakningstjänster,
 • fastighetsförmedling, värdering och andra experttjänster som avser fastighet,
 • beviljande av nyttjanderätt till fastighet, t.ex. överlåtelse av reklam- och annonsplats,
 • överlåtelse av rätten att använda förvaringsfack
 • fastighetsuthyrning och
 •  inkvarteringstjänster.

Tjänster som endast indirekt betjänar fastigheter utgör däremot inte tjänster som avser fastighet. Sådana tjänster är t.ex. ekonomiförvaltningstjänster, bokföringstjänster och konsulttjänster som anknyter sig till fastighetsrörelseverksamheten och vars syfte är att räkna ut och analysera resultatet av företagets rörelse. Lagring av lös egendom på fastigheten, skötseln av sådan egendom som omfattar en fastighet, en tjänst som omfattar sökning av lagfart eller inteckning för en fastighet eller förmedling av tjänster som avser fastighet utgör inte heller sådana tjänster som avser fastighet. Som undantag betraktas dock förmedling av fastighetsuthyrning och förmedling av fastighetsförsäljning, vilka utgör tjänster som avser fastighet.

Försäljningslandet för förmedling av aktier och andelar i fastighets- och bostadsaktiebolag samt i fastighets – och bostadsandelslag bestäms enligt det land där fastigheten är belägen.

En byggtjänst anses ha sålts i det land där byggandet utförs. Bestämmelsen tillämpas även i en situation där ett finskt företag utför en byggtjänst i en annan medlemsstat och säljer samtidigt byggnadsmaterialet. Försäljning av byggnadsmaterial utgör en i MomsL 18 a § avsedd överföring av en vara som i Finland deklareras i sammandragsdeklarationen som gemenskapsintern försäljning och i den andra medlemsstaten som gemenskapsinternt förvärv. Det finska företaget måste kanske registrera sig som momsskyldigt i den medlemsstat där byggnadsarbetet utförs.

6.3 Persontransporttjänster

En persontransporttjänst anses ha sålts i Finland om transporten utförs här. Bestämmelsen gäller försäljning till både näringsidkare och konsumenter. Transporten sker i Finland om den inleds och avslutas här

Transporter från Finland direkt till utlandet och från utlandet direkt till Finland samt transittransporter är momsfria. Det har ingen betydelse om transporten sker till eller utanför EU. Även kryssningar till internationella vattenområden är momsfria transporter till utlandet.

Som transport direkt till utlandet anses en av samma transportföretag såld transporttjänst från den sista i transportavtalet angivna finska avgångsorten till utlandet. Som transport som sker direkt från utlandet anses en av samma transportföretag såld transport från utlandet till den första i transportavtalet angivna destinationsorten i Finland.

Den som säljer en skattefri direkttransport till eller från utlandet behöver inte själv utföra transporten, utan han kan köpa transporttjänsten eller en del av den av andra företagare. Frågan om vilket försäljningsland gäller för varje av ett transportföretag såld transporttjänst avgörs på basis av respektive transportavtal.

Exempel: Personen X har köpt en transport från Tammerfors till Paris av transportföretaget A. X reser först från Tammerfors till Helsingfors där han byter transportmedel och reser under samma dag till Paris. Transportsäljaren A hade köpt resan från Tammerfors till Helsingfors av transportföretaget B och resan från Helsingfors till Paris av transportföretaget C. Den transport som sålts av transportföretaget A är momsfri om han sålt resan med samma färdbiljett i sitt eget namn. Den transport som sålts av transportföretaget B är en momspliktig transport i hemlandet och den transport som sålts av transportföretaget C betraktas som en momsfri direkttransport till utlandet.

Då det gäller persontransporter, anses den sista avgångsorten eller den första destinationsorten i regel vara den på färdbiljetten angivna avgångs- eller destinationsorten. Om resan emellertid temporärt avbryts av någon annan än av en teknisk orsak, anses som den sista avgångsorten och den första destinationsorten för en direkt transport den ort där transporten temporärt avbryts.

Tekniska orsaker är t.ex. fel i transportmedlet och andra orsaker som inte kan förutspås, t.ex. väderförhållanden. Om resan alltså avbryts på grund av en teknisk orsak, blir en momsfri transport inte momspliktig. En annan än en teknisk orsak är t.ex. övernattande. Om det dock är absolut nödvändigt att övernatta på grund av transporttidtabellerna, anses övernattandet inte avbryta direkttransporten.

6.4 Varutransporttjänster

På en tjänst som sålts till näringsidkare tillämpas den allmänna bestämmelsen om försäljningsland (punkterna 3 och 6.1).

En varutransporttjänst som sålts till konsument anses ha sålts i Finland om den utförs här. En gemenskapsintern transport anses ha sålts i Finland om transporten inleds här i landet. Med ge menskapsintern transport avses en transport av varor där avgångsorten och ankomstorten är belägna i två olika medlemsstater. Med avgångsort avses den ort där varutransporten inleds. Någon hänsyn tas inte till den sträcka som tillryggalagts till den plats där varorna befinner sig. Ankomstorten är den ort där varutransporten slutar.

Momsfria varutransporttjänster

Direkttransporter från Finland till utanför EU och från utanför EU till Finland är momsfria. Momsfria importtransporter beskattas i samband med varuimporten.

Som transport direkt till utlandet anses en av samma transportföretag såld transporttjänst från den sista i transportavtalet angivna finska avgångsorten till utlandet. Som transport som sker direkt från utlandet anses en av samma transportföretag såld transport från utlandet till den första i transportavtalet angivna destinationsorten i Finland.

Som den sista avgångsorten eller första destinationsorten betraktas i regel den avgångs- eller destinationsort som antecknats på fraktsedeln eller på något annat transportdokument. Denna huvudregel tillämpas dock inte om avgångs- eller destinationsorten i själva verket är någon annan än den som antecknats på fraktsedeln. T.ex. om transportföretaget har förbundit sig att transportera importvarorna först till ett temporärt lager i Finland och därefter till någon annan ort i Finland, anses den temporära lagringsorten vara den första destinationsorten.

Förutom de ovannämnda direkttransporterna är även interna transporter i Finland i direkt samband med direkttransporter från Finland till utanför EU momsfria. Momsfriheten för en sådan transport förutsätter att den som säljer transporttjänsten kan bevisa att det är fråga om en transport i direkt samband med en direkttransport. Som bevis kan användas t.ex. frakthandlingar.

Även försäljning av transporttjänster i anslutning till varor som omfattas av externt förpassningsförfarande eller importvaror i internt förpassningsförfarande är momsfri.
Momsfriheten tillämpas på försäljningen till både näringsidkare och konsumenter.

6.5 Tjänster i samband med varutransport

Tjänster i samband med varutransport är bl.a. lastning, godshantering och lossning.

På sådana tjänster i samband med varutransporter som sålts till näringsidkare tillämpas den allmänna bestämmelsen om försäljningsland (punkterna 3 och 6.1).

Sådana tjänster i samband med varutransporter som sålts till konsumenter anses ha sålts i Finland om tjänsterna utförs här i landet.

Momsfria tjänster i samband med varutransport

Försäljning av tjänster i direkt anknytning till lastnings-, lossnings- och andra sådana tjänster i samband med en vara som ska transporteras till en stat utanför EU är momsfri. Förutsättningarna för momsfriheten kan bevisas t.ex. med en exportanmälan eller med fraktdokument.

Försäljning av en tjänst i direkt anknytning till lastnings- lossnings- och andra sådana tjänster i samband med transport av varor som omfattas av externt förpassningsförfarande eller importvaror i internt förpassningsförfarande är momsfri.

Vid importen av varan inkluderas transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnaderna samt de övriga kostnaderna i anknytning till importen av varan i skattegrunden fram till den första destinationsorten enligt transportavtalet. Om det, när skyldigheten att betala moms uppstår, dvs. när varan förs in i landet, är känt att varan kommer att transporteras till en annan destinationsort inom EU, inkluderas de ovannämnda kostnaderna i skattegrunden fram till denna destinationsort. Om värdet av transporteller annan ovannämnd tjänst ingår i skattegrunden för importen, kan tjänsten säljas momsfritt.

Momsfriheten tillämpas på försäljningen till både näringsidkare och konsumenter.

6.6 Tjänster som avser lös egendom

På sådana tjänster som sålts till näringsidkare och som avser lös egendom tillämpas den allmänna bestämmelsen om försäljningsland (punkterna 3 och 6.1).

Sådana tjänster som sålts till konsumenter och som avser lös egendom anses ha sålts i Finland om tjänsterna utförs här i landet.

Tjänster som avser lös egendom är exempelvis:

 • värdering,
 • testning,
 • rengöring,
 • reparation,
 • installation,
 • rivning,
 • ändring och
 • tillverkning.

Bestämmelsen tillämpas inte på lagrings- och förvaringstjänster av föremål eller på transport och tjänster som anknyter till dem.
Om säljaren säljer varor inklusive installation, är det inte fråga om försäljning av en tjänst utan om försäljning av en vara inklusive installation. Om installationen utförs av en underentreprenör, utgör den däremot en tjänst.

Undantag från momsplikten för arbetsprestationer som hänför sig till lös egendom som överlåtits i Finland

I Finland utförda arbetsprestationer som hänför sig till lös egendom är momsfria om varan exporteras omedelbart efter arbetets utförande till utanför EU utan att varan används i Finland. Varan kan exporteras av försäljaren eller ett ombud. Om köparen är en utländsk näringsidkare, kan varan exporteras också av köparen. T.ex. om reparations- och servicearbete hänför sig till ett ryskt trafikföretags bil, är försäljningen momsfri om bilen exporteras omedelbart efter arbetets utförande utanför EU.

Den som säljer arbetsprestationen ska bevisa exporten i sin bokföring, t.ex. med hjälp av kopiorna av exporthandlingarna. Varor som importeras för en arbetsprestation kan placeras i tullningsförfarandet för den interna förädlingen och efter utförandet av arbetet kan varan exporteras utanför EU enligt förtullningsvillkoren. Den som säljer arbetsprestationen kan då bevisa momsfriheten av försäljningen med hjälp av tullhandlingarna. Distriktstullkammaren ger ytterligare information om förfarandet.

Försäljningen är momsfri när det gäller arbetsprestationer som har gjorts på ett friområde eller i ett tull- eller skatteupplag och som hänför sig till lös egendom, om arbetet gäller en handelsvara som ska föras ut ur landet eller en oförtullad eller i ett skatteupplag hållen handelsvara som har förts in i landet. Däremot ska man betala moms på arbetsprestationer som gäller anläggningstillgångar i ett företag som bedriver lager- eller annan verksamhet på ett sådant område.

Försäljning av arbetsprestationer som gäller en vara är med stöd av garanti- eller annan motsvarande förbindelse momsfri för en utländsk näringsidkare som gett en sådan förbindelse och som inte är momsskyldig i Finland. En finsk återförsäljare för ett utländskt företag behöver således inte betala moms på de garantigottgörelser som återförsäljaren uppbär hos det utländska företaget därför att den har varit tvungen att reparera defekta varor eller låta dem repareras. Momsfriheten gäller försäljningen till näringsidkare i både EU-medlemsstater och de s.k. tredje länderna.

6.7 Uthyrning av transportmedel

Då man tillämpar bestämmelsen om försäljningsland avses med transportmedel fordon och andra sådana redskap och anordningar som konstruerats och används för transport av personer eller varor och som fordon kan dra eller skjuta framför sig. Containrar är inte transportmedel.

Beskattningsplatsen för uthyrningen av transportmedel avgörs av om det är fråga om kort- eller långtidsuthyrning. Med korttidsuthyrning avses att transportmedlet får innehas eller användas under en sammanhängande period om högst 30 dagar och, när det gäller fartyg, högst 90 dagar. Sådan uthyrning som överskrider dessa gränser utgör långtidsuthyrning.

Korttidsuthyrning av transportmedel ska anses ha sålts i Finland, om transportmedlet överlåts till köparens förfogande här. Bestämmelsen tillämpas på försäljningen till både näringsidkare och konsumenter.

Platsen för leverans av ett transportmedel utgörs av den plats där fordonet faktiskt överlåts till kunden. När det gäller att fastställa försäljningslandet, är det irrelevant exempelvis var hyresavtalet ingås eller bilnycklarna överlämnas.

På sådan långtidsuthyrning av transportmedel som överlåtits till näringsidkare tillämpas den allmänna bestämmelsen, tjänsten anses m.a.o. ha sålts i Finland om transportmedlet överlåts till en hyrestagare som är etablerad i Finland.

Bestämmelser som under tiden 1.1.2010 – 31.12.2012 tillämpas på sådan långtidsuthyrning av transportmedel som sålts till konsumenter

Försäljningslandet för en långtidsuthyrning av transportmedel som sålts till konsumenter bestäms enligt den allmänna bestämmelsen om försäljning till konsumenter. Tjänsten anses ha sålts i Finland om den överlåts från ett fast driftställe som säljaren har här i landet eller, när tjänsten inte överlåts från ett fast driftställe, om säljaren har sin hemort här.

Om långtidsuthyrningen enligt den allmänna bestämmelsen har sålts utanför EU men om den faktiskt konsumeras enbart i Finland, anses försäljningen ske här i Finland. Om långtidsuthyrningen enligt den allmänna bestämmelsen har sålts i Finland men om den faktiskt konsumeras enbart utanför EU, anses försäljningen inte ske i Finland.

Bestämmelser som fr.o.m. 1.1.2013 tillämpas på sådan långtidsuthyrning av transportmedel som sålts till konsumenter

Långtidsuthyrning av annat transportmedel än fritidsbåt till konsumenter anses ha sålts i Finland om tjänsten överlåts till ett permanent driftställe som köparen har här i landet eller, när tjänsten inte överlåts till ett permanent driftställe, om köparen har sin hemort här.

Med permanent driftställe avses i fråga om juridiska personer på vilka man tillämpar de bestämmelser om försäljningsland som gäller konsumenter det ställe där verksamheten bedrivs och som motsvarar en näringsidkares fasta driftställe. Med en fysisk persons hemort avses den ort där han eller hon är bosatt eller vistas fortlöpande.

Långtidsuthyrning av ett fartyg avsett för fritidsbruk som överlåtits till konsument anses ha sålts i Finland om fartyget överlåts till köparens förfogande här och det överlåts från säljarens här belägna hemort eller fasta driftställe. Långtidsuthyrning av ett fartyg avsett för fritidsbruk som överlåts till konsument anses däremot inte ha sålts i Finland om tjänsten överlåts till köparens förfogande från säljarens hemort eller fasta driftställe i en annan medlemsstat och om även fartyget överlåts till köparens förfogande i den medlemsstaten.

Bestämmelserna, som träder i kraft vid ingången av 2013, tillämpas när skyldigheten att betala moms uppkommer efter lagens ikraftträdande.

6.8 Kultur-, underhållnings- och andra motsvarande tjänster

Bestämmelser som tillämpas under tiden 1.1 – 31.12.2010

Undervisning, vetenskapliga tjänster, kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang, mässor och utställningar och andra sådana tjänster samt tjänster i direkt anslutning till arrangerandet av dessa anses ha sålts i Finland om evenemangen äger rum här.

Bestämmelsen tillämpas på försäljningen till både näringsidkare och konsumenter.

Olika typer av utbildning är bl.a. kurser, utbildningsdagar, seminarier, symposier och kongresser. Också försäljningslandet för dans-, bil-, flyg- och skid- samt annan motsvarande utbildning bestäms enligt stället där tjänsten utförs.

Vetenskapliga tjänster är olika prov och forskningar. Produktutveckling är inte en vetenskaplig tjänst utan immateriell tjänst. Platsen för leverans av en vetenskaplig tjänst har ingen betydelse för fastställandet av försäljningslandet. Om forskningen har utförts i Finland, är försäljningen av tjänsten momspliktig här även om forskningsresultaten överläts till utlandet.

Som kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang betraktas bl.a. konserter, teater-, cirkus-, musikoch dansföreställningar, biografföreställningar samt idrottstävlingar. Momsen på deras inträdesavgifter betalas i Finland om evenemangen äger rum här.

Olika tjänster i anknytning till genomförandet av evenemanget eller av annan ovannämnd tjänst är t.ex. scendekorations-, belysnings-, ljudåtergivnings- och övervakningstjänster.

Prestationer som består av flera olika tjänster och som säljaren levererar i anslutning till bl.a. mässor och andra motsvarande utställningar till utställare såsom en enda helhet betraktas som en enda tjänst. Ett servicepaket kan innefatta t.ex. uthyrningen av utställningskonstruktioner och -möbler, byggnads-, dekorations- och rivningsarbeten, transporter samt planering. Ett sådant servicepaket anses ha sålts i det land där mässan eller utställningen arrangeras.

Bestämmelser fr.o.m. 1.1.2011

Beskattningen av tjänster som överlåts till näringsidkare kommer att ändras. Rätten till inträde till kurser, vetenskaps-, kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang, till mässor och utställningar och liknande arrangemang samt tjänster i omedelbar anknytning till tillträdet anses ha sålts i Finland om evenemangen äger rum här.

Med evenemang avses kortvariga verksamheter. Mer långvarig verksamhet som kräver aktivt deltagande utgör inte sådana evenemang som avses i bestämmelsen. Med tjänster i omedelbar anknytning till tillträdet avses exempelvis garderob och toaletter i samband med evenemanget.

På försäljning av andra kultur-, underhållnings- o.d. tjänster än av tillträden till kortvariga evenemang och på tjänster i anknytning till tillträdet tillämpas den allmänna bestämmelsen om försäljning till näringsidkare.

Sådana tjänster som överlåts till konsumenter och som gäller kurser, vetenskapliga tjänster, kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang, mässor, utställningar och andra liknande arrangemang och deras organisering anses ha sålts i Finland om verksamheten sker här.

Bestämmelserna, som träder i kraft vid ingången av 2011, tillämpas när skyldigheten att betala moms uppkommer efter lagens ikraftträdande.

6.9 Restaurang- och cateringtjänster

Restaurang- och cateringtjänster anses ha sålts i Finland om de utförs här. Bestämmelsen tillämpas på försäljningen till både näringsidkare och konsumenter.

Restaurang- och cateringtjänster som under en persontransport inom EU utförs ombord på fartyg, luftfartyg eller tåg anses ha sålts i Finland om transportens avgångsort är belägen i Finland. Servering ombord på fartyg eller luftfartyg i internationell trafik till dem som reser utomlands är dock momsfri.

Med restaurangtjänster avses servering i säljarens lokaler. Med cateringtjänster avses servering i de lokaler som köparen anvisar för ändamålet.

6.10 Resebyråtjänster

Resebyråtjänster som överlåts till både näringsidkare och konsumenter anses ha sålts i Finland om den överlåts från ett fast driftställe i Finland. Om en sådan tjänst inte överlåts från ett fast driftställe, anses tjänsten ha sålts i Finland om säljaren har sin hemort här.

6.11 Förmedlingstjänster

På förmedlingstjänster som säljs till näringsidkare tillämpas den allmänna bestämmelsen, dvs. att tjänsten anses ha sålts i Finland om den överlåts till den som är etablerad i Finland.

Förmedlingstjänster som sålts till konsumenter anses ha sålts i Finland om den förmedlade tjänsten eller varan har sålts här i landet.

På förmedling av försäljning och uthyrning av fastighet tillämpas den bestämmelse om försäljningsland som gäller tjänster som avser fastighet, tjänsten anses m.a.o. ha sålts i Finland om fastigheten är belägen här.

Förmedlingstjänster är i regel momspliktiga tjänster även om den vara eller den tjänst som förmedlas är momsfri. Förmedlingstjänster är momsfria bara om de särskilt förskrivits vara momsfria.

Momsfria förmedlingstjänster är:

 • förmedlingstjänster som gäller momsfri export av varor till utanför EU,
 • förmedlingstjänster som gäller momsfri försäljning av internationella tjänster,
 • förmedling av försäljning, uthyrning eller befraktning av momsfria fartyg samt förmedling av arbeten som hänför sig till momsfria fartyg,
 • kreditförmedling,
 • förmedling av värdepapper förutom sådana värdepapper som ensam eller tillsammans med andra värdepapper ger rätten till besittning av en viss lägenhet eller fastighet eller en del av fastighet,
 • lotteriförmedling som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten i lotteriskattelagen,
 • förmedling av guld till Finlands Bank samt
 • förmedling av försäljning av varor och tjänster till diplomatiska beskickningar i andra medlemsstater och till vissa internationella organisationer.

6.12 Immateriella tjänster

På immateriella tjänster som sålts till näringsidkare tillämpas den allmänna bestämmelsen, tjänsten anses m.a.o. ha sålts i Finland om den överlåts till en näringsidkare som är etablerad i Finland (punkterna 3 och 6.1).

Med undantag av tjänster som överlåtits till utanför EU tillämpas den allmänna bestämmelsen på immateriella tjänster som sålts till konsumenter. Om immateriella tjänster överlåts till köparens permanenta driftställe utanför EU eller, när tjänsten inte överlåts till ett permanent driftställe, om köparens hemort finns utanför EU, anses försäljningen av tjänsten inte ske i Finland.

Med permanent driftställe avses i fråga om sådana juridiska personer på vilka man tillämpar de bestämmelser om försäljningsland som gäller konsumenter det ställe där verksamheten bedrivs och som motsvarar en näringsidkares fasta driftställe. Med en fysisk persons hemort avses den ort där han eller hon är bosatt eller vistas fortlöpande.

Immateriella tjänster är:

 1. överlåtelse av upphovsrätt, patent, licens, varumärke och andra sådana rättigheter,
 2. reklam- och annonstjänster,
 3. konsult-, produktutvecklings-, planerings-, bokförings-, revisions-, skriv-, rit- och översättningstjänster, juridiska tjänster samt andra sådana tjänster,
 4. automatisk databehandling och planering av dataprogram och datasystem och programmering,
 5. överlåtelse av data,
 6. finansierings- och försäkringstransaktioner, med undantag för uthyrning av bankfack,
 7. uthyrning av arbetskraft,
 8. uthyrning av lös egendom, med undantag för transportmedel,
 9. skyldighet att helt eller delvis avhålla sig från utnyttjande av en rättighet som avses i 1 punkten eller från idkande av en viss affärsverksamhet samt
 10. tillhandahållande av tillträde till elnät eller naturgasnät, överföring av el och gas i sådana nät och andra tjänster som direkt hänför sig till dessa funktioner.

6.13 Radio- och televisionssändningar, elektroniska tjänster och teletjänster

På tjänster som sålts till näringsidkare tillämpas den allmänna bestämmelsen, tjänsten anses m.a.o. ha sålts i Finland om den överlåts till en näringsidkare som är etablerad i Finland (punkterna 3 och 6.1).

På tjänster som sålts till konsumenter, med undantag av tjänster som överlåtits till utanför EU, tilllämpas den allmänna bestämmelsen. Om tjänster överlåts till köparens permanenta driftställe utanför EU eller, när tjänsten inte överlåts till ett permanent driftställe, om köparens hemort finns utanför EU, anses försäljningen av tjänsten inte ske i Finland.

Tjänster som sålts till konsumenter äger rum i Finland också i det fallet att det fasta driftställe från vilket tjänsten överlåts eller, om tjänsten inte överlåts från ett fast driftställe, säljarens hemort finns utanför EU. En ytterligare förutsättning är att tjänsten överlåts till köparens permanenta driftställe i Finland eller, om tjänsten inte överlåts till ett permanent driftställe, att köparens hemort finns i Finland.

Med permanent driftställe avses i fråga om sådana juridiska personer på vilka man tillämpar de bestämmelser om försäljningsland som gäller konsumenter det ställe där verksamheten bedrivs och som motsvarar en näringsidkares fasta driftställe. Med en fysisk persons hemort avses den ort där han eller hon är bosatt eller vistas fortlöpande.

En sådan säljare av radio- och televisionssändningar, elektroniska tjänster och teletjänster som inte är etablerad inom EU måste registrera sig som momsskyldig i Finland om företaget säljer tjänster till finländska konsumenter. På försäljningar till juridiska personer som inte är näringsidkare tillämpas den omvända skattskyldigheten.

En näringsidkare som inte är etablerad i EU-medlemsstater och som säljer elektroniska tjänster till konsumenter som är etablerade i EU-medlemsstater kan likväl, om han så önskar, tillämpa det särskilda systemet för elektroniska tjänster. En näringsidkare är inte etablerad inom EU om han inte har hemvist eller fast driftställe inom EU och om näringsidkaren inom EU inte bedriver annan sådan försäljning för vilken han borde registrera sig som momsskyldig än försäljning av elektroniska tjänster till icke-näringsidkare. Det särskilda systemet presenteras närmare i Skatteförvaltningens anvisning Det särskilda systemet för försäljning av elektroniska tjänster.

Radio- och televisionssändningar

Med radio- och televisionssändningar avses traditionell avgiftsbelagd radio- och televisionssändningsverksamhet. Om televisions- eller radioprogrammet sänds samtidigt både på det traditionella sättet och via Internet eller via ett motsvarande elektronisk nät, är också sändningen som sker på nätet försäljning av radio- och televisionssändning. Sändning av program enbart på nätet är inte radio- och televisionssändningsverksamhet utan en elektronisk tjänst.

Elektroniska tjänster

Kännetecknande för elektroniska tjänster är att:

 • tjänsten ges via Internet eller motsvarande elektroniskt nät,
 • tjänstens karaktär är långt beroende av datatekniken som utnyttjas i samband med den, dvs. tjänsten är i huvudsak automatisk, mänsklig verksamhet behövs ytterst litet och den kan inte genomföras om datatekniken saknas.

En tjänst anses inte utgöra en elektronisk tjänst enbart av den orsaken att säljaren och köparen kommunicerar med varandra via e-post. T.ex. beställning av varor på Internet utgör inte en elektronisk tjänst då varorna levereras på traditionellt sätt (t.ex. via post). På sådan försäljning tillämpas bestämmelserna om varuhandel.

Elektroniska tjänster är:

 1. överlåtelse av webbplatser, hysande av webbsidor (webbhotell) och distansunderhåll av programvara och utrustning,
 2. överlåtelse av programvara och uppdatering av denna,
 3. överlåtelse av bilder, texter och uppgifter och av databasåtkomst,
 4. tillhandahållande av musik, filmer och spel, inbegripet hasardspel och spel om pengar, och av politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhållningsbetonade sändningar eller evenemang,
 5. tillhandahållande av distansundervisning och
 6. tjänster liknande dem som avses i 1—5 punkten.

Överlåtelse av webbplatser, hysande av webbsidor (webbhotell) och distansunderhåll av programvara och utrustning är bl.a.

 • automatiserat distansunderhåll on-line av programvara,
 • fjärradministration av datasystem,
 • datalagerhantering on-line (dvs. vissa uppgifter lagras och hämtas på elektronisk väg) och
 • tillhandahållande on-line av diskutrymme

Överlåtelse av programvara och uppdatering av denna är bl.a.

 • tillgång till eller nedladdning av programvara (t.ex. upphandlings-, bokförings- eller antivirusprogram) samt uppdateringar av denna,
 • bannerblockerare (programvara som förhindrar att det visas reklam på skärmen),
 • nedladdningsbara drivrutiner, såsom programvara som förbinder persondatorer med kringutrustning (t.ex. skrivare),
 • automatisk installation av filter på webbplatser via direktanslutning och
 • automatisk installation av brandväggar via direktanslutning.

Överlåtelse av bilder, texter och uppgifter och av databasåtkomst är bl.a.

 • tillgång till och nedladdning av skrivbordsunderlägg,
 • tillgång till och nedladdning av fotografier, illustrationer eller skärmsläckare,
 • det digitala innehållet i böcker och andra elektroniska publikationer,
 • prenumeration på nättidningar och nättidskrifter,
 • loggfiler över webbesök och webbstatistik,
 • on-line-nyheter, -trafikinformation och -väderrapporter,
 • on-line-information som tas fram automatiskt av en programvara genom att kunden för in vissa uppgifter, såsom rättsliga och finansiella uppgifter (t.ex. kontinuerligt uppdaterade börsuppgifter),
 • tillhandahållande av annonsutrymme (t.ex. annonser på en webbsida/webbplats) och
 • användning av sökverktyg och Internetkataloger.

Tillhandahållande av musik, filmer och spel är bl.a.

 • tillgång till eller nedladdning av musik till persondatorer, mobiltelefoner, osv.,
 • tillgång till eller nedladdning av jinglar, musiksnuttar, ringsignaler eller andra ljud,
 • tillgång till eller nedladdning av filmer,
 • nedladdning av spel till persondatorer, mobiltelefoner osv.,
 • tillgång till automatiserade nätbaserade spel som inte fungerar utan Internet eller liknande elektroniska nätverk och där deltagarna befinner sig på avstånd från varandra,

Tillhandahållande av distansundervisning är bl.a.

 • automatiserad undervisning som inte fungerar utan Internet eller ett liknande elektroniskt nätverk och där tillhandahållandet av tjänsten kräver endast litet eller inte alls mänsklig medverkan, inbegripet virtuella klassrum, utom om Internet eller det elektroniska nätverket endast används som ett kommunikationsmedel mellan läraren och eleven och
 • arbetsböcker som eleverna fyller i on-line och som rättas automatiskt, utan mänskligt ingripande. 

Teletjänster

Med teletjänster avses tjänster för förmedling, sändning och mottagning signaler, text- eller bildmeddelanden, ljudmeddelanden eller data via ledningar eller radiovågor, optiskt eller med andra elektromagnetiska metoder. Teletjänster är dessutom beviljande eller överföring av rätten att använda en sådan förmedlings-, sändnings- eller mottagningskapacitet. Även tillhandahållande av tillgång till globala informationsnät utgör en teletjänst.

Teletjänster är bl.a.

 • telefon- och teletrafiktjänster,
 • överlåtande av rätten att använda telenät, kablar och satelliter och andra liknande konstruktioner för sändning av telemeddelanden och
 • tillhandahållande av Internet- och e-post-förbindelser

Eftersom en teletjänst är ett system för överföring av ett meddelande, är tjänsterna som överlåtits med anlitande av teletjänsten, t.ex. överlåtelse av data, inte teletjänster. Således är exempelvis sändning av enbart radio- och televisionsprogram inte teletjänster. Teknisk överföring av radio- och televisionsprogram med en elektromagnetisk metod är däremot en teletjänst.

6.14 Särställning för landskapet Åland

Landskapet Åland jämställs med tredje länder i förhållande till det övriga Finland samt till de övriga EU-länderna. På varuhandeln mellan Åland och EU:s skatteområde tillämpas inte mervärdesskattesystemet för gemenskapsintern handel, utan bestämmelserna om import och export mellan EU och tredje länder. Ålands särställning inverkar i vissa fall även på momsbeskattningen av tjänsteförsäljning. Åländska näringsidkare får inte använda momsnummer som börjar med FI då de förvärvar tjänster som överlåts till landskapet eller då de säljer tjänster från landskapet. I en sådan situation har åländska företag således inte sådana tjänsteinköp från andra EU-länder som ska deklareras i punkt  Inköp av tjänster från andra EU-länder  i momsdeklarationen eller sådana tjänsteförsäljningar till andra EU-länder som ska deklareras i punkt Försäljning av tjänster till andra EU-länder. Dessa försäljningar och inköp ska deklareras i momsdeklarationen på samma sätt som tjänsteinköpen och -försäljningarna från och till länder utanför EU.

Skattegränsen medför dessutom bl.a. följande ändringar i beskattningen av tjänstehandel mellan landskapet Åland och finska fastlandet.

 • Varutransporttjänster mellan landskapet Åland och det övriga Finland är momsfria. Persontransporttjänster däremot är momspliktiga.
 • Postförsändelser mellan landskapet Åland och det övriga Finland är momsfria.
 • Enligt 71 § 11 punkten i mervärdesskattelagen är förmedling av momsfria försäljningar i anslutning till internationell handel momsfri. De motsvarande momsfria förmedlingstjänsterna gäller också handeln mellan Åland och det övriga Finland.

Särställningen för landskapet Åland behandlas mera sidan Den åländska skattegränsen i mervärdesbeskattningen.

7 Deklaration

Om de tjänster för vilka köparen på grund av den omvända skattskyldigheten är momsskyldig i ett annat EU-land och på vilka man tillämpar den allmänna bestämmelse som gäller försäljningar mellan näringsidkare ska lämnas en sammandragsdeklaration. Om försäljningen av tjänsten är momsfri i det andra EU-landet, behöver försäljningen inte deklareras med en sammandragsdeklaration. Inlämnandet av sammandragsdeklaration beskrivs närmare sidan Inlämnande och rättelse av sammandragsdeklaration för moms. De tjänsteförsäljningar som ska deklareras med sammandragsdeklarationen ska deklareras även imomsdeklarationen, i punkt Försäljning av tjänster till andra EU-länder.

Tjänster som köpts från ett annat EU-land och för vilka köparen är momsskyldig i Finland deklareras i momsdeklarationen, i punkt Inköp av tjänster från andra EU-länder och momsen på dem i punkt  Moms på inköp av tjänster från andra EU-länder.

Deklaration av andra tjänsteförsäljningar och -inköp och av förvärv som hänför sig till dessa presenteras mera sidan Att deklarera skatter på eget initiativ, detaljerade ifyllninganvisningar.

8 Ikraftträdande

De nya bestämmelserna tillämpas när skyldigheten att betala moms uppkommer 1.1.2010 eller därefter.

Skyldigheten att betala moms uppkommer när den sålda tjänsten har utförts. Om vederlaget eller en del av det dock flutit in innan tjänsten utförts, uppkommer skyldigheten att betala moms vid den tidpunkt då förskottsbetalningen flutit in.

Prestationer av kontinuerlig karaktär

Vi ingången av 2010 träder det i kraft bestämmelser om försäljning av tjänster som pågår kontinuerligt. Bestämmelserna gäller situationer där skyldigheten att betala moms har bestämts tidigare enligt den tidpunkt då tjänsten utförts.

Prestationer av kontinuerlig karaktär avser försäljning som pågår kontinuerligt och där vederlaget bestäms på grundval av tid, exempelvis uthyrning. Sådan försäljning där vederlaget betalas i flera poster och försäljning där vederlaget inte baseras på tid utan på den levererade kvantiteten utgör inte prestation av kontinuerlig karaktär. Till exempel en byggentreprenad utgör inte en prestation av kontinuerlig karaktär.

Tjänster där försäljningen pågår kontinuerligt anses vara utförda vid utgången av redovisningsperioden för den enskilda prestationen. Bestämmelsen ska tillämpas t.ex. i en situation där en momsskyldig vars skatteperiod är en månad har kommit överens om en hyresbetalningsperiod som är två månader. Då redovisas momsen när betalningsperioden går ut.

De tillhandahållanden av tjänster som pågår kontinuerligt över en period av ett år och som inte ger upphov till avräkningar eller betalningar under denna period anses vara utförda vid utgången av varje kalenderår, fram till dess att tillhandahållandet upphört. Bestämmelsen gäller sådana försäljningar till näringsidkare och till momsregistrerade juridiska personer vars beskattningsplats bestäms enligt den allmänna bestämmelsen och för vars försäljning köparen är momsskyldig på grund av den omvända skattskyldigheten.

Översikt - bestämning av försäljningsland

Försäljningsland för tjänster som säljs till näringsidkare

TJÄNST FÖRSÄLJNINGSLAND
Den allmänna bestämmelsen Köparens etableringsland
Tjänster som avser fastighet Landet där fastigheten är belägen
Persontransporttjänster Landet där tjänsten utförs
Korttidsuthyrning av transpormedel Landet där transportmedlet överlåts
Tillträde till kurser, vetenskaps-, kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang, mässor, utställningar och liknande arrangemang och tjänster i omedelbar anknytning till tillträdet fr.o.m. 1.1.2011 Landet där evenemanget äger rum
Restaurang- och cateringtjänster Landet där tjänsten utförs
Resebyråtjänster Säljarens etableringsland

 

Försäljningsland för tjänster som säljs till konsumenter

TJÄNST FÖRSÄLJNINGSLAND
Den allmänna bestämmelsen Säljarens etableringsland
Tjänster som avser fastighet Landet där fastigheten är belägen
Persontransporttjänster Landet där tjänsten utförs

Varutransporttjänster

 • Gemenskapsintern transport

Landet där tjänsten utförs

 • Landet där transporten inleds
Lasting, godshantering, lossning och andra liknande tjänster med anknytning till varutransport Landet där tjänsten utförs
Värdering av lös egendom och arbete på sådan egendom Landet där tjänsten utförs
Korttidsuthyrning av transportmedel Landet där transpormedlet överlåts

Långtidsuthyrning av transportmedel
under tiden 1.1.2010 - 31.12.2012

 1. Om tjänsten enligt den allmänna bestämmelsen har sålts utanför EU men om den faktiskt konsumeras i Finland, beskattas den i Finland.
 2. Om tjänsten enligt den allmänna bestämmelsen har sålts i Finland men om den faktiskt konsumeras utanför EU, beskattas den inte i Finland.

Säljarens etableringsland
Undantag

 1. Om tjänsten enligt den allmänna bestämmelsen har sålts utanför EU men om den faktiskt konsumeras i Finland, beskattas den i Finland.
 2. Om tjänsten enligt den allmänna bestämmelsen har sålts i Finland men om den faktiskt konsumeras utanför EU, beskattas den inte i Finland.
Tjänster som gäller kurser, vetenskapliga tjänster, kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang, mässor, utställningar och andra liknande arrangemang och deras organisering fr.o.m. 1.1.2011

Landet där verksamheten äger rum

Restaurang- och cateringtjänster Landet där tjänsten urförs
Förmedlingstjänster Landet där den förmedlade nyttigheten sålts

Immateriella tjänster

 1. Försäljning till konsument då både säljaren och köparen är etablerade inom EU
 2. Försäljning till konsument utanför EU
 1. Säljarens etableringsland
 2. Köparens etableringsland

Radio- och televisionssändningar, elektroniska tjänster och teletjänster

 1. Försäljning till konsumenter då både säljaren och köparen är etablerade inom EU
 2. Försäljning till konsument utanför EU
 3. Försäljning till konsument från utanför EU till Finland
 1. Säljarens etableringsland
 2. Köparens etableringsland
 3. Köparens etableringsland


(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 201r)

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2017