Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Den särskilda ordningen för försäljning av elektroniska tjänster

Har getts
30.11.2011
Diarienummer
794/40/2011
Giltighet
30.11.2011 -
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen
Ersätter anvisningen
1508/40/2003

Denna anvisning tillämpas i anslutning till den särskilda ordningen vid försäljning av elektroniska tjänster på

 • ansökningar om registrering, om dagen då den särskilda ordningen börjar tillämpas är före 1.1.2015
 • momsdeklarationer och betalningar som avser skatteperioder som går ut före 1.1.2015.

Mervärdesskattesatserna har höjts 1.1.2013. I denna anvisning används de tidigare gällande skattesatserna. De nya skattesatserna är 24 % (allmän momssats), 14 % och 10 % (reducerade momssatser). Ytterligare information i anvisningen Ändring av mervärdesskattesatserna 1.1.2013.

1. Allmänt

Företag som etablerat sig utanför EU är momsskyldiga för försäljning av elektroniska tjänster till konsumenter och andra icke-näringsidkare. Om ett företag som etablerat sig utanför EU inte är skyldigt att registrera sig inom EU såsom skattepliktig för annan försäljning än försäljning av elektroniska tjänster, är företaget berättigat att tillämpa den särskilda ordningen då det säljer elektroniska tjänster till andra köpare än näringsidkare. Avsikten med systemet är att underlätta utanför EU etablerad säljares skattepliktiga verk-samhet i ett EU-land. En säljare som tillämpar systemet kan sköta sina de-klarations- och betalningsskyldigheter som ansluter sig till momsbeskatt-ningen till alla EU-länder via ett EU-land som säljaren själv valt. I systemet ges både registreringsanmälningarna och skattedeklarationerna i elektro-niskt form till den registreringsmedlemsstat som den skattskyldiga valt.

Tillämpning av den särskilda ordningen är frivilligt. Om säljaren inte vill till-lämpa den särskilda ordningen, måste säljaren registrera sig som skattskyl-dig i alla de EU-länder där säljaren bedriver försäljning till konsumenter. På försäljningar till juridiska personer, som inte är näringsidkare, tillämpas om-vänd skattskyldighet då säljaren inte valt den särskilda ordningen.

Om säljaren väljer den särskilda ordningen måste systemet tillämpas på alla försäljningar till EU-länder till andra köpare än näringsidkare.
Den särskilda ordningen innehåller inte någon avdragsrätt. I ordningen an-mäls endast skatterna som betalas. Den som tillämpar den särskilda ord-ningen är i stället för avdraget berättigad till en s.k. utlänningsåterbäring. Närmare uppgifter om detta finns på sidan Återbäring av mervärdesskatt till näringsidkare som är etablerade utanför EU. I avsnitt 11.6 finns mer infor-mation om avdrag som gäller rättelseposter på försäljningar.

2. Termer som hör samman med den särskilda ordningen

Registreringsmedlemsstat

Ett EU-land där den skattskyldiga registrerar sig som skattskyldig kallas för registreringsmedlemsstat. Den skattskyldiga behöver inte ha försäljningar av elektroniska tjänster i den här staten.

Individuellt nummer och identifieringsregister

Skattskyldig som registrerat sig som användare av den särskilda ordningen ges ett individuellt nummer och den skattskyldiga införs i ett identifierings-register.

Konsumtionsmedlemsstat

Konsumtionsmedlemsstater är de EU-länder för vilkas vidkommande före-taget är deklarations- och skattebetalningspliktigt beträffande försäljningar till dessa stater. Registreringsmedlemsstaten kan vara någon av konsum-tionsmedlemsstaterna.

Skatt som redovisas till Finland

I denna anvisning avses med skatt som redovisas till Finland skatten på de försäljningar där konsumtionsstaten är Finland.

3. Elektronisk tjänst

Den särskilda ordningen gäller endast försäljning av elektroniska tjänster. Elektroniska tjänster är

 1. överlåtelse och härbärgering av webbplatser (hosting) samt di-stansunderhåll av program och utrustning
 2. överlåtelse av programvara och uppdatering av denna
 3. överlåtelse av bilder, texter och uppgifter samt överlåtelse av data-basåtkomst
 4. tillhandahållande av musik, filmer och spel, inbegripet hasardspel och spel om pengar, och av politiska, kulturella, konstnärliga, id-rottsliga, vetenskapliga eller underhållsbetonade sändningar och evenemang
 5. tillhandahållande av distansundervisning
 6. tjänster liknande dem som avses i punkterna 1–5.

De elektroniska tjänsterna och bestämmelserna om deras beskattningsplats har förklarats närmare på sidan Momsbeskattningen av tjänster vid utrikeshandel fr.o.m. 1.1.2010.

4. Säljare som är berättigade att tillämpa den särskilda ordningen

Förutsättningen för användning av den särskilda ordningen är att säljaren inte har etablerat sig i ett EU-land. Ordningen tillämpas på försäljning av elektroniska tjänster till icke- näringsidkare (till exempel konsumenter), vil-kas fasta driftställe, eller om tjänsten inte överlåts till det fasta driftstället, hemvist är i ett EU-land.

Säljaren är inte etablerad i ett EU-land, om säljaren varken har hemvist eller fast driftställe inom EU och inte heller bedriver sådan försäljning inom EU att säljaren för denna verksamhet borde registrera sig som momsskyldig i något EU-land.

Tillämpande av den särskilda ordningen hindras inte av att en näringsidkare som etablerat sig utanför EU bedriver försäljning av elektroniska tjänster till näringsidkare inom EU. Eftersom man på dessa försäljningar tillämpar om-vänd skattskyldighet, är säljaren inte skyldig att registrera sig som skatt-skyldig.

5. Registrering som skattskyldig och ändring av registreringsuppgifterna

En säljare som etablerat sig utanför EU får välja den medlemsstat där sälja-ren registrerar sig som skattskyldig. Den stat där registreringen görs kallas för registreringsmedlemsstat.

Om den skattskyldiga väljer Finland som registreringsmedlemsstat lämnar den skattskyldiga begynnelseanmälan elektroniskt till Sydvästra Finlands företagsskattebyrå.

I begynnelseanmälan ska följande uppgifter uppges: den skattskyldigas namn, det nationella skattenumret, gatuadress, postnummer, postanstalt, land, webbadress, kontaktpersonens för- och släktnamn, e-postadress, te-lefon och faxnummer.

Säljare av elektroniska tjänster som anmäler sig till den särskilda ordningen ska i sin begynnelseanmälan försäkra att han eller hon inte är momspliktig för annan verksamhet inom EU.

Sydvästra Finlands företagsskattebyrå registrerar säljaren i identifieringsre-gistret och underrättar vederbörande elektroniskt om detta. Säljaren får också en elektronisk anmälan om han eller hon inte av något skäl införts i registret. Företagsskattebyrån ger i ett registreringsärende på säljarens be-gäran ett beslut som kan överklagas.

Om uppgifterna som givits i begynnelseanmälan ändras eller verksamheten i egenskap av användare av den särskilda ordningen upphör, måste den skattskyldiga underrätta registreringsmedlemsstaten elektroniskt om det.

6. Skattedeklaration

Den särskilda ordningens skatteperiod är ett kvartal. Skattedeklarationen ska lämnas in senast den 20 i den kalendermånad som följer efter skattepe-rioden. Skattedeklarationens sista inlämningsdagar är således den 20 april, den 20 juli, den 20 oktober och den 20 januari. Skattedeklaration ska lämnas in också för de skatteperioder under vilka den skattskyldiga inte haft försäljningar inom EU.

Skattskyldig som valt Finland till sin registreringsmedlemsstat ska lämna in sin skattedeklaration elektroniskt till Sydvästra Finlands företagsskattebyrå.

I skattedeklarationen ska uppges:

 • den skattskyldigas identifieringsnummer
 • specificerat för varje konsumtionsmedlemsstat det totala värdet utan skatt på de elektroniska tjänsterna under skatteperioden, det totala beloppet på motsvarande skatt och den skattesats som till-lämpas
 • det sammanlagda värdet på all skatt som ska betalas till samtliga medlemsstater.

Om registreringsmedlemsstaten är Finland ges skattedeklarationen i euro. Om försäljningen har skett i annan valuta omräknas valutan till euro med växelkursen för skatteperiodens sista dag. Omräkningen ska göras enligt de växelkurser som Europeiska centralbanken offentliggör för den dagen, eller om inget offentliggörande sker den dagen, nästa dag som växelkurserna offentliggörs.

En skattskyldig som valt någon annat EU-land än Finland som sin registre-ringsmedlemsstat ska lämna in en skattedeklaration över försäljningar till Finland i registreringsmedlemsstaten. Vid inlämnande av skattedeklaration tillämpas de bestämmelser som registreringsmedlemsstaten givit.

7. Beräkning av skatten

I fråga om skatter som ska betalas till vederbörande konsumtionsstat tilläm-pas de materiella bestämmelserna i mervärdesskattelagstiftningen i den vederbörande staten.

8. Skattebetalning

Skattskyldig som tillämpar den särskilda ordningen ska betala det samman-lagda beloppet av skatter som den skattskyldiga i sin deklaration för skatte-perioden anmält för betalning i alla EU-länder på det konto som registre-ringsmedlemsstaten anmält senast den 20 dagen i den månad som följer näst efter skatteperioden.

Om säljaren registrerar sig som användare av den särskilda ordningen i Finland, inbetalas skatten på följande sätt:

Mottagare: Skatteförvaltningen
IBAN: IBAN: FI62 1660 3000 2154 37
BIC: NDEAFIHH

I samband med betalningen anmäls som meddelandeuppgift:

 • säljarens individuella nummer
 • skatteperioden, för vilken skatt betalas
 • referensnumret 600141

9. Bokföringsskyldighet

En skattskyldig som använder den särskilda ordningen ska ha tillräckligt de-taljerad bokföring över den affärsverksamhet som omfattas av ordningen för att konsumtionsmedlemsstaten ska kunna fastställa riktigheten av den skattedeklaration som lämnats in i registreringsmedlemsstaten. Uppgifterna ska förvaras i tio års tid räknat från utgången av det kalenderår under vilket affärstransaktionen utfördes.

Om Finland är antingen konsumtionsmedlemsstat eller registreringsmed-lemsstat, ska den skattskyldiga på begäran lämna sin bokföring elektroniskt till Skatteförvaltningen.

10. Avregistrering från identifieringsregistret

Den skattskyldiga stryks ur registret om

 1. den skatteskyldiga anmäler att han eller hon inte längre tillhanda-håller elektroniska tjänster inom EU
 2. om det på annat sätt kan antas att skattepliktig verksamhet har av-slutats
 3. om den skattskyldiga inte längre uppfyller de nödvändiga kraven för att få använda den särskilda ordningen
 4. om den skattskyldiga ständigt bryter mot reglerna i den särskilda ordningen.

Den skattskyldiga stryks ur identifieringsregistret om den skattskyldiga till exempel ständigt försummar inlämnandet av skattedeklarationen eller be-talningen av skatten. Ur registret stryks också till exempel sådan skattskyl-dig som registrerat sig som normal momsskyldig för försäljning till konsu-menter i något EU-land.

Skattskyldig som avförts ur den särskilda ordningen ska lämna in skattede-klaration också för det kvartal under vilket avförandet ur systemet skedde.
Skattskyldig som avförts ur den särskilda ordningen måste registrera sig som skattskyldig i alla de EU-länder där den skattskyldiga bedriver försälj-ning till konsumenter.

11. Konsumtions- och registreringsmedlemsstaten är Finland

11.1. Stadgandet om försäljningsland i fråga om försäljningar till andra köpare än näringsidkare

En elektronisk tjänst som sålts till annan köpare än näringsidkare har sålts i Finland då den överlåts till köparens fasta driftställe i Finland eller, om tjänsten inte överlåts till ett fast driftställe, då köparen har sin hemvist i Fin-land.

11.2. Skattesats

Skattesatsen som tillämpas på elektroniska tjänster som säljs i Finland är 23. Skatten beräknas utgående från det skattefria priset genom att multiplicera detta pris med skattesatsen. Skatten som ska betalas för en förnödenhet vars skattefria pris är 10 euro är 0,23 * 10 = 2,30 euro.

Om skatten ingår i försäljningspriset fås skatten med formeln

                 pris inkl. skat *  23
skatt =         100 +  23
               
dvs. skatten på en förnödenhet vars pris inkl. skatt är 10 euro är (10 * 23)/123 = 1,87 euro.

11.3. Skyldighet att ge faktura

En försäljare som tillämpar den särskilda ordningen ska ge en faktura över försäljningar i Finland till sådana juridiska personer som inte är näringsidka-re. Sådana juridiska personer är till exempel allmännyttiga samfund som inte bedriver näringsverksamhet.

11.4. Periodisering

Skatten betalas för en försäljning i Finland i huvudsak för den kalendermå-nad under vilken tjänsten har utförts. I fråga om leveranser där förhandsbe-talning tillämpas betalas skatten likväl på förhandsbetalningen redan då be-talningen influtit.

11.5. Skatt som redovisats för mycket till Finland

Har en skattskyldig som använder den särskilda ordningen uppgett den skatt som för en skatteperiod ska redovisas till Finland till för högt belopp, återbetalar Sydvästra Finlands företagsskattebyrå den för mycket betalda skatten på basis av ansökan eller annan utredning. Begäran om skatteåter-bäring ska framställas inom tre år räknat från utgången av det kalenderår, för vilket den skattskyldiga anmält för stor skatt. Begäran om återbäring skickas till Sydvästra Finlands företagsskattebyrå.

11.6. Avdrag för och återbetalning av rättelseposter på försäljningar

En skattskyldig som använder den särskilda ordningen kan göra följande avdrag från grunden för skatt på försäljningen:

 • års- och omsättningsrabatter, köp- och försäljningskreditering-ar, överskottsåterbäringar och andra motsvarande rättelsepos-ter som beviljats köparen
 • kreditförluster som hänför sig till försäljning som uppgetts som skattepliktig
 • ersättning som betalats för återsända förpackningar och transportförnödenheter.

Om den skattskyldiga inte kan göra nämnda avdrag till sitt fulla belopp då den skatt som redovisas till Finland för skatteperioden beräknas, allokeras det belopp som inte dragits av på följande skatteperioder.

Sydvästra Finlands företagsskattebyrå återbetalar på basis av ansökan eller annan utredning den skatt som inte har dragits av för redovisningsperioden efter att redovisningsperioden tagit slut. Om den skattskyldiga har fått den skatt som inte har dragits av som återbäring efter att redovisningsperioden tagit slut, får skatten inte dras av under de följande redovisningsperioderna.

11.7. Obetald skatt och fastställande av skatt

Sydvästra Finlands företagsskattebyrå skickar ett meddelande åt skatte-skyldig som tillämpar den särskilda ordningen om obetalda skatter som den skattskyldiga meddelat att ska betalas till Finland.

Sydvästra Finlands företagsskattebyrå påför avvikande från uppgifterna i skattedeklarationen eller i avsaknad av skattedeklaration en skatt, om det har meddelats att för lite ska betalas eller för mycket ska återbäras.

Skatten ska debiteras inom tre år från utgången av den räkenskapsperiod för vilken skatten borde ha betalats.

11.8. Skatteförhöjning och skattetillägg

Skatteförhöjning kan påföras på skatt som saknas eller har meddelats för sent. Skatten kan höjas också på basis av felaktig skattedeklaration.

På skatt som redovisats för sent till Finland ska skattetillägg betalas. Skatte-tillägg fastställs också för debiterad skatt.

Skatteförhöjnings- och dröjsmålspåföljder som förorsakats av att betalning av skatt som stadgats i mervärdesskattelagen har försummats hänför sig i huvudsak endast till den skatt som ska redovisas till Finland.

För en skattskyldig vars registreringsmedlemsstat är Finland kan skatten som ska betalas till en annan medlemsstat höjas på basis av mervärdes-skattelagen om den skattskyldiga i sin begynnelsanmälan har gett felaktiga uppgifter eller underlåter att lämna ändrade uppgifter eller om den skatt-skyldiga inte deklarerar skatterna i tid.

I ovannämnda situationer kan också konsumtionsmedlemsstaten sanktione-ra försummelserna.

11.9. Handledning och förhandsavgörande

Skattskyldig som använder den särskilda ordningen kan få skriftlig hand-ledning i ett ärende angående skatt som ska redovisas till Finland från Syd-västra Finlands företagsskattebyrå. Om ärendet är viktigt för den sökande, kan Sydvästra Finlands företagsskattebyrå på skriftlig ansökan ge sökanden ett förhandsavgörande om hur lagen ska tillämpas på den sökandens affärsverksamhet. Också Centralskattenämnden kan på begäran ge ett för-handsavgörande. Förhandsavgörandena är avgiftsbelagda.

11.10. Ändringssökande

Den skattskyldiga kan ansöka om ändring av ett beslut om registreringsåt-gärd, beslut om förhandsbesked samt beslut om debitering, efterbeskatt-ning, rättelse och upptagande i ny behandling. Ändring kan sökas också på skattetillägg och skatteförhöjning.

Ändring i ett beslut om mervärdesbeskattning söks genom skriftligt besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Ansökan om ändring riktas till Helsing-fors förvaltningsdomstol men lämnas in till Sydvästra Finlands företagsskat-tebyrå.

Företagsskattebyrån behandlar alla ändringsyrkanden som skattskyldiga lämnat in först som rättelseärenden. Om företagsskattebyrån konstaterar att beslutet är felaktigt, rättas beslutet och den skattskyldigas besvär förfaller. Om företagsskattebyrån inte godkänner besväret eller godkänner det endast delvis, vidarebefordrar företagsskattebyrån yrkandet till den del som det inte godkänts till Helsingfors förvaltningsdomstol för att avgöras där.

Den skattskyldiga ska komma fram med sina besvär inom tre år räknat från utgången av det kalenderår, vars skatteperiod besvären gäller.

Helsingfors förvaltningsdomstols beslut kan överklagas vidare hos högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-stånd.
 

överdirektör Pekka Ruuhonen

överinspektör Anna-Mari Seppälä

Sidan har senast uppdaterats 18.11.2014