Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Skattesats för obebyggda byggplatser

Har getts
4.6.2019
Diarienummer
VH/2061/00.01.00/2019
Giltighet
4.6.2019 - 31.12.2023
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
A33/200/2016

Enligt 12 a § i fastighetsskattelagen (654/1992) kan kommunfullmäktige särskilt fastställa en skattesats som tillämpas på sådana obebyggda byggplatser som avses i lagen. I vissa kommuner som nämnts i 12 b § i fastighetsskattelagen måste en särskild skattesats fastställas. I denna anvisning behandlas bestämmelserna som gäller skattesatsen för obebyggda byggplatser och hur de tillämpas.

1 Allmänt

För obebyggd byggplats som planlagts för bostadsändamål kan kommunfullmäktige fastställa en särskild skattesats som är högre än de övriga fastighetsskattesatserna. Till exempel år 2019 måste skattesatsen vara minst 2,00 och högst 6,00. Den högre fastighetsskattesatsen gäller inte för byggplatser som planlagts för fritidsbebyggelse.

Det är inte obligatoriskt att fastställa en särskild skattesats. Om skattesatsen inte har bestämts debiteras fastighetsskatten för obebyggd byggplats som planlagts för bostadsändamål enligt den allmänna fastighetsskattesatsen.

För kommunerna inom huvudstadsregionen och dess kransområden gäller en specialbestämmelse, enligt vilken skattesatsen för obebyggda byggplatser måste fastställas. Inom Borgnäs, Grankulla, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Träskända, Vanda och Vichtis kommuner är den minsta skattesatsen för obebyggd byggplats 3,00 procentenheter högre år 2019 än den allmänna fastighetsskattesatsen som kommunfullmäktige har fastställt. Skattesatsen kan dock fastställas till högst 6,00 procent år 2019.

2 Förutsättningarna för tillämpandet av skattesatsen för obebyggd byggplats

Skatten för en obebyggd byggplats fastställs enligt den högre skattesatsen om alla förutsättningar i punkterna 1–7 nedan uppfylls.

1) Detaljplanen har varit i kraft minst ett år före ingången av kalenderåret

Med detaljplan avses både en detaljplan enligt den nya markanvändnings- och bygglagen och en stads- och byggnadsplan enligt den gamla byggnadslagen. Skatten kan således exempelvis vid fastighetsbeskattningen för år 2019 fastställas enligt skattesatsen för obebyggd byggplats om detalj-, stads- eller byggnadsplanen trätt i kraft före utgången av år 2017.

2) Över hälften av byggplatsens byggrätt har enligt detaljplanen planlagts för bostadsändamål.

Mark som planlagts för bostadsändamål är sådan mark som med anteckningar eller bestämmelser i byggnadsplanen har reserverats för bostadsbyggande. Det här gäller också när området delvis kan användas även för annat ändamål. Andelen som planlagts för bostadsändamål måste dock vara över hälften av byggnadsrätten.

Områden som planlagts för annat ändamål än bostäder, t.ex. affärs-, kontors- eller industribyggande, är alltså utanför bestämmelsens tillämpningsområde.

3) På byggplatsen finns inget bostadshus som tagits i bostadsbruk och uppförandet av ett sådant har inte inletts före kalenderårets början.

Skatt kan inte fastställas enligt skattesatsen för obebyggd byggplats för en byggplats som har ett bostadshus som används för boende. Som bostadshus som används för boende betraktas också fritidsbostäder som används för boende. Byggnaden kan också vara uthyrd för boende. Det har heller ingen betydelse att endast en del av byggrätten har använts om det på byggplatsen finns ett bostadshus som används för boende.

Om bostadshuset däremot tagits ur bruk och det inte skett endast tillfälligt (t.ex. ödestuga) eller det används för annat ändamål än boende fastställs skatten enligt den högre skattesatsen.

Byggnadsarbetet anses ha påbörjats då gjutandet av grunden har inletts eller byggnadsdelar som hör till grunden börjat installeras. Eftersom skyldigheten att betala fastighetsskatt bestäms på basis av läget vid kalenderårets början (den 1 januari) ska byggandet påbörjas på det ovan nämnda sättet senast den 31 december föregående år för att skattesatsen för obebyggd byggplats inte ska tillämpas. Till exempel i fastighetsbeskattningen för år 2019 räknas inte sådana byggplatser som obebyggda på vilka man börjat bygga senast 31.12.2018.

4) Byggplatsen har en användbar infartsväg eller det måste finnas möjlighet att arrangera en sådan.

Tillämpandet av den särskilda fastighetsskattesatsen förutsätter att det till byggplatsen finns en användbar infartsväg enligt 135 § markanvändnings- och bygglagen (132/1999) eller att det är möjligt att ordna en sådan. Med användbar infartsväg eller möjlighet att arrangera sådan avses sålunda det samma som med en vägförbindelse som ett bygglov förutsätter.

Skattesatsen för obebyggd byggplats kan inte tillämpas på byggplatser utan användbar infartsväg eller möjlighet till sådan.

5) Byggplatsen kan anslutas till en allmän vattenledning och till avlopp på det sätt som avses i 10 § i lagen om vattentjänster (119/2001).

Enligt huvudregeln som ingår i 10 § i lagen om vattentjänster ska en fastighet som är belägen inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde anslutas till verkets vattenledning och avlopp. Enligt 12 § i lagen om vattentjänster ska ett vattentjänstverk för varje fastighet som ansluts till verkets ledningsnät bestämma förbindelsepunkter som ska vara belägna i fastighetens omedelbara närhet.

Skattesatsen för obebyggd byggplats kan inte tillämpas på en byggplats som saknar kommunalteknisk beredskap för anslutning till vattenledning och avlopp.

6) Byggplatsen är inte belagd med byggförbud

Om kommunen belagt byggförbud på ett område där detalj- eller generalplan håller på att utarbetas eller ändras eller om kommunen i detaljplanen har förbjudit uppförandet av en ny byggnad på grund av hur genomförandet av planen schemaläggs finns det inte förutsättningar för att tillämpa skattesatsen för obebyggd byggplats. Det finns inte heller förutsättningar för att tillämpa skattesatsen för obebyggd byggplats om byggförbudet beror på en godkänd detaljplan eller en ändring av detaljplanen, tills beslutet om godkännandet vunnit laga kraft.

7) Byggplatsen har samma ägare.

En förutsättning för tillämpandet av skattesatsen för obebyggd byggplats är att byggplatsen ägs av samma ägare. Samma ägare anses äga byggplatsen exempelvis då byggplatsen ägs av makar tillsammans eller på ett annat sätt ägs tillsammans enligt kvotdelar. Högre skattesats kan sålunda tillämpas till exempel på en byggplats som ägs i egenskap av en sammanslutning.

Samma ägare anses äga byggplatsen även då ägaren är ett dödsbo.

En byggplats anses likaså vara i samma ägares ägo då en del av den ägs av ett bolag eller en annan sammanslutning som den skattskyldige huvudsakligen äger eller då byggplatsen ägs av bolag som hör till samma koncern.

Byggplats för bostadshus enligt detaljplanen

Med en byggplats för bostadshus enligt detaljplanen avses:

  1. en detaljplaneenlig tomt eller annan byggplats som införts i fastighetsregistret
  2. en detaljplaneenlig byggplats enligt bindande eller riktgivande tomtindelning och
  3. ett kvarter som ingår i detaljplanen, som saknar bindande eller riktgivande tomtindelning.

Skattesatsen för en obebyggd byggplats gäller sålunda en sådan byggplats eller tomt som ingår i detaljplanen som uppfyller de övriga villkoren för tillämpandet av en särskild skattesats. För tillämpandet av den särskilda skattesatsen har det ingen betydelse om en tomtindelning har gjorts för kvarteret eller inte eller om tomten införts i fastighetsregistret eller inte.

3 Kommunens skyldighet att lämna uppgifter

En kommun som fastställer en skattesats för obebyggda byggplatser ska årligen ge en utredning om byggplatserna i fråga och lämna dessa uppgifter och andra nödvändiga uppgifter och dokument till Skatteförvaltningen för verkställandet av beskattningen och ändringssökandet. Det är sålunda i sista hand kommunen som ska utreda om en viss byggplats uppfyller de lagstadgade villkoren för att skatten ska kunna påföras.

Skatteförvaltningen har 25.10.2016 gett en anvisning om lämnandet av uppgifter om obyggda byggplatser (diarienummer A34/200/2016).

4 Befrielse från skatt

Kommunen eller Skatteförvaltningen kan delvis eller helt befria ägaren från fastighetsskatt som påförts enligt skattesatsen för en obebyggd byggplats om byggnadsprojektet har fördröjts av annan orsak än sådan som beror på byggplatsens ägare. En sådan orsak kan till exempel vara att beviljandet av bygglov har fördröjts på grund av en orsak som beror på kommunen så att byggandet därför inte har kunnat påbörjas före kalenderårets början.

Kommunen äger bestämmanderätt gällande ansökan om befrielse från skatt om kommunen har förbehållit sig beslutsrätten gällande fastighetsskatt. En förteckning över kommuner som förbehåller sig beslutsrätten 14.12.2018  VH/2740/00.01.00/2018. Om kommunen inte har förbehållit sig beslutsrätten fattas beslutet av Skatteförvaltningen. Mera om hur befrielse ansöks i skatt.fi i artikeln Befrielse från skatt (skattelättnad). Befrielse kan ansökas efter att skatten debiterats.

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Auli Hirsjärvi

Sidan har senast uppdaterats 5.6.2019