Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Mervärdesbeskattningen i exporthandeln

Har getts
1.1.2010
Giltighet
1.1.2010−24.11.2015

1 Allmänt

I mervärdesskattesystemet avses med export försäljning av varor från EU:s skatteområde till en kund utanför skatteområdet. Med import avses motsvarigt import av varor från ett territorium utanför EU:s skatteområde till skatteområdet.

Exporthandel är varuhandel inom ett EU-lands territorium, som stadgats såsom momsfri. I mer-värdesskattelagen ingår bestämmelser om alla de situationer, där moms inte betalas för försäljning av varor från Finland till ett territorium utanför EU. Behandling av en försäljning såsom momsfri export förutsätter således att därom stadgas i mervärdesskattelagen.

Bestämmelser om export tillämpas inte om varorna säljs till ett annat EU-land. Om säljaren och köparen är i skilda EU-länder etablerade momsskyldiga, ska stadgandena om gemenskapsintern handel tillämpas. Gemenskapsintern försäljning och förfarandet som ska tillämpas i samband med den har förklarats närmare på sidan Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln

Bestämmelser om export tillämpas inte på försäljning av tjänster, trots att köparen skulle Finnas i utlandet. Bestämmelserna om försäljningslandet avgör huruvida tjänsten ska beskattas i Finland eller i ett annat EU-land eller om beskattningsrätten tillkommer en stat som finns utanför EU. Tjänster som ansluter sig till internationell handel har behandlats på sidan Momsbeskattningen av tjänster vid utrikeshandel fr.o.m. 1.1.2010.

Landskapet Åland hör inte till EU:s skatteområde. Det har i fråga om mervärdesbeskattningen en tredje stats ställning i förhållandet till övriga delar av Finland och de övriga EU-länderna. På varuhandel mellan landskapet Åland och EU:s skatteområde tillämpas bestämmelserna om import och export. Landskapet Ålands särställning har behandlats närmare på sidan Den åländska skattegränsen i mervärdebeskattningen.

2 Bevisning om export

Säljaren ska i samtliga exportsituationer till sin bokföring foga en utredning över, att varan har exporterats utanför EU. Om det inte finns någon utredning om export av varan, behandlas försäljningen enligt bestämmelser om handel i hemlandet. Alla exportdeklarationer ska lämnas in till Tullen elektroniskt antingen via meddelandetrafik eller som webbdeklaration. Det vanligaste och det i allmänhet även godkända beviset på momsfri försäljning är ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut som Tullens informationssystem skickar elektroniskt. En SAD-blankett används som exportdeklaration endast såsom dokument som används under reservförfarandet i en situation då de elektroniska systemen inte fungerar. Utförseln bekräftas då vid utfartstullkontoret manuellt med en stämpel på baksidan av SAD-blanketten.

Processen för den elektroniska exportdeklarationen:
Exportören eller ett ombud som fungerar som exportörens representant lämnar in exportdeklarationen om varan elektroniskt till Tullen. De som använder meddelandetrafik samt de identifierade webbdeklaranterna får från Tullens informationssystem ett meddelande om godkännande och ett meddelande om överlåtelse, med överlåtelsebeslutet och exportföljedokumentet EAD bifogade. EAD är ett exportföljedokument som följer tillsammans med varan till utförselstället och exportören ska förvissa sig om att den som svarar för transporten uppvisar EAD tillsammans med varorna vid utfartstullkontoret.

Uppvisandet av varor som förs ut sjöledes, flygledes och på järnväg vid utförselstället kan genomföras även med elektroniska deklarationer, med hänvisning till det referensnummer (MRN) på den godkända exportdeklarationen som Tullen tilldelat. Tullen bekräftar direkt i Tullens informationssystem att exportvarorna har förts ut. Tullens informationssystem skickar elektroniskt ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut till den som inlämnat exportdeklarationen (motsvarar utförselbekräftat blad 3 av SAD-blanketten). Med detta dokument kan exportören bevisa försäljningens momsfrihet till Skatteförvaltningen.

Processen i fråga om oidentifierade webbdeklaranter skiljer sig från det ovan nämnda så att deklaranten efter inlämningen av den elektroniska exportdeklarationen måste besöka ett tullkontor för att hämta överlåtelsebeslutet och exportföljedokumentet (EAD) och efter utförseln besöka ett tullkontor för att hämta det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet.

Om exportvaran förs ut från EU via något annat EU-land än Finland, ska varan, EAD, som hänför sig till varan, och exportdeklarationens referensnummer uppvisas i utförselstället i det andra EU-landet på det sätt som EU-landet bestämmer. Den finska tullens elektroniska exportsystem skickar elektroniskt ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut till den som inlämnat exportdeklarationen efter det att tullens exportsystem efter uppvisandet i utförselstället fått ett automatiskt besked om avslutande av exportförfarandet från utförsellandets informationssystem.

Om exporten sker för säljarens räkning, anges namnet och adressen för det företag som sålde varan till utlandet såsom exportör . Endast ett enda företag kan anges som exportör. Om man har anlitat ett ombud vi exporten, ska man anteckna ombudets, t.ex. speditionsfirmans namn i ifrågavarande punkt. Ex-portdeklarationen ska undertecknas av det företag som antecknats som exportör eller av ombudet som anlitats för exporten. Utfartstullkontoret övervakar att varorna förs ut från EU:s område.

Utförliga anvisningar om hur exportdeklarationen ska fyllas i finns på Tullens webbplats http://www.tulli.fi/sv/index.jsp.

En elektronisk exportdeklaration lämnas in även för varor som sänds utanför EU per post om värdet på postpaketet är minst 1 000 euro. Som postförsändelse betraktas sådana sändelser som man lämnat till ett postkontor och som man betalat postavgift för. En postförsändelse får beroende på destinationslandet väga högst 25 - 35 kg. Exportdeklarationen ska lämnas in till Tullen innan paketet lämnas till posten. När Tullen överlåtit varan till exportförfarandet, ska ett exportföljedokument (EAD) som fåtts från Tullen medfölja paketet. När varan förts ut ur EU, fås ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut antingen elektroniskt från Tullen eller så kan beslutet hämtas på ett tullkontor.

I exportklareringen efterföljs i undantagsfall förenklade förfaranden, t.ex. hemförtullning eller deklarering i två faser, som beskrivs närmare på Tullens webbplats http://www.tulli.fi/sv/index.jsp.

3 Olika exportsituationer

3.1 Säljaren tar hand om varutransporten

Den vanligaste situationen är i praktiken, att varans försäljare eller någon annan på hans uppdrag transporterar varan utanför EU:s territorium.

Förutsättningarna för momsfrihet:

 • varan överlåts till köparen först utanför EU och
 • säljaren, eller någon annan på hans uppdrag, till exempel en speditionsfirma, transporterar varan till ett territorium utanför EU:s skatteområde.

Säljaren får således inte överlåta varan till köparen vare sig i Finland eller annorstädes inom EU:s territorium. Köparen får inte heller fungera som säljarens ombud i fråga om transport av varan.

I fordonshandeln är det möjligt att tillämpa ett avvikande förfarande, där köparen kan ta hand om exportklareringen för säljarens räkning. Utförseln av fordonet bekräftas genom att registerskyltarna avlägsnas vid gränsen.

Köparen kan vara en näringsidkare, annan juridisk person eller privatperson. Köparens hemort har inte heller någon betydelse. Köparen kan således komma från Finland, från något annat EU-land eller utanför EU. Försäljningen sker momsfritt utanför EU då säljaren levererar varan utanför EU för att köparen där kan ta emot den.

Bevisning:
Säljaren kan bevisa att försäljningen är momsfri med det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet som Tullens informationssystem skickar elektroniskt och som ska bifogas som bevis till bokföringen.

Exempel 1
Privatperson A från Ryssland köper möbler från en finsk affär B. Möblerna levereras till Ryssland antingen av B eller på hans uppdrag av en speditionsfirma. A tar emot varorna i Ryssland.

Privatperson A från Ryssland köper möbler från en finsk affär B.

B:s försäljning är momsfri. Bevisningen består av det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet om export av varan som Tullens informationssystem skickat och där B antecknats som exportör.

Försäljningen kan således också ske till en privatperson.

Varorna får likväl inte överlåtas till köparen i Finland. Köparen kan inte exportklarera varorna för säljarens räkning.

Om varorna överlåts i Finland till en privatperson som kommer från ett land utanför EU, kan försäljningen vara momsfri endast under förutsättning att tax-free förfarandet iakttas.

Exempel 2
Ett finskt företag A köper sötsaker från en finsk fabrik B. B levererar sötsakerna direkt till Ryssland.

Ett finskt företag A köper sötsaker från en finsk fabrik B.

B kan fakturera försäljningen till A exklusive moms. Som bevisning på exporten fogar B till sin bokföring Tullens elektroniskt utförselbekräftade överlåtelsebeslut om export av varan, på vilket han antecknats som exportör. A säljer sötsakerna till den ryska köparen V. A kan fakturera försäljningen till V utan finsk moms, eftersom försäljningen inte sker i Finland. Bevisning på exporten består det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet som B fått elektroniskt från Tullens informationssystem samt A:s köp- och säljfakturor, med vilka man bekräftar att A sålt till V de varor som han köpt från B och vilka varor denne exporterat till Ryssland.

Exempel 3
Ett svenskt företag S köper stål från en finsk fabrik B. B levererar stålet enligt köpekontraktet till Norge. Det är inte fråga om gemenskapsintern försäljning, utan momsfri försäljning utanför EU, trots att köparen är ett svenskt företag. Bevisningen av exporten består av Tullens elektroniskt utförselbekräftade överlåtelsebeslut om export av varan där B antecknats som exportör till Norge. S säljer stålet till ett norskt företag N. Försäljningen sker inte i Finland, varför den finska mervärdesskattelagen tillämpas inte på försäljningen.

Ett svenskt företag S köper stål från en finsk fabrik B.

3.2 Transport på köparens uppdrag

Försäljning av vara är momsfri då ett självständigt transportföretag transporterar varan på köparens uppdrag direkt utanför EU:s territorium.

Förutsättningarna för momsfriheten:

 • varan överlåts i Finland på köparens uppdrag till ett självständigt transportföretag, och
 • varan transporteras direkt utanför EU:s territorium.

Köparen kan vara en fysisk person eller ett samfund. Köparens hemort har inte heller någon som helst bety-delse. Köparen kan således komma från Finland, från ett annat EU-land eller utanför EU.

Eftersom varan förs ut ur landet på köparens uppdrag, borde exportklareringen i princip ske i köparens namn.

Enligt EU:s föreskrifter som gäller för tullen kan exportören likväl endast vara en person eller ett företag som kommer från EU-land. Exportklareringen kan därför ske i köparens namn endast då köparen kommer från Finland eller från ett annat EU-land. Om köparen kommer utanför EU:s territorium, antecknar man på exporthandlingarna som exportör den finska försäljaren eller en eventuell försäljare från ett annat EU-land.

Bevisning:
Säljaren måste få bevisning om, att köparen har beställt varutransporten från ett självständigt transportföretag. Detta visas i praktiken på basis av frakthandlingarna och fakturan som köparen fått från transportfirman. Säljaren bör dessutom ha Tullens elektroniskt utförselbekräftade överlåtelsebeslut om export av varan där köparen eller säljaren som etablerat sig inom EU antecknats som exportör.

Exempel:
Ett finskt företag A säljer varor till ett finskt företag B, som säljer dem vidare till ett ryskt bolag C. Transportföretaget D avhämtar varorna från A på B:s uppdrag och transporterar dem direkt till Ryssland. Exporten sker i B:s namn.

Ett finskt företag A säljer varor till ett finskt företag B, som säljer dem vidare till ett ryskt bolag C.

A:s försäljning är momsfri. Bevisningen om exporten består av en kopia av elektroniskt utförselbekräftade överlåtelsebeslutet om export av varan, enligt vilket B fungerar som exportör och av en kopia av frakthandlingen och varans transportfaktura. Också B:s försäljning är momsfri i Finland, eftersom försäljningen har skett i B:s namn och varan har överlåtits till C i Ryssland.

3.3 Försäljning med ex-works -villkor

Momsfri är varuförsäljning till en utländsk näringsidkare, som inte är skattskyldig i Finland och som avhämtar varan från Finland för att direkt föra den utanför EU utan att använda den här.

Förutsättningarna för momsfriheten:

 • köparen är en utländsk näringsidkare som kommer antingen från ett annat EU-land eller en stat utanför EU,
 • köparen är inte momsskyldig i Finland,
 • köparen avhämtar varan från Finland, t.ex. från säljarens lager eller fabrik, och
 • köparen använder inte varan här utan för den genast utanför EU.

I denna exportsituation överlåter säljaren varan till köparen redan inom EU:s territorium. Enligt EU:s föreskrifter som gäller för tullen kan exportören dock endast vara en person eller ett företag som kommer från EU-land. Exportklarering kan av denna orsak ske i köparens namn endast om köparen kommer från ett annat EU-land. Om köparen kommer utanför EU, ska man på exporthandlingarna anteckna som exportör en säljare som kommer från Finland eller från ett annat EU-land.

Försäljningar till privatpersoner kan med stöd av detta stadgande inte behandlas som momsfria. Av denna orsak, om varan överlåts till en köpare som är en privatperson, är försäljningen momsfri endast om säljaren har iakttagit s.k. tax-free -förfarande. Om förfarandet i samband med momsfri försäljning till resenärer se närmare Skatteförvaltningens publikation 171, Skattefri försäljning till resande.

Bevisning:
Säljaren bör ge en förklaring om att köparen är en utländsk näringsidkare, som inte är momsskyldig Finland. Som bevis kan man av köparen till exempel be ett intyg av behörig myndighet i dennes hemland om att ifrågavarande företag eller person idkar näringsverksamhet i det ifrågavarande landet.

Säljaren ska dessutom ha bevis på att varan har exporterats utanför EU utan att den använts här. Bevis på detta utgörs av Tullens elektroniskt utförselbekräftade överlåtelsebeslut där köparen som kommer från EU:s territorium, eller, om köparen kommer utanför EU, säljaren, har antecknats som exportör.

Exempel:
En rysk köpare A kommer till ett finskt företag B och vill köpa momsfritt och föra med sig två motorsågar.

En rysk köpare A kommer till ett finskt företag B och vill köpa momsfritt och föra med sig två motorsågar.

B får sälja motorsågarna momsfritt, om han får bevis på att A idkar näringsverksamhet i Ryssland

B måste dessutom få Tullens elektronsikt utförselbekräftade överlåtelsebeslut där B antecknats som exportör. Då varan överlämnas till A i Finland, ankommer exportklareringen på A. Förutsättningen för momsfrihet för B:s försäljning är dock att B får från A den ovan nämnda tulldeklarationen för exportvara.

Om A inte ger förklaring att han idkar näringsverksamhet, kan B inte sälja motorsågarna till honom exklusive moms. A som exporterar motorsågarna till Ryssland kan dock få tillbaka momsen såsom återbäring, om man vid försäljningen iakttagit förfarandet som tillämpas vid momsfri försäljning till resande, s.k. tax-free -försäljning. Säljaren B kan bokföra försäljningen bland momsfria försäljningar, då A returnerar till honom verifikatet som tullen stämplat.

3.4 Försäljning via ett s.k. fraktarbetsföretag

Momsfri är varuförsäljning till en utländsk köpare, som inte är skattskyldig i Finland, om varan på uppdrag och med debitering av honom levereras till en näringsidkare för en arbetsprestation och för vidareleverans till en ort utanför EU.

Förutsättningarna för momsfrihet:

 • köparen är en utlänning, antingen från ett annat EU-land inom EU eller utanför EU,
 • köparen är inte momsskyldig i Finland,
 • köparen kan vara en näringsidkare, annan juridisk person eller privatperson,
 • transporten sker på köparens uppdrag och han debiteras för den,
 • varan levereras till näringsidkaren för utförande av en arbetsprestation,
 • varan vidarebefordras efter arbetsprestationens slutförande utanför EU.

Också den som utför arbetsprestationen kan behandla sin försäljning som momsfri. Enligt mervärdesskattelagen är försäljning av en arbetsprestation som hänför sig till en vara momsfri, om säljaren, en utländsk näringsidkare som är köpare och inte är skattskyldig i Finland, eller någon annan för dessas räkning omedelbart för ut varan från EU utan att använda den här.

Bevisning:
Den som säljer varan ska ha bevis på att köparen är en utlänning. Om köparen är en näringsidkare, utgörs beviset på att man är utlänning av hemortsutredningen som myndigheten i köparens hemland utfärdat. Om köparen är en fysisk person, kan utländsk medborgarskap konstateras av köparens pass. Säljaren fogar en ljuskopia av passet till sin bokföring.

Den som säljer varan ska dessutom i sin bokföring ha utredning om att varan på vilken arbetsprestationen har utförts efter arbetet har levererats utanför EU:s territorium. Den som utför arbetsprestationen är i denna situation exportör. Säljaren behöver som bevis på exporten en kopia av exporthandlingarna, med vilka den som utfört arbetsprestationen efter arbetsprestationen har levererat varorna utanför EU.

Exempel:
Ett svenskt företag R har sålt sågat virke till ett ryskt företag V. R köper virket från en finsk jordbrukare F som levererar virket på R:s uppdrag till ett finskt sågverk S för sågning och torkning. S fakturerar R för sågning och torkning av det ifrågavarande virket. S levererar det sågade virket till Ryssland.

Ett svenskt företag R har sålt sågat virke till ett ryskt företag V.

F får behandla virkesförsäljningen till R som momsfri. Momsfriheten grundar sig på följande bevis:

 • fakturan till R,
 • kopia av transportdokumentet till S,
 • kopia av transportfakturan som S adresserat till R,
 • kopia av det elektroniskt utförselbekräftade överlåtelsebeslutet på vilket S antecknats som varans exportör till Ryssland.

S kan behandla försäljningen av sågnings- och torkningsarbetet till R som momsfri. S uppger i exportdeklarationen varuleveransens totala värde, som är detsamma som det totala försäljningspris som R fakturerat från V, dvs. det sammanlagda priset på varan och torkningsarbetet.

4 Situationer som likställs med export

4.1 Garantigottgörelse som fåtts från utlandet

Momsfri är överlåtelse av en vara med stöd av en garantiförbindelse eller annan motsvarande förbindelse till den utländska näringsidkare som gett förbindelsen förutsatt att han inte är momsskyldig i Finland.

Bestämmelsen gäller situationer där man under garantitiden konstaterar att det finns ett fel på en vara som tillverkats utomlands och sålts i Finland. Säljaren eller importören ger utan ersättning åt köparen en ny vara i stället för den söndriga och fakturerar varan från den utländska tillverkaren. Med stöd av bestämmelsen behöver varken säljaren eller importören betala skatt för priset som fakturerats på tillverkaren.

Försäljning av reparationsarbete som hänför sig till en vara är också momsfri under motsvarande förhållanden.

Den utländska näringsidkaren som gett garanti kan komma från ett annat EU-land eller en stat utanför EU.

Exempel
En finsk uraffär A säljer klockor som tillverkats i Schweiz. A har ingått ett garantiavtal med den schweiziska tillverkaren, enligt vilket avtal, om ett fabrikationsfel uppkommer i varan efter det att varan sålts till köparen, överlåter A en ny klocka åt köparen och får ersättning från den schweiziska tillverkaren. A betalar inte moms för ersättningen som han får.

4.2 Fartyg, reservdelar och utrustning

4.2.1 Luftfartyg

Skatt betalas inte för försäljning av luftfartyg eller för reservdelar eller utrustning till dessa, för att användas av en näringsidkare som mot betalning bedriver huvudsakligen internationell flygtrafik.

Förutsättningen för momsfriheten är, att flygbolaget som använder luftfartyget bedriver huvudsakligen internationell flygtrafik mot betalning. Ifrågavarande luftfartyg behöver däremot inte huvudsakligen användas i internationell trafik.

Den skattemässiga behandlingen av luftfartygets proviantering bestäms på basis av stadgandet som förklaras i följande punkt 4.3.

4.2.2 Fartyg

Skatt betalas inte för försäljning, uthyrning och befraktning av fartyg, om fartygets största skrovlängd är minst 10 meter och fartyget inte till sin konstruktion är ett fartyg som är avsett för nöjes- eller sportbruk. Momsfriheten gäller fartyg såväl i internationell trafik som i trafik i hemlandet.

Skatt betalas inte heller för försäljning av arbets prestation som hänför sig till dessa momsfria fartyg samt till varor som för reparation lösgjorts från dessa fartyg samt för försäljning av varor som i samband med arbetet installerats i fartyget.

4.3 Försäljning till fartyg i internationelltrafik

Enligt mervärdesskattelagen betalas skatt inte för

 • försäljning av en vara för utrustande av ett fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik,
 • försäljning av varor för försäljning ombord på ett sådant fartyg,
 • försäljning av en tjänst som tillgodoser ett direkt behov i samband med ett sådant fartyg eller i samband med dess last.

Bestämmelsen gäller för såväl fartyg och luftfartyg, dvs. flygplan och båtar. Förutsättningen för momsfriheten är att dessa fartyg används i yrkesmässig internationell trafik.

I mervärdesbeskattningen avses med utrustande av ett fartyg bränsletankning och proviantering av fartyget med proviant som konsumeras ombord på fartyget. Till provianteringen anses också höra de varor som är avsedda för att under resan från fartygets butik, kiosk eller försäljningskärra säljas till passagerare för att medföras som bagage.

Bevis:
Momsfriheten förutsätter inte att varorna levereras direkt till fartyget, utan det räcker med att varorna befordras till flygbolagets eller rederiets lager i Finland. Att försäljningen kan behandlas som momsfri förutsätter likväl, att man visar upp en utredning om användningen av de sålda varorna för utrustande av fartyget eller om försäljning av varorna ombord på fartyget.

Om varorna levereras till rederiets eller flygbolagets lager, används som bevis rederiets eller flygbolagets skriftliga utredning om varornas användningsändamål.

Om varorna levereras direkt till fartyget, används som bevis en utredning som innehåller konstaterande Försäljning av tjänster som tillgodoser ett direkt behov i samband med ett fartyg eller dess last kan också konstateras av en beställning, fraktsedel, faktura eller annat dokument.

4.4 Försäljning till passagerare

4.4.1 Försäljning under internationell persontransport

Momsbehandlingen av varor som under internationell persontransport sålts till resenärerna bestäms på basis av om det är fråga om en gemenskapsintern transport eller om en transport som går utanför EU eller kommer därifrån. Bestämmelserna gäller för försäljning av varor och tjänster ombord på fartyg och luftfartyg i internationell trafik.

Fartyg som trafikerar inom EU:s skatteområde, dvs. mellan EU-länderna:

 • Moms betalas för försäljning av varor som ska medtas som resgods. Momspliktig är till exempel försäljning i ett fartygs butik eller kiosk av varor som medtas som resgods.
 • Moms betalas inte för tjänster samt för varor som ska konsumeras under resan. Momsfri är till exempel försäljning av mat, drycker och tobaksprodukter i ett fartygs restaurang eller café.

Fartyg som trafikerar från Finland utanför EU:s skatteområde eller därifrån till Finland:

 • Försäljning av varor och tjänster ombord på fartyget under resan är momsfri. På varor som vid resans slut förs in i landet som resenärens resgods tillämpas begränsningarna som avser momsfri import.

4.4.2 Försäljning från en s.k. skattefri butik som är belägen på en flygplats

Skattefria butikerna är på flygfält placerade, i artikel 99 i tullkodexen avsedda tullupplag eller lager som avses i 72 j § mervärdesskattelagen. Varorna som säljs underkastas således upplagringsförfaranden som avses i de nämnda bestämmelserna.

 • Momsfri är försäljning av varor som ska medtas som resgods till en passagerare som reser utanför EU:s skatteområde.
 • Momspliktig är försäljning av varor som ska medtas som resgods till en passagerare som inom EU:s skatteområde reser till ett annat EU-land.

Om passagerarens hemort finns i Norge, har sortimentet av varor som säljs momsfritt begränsats (se punkt 4.4.4.).

4.4.3 Skattefri försäljning till passagerare (tax-free -försäljning)

Med skattefri försäljning till passagerare avses försäljning av varor till passagerare vilkas hemort finns utanför EU och Norge.

Moms behöver inte betalas för försäljning av en vara då säljaren har utredning över att varorna förts ut från EU inom tre månader. En förutsättning är också att priset som för köpet uppburits av köparen är minst 40 euro. Momsens andel betalas i allmänhet som återbäring till resande då varan förs ut från EU:s territorium.

Om förfarandet som tillämpas vid skattefri försäljning till resande se närmare .

4.4.4 Försäljning till passagerare, som har sin hemort i Norge

Till person som har sin hemort i Norge kan varor säljas skattefritt endast då personen i omedelbar anslutning till försäljningen medför varorna som bagage till Norge och där betalar mervärdesskatt i samband med införseln. Han ska visa upp en utredning om att skatten betalts i Norge. En ytterligare förutsättning är att varans eller varugruppens försäljningspris exklusive skatt är minst 170 euro.

Till en person som har sin hemort i Norge får i en på en flygplats belägen butik (ovan nämnt tullupplag eller skattelager) dock säljas endast alkoholdrycker, tobaksprodukter, choklad- och konfektyrvaror, parfymer, kosmetiska preparat och toalettmedel.

5 Varor som installeras i samband med reparation

Enligt mervärdesskattelagen är försäljning av arbetsprestationer som hänför sig till en lösöre momsfri i Finland, om varan omedelbart efter arbetsprestationen förs ut från EU. Förutsättning för momsfriheten är att varan inte används i Finland efter arbetsprestationen. Om varan inte omedelbart förs ut från EU utan att använda den här, är försäljningen momspliktig. Förutsättningarna för momsfriheten uppfylls till exempel då ett fordon eller en maskin som införts till EU har satts i tullförfarandet för intern förädling. Då är reparation och service av dem samt försäljning av varor som monterats i fordonet eller maskinen momsfri.

Bevis:

 • Tullens tillstånd till förädling där förädlaren är densamma som importören och
 • Tullens elektroniskt utförselbekräftade exportdeklaration där förädlaren är densamma som exportören.

Tullförfarandet för intern förädling (suspensionsförfarandet)
Tullförfarandet för intern förädling gör det möjligt att varor kan införas till EU:s territorium utan att betala tullar och moms, eftersom avsikten är att varorna förädlas här och förs därefter ut från EU.
Varor som försatts i intern förädling underkastas tullkontroll inom EU:s territorium. Utnyttjande av intern förädling är verksamhet som beror på tillstånd. Tillstånd att utnyttja förfarandet ansöks hos tullverket och det kan endast ansökas av en näringsidkare som etablerat sig på EU:s territorium.

Tillstånd för reparation och service av bilar och maskiner som införts till EU ansöks hos den lokala tullanstalten genom ett s.k. förenklat tillståndsförfarande. Tillstånd ansöks med en tulldeklaration, i vilken man deklarerar bl.a. följande uppgifter:

 • förädlingens natur (t.ex. Intern förädling. Reparation)
 • beräknad intäkt
 • beräknat datum för återutförsel
 • den plats där förädlingen sker

Tullen meddelar förädlingstillståndet genom att godkänna tulldeklarationen. Tillståndet gäller endast för varupartiet som deklarerats med ifrågavarande tulldeklaration, dvs. tillståndet gäller endast för detta enskilda fall. Innan tillståndet (tulldeklarationen) godkänns ska den sökande ställa den säkerhet som tullen krävt. Förädlingsverksamheten får inte inledas innan säkerhet har ställts.

Sedan reparations- eller servicearbetet har slutförts för förädlaren eller hans representant den förädlade varan ut från EU. Till tullen överlämnas då tulldeklaration för export. Förädlaren ska dessutom ge en slutredovisning om förädlingen till tullen inom 30 dagar efter det att återutförseln slutförts. Sedan slutredovisningen har gett, friges den säkerhet som förädlaren ställt.

Tulldistriktens byråer ger närmare upplysningar om förfarandet.

6 Om momsfriheter i anslutning till upplagringsförfaranden

Skatteupplagring

Momsfri är försäljning av varor till skattelager, import samt gemenskapsinterna varuförvärv om varorna placeras i ett skatteupplag. Momsfri är också försäljning av varor som finns i skatteupplaget.

Skatteupplagringen gäller i första hand vissa råämnen, med vilka man idkar handel på den internationella marknaden. Avsikten är att gemenskapsinterna varor (ursprungslandet är ett EU-land eller varorna har förtullats in i EU) i momshänseende sätts i samma ställning som varor som omfattas av tullupplagringsförfarande. Om tullupplagringsförfarandet se Skatteupplag i mervärdesbeskattningen.

Friområden och frilager

Friområden och frilager är enligt artikel 166 i tullkodexen områden som avskiljts från EU:s övriga tullområden där andra varor än gemenskapsinterna varor anses befinna sig utanför EU:s tullområde. Grundande av ett friområde eller ett frilager beror på tillstånd. Tillståndet beviljas av Tullstyrelsen, om finansministeriet inte åtar sig avgörandet i ärendet.

Skatt betalas inte för försäljning av en vara som transporteras till ett friområde eller ett frilager. Förutsättningen för momsfriheten är att varan placeras i exportförfarande. Säljaren ska som bevis ha Tullens elektroniskt utförselbekräftade överlåtelsebeslut där säljaren antecknats som exportör. Skatt betalas inte heller för försäljning av en vara som finns på ett friområde eller i ett frilager. Förutsättningen är att varan inte flyttas bort från friområdet eller frilagret i samband med köpet. Detta tillämpas dock inte om överföring av varan utgör import.

Närmare upplysningar om förfarandet som ansluter sig till friområden och frilager lämnas av Tullstyrelsen.

Tullupplag och tillfällig upplagring

Tullupplag och tillfällig upplagring gäller i huvudsak endast varor som importeras från områden utanför EU, vilka varor inte ännu förtullats in i EU. Tilläggsuppgifter om förfarandet som ansluter sig till tullupplag och tillfällig upplagring lämnas av Tullstyrelsen.

7 Frågor om förfaranden i anslutning till export

7.1 Anteckningar på fakturor

Skatteförvaltningen har 30.6.2003, 20.2.2004 och 6.9.2005 gett anvisningar om krav på faktura-anteckningar.

Om skatt inte behöver betalas för försäljning till en annan skattskyldig, ska fakturan förses med anteckning om momsfriheten. Försäljningens momsfrihet kan uppges t.ex. med anteckningen. Moms 0 % (skattefri försäljning utanför EU).

Säljaren ska i sin bokföring ha bevis, med vilket grunden för momsfriheten förklaras. Exporten verifieras bäst genom en exportdeklaration (se punkt 2 ovan).

7.2 Hur ska export anges i periodskattedeklaration?

Trots att skatt inte betalas för försäljning av varor utanför EU:s territorium i de situationer som stadgas i lagen, ska de momsfria försäljningarna deklareras på periodskattedeklarationen i punkt 309 Omsättning enligt 0-skattesats.

Den som bedriver exporthandel har rätt att såsom återbäring återfå momsen som ingår i inköpspriset på de anskaffningar som gjorts för affärsverksamheten. Rätten till återbäring har samma omfattning som avdragsrätten i enlighet med mervärdesskattelagen. I praktiken likställs återbäringen med avdraget, så att ett företag som bedriver både momspliktig försäljning i hemlandet och exportförsäljning deklarerar momsen som hänför sig till exporten på periodskattedeklarationen i punkt 307 Moms som ska dras av för redovisningsperioden.

Detaljerade anvisningar om ifyllning av periodskattedeklarationen se 4001r, Periodskattedeklaration.

Sidan har senast uppdaterats 18.4.2011