Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Mervärdesskattebestämmelser om distansförsäljning i Finland

Har getts
13.5.2013
Diarienummer
A72/200 /2013
Giltighet
- 30.6.2021
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen
Ersätter anvisningen
Anvisningen Mervärdesskattebestämmelser om distansförsäljning i Finland daterad den 1.2.2011

Denna anvisningen har ersätts av anvisningen Mervärdesbeskattning vid distansförsäljning av varor den 28.6.2021 Dnr VH/2040/00.01.00/2021.

Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien trädde i kraft den 1 februari 2020. I utträdesavtalet bestäms om den övergångsperiod som pågår till utgången av 2020. Under övergångsperioden fortsätter EU:s och Storbritanniens relation enligt de nuvarande bestämmelserna så som Storbritannien ännu var medlem i EU. Efter övergångsperioden ska varor som rör sig mellan Storbritannien och EU tullklareras och mervärdesskattelagens bestämmelser om export och import tillämpas på varuhandeln. Ytterligare information om hur brexit påverkar momsbeskattningen och Nordirlands ställning fr.o.m. 1.1.2021 finns på Skatteförvaltningens brexit-sidor.

Anvisningens kapitel 2.5.2 har uppdaterats i fråga om beskattningsförfarandet för gemenskapsinternt varuförvärv i en situation där köparen är en näringsidkare eller en juridisk person som inte har införts i registret över momsskyldiga. Från och med 2021 deklarerar och betalar sådan köpare momsen på det gemenskapsinterna förvärvet av punktskattepliktiga varor i e-tjänsten MinSkatt med skattedeklarationen för  gemenskapsinternt varuförvärv av punktskattepliktiga varor. Skatteförvaltningens kontaktuppgifter och tröskelvärdena för distansförsäljning i EU-länderna har uppdaterats 3.5.2018.

Anvisningen har uppdaterats på grund av att terminologin kring beskattningen har ändrats 1.1.2017 till följd av ikraftträdandet av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och den nya lagen om skatteuppbörd samt upphävandet av skattekontolagen.

Avsnitt 2.5.2 i anvisningen har uppdaterats till följd av att de uppgifter som nämns i avsnittet har övergått från Tullen till Skatteförvaltningen 1.1.2017.

Anvisningen har uppdaterats med de bestämmelser i mervärdesskattelagen som trädde i kraft den 1.1.2011 som avser försäljningen av värme och kyla i samband med distansförsäljning. Avsnitten 2.3 Handlingar som skall lämnas in till Skatteförvaltningen och 2.5 Punktskattepliktiga varor har kompletterats. Vidare har lagts till avsnitten 4 Om fakturering och anteckningar på fakturan och 5 Deklarationsskyldighet.

1 Allmänt

Försäljning av varor till konsumenter på EU:s inre marknad beskattas i regel i försäljningslandet enligt den s.k. ursprungslandsprincipen. Ett undantag från denna regel är s.k. distansförsäljning från ett EU-land till ett annat. Med distansförsäljning avses försäljning där säljaren sköter varutransporten till privatpersoner eller till andra jämförbara icke-mervärdesskyldiga personer i destinationsstaten (bl.a. postorderförsäljning). Dylik försäljning omfattas av bestämmelsen om distansförsäljning: distansförsäljning beskattas i destinationslandet, om beloppet av försäljningen överstiger tröskelvärdet som destinationslandet fastställt. Tröskelvärdena finns i slutet av anvisningen. I Finland är tröskelvärdet 35 000 euro. Då värdet överskrids, skall en näringsidkare som bedriver distansförsäljning registrera sig som momsskattskyldig i destinationsstaten.

Bestämmelsen om distansförsäljning tillämpas inte på försäljning av nya transportmedel, på försäljning av varor som säljaren installerar eller monterar eller på försäljning av sådana varor på vilka i det EU-land där transporten började har tillämpats ett förfarande som motsvarar marginalbeskattningsförfarandet för begagnade varor. Bestämmelsen om distansförsäljning tillämpas inte heller på försäljning av el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom EU:s område eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla.

Då varuhandeln sker till eller från utanför EU är det inte frågan om distansförsäljning som sker på EU:s  inre marknad. På grund härav, tillämpas inte heller bestämmelsen om distansförsäljning på försäljning av varor till och från Åland. Detta gälle också försäljning som sker mellan Åland och övriga Finland, eftersom Åland inte anses höra till Finlands område  då man tillämpar bestämmelserna om distansförsäljning enligt 5 § i speciallagen som gäller landskapet Åland (se Skatteförvaltningens anvisning Den åländska skattegränsen i mervärdebeskattningen).

2 Distansförsäljning från andra EU-länder till Finland

Försäljningen av en vara anses ske i Finland då säljaren eller någon annan för säljarens räkning transporterar varan från ett annat EU-land till köparen i Finland och anskaffningen av varan inte är ett gemenskapsinternt förvärv. Varan anses ha transporterats från ett annat EU-land även då transporten börjar utanför EU, om transporten sker via det EU-land till vilken varan har importerats. Huvudregeln är att en distansförsäljare skall registrera sig som mervärdesskattskyldig i Finland om distansförsäljningarna till Finland överstiger tröskelvärdet 35 000 euro per kalenderår.

Bestämmelsen om distansförsäljning tillämpas endast då köparen av varan är en person vars anskaffning inte är ett gemenskapsinternt förvärv. I praktiken kan bestämmelsen om distansförsäljning tillämpas då köparen är en privatpersoneller med sådan jämförbar icke-mervärdesskattskyldig person. Om köparen är mervärdesskattskyldig, är han skyldig att betala moms på gemenskapsinterna förvärv i Finland. Närmare information om begreppet gemenskapsinternt förvärv finns i Skatteförvaltningens anvisning Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln.

Exempel: En finländsk privatperson köper en vara från en dansk näthandel. Försäljningspriset är 44 000 euro. Beloppet innehåller dansk moms (25 %) 8 800 euro. Försäljningspriset exklusive momsens andel är 35 200 euro. Eftersom tröskelvärde 35 000 euro överskrids ska den danska näthandel registrera sig som mervärdesskattskyldig i Finland. I stället för dansk moms betalas finsk moms på försäljningen.

Med privatpersoner jämförbara personer är

 • näringsidkare vars verksamhet till ingen del berättigar till avdrag (t.ex. verksamhet i liten skala)
 • juridiska personer som inte är näringsidkare (t.ex. föreningar och stiftelser som inte bedriver näringsverksamhet).

Dylik näringsidkares eller juridisk persons (med privatperson jämförbar person) anskaffningar från ett annat EU-land är inte gemenskapsinterna förvärv då följande villkor uppfylls:

 • Värdet på förvärven exklusive moms är högst 10 000 euro per kalenderår, utan att inbegripa förvärv av nya transportmedel, accisbelagda varor eller vissa andra i mervärdesskatteslagen avsedda förvärv (t.ex. momsfria fartyg eller luftfartyg).
 • Värdet av de gemenskapsinterna förvärven har varit högst 10 000 euro under det föregående kalenderåret.
 • Köparen har inte gjort en ansökan till Skatteförvaltningen om att hans förvärv betraktas såsom gemenskapsinterna förvärv, fastän värdet av förvärven inte överstiger tröskelvärdet.

En köpare som är jämförbar med en privatperson är enligt bestämmelserna dock skyldig att betala moms på gemenskapsinterna förvärv genast då gränsen på 10 000 euro överskrids under kalenderåret.

Exempel: Om förvärven har varit 9 000 euro i början av året och om värdet av det följande förvärvet under samma kalenderår är 1 100 euro, skall köpare som är jämförbar med en privatperson registrera sig som mervärdesskattskyldig i Finland och betala momsen för detta gemenskapsinterna förvärv på 1 100 euro.

Då köparen är en privatperson är förvärvet inte ett gemenskapsinternt förvärv i annat fall än då det är frågan om köp av ett nytt transportmedel från ett annat EU-land (se punkt 2.4).

2.1 Distansförsäljning till Finland under 35 000 euro

Distansförsäljning beskattas inte i Finland, om säljarens försäljningar till Finland är högst 35 000 euro per kalenderår exklusive moms och om totalbeloppet av dylika försäljningar under det föregående året har varit högst 35 000 euro. I dessa försäljningar inkluderas inte försäljningar av nya transportmedel, försäljningar av varor som säljaren installerat eller monterat i Finland eller försäljningar av accisbelagda varor, inte heller försäljningar av sådana varor på vilka i det EU-land där transporten börjat har tillämpats ett förfarande som motsvarar marginalbeskattningsförfarandet för begagnade varor. Bestämmelsen om distansförsäljning tillämpas inte heller på försäljning av el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom EU:s område eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla.

En näringsidkare som idkar distansförsäljning kan dock hos myndigheten i det land där transporten börjat ansöka om att distansförsäljningen beskattas i destinationslandet i stället för avgångslandet.

2.1.1 Registrering som mervärdesskattskyldig

Även om distansförsäljningarna av en näringsidkare som bedriver distansförsäljning till Finland understiger 35 000 euro, kan säljaren välja Finland som distansförsäljningens beskattningsland. Detta betyder i praktiken att försäljaren skall lämna till Skatteförvaltningen de handlingar som nämns i punkt 2.3. Det rekommenderas att ansökan görs minst 30 dagar innan man övergår till ny praxis. Näringsidkaren ansöker om mervärdesskattskyldig. (Se Skatteförvaltningens anvisning Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland). Säljaren är dock bokföringsskyldig, dvs. skyldig att föra sådan bok över sin rörelseverksamhet i Finland att man därav tillförlitligt kan få reda på sådant som är av betydelse med tanke på fastställandet av momsen. Säljaren är dessutom skyldig att lämna in momsdeklarationerna enligt hans skatteperiod antingen månatligen, kalenderårsvis eller årligen.

När säljaren registerats som mervärdesskattskyldig, betalar säljaren moms på all distansförsäljning till Finland oberoende av försäljningsbeloppet.

Beslutet om att distansförsäljningen beskattas i Finland i stället för i det EU-land där transporten av varan börjar, gäller minst den tid som bestäms genom lag i transportavgångslandet. Om säljaren efter att tidsperioden löpt ut vill välja avgångslandet som distansförsäljningens beskattningsland, skall säljaren göra en skriftlig nedläggningsanmälan till Skatteförvaltningen. Lämna gärna in nedläggningsanmälan senast 30 dagar innan övergång till ny praxis.

2.2 Distansförsäljning till Finland över 35 000 euro

Om värdet av näringsidkarens distansförsäljningar till Finland exklusive moms har överstigit 35 000 euro under något kalenderår, anses distansförsäljningarna till Finland under det närmast följande kalenderåret ske i Finland oberoende av försäljningens belopp, dvs. momsen på försäljningarna skall betalas i Finland.

2.2.1 Registrering som mervärdesskyldig

Om beloppet 35 000 euro överskrids under kalenderåret, skall säljaren lämna in handlingarna i punkt 2.3 till Skatteförvaltningen. Säljaren ska anmäla sig som mervärdesskattskyldig och betala finsk moms till den del försäljningarna överstiger 35 000 euro. Om beloppet överskrids mitt i en leverans, skall momsen betalas i Finland för hela leveransen. Då tröskelvärdet överskrids, är säljaren bokföringsskyldig i Finland och skyldig att lämna in momsdeklarationerna enligt hans skatteperiod antingen månatligen, kalenderårsvis eller årligen.

Om tröskelvärdet inte uppnås under det på följande året, ska säljaren göra en skriftlig nedläggningsanmälan till Skatteförvaltningen.

2.3 Handlingar som skall lämnas in till Skatteförvaltningen

Om tröskelvärdet 35 000 euro per kalenderåret överskrids av en näringsidkare som idkar distansförsäljning till Finland, skall näringsidkaren lämna in följande handlingar till Skatteförvaltningen:

 1. Ifylld etableringsanmälan och bilaga 6204 eller 6206 samt en eventuell fullmakt som utfärdats för underskrift av anmälan. Blanketter för etableringsanmälan (Y-blanketter) finns på webbplatsen www.ytj.fi/svenska.
 2. Ett utländskt utdrag som motsvarar handelsregisterutdraget och utdraget i översättning till finska eller svenska. Av utdraget skall framgå företagets namn, hemort, bransch, räkenskapsperiod samt firmateckningsrätt.
 3. Bolagsordningen, bolagsavtalet eller motsvarande stadgar eller en bestyrkt kopia av stadgarna samt stadgarna i översättning till finska eller svenska. Dessa handlingar behöver inte bifogas om registerutdraget i punkt 2 inlämnas till Skatteförvaltningen.

Om distansförsäljningarna till Finland både under kalenderåret i fråga och det föregående året är högst 35 000 euro och näringsidkaren väljer Finland som beskattningsland (se punkt 2.1.1), ska han, förutom de ovan nämnda handlingarna, lämna in avskrift av ansökan till myndighet i avgångslandet eller ett beslut av myndighet i avgångslandet att distansförsäljningarna i stället för avgångslandet skall beskattas i Finland.

Handlingar sändas per post under adressen

PRS–Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 HELSINGFORS

2.3.1 Skatteförvaltningens kontor som administrerar registrering och övervakning

Utländska samfunds registrering till mervärdesskattskyldig och övervakning handläggs vid Nylands företagsskattebyrå och bolags samt privata näringsidkares registrering och övervakning handläggs vid i Huvudstadsregionens skattebyrå.

Adresser

Södra Finlands företagsskattecentral
PB 30
00052 SKATT

Huvudstadsregionens skattebyrå
PB 400
00052 SKATT

2.4 Nya transportmedel, varor som försäljaren installerat eller monterat, begagnade varor samt el, gas, värme och kyla som levereras genom nät

Bestämmelsen om distansförsäljning tillämpas varken på försäljning av nya transportmedel eller på försäljning av varor som säljaren installerat eller monterat, inte heller på försäljning av en sådan vara på vilken tillämpats ett förfarande som motsvarar marginalbeskattningsförfarandet för handeln med begagnade varor.

Anskaffning av nya transportmedel, som transporterats från ett annat EU-land till Finland, beskattas alltid som ett gemenskapsinternt förvärv i Finland oberoende av vem som är köpare eller säljare av transportmedlet. Således beskattas också privatpersoners köp av nya transportmedel från andra EU-länder som gemenskapsinterna förvärv i Finland. Nya transportmedel har definierats i slutet av anvisningen. Se även Skatteförvaltningens anvisningar Moms på nya transportmedel – anvisning för momsskyldiga och Privatperson köper nytt transportmedel från ett annat EU-land. Anvisningarna finns på finska, svenska och engelska på Skatteförvaltningens webbplats www.skatt.fi.

Sådana varor som säljaren installerar eller monterar i Finland beskattas som säljarens försäljning i Finland, om säljaren är mervärdesskattskyldig här eller om köparen är en privatperson. I annat fall betalar köparen momsen på dessa (s.k. omvänd skattskyldighet).

Distansförsäljningsbestämmelsen tillämpas inte heller på försäljning av el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom EU:s område eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla.

2.5 Punktskattepliktiga varor

Beskattningen av punktskattepliktiga (accisbelagda) varor beskattas i konsumtionslandet. I 26 e § i mervärdesskattelagen avses med punktskattepliktiga varor avses i denna lag sådana varor som nämns i 3 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), 2 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), 2 § 1 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) och 2 § 2 punkten a och c underpunkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996), med undantag för sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät.

Mervärdesskatteförfarandet vid köp av punktskattepliktiga varor från andra EU-länder är olikt beroende på om köparen i Finland är en privatperson eller annan än privatperson.

2.5.1 Köparen är en privatperson

Distansförsäljning av punktskattepliktiga varor till privatpersoner i Finland beskattas alltid i Finland oberoende av försäljningens värde. Säljaren skall således registrera sig som mervärdesskattskyldig i Finland och betala moms på distansförsäljningen av punktskattepliktiga varor till privatpersoner i Finland.

2.5.2 Köparen är annan än en privatperson

Distansförsäljningsbestämmelsen tillämpas inte på försäljning av punktskattepliktiga  varor till andra än privatpersoner i Finland utan förvärven anses alltid vara ett skattepliktiga gemenskapsinterna varuförvärv för köparen i Finland. För punktskattepliktiga  varor gäller att de alltid och avsett värdet av försäljningen till Finland anses förvärvade här. Gränsvärdet 10 000 euro tillämpas alltså inte.

 • De som bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet behandlar sina gemenskapsinterna förvärv av punktskattepliktiga varor på samma sätt som alla andra gemenskapsinterna varuförvärv.
 • En näringsidkare eller en juridisk person som inte är införd i registret över momsskyldiga deklarerar och betalar momsen på det gemenskapsinterna förvärvet av punktskattepliktiga varor i e-tjänsten MinSkatt med skattedeklarationen för gemenskapsinternt varuförvärv av punktskattepliktiga varor. Anmälan lämnas t.ex. av företag som bedriver momsfri verksamhet eller av allmännyttiga samfund som inte har införts i registret över momsskyldiga (se kap. 2 Med privatperson jämförbar person). Dessa köpare behöver inte registrera sig i registret över momsskyldiga enbart för att deklarera det gemenskapsinterna förvärvet av punktskattepliktiga varor (se även anvisningen Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln).

3 Distansförsäljning från Finland till andra EU-länder

Näringsidkaren ska betala momsen av distansförsäljning där transporten slutar, dvs. i destinationslandet, då näringsidkarens distansförsäljningar till ett annat EU-land överstiger tröskelvärdet för distansförsäljning som EU-landet i fråga, har fastställt. Tröskelvärdena finns i slutet av denna anvisning. De försäljningar som överstiger tröskelvärdet, beskattas inte i Finland.

3.1 Distansförsäljningsbeloppet överstiger destinationslandets tröskelvärde

Då näringsidkarens distansförsäljningar från Finland till ett annat EU-land överstiger tröskelvärdet som destinationslandet har fastställt flyttas beskattningen till destinationslandet. De försäljningar som överskrider den tröskelvärdet beskattas således i destinationslandet, inte i Finland. Säljaren skall således registrera sig som mervärdesskattskyldig i destinationslandet så att han kan betala momsen på försäljningen i enlighet med bestämmelserna som gäller i detta EU-land.

Överstigs tröskelvärdet mitt i en leverans, ska momsen på hela leveransen betalas i destinationslandet. Om totalbeloppet för distansförsäljningarna under något kalenderår har överstigit tröskelvärdet, beskattas det följande kalenderårets försäljning inte till någon del i Finland.

Förutsättningen för skattefri distansförsäljning är emellertid, att köparen inte är mervärdesskattskyldig, dvs.

1. en näringsidkare vars verksamhet inte i dennes hemstat till någon del berättigar till avdrag eller återbäring,
2. en juridisk person som inte är näringsidkare,
3. en näringsidkare på vilken i dennes hemstat tillämpas förfarandet med schablonkompensation för primärproduktion, eller
4. en privatperson.

Ytterligare bör observeras specialbestämmelsen som gäller köpare i punkterna 1–3. Enligt den anses varuförsäljningen ske i destinationsstaten endast om dylik köpares gemenskapsinterna förvärv inte överstiger den undre gränsen för skatteplikt för gemenskapsinterna förvärv som tillämpas i detta EU-land och köparen inte har anmält sig som mervärdesskattskyldig för sina förvärv. Om värdet av köparens gemenskapsinterna förvärv från andra EU-länder således överstiger under innevarande eller föregående år den undre gräns destinationslandet har fastställt för gemenskapsinterna förvärv, är köparen mervärdesskattskyldig för sina förvärv på samma sätt som ett företag som registrerat sig som mervärdesskattskyldigt.

3.2 Distansförsäljningsbeloppet understiger destinationslandets tröskelvärde

Distansförsäljning kan dock beskattas i destinationslandet även om försäljningarna inte överskrider den undre gräns som tillämpas i detta EU-land. Säljaren skall då göra en ansökan om detta hos Skatteförvaltningen. Ansökan skall göras skriftligen minst 30 dagar innan den nya praxisen tas i bruk. I ansökan skall meddelas distansförsäljningens destinationsland. Säljaren skall ytterligare förete utredning om sin registrering som mervärdesskattskyldig i destinationslandet. Skatteförvaltningen gör beslut om att varornas distansförsäljning beskattas i destinationslandet i stället för i Finland. Beslutet är i kraft den tid som säljaren uppgett i sin ansökan, dock minst två kalenderår.

3.3 Nya transportmedel, varor som försäljaren installerat eller monterat, begagnade varor samt el, och gas, värme- och kyla som levereras genom nät

Bestämmelsen om distansförsäljning tillämpas varken på försäljning av nya transportmedel (se definitionen i slutet av denna anvisning) eller på försäljning av varor som försäljaren installerat eller monterat i transportens destinationsland. Försäljningarna av dessa varor beskattas enligt mervärdesskattebestämmelserna i destinationsstaten. Distansförsäljningsbestämmelsen tillämpas inte heller på försäljning av en sådan vara på vilken tillämpats marginalbeskattningsförfarandet som gäller handeln med begagnade varor (se Skatteförvaltningens anvisning Marginalbeskattningsförfarande för begagnade varor samt konstverk, samlarföremål och antikviteter).

Distansförsäljningsbestämmelsen tillämpas inte heller på försäljning av el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom EU:s område eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla.

3.4 Punktskattepliktiga varor

Beskattningen av punktskattepliktiga (accisbelagda) varor beskattas i konsumtionslandet. I 26 e § i mervärdesskattelagen avses med punktskattepliktiga varor avses i denna lag sådana varor som nämns i 3 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), 2 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), 2 § 1 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) och 2 § 2 punkten a och c underpunkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996), med undantag för sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät.

Distansförsäljning av dylika varor till privatpersoner i andra EU-länder beskattas alltid i det EU-land där transporten upphör, dvs. i destinationsstaten, oberoende av försäljningens värde. En finländsk näringsidkare som bedriver distansförsäljning av punktskattepliktiga varor till privatpersoner i andra EU-länder skall således registrera sig som mervärdesskattskyldig i destinationsstaten, och betala moms på distansförsäljningen av punktskattepliktiga varor enligt bestämmelserna i detta EU-land.

Om köparen är annan än privatperson, blir bestämmelsen om distansförsäljning inte tillämplig. Då är försäljningen gemenskapsintern försäljning till säljaren och köparen behandlar varuinköpet som mervärdesskattepliktigt gemenskapsinternt förvärv i destinationslandet.

4 Faktureringskraven

Enligt mervärdesskattelagen ska säljaren ge faktura till köparen för försäljning av en skattepliktig vara eller tjänst, om köparen är en näringsidkare eller en juridisk person, som inte är en näringsidkare. Ett undantag i denna allmänna bestämmelse gäller distansförsäljningen då säljaren är skyldig att ge faktura trots att köparen är en privatperson.

Bestämmelsen om förenklad faktura tillämpas inte på distansförsäljning utan de allmänna anteckningarna på fakturan ska antecknas. Se Skatteförvaltningens anvisning Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen.

5 Deklarationsskyldighet

5.1 Säljaren idkar distansförsäljning från ett annat EU-land till Finland

Om säljarens försäljningar till Finland överstiger tröskelvärdet 35 000 euro, registrerar sig säljaren som mervärdesskattskyldig i Finland. Försäljningen till Finland deklareras som skatt på inhemsk försäljning enligt den sålda varans skattesats i momsdeklarationens punkt ”Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna (24 %, 14 % eller 10 %)”.

5.2 Säljaren idkar distansförsäljning från Finland till andra EU-länder

Om försäljningen understiger tröskelvärdet i köparens land, deklarerar säljaren denna försäljning som inhemsk försäljning i momsdeklarationens punkt ”Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna (24 %, 14 % eller 10 %)”. Om försäljningen överstiger tröskelvärdet i köparens land ska säljaren registrerar sig som mervärdesskattskyldig i detta land. Denna försäljning deklareras i punkt  ”Omsättning enligt 0-skattesats”. Momsen på inköp som anknyter till distansförsäljnigen är avdragbar.

Exempel: A Ab idkar postorderförsäljning av sportartiklar. Under kalenderåret säljer A varor enligt följande

 • till svenska konsumenter och det sammanlagda beloppet på försäljningen är 290 000 kronor
 • till tyska konsumenter och det sammanlagda beloppet på försäljningen är 85 000 euro
 • till slovenska konsumenter och det sammanlagda beloppet på försäljningen är 36 500 euro. A registrerar sig som mervärdesskattskyldig i Slovenien fr.o.m. den leverans då tröskelvärdet överstigs.
 • till estniska konsumenter och det sammanlagda beloppet på försäljningen är 42 600 euro. A registrerar sig som mervärdesskattskyldig i Estland fr.o.m. den leverans då tröskelvärdet överstigs.

I sin momsdeklaration deklarerar A alla försäljning till Sverige och Tyskland som inhemsk försäljning. Försäljningar till Slovenien och Estland deklarerar A som inhemsk försäljning tills tröskelvärdet överskrids. Försäljningar till dessa länder som överstiger tröskelvärdet deklarerar A i punkt "Omsättning enligt 0-skattesats".

Rådgivning

Skatteförvaltningens riksomfattande servicenummer för momsfrågor är 029 497 015 (lna/mta). Ringer man från utlandet, +358 29 497 015

Anvisningar och blanketter finns att få vid Skatteförvaltningens kontor samt på Skatteförvaltningens webbplats www.skatt.fi.

Tröskelvärdena för distansförsäljning i EU-länderna

medlemsstat valuta tröskelvärde för registrering
Belgien EUR 35 000
Bulgarien BGN 70 000
Cypern EUR 35 000
Danmark DKK 280 000
Estland EUR 35 000
Finland EUR 35 000
Frankrike EUR 35 000
Grekland EUR 35 000
Irland EUR 35 000
Italien EUR 35 000
Kroatien HRK 270 000
Lettland EUR 35 000
Litauen EUR 35 000
Luxemburg EUR 100 000
Malta EUR 35 000
Nederländerna EUR 100 000
Polen PLN 160 000
Portugal EUR 35 000
Rumänien RON 118 000
Slovakien EUR 35 000
Slovenien EUR 35 000
Spanien EUR 35 000
Sverige SEK 320 000
Tjeckien CZK 1 140 000
Tyskland EUR 100 000
Ungern EUR 35 000
Österrike EUR 35 000

Informationen i tabellen är hämtad från Europeiska kommissionens hemsida  (senast uppdaterad i april 2018).

Definition av nya transportmedel

Med transportmedel avses för person- eller varutransport avsedda

 1. motordrivna marktransportmedel, som har en motor med en cylindervolym på över 48 cm³ eller en effekt på över 7,2 kw
 2. fartyg vars längd överstiger 7,5 meter
 3. luftfartyg vars största tillåtna startvikt överstiger 1 550 kg.

Ett transportmedel är nytt, om:

 1. ett motordrivet marktransportmedel har sålts högst sex månader och ett annat transportmedel högst tre månader efter att det tagits i bruk första gången eller
 2. ett motordrivet marktransportmedel har körts högst 6 000 kilometer, ett vattenfartyg har körts eller seglats i högst 100 timmar eller ett luftfartyg har flugits högst 40 timmar.

Såsom transportmedel betraktas dock inte sådana fartyg och luftfartyg som kan säljas momsfritt. Skatt betalas inte på försäljning av sådana fartyg, vars största skrovlängd är minst 10 meter och vilka till sin konstruktion inte i huvudsak är avsedda för nöjes- eller sportbruk. Skatt betalas inte heller på försäljning av ett luftfartyg till en sådan näringsidkare som använder det för i huvudsak internationell lufttrafik mot betalning.

ledande skattekunning Päivi Taipalus

ledande skattekunning Paula Tulento

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2017