Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förskottsinnehållning på dividend på en förvaltarregistrerad aktie till en i Finland allmänt skattskyldig

Har getts
17.12.2020
Diarienummer
VH/8446/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - 29.8.2023
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
VH/4329/00.01.00/2019, 24.1.2020

Bestämmelserna i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) ändrades i april 2019 och till lagen fogades den nya paragrafen 4 a §. Enligt 4 a § i lagen om förskottsuppbörd ska förskottsinnehållning på 50 procent verkställas på dividenden på en förvaltarregistrerad aktie som utbetalas 1.1.2020 eller senare om utbetalaren av dividenden inte får preciserande uppgifter om dividendtagaren och utbetalaren vet att dividendtagaren är allmänt skattskyldig i Finland. Syftet med anvisningen är att visa hur utbetalaren ska agera i situationer där utbetalaren inte har uppgifter om dividendtagaren vid verkställandet av förskottsinnehållningen eller om identifieringsuppgifter om dividendtagaren inte lämnas på en årsanmälan till Skatteförvaltningen.

Anvisningen har uppdaterats på grund av en ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978, källskattelagen) som träder i kraft 1.1.2021 (lagändring 522/2019). I samband med uppdateringen har man i anvisningen beaktat rollen som registrerad förvarare enligt 10 c § i källskattelagen samt

utrednings- och identifieringsförfarandet som gäller dividendtagaren enligt 10 b § i källskattelagen och Skatteförvaltningens beslut om självdeklarationens innehåll och giltighet och det förfarande genom vilket självdeklarationens tillförlitlighet verifieras (VH/4332/00.01.00/2020, ISD-beslut).

Den registrerade förvararens skyldigheter och ansvar behandlas i anvisningen Den registrerade förvararens skyldigheter och ansvar.

1 Inledning

I denna anvisning behandlas situationer där utbetalaren av dividend, enligt 4 a § i lagen om förskottsuppbörd, ska verkställa förskottsinnehållning på 50 procent på dividend som betalas på en förvaltarregistrerad aktie då utbetalaren inte får uppgifter om den slutliga mottagaren av dividend och denna är allmänt skattskyldig i Finland (nedan allmänt skattskyldig). Enligt huvudregeln ska utbetalaren verkställa förskottsinnehållning på dividend betalad till en allmänt skattskyldig dividendtagare i enlighet med förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996) samt lämna identifieringsuppgifter om mottagaren till Skatteförvaltningen, även i situationer där dividenden baserar sig på en förvaltarregistrerad aktie. Syftet är att beskattningen av den skattskyldige ska verkställas på rätt sätt och att en förskottsinnehållning på 50 procent inte ska verkställas på dividend i onödan.

Mottagarna av dividend som betalas på en förvaltarregistrerad aktie är huvudsakligen begränsat skattskyldiga då aktierna emitterats i Finlands värdepapperscentral. På begränsat skattskyldiga dividendtagare tillämpas lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978, källskattelagen).

2 Förvaltarregistrering av aktier

I 4 kap. 4 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) bestäms om förvaltararegistrering. Med förvaltarregistrering avses att en värdeandel antecknas i värdeandelssystemet för den som sköter förvaltarregistreringen i stället för ägaren. Förvaltarregistreringen kan skötas av värdeandelskontots kontoförvaltare, centralbanken eller värdepapperscentralen själv. I regel agerar värdepappersföretag och kreditinstitut som kontoförvaltare.

Värdepapperscentralen för, för emittenternas räkning, aktieägarförteckningar över ägare till aktier som är föremål för offentlig handel, dvs. i praktiken börsbolag. För att specificera de verkliga ägarna till förvaltarregistrerade aktier ska den som sköter förvaltarregistreringen, på begäran meddela till Finansinspektionen värdeandelars verkliga ägares namn och, om det är känt, hur många värdeandelar varje ägare har. Om man inte känner till namnet på värdeandelarnas verkliga ägare, ska den som sköter förvaltarregistreringen ge motsvarande uppgifter om det ombud som agerar för ägarens räkning samt ombudets skriftliga försäkran om att aktieägaren inte är en finländsk fysisk person, ett finländskt företag eller en finländsk stiftelse. Upplysningarna ska även på begäran lämnas till bolaget. Skatteförvaltningen kan vid skatteövervakningen begära uppgifter om värdeandelarnas ägare av emittenten.

EU:s värdepapperscentralsförordning (909/2014/EU) tillämpas i situationer där ett finländskt bolag emitterar aktier i ett annat EU-land, dvs. väljer en annan än en finländsk värdepapperscentral som värdepapperscentral. Med en finländsk värdepapperscentral avses ett finländskt aktiebolag som har tillstånd enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet att sköta uppgifter som kommer an på en värdepapperscentral. Även om ett finländskt bolag skulle anlita någon annan än en finländsk värdepapperscentral, tillämpas finsk bolagsrätt, med stöd av vilken värdepappren har skapats, på bolagets aktier.

Enligt 5 a § i lagen om värdeandelskonton får värdeandelar registreras på ett särskilt förvaltningskonto som kontohavaren på uppdrag förvaltar för någon annans räkning endast då det är fråga om värdeandelar som förvaltas för en utländsk persons, ett utländskt företags eller en utländsk stiftelses räkning.  

Aktier som emitterats av en finländsk emittent och ägs av finländare får endast antecknas på ett värdeandelskonto som är i placerarens eget namn i ett finskt värdepapperscentralssystem. Således medför den nationella lagstiftningen att det inte är möjligt att hos en finländsk värdepapperscentral förvaltarregistrera värdepapper som förvaltas för en finländsk medborgare, ett finländskt företag eller en finländsk stiftelse.

På ett konto som förvaltas av en utländsk värdepapperscentral får man med beaktande av den inhemska lagstiftningen även anteckna värdeandelar som förvaltas för en finländsk fysisk persons, ett finländskt företags eller en finländsk stiftelses räkning. Således kan värdepapper som förvaltas för en finländsk fysisk persons, ett finländskt företags eller en finländsk stiftelses räkning vara förvaltarregistrerade om värdepappren har emitterats hos en utländsk värdepapperscentral och den lagstiftning som gäller den utländska värdepapperscentralen tillåter förvaltarregistrering av finländska aktier. Trots att ett finländskt bolags aktier har emitterats hos en utländsk värdepapperscentral ska bolaget iaktta de skyldigheter som föreskrivits för utbetalare av dividend i skattelagstiftningen i Finland.

3 Förskottsinnehållning på dividend till en i Finland allmänt skattskyldig

3.1 Förskottsinnehållning på dividend till aktieägare som identifierats som allmänt skattskyldig

Enligt 9 § i lagen om förskottsuppbörd ska ett bolag som delar ut dividend verkställa förskottsinnehållning då dividendtagaren är allmänt skattskyldig, om inget annat särskilt stadgas. Enligt 15 § 1 mom. 3 punkten i förordningen om förskottsuppbörd ska förskottsinnehållning på 25,5 procent verkställas på dividender från offentligt noterade bolag om dividend betalas ut till en fysisk person eller ett dödsbo. Enligt 1 § 1 punkten i Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning ska förskottsinnehållning inte verkställas på dividend som betalas till företag.

Det belopp som innehållits av dividendtagaren räknas tillgodo i skatteårets skatter och avgifter i den slutliga beskattningen av dividendtagaren utifrån utbetalarens årsanmälan. En förutsättning för detta är att utbetalaren har kontrollerat att dividendtagaren är allmänt skattskyldig och att utbetalaren lämnar identifieringsuppgifterna om dividendtagaren på årsanmälan till Skatteförvaltningen, också i situationer där en aktie som ägs av en allmänt skattskyldig har förvaltarregistrerats.

Mer information om verkställande av förskottsinnehållning på dividender finns i Skatteförvaltningens anvisning Förskottsinnehållning på dividender och anmälningar till Skatteförvaltningen.

Mer information om beskattning av dividend som betalas till naturliga personer och företag finns i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av dividendinkomster.

3.2 Förskottsinnehållning på dividend när identifieringsuppgifter om dividendtagaren saknas

Om utbetalaren inte får identifieringsuppgifter om en allmänt skattskyldig dividendtagare ska man avvika från ovan nämnda huvudregel för förfarandet. Enligt 4 a § i lagen om förskottsuppbörd ska förskottsinnehållning på 50 procent verkställas på dividenden ifall dividendtagaren är allmänt skattskyldig men utbetalaren av dividenden inte får de uppgifter som avses i 15 e § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995, lagen om beskattningsförfarande) om dividendtagaren på en förvaltarregistrerad aktie.  

Med uppgifter om slutlig mottagare av dividend avses sådana identifieringsuppgifter om dividendtagaren som utbetalaren av dividend ska anmäla i sin årsanmälan, såsom avses i 15 § 1 mom. och 15 e § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarande och i 41 § 2 mom. i Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter. I beslutet om en allmän skyldighet att lämna uppgifter avses med identifieringsuppgifter om dividendtagaren dividendtagarens namn, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer, dividendens bruttobelopp, förskottsinnehållning som verkställts på dividenden och antalet aktier. Om dividendtagaren har identifierats som en allmänt skattskyldig, men utbetalaren inte känner till och inte för övrigt heller har tillgång till ovan nämnda individualiserande uppgifter om dividendtagaren för årsanmälan, ska förskottsinnehållning på 50 procent verkställas på den betalda dividenden.

3.3 Identifiering av allmänt skattskyldig dividendtagare  

Utbetalaren av dividend ska veta om den förvaltaregistrerade aktiens ägare är allmänt eller begränsat skattskyldig, dvs. om källskattelagen eller lagen om förskottsuppbörd ska tillämpas på dividendtagaren. Bestämmelserna i skatteavtal har ingen betydelse då man avgör om dividendtagaren är allmänt skattskyldig i Finland. Allmän och begränsad skattskyldighet behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisningar Allmän och begränsad skattskyldighet samt boende enligt skatteavtal – fysiska personer och Allmän och begränsad skattskyldighet för samfund.

Tillämpningen av antingen källskattelagen eller lagen om förskottsuppbörd på dividendtagaren påverkar både skatteuppbörden och meddelandet av uppgifter på rätta anmälningar. Om utbetalaren saknar identifieringsuppgifter om dividendtagarna ska utbetalaren ha en utredning om huruvida dividend har betalats till begränsat eller allmänt skattskyldiga.

Utbetalaren av dividend har deklarationsskyldighet och ansvar för dividender betalade till en allmänt skattskyldig även i fråga om ett förvaltarregistrerat innehav. Utbetalaren kan styra utredningsskyldigheten till den förvarare som finns närmast dividendtagaren. Denne levererar identifieringsuppgifterna om mottagaren till utbetalaren på det sätt som överenskommits i förvaringskedjan. Enligt skattelagstiftningen är det trots detta alltid utbetalaren som ansvarar för skatten och för lämnandet av uppgifter till Skatteförvaltningen. En registrerad förvarare kan ta ansvar endast för dividender betalda till begränsat skattskyldiga. Därmed ska den registrerade förvararen lämna uppgifter om de allmänt skattskyldiga dividendtagarna till utbetalaren av dividend.

En sådan situation som avses i 4 a § i lagen om förskottsuppbörd kan till exempel uppstå om utbetalaren inte får uppgifter om mottagaren från förvaringskedjan och därför inte kan lämna uppgifterna till Skatteförvaltningen. Utbetalaren får inga uppgifter till exempel då den lagstiftning som ska tillämpas, på en utländsk förvarare, förutsätter dividendtagarens samtycke till att lämna ut uppgifter och förvararen inte har fått dividendtagarens samtycke eller dividendtagaren förbjuder att uppgifter lämnas ut till Skatteförvaltningen. Om förvararen vet att dividendtagaren är en allmänt skattskyldig person i Finland ska förvararen meddela utbetalaren att förskottsinnehållning på 50 procent ska verkställas på dividenden. Förskottsinnehållning på 50 procent ska verkställas också om uppgifter av någon annan anledning inte lämnas till Skatteförvaltningen.

I en sådan situation som avses i 4 a § i lagen om förskottsuppbörd ska förskottsinnehållning på 50 procent verkställas oavsett dividendtagarens juridiska form. Förskottsinnehållning på 50 procent ska verkställas till exempel om dividendtagaren är ett allmänt skattskyldigt aktiebolag eller annat företag, men utbetalaren av dividend inte kan lämna identifieringsuppgifter om dividendtagaren till Skatteförvaltningen. 

Om förvararen har på det sätt som avses i 10 b § i källskattelagen noggrant utrett dividendtagarens hemviststat och i samband med detta upptäcker att dividendtagarens skatterättsliga hemviststat är Finland, ska förskottsinnehållning verkställas på prestationen. Om det i samband med den noggranna utredningen visar att den skatterättsliga hemviststaten inte är Finland, kan källskatt verkställas på dividenden. Enligt 10 b § i källskattelagen kan med noggrann utredning om hemviststat anses ett källskattekort, ett intyg över hemviststat eller en sådan deklaration som dividendtagaren lämnar själv. Dividendtagares självdeklaration behandlas närmare i anvisningen Innehåll, giltighet och verifiering av tillförlitlighet av dividendtagarens självdeklaration.

I praktiken kan utredningen av dividendtagaren också ske så att den inhemska eller utländska förvararen på basis av kraven i den nationella lagstiftningen i sin hemviststat, inbegripet rapporteringskraven enligt FATCA/CRS/DAC2, tar reda på dividendtagarens identitet, skattemässiga hemviststat och syftet med uppgifterna, samt ber sin kund samtycka till att uppgifterna lämnas ut till skattemyndigheterna i den stat där dividend betalats.

Vid identifieringen av dividendtagaren kan förvararen dra fördel av det förfarande för undersökning och identifiering av kunder som är avsett för internationellt utbyte av information (FATCA/CRS/DAC2), inbegripet den senaste dokumentationen som inhämtats enligt AML/KYC-förfaranden för förhindrande av penningtvätt och kundkännedom. Om mottagaren har utretts för något av ovan nämnda ändamål och identifierats som allmänt skattskyldig eller som en kontohavare som för övrigt ska rapporteras i Finland och inga uppgifter om slutlig mottagare lämnas till Skatteförvaltningen, ska en förskottsinnehållning på 50 procent verkställas på dividenden. Ifall ett företag är registrerat i Finland ska företaget behandlas som en allmänt skattskyldig. Också uppgifter om att en dividendtagare har identifierats som en kontohavare som inte behöver rapporteras i Finland kan utnyttjas vid identifieringen av dividendtagaren och i detta fall kan dividendtagaren behandlas som en i Finland begränsat skattskyldig. Skatteförvaltningen kan begära en närmare utredning av utbetalaren, som i sin tur vid behov kan begära utredningen av den förvarare som agerat som ombud, om förfarandet genom vilket dividendtagaren identifierats.

I allmänhet förvarar en förvarare flera förvaltarregistrerade aktieägares aktier på ett gemensamt konto (s.k. omnibuskonto). Då ska utbetalaren ha en utredning om att det gemensamma kontot existerar och huruvida aktier som ägs av den allmänt skattskyldiga förvaras på detta konto. Därmed ska allmänt skattskyldiga ägare till aktier som förvaras på ett gemensamt konto i praktiken för beskattningen särskiljas vid tidpunkten för dividendutdelningen för att utbetalaren ska kunna veta om förskottsinnehållningen på 50 procent, som avses i lagen om förskottsuppbörd, ska verkställas på dividenden.

Exempel 1

Utbetalaren får uppgifter från en oregistrerad förvarare i kedjan, som har undersökt och identifierat dividendtagarens skattestatus för internationellt informationsutbyte, och enligt uppgifterna är dividendtagare A begränsat skattskyldig. Förvararen har vid identifieringen av dividendtagaren dragit fördel av de uppgifter som samlats in för rapportering i enlighet med FATCA/CRS/DAC2 och kommit fram till att A inte är en kontohavare som ska rapporteras i Finland. Förvararen kan dock inte lämna identifieringsuppgifter om dividendtagaren till utbetalaren av dividend. Utbetalaren kan lita på de uppgifter som kommit från kedjan och därmed ta ut källskatt på 35 procent på den dividend som ska betalas ut till dividendtagaren i enlighet med 7 § 2 mom. i källskattelagen.

Exempel 2

Utbetalaren får uppgifter från en oregistrerad förvarare i kedjan, som har undersökt och identifierat dividendtagarens skattestatus för internationellt informationsutbyte, och enligt uppgifterna är dividendtagare B allmänt skattskyldig i Finland. Förvararen kan inte lämna uppgifter om slutlig mottagare av dividend till utbetalaren, eftersom mottagaren har förbjudit att uppgifterna lämnas ut. Utbetalaren har inte tillgång till identifieringsuppgifter om dividendtagaren och ska därför verkställa förskottsinnehållning på 50 procent på dividenden.

Exempel 3

Vid skatteövervakningen efter utbetalningsåret begär Skatteförvaltningen av utbetalaren en utredning över förfarandet, genom vilket utbetalaren vid tidpunkten för utbetalningen försäkrat sig om att en för denna okänd dividendtagare inte är allmänt skattskyldig i Finland. Utbetalaren lämnar in en utredning, enligt vilken utbetalaren eller den oregistrerade förvarare som agerat som ombud har gett förvararna i förvaringskedjan information om tillämpningen av 4 a § i lagen om förskottsuppbörd och om Skatteförvaltningens anvisning gällande denna bestämmelse. I samma sammanhang har man även informerat om att det inte är tillåtet att finska medborgare eller finska företag förvarar finländska aktier på förvaltarregistrerade konton.

Utbetalaren har också avtalat med förvararna att förvararna går igenom sina förvaltarregistrerade konton vid betalningstidpunkten för att försäkra sig om att inga allmänt skattskyldiga i Finland finns bland ägarna till värdepappren på förvaltarregistrerade konton. Som bilaga till utredningen finns förvararens försäkran om att denna, eller någon annan förvarare i förvaringskedjan som finns närmast dividendtagaren har kontrollerat sina förvaltarregistrerade konton i enlighet med förfarandet i Skatteförvaltningens anvisning och att inga allmänt skattskyldiga dividendtagare i Finland har upptäckts på kontona ifråga vid förfarandet.

Det ovan nämnda förfarandet anses utgöra ett tillräckligt bevis för att utbetalaren i tillräcklig utsträckning utrett att dividendtagaren inte är allmänt skattskyldig i Finland.  

Exempel 4

En registrerad förvarare har av en kontohavare som är dennes kund samlat in en dividendtagares självdeklaration, enligt vilken dividendtagarens skatterättsliga hemviststat är Finland. Dividendtagaren har inte gett förvararen fullmakt att lämna ut dividendtagarens uppgifter till Skatteförvaltningen eller utbetalaren av dividend. Den registrerade förvararen meddelar utbetalaren av dividend att dividendtagaren är allmänt skattskyldig, men att förvararen inte kan lämna in identifieringsuppgifter om dividendtagaren till utbetalaren. Eftersom utbetalaren av dividend inte får identifieringsuppgifter om dividendtagaren ska denne verkställa förskottsinnehållning på 50 procent på dividenden.

Exempel 5

En registrerad förvarare har av en kontohavare som är dennes kund samlat in en dividendtagarens självdeklaration, enligt vilken dividendtagarens skatterättsliga hemviststat är Sverige. Förvararen verifierar deklarationens tillförlitlighet på det sätt som avses i Skatteförvaltningens ISD-beslut. Dividendtagaren har inte gett förvararen fullmakt att lämna ut dividendtagarens uppgifter till utbetalaren av dividend eller Skatteförvaltningen. På dividenden uppbärs källskatt på 35 procent enligt 7 § 2 mom. i källskattelagen.

4 Skattedeklaration och betalning av skatt

Utbetalaren av dividend ska på deklarationen av skatter på eget initiativ anmäla beloppet av den förskottsinnehållning som verkställts på dividenden. Om skattedeklarationen bestäms i 4 kap. i lagen om beskattningsförfarande beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016). Skattedeklarationen av skatter på eget initiativ ska ges elektroniskt enligt anmälarens egen skatteperiod. Skatter på eget initiativ betalas med ett särskilt referensnummer för skatter på eget initiativ.

Mer information om deklaration och betalning av skatter på eget initiativ: Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ

5 Årsanmälan

Enligt 15 § 1 mom. och 15 e § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarande och 41 § i Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter ska ett bolag som delar ut dividend på en årsanmälan anmäla dividend som delats ut till en allmänt skattskyldig. Identifieringsuppgifter om mottagaren av dividenden ska framgå av årsanmälan.  

Då det gäller dividend som betalas på en förvaltarregistrerad aktie och utbetalaren av dividenden inte får eller kan lämna behövliga uppgifter om en allmänt skattskyldig dividendtagare till Skatteförvaltningen, ska utbetalaren ha verkställt förskottsinnehållning på 50 procent på dividenden. Då ska utbetalaren av dividend anmäla dividenderna med en årsanmälan om dividender på det sätt som beskrivs i deklarationsanvisningen.  

6 Rättelse av skatt

Utbetalaren av dividend ska rätta skatt som tagits ut felaktigt under utbetalningsåret. En rättelse ska göras i en situation där källskatt tagits ut av dividendtagaren och utbetalaren senare under utbetalningsåret får uppgifter om att dividendtagaren varit allmänt skattskyldig vid utbetalningstidpunkten. En rättelse ska också göras i en situation där förskottsinnehållning har verkställts för dividendtagaren och utbetalaren senare under utbetalningsåret får uppgifter om att dividendtagaren varit begränsat skattskyldig vid utbetalningstidpunkten (10 § och 18 § i källskattelagen).  

Utbetalaren ska rätta en felaktigt verkställd förskottsinnehållning på 50 procent till en mindre procentsats under utbetalningsåret (19 § i lagen om förskottsuppbörd). En rättelse kan göras endast om dividendtagaren ger utbetalaren uppgifterna om den slutliga mottagaren före utgången av utbetalningsåret. Mer information om rättelse av för stor förskottsinnehållning: Verkställande av förskottsinnehållning.

Om utbetalaren inte kan lämna uppgifter om slutlig mottagare till Skatteförvaltningen och förskottsinnehållningen av den anledningen inte rättas under utbetalningsåret kan en allmänt skattskyldig dividendtagare yrka på att den för stora förskottsinnehållningen ska tas i beaktande i dividendtagarens inkomstbeskattning efter utbetalningsåret för dividenden. En begränsat skattskyldig för vilken förskottsinnehållning felaktigt verkställts kan ansöka om skatteåterbäring hos Skatteförvaltningen på en återbäringsblankett.

Om källskatt felaktigt debiterats av en allmänt skattskyldig dividendtagare räknas den felaktigt debiterade källskatten dividendtagaren tillgodo i dennes slutliga inkomstbeskattning.

Exempel 6

Vid tidpunkten för utbetalningen verkställer utbetalaren förskottsinnehållning på 50 procent av en allmänt skattskyldig dividendtagare, eftersom utbetalaren inte har identifieringsuppgifter om dividendtagaren. Utbetalaren får emellertid identi- fieringsuppgifter om dividendtagaren från förvaringskedjan en månad efter att utbetalningen gjordes. Dividendtagaren är en fysisk person och därför rättar utbetalaren förskottsinnehållningen och tar ut en förskottsinnehållning på 25,5 procent enligt 15 § i förordningen om förskottsuppbörd samt säkerställer att dividendtagaren får en verifikation som avses i 35 § i lagen om förskottsuppbörd. Utbetalaren anmäler identifieringsuppgifterna om dividendtagaren på årsanmälan till Skatteförvaltningen.

Exempel 7

Vid tidpunkten för utbetalningen har utbetalaren debiterat en källskatt på 35 procent på dividenden. Efter utbetalningen får utbetalaren uppgifter om att dividendtagaren är allmänt skattskyldig från kedjan. Utbetalaren får inga uppgifter om slutlig mottagare och således borde en förskottsinnehållning på 50 procent ha verkställts. Utbetalaren ska då anmäla dividenden som en prestation till den allmänt skattskyldige på årsanmälan för dividender.

Utbetalaren kan redovisa den förskottsinnehållning som saknas till Skatteförvaltningen, om utbetalaren lyckas debitera den skatt som saknas av dividendtagaren. Om utbetalaren inte rättar den för låga förskottsinnehållningen på eget initiativ, påför Skatteförvaltningen utbetalaren den skatt som saknas.

7 Försummelser hos utbetalaren av dividend

Enligt lagen om beskattningsförfarande beträffande skatter på eget initiativ är det bolag som betalat ut dividenden skyldigt att på dividenden som utbetalas verkställa skatt till rätt belopp enligt skattegrunderna som tillämpas på dividendtagaren. Om en för låg skatt har tagits ut och deklarerats för dividenden påför Skatteförvaltningen bolaget den skatt som saknas med stöd av 40 § i lagen om beskattningsförfarande beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Bolaget påförs även skatteförhöjning och dröjsmålspåföljder.

Om det bolag som delat ut dividend inte lämnar någon årsanmälan, lämnar den för sent eller om årsanmälan är bristfällig eller felaktig kan Skatteförvaltningen med stöd av 22 a § i lagen om beskattningsförfarande påföra bolaget en försummelseavgift.

 

ledande specialsakkunnig Kalle Hirvonen

 

skattesakkunnig Salla Madetoja

 

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021