Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens anvisning för harmonisering av beskattningen för 2019

Har getts
12.12.2019
Diarienummer
VH/2814/00.01.00/2019
Giltighet
Skatteåret 2019
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/1926/00.01.00/2018

För att främja en rätt och enhetlig beskattning ger Skatteförvaltningen med stöd av 2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen den följande anvisningen för att iakttas vid beskattningen för 2019.

Harmoniseringsanvisningen är avsedd som stöd för tolkning av bestämmelserna, också med tanke på sådana situationer då man måste uppskatta penningbelopp eller procentsatser. I enskilda fall ska emellertid de utredningar som läggs fram av den skattskyldige alltid utgöra den primära grunden för beskattningen.

Anvisningen har uppdaterats med indexjusteringar och vissa andra preciseringar.

Harmoniseringsanvisningen har utarbetats inom Skatteförvaltningen i Stabs- och rättsenheten i samarbete med Arbetsgruppen för harmonisering av handledningen.

Skatteförvaltningens enheter kan efter eget övervägande meddela egna kompletterande anvisningar för sina egna anställda. Dessa anvisningar får emellertid inte stå i strid med Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning eller med de anvisningar som meddelats för beskattningens arbetsmetoder eller övervakning.

1 Harmoniseringsanvisningens bindande verkan

Grundlagen framhäver riksdagens ställning och det att myndigheter på lägre nivå kan meddela beslut (ge förordningar) endast om det finns en uttrycklig bemyndigande i lag. Också Skatteförvaltningen kan meddela beslut (t.ex. SFb om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2019, 1055/2019) enbart om de frågor som anges i lag. Sådana beslut utgör bindande lagtolkning, eftersom Skatteförvaltningen genom besluten utövar delegerad lagstiftningsmakt. Sådana beslut ska iakttas av både myndigheterna och rättsinstanserna.

Å andra sidan är Skatteförvaltningens uppgift att främja en riktig och enhetlig beskattning samt utveckla Skatteförvaltningens serviceförmåga (lagen om Skatteförvaltningen 2 § 2 mom.). Rätten och skyldigheten att ge handledning omfattar all tolkning av skattelagstiftningen. Skatteförvaltningen kan och den ska ge handledning genom anvisningsbrev. Harmoniseringsanvisningen meddelas av Skatteförvaltningens generaldirektör på föredragande av Juridiska enheten. Styrningen hör till den normala administrativa verksamheten och kräver inte några specificerade bestämmelser om bemyndigande, utöver de allmänna bestämmelserna.

Riksdagens grundlagsutskott har yttrat att grunderna för skatteplikten i skatteförfattningarna ska fastställas så noggrant att all övervägande från myndighetens sida vid fastställandet av skatt ska vara bundet. Alla Skatteförvaltningens anvisningar – även harmoniseringsanvisningen – är avsedda som stöd för Skatteförvaltningen när denna begränsade övervägande ska tillämpas. Man ska även beakta alla individuella omständigheter för att inte förbise rättssäkerheten.

Även om anvisningen binder förvaltningen på förhand till enhetliga tolkningar, binder den inte rättspraxis, som gör att lagens innehåll slutgiltigt fastställs först genom rättspraxis. Anvisningen uppdateras vid behov för att motsvara gällande rättspraxis.

2 Beskattning av personlig inkomst

2.1 Avdrag för arbetsrum

Om den skattskyldige använder bostadsutrymmen för förvärvsverksamheten, kan kostnaderna för belysning, uppvärmning och reparation av ett arbetsrum som betjänar förvärvsverksamheten samt avskrivningen på byggnadens anskaffningsutgift för arbetsrummets del dras av på basis av en tillförlitlig utredning såsom förvärvsverksamhetens utgift. Avdrag för arbetsrum inom jord- och skogsbruket samt näringsverksamheten deklareras med blankett 2, 2Y, 2C eller 5.

Om någon utredning om de verkliga kostnaderna inte uppvisats eller om utredningen inte kan betraktas som godtagbar och kostnaderna inte beaktats i något annat sammanhang, kan man uppskatta även avdraget för arbetsrum. Då beaktar man förvärvsverksamhetens art, behovet av arbetsutrymmen för planering, fakturering, m.m. samt verksamhetens omfattning.

Om någon utredning över högre kostnader inte läggs fram, beviljas såsom avdrag för arbetsrum i allmänhet följande belopp:

 1. för de skattskyldiga åt vilka arbetsgivaren inte har ordnat arbetsrum och vilka använder arbetsrummet för att förvärva sin huvudsakliga förvärvsinkomst, t.ex. för frilansjournalister; 900 euro/år.
 2. för de skattskyldiga som använder arbetsrummet på deltid för att förvärva sin huvudsakliga inkomst eller för att förvärva betydande biinkomster av varaktig natur, såsom olika läroinrättningars lärare och disponenter i bisyssla eller för sekreterare för kommittéer eller jordbruks- eller näringsidkare, 450 euro/år.
 3. samt för de skattskyldiga som använder sin bostad för att förvärva tillfälliga biinkomster samt för skogsbruksidkare, 225 euro/år.

Använder båda makarna arbetsrummet på deltid för att förvärva huvudsakliga förvärvsinkomster eller biinkomster av stadigvarande natur är avdraget hos båda makarna sammanlagt 675 euro/år.

Avdraget för arbetsrum kan också beviljas skattskyldiga som distansarbetar hemma. Då fastställs avdragsbeloppet enligt antalet arbetsdagar man arbetar hemma. Om den skattskyldige under skatteåret distansarbetat högst 50 % av det sammanlagda antalet arbetsdagar, kan avdrag för arbetsrum beviljas enligt punkt 2 ovan. Om antalet dagar i distansarbete överstiger 50 % av det sammanlagda antalet arbetsdagar kan avdrag beviljas enligt punkt 1. Avdraget beviljas till det fulla beloppet även om arbetsgivaren har ordnat den skattskyldige ett arbetsrum på arbetsplatsen.

Avdrag för arbetsrum får göras från inkomsten i alla de förvärvskällor för vilka man använt arbetsrummet. Om t.ex. den skattskyldige använder arbetsrummet för att förvärva jordbruks- och skogsbruksinkomster, kan hen beviljas avdrag för arbetsrum såväl i jordbrukets förvärvskälla som i den personliga förvärvskällan. I den personliga förvärvskällan kan avdraget för arbetsrum göras på såväl förvärvs- som kapitalinkomster om man använt arbetsrummet för att förvärva bägge två inkomstslag. Det sammanlagda beloppet på avdrag för arbetsrum som beviljats i alla förvärvskällor och inkomstslag får emellertid vara högst 900 euro per skatteår, om den skattskyldige inte redogör för att de faktiska kostnaderna är högre.

2.2. Avdrag från arvoden som betalas till tidningsombud eller försäkringsagenter för bisyssla

Om den skattskyldige har haft avdrag som hänför sig till agent-/ombudsinkomsten, såsom t.ex. kostnader för arbetsredskap, resor, post eller telefon, får dessa dras av utgående från en utredning som den skattskyldige har lagt fram. Om den skattskyldige inte lägger fram en utredning, uppskattas kostnaderna som hänför sig en inkomst som understiger 10 000 euro per år till högst 15 % av inkomstbeloppet.

2.3 Resekostnaderna av ett tidningsbud

Resekostnaderna av tidningsbud indelas i två delar. Resorna mellan bostaden och utbärningsplatsen dras av som kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats. Avdraget beviljas enligt beloppen för egen bil, eftersom kollektivtrafiken i allmänhet inte står till förfogande vid den tidpunkt då arbetet utförs, dvs. på småtimmarna. Avdragsbeloppet är 0,25 euro/km (SkatteFb om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2019, 1055/2019).

Resekostnaderna i utdelningskretsarna dras av som kostnader för förvärvande av inkomst enligt de faktiska kostnaderna om tidningsbudet lägger fram en pålitlig utredning av totalkostnaderna för bilen och kilometerantalet. Om någon utredning av de faktiska kostnaderna inte läggs fram, kan som avdrag godkännas högst 0,43 euro/km. Det ökade avdragsbeloppet grundar sig på den exceptionella naturen av dessa körningar (korta avstånd mellan mångtaliga stopp). Sådan körning gör att bilen slits och förbrukar mer än sedvanligt.

De eventuella ersättningarna som betalats till tidningsbudet för arbetsredskap utgör skattepliktig inkomst.

2.4 Att uppskatta resekostnader och ökade levnadskostnader

Skatteförvaltningens anvisningar som gäller resekostnader

Om avdragande av och ersättning för resekostnader finns följande anvisningar:

Uppskattning av färdkostnader

I ovan nämnda Skatteförvaltningens anvisningar nämns flera sådana situationer där man i beskattningen får dra av de faktiska kostnaderna för fordon. Om antalet körkilometer som berättigar till avdrag har utretts och man vet att det har uppstått kostnader för körningarna men kostnadernas faktiska belopp inte kan utredas, dras av som fordonskostnader det belopp som anges årligen i Skatteförvaltningen kostnadsavdragsbelopp. I beslutet för skatteåret 2019 (1055/2019) finns följande belopp: egen bil 0,25 euro/km, motorcykel 0,16 euro/km, moped 0,09 euro/km.

För sådana kommunikationsmedel som inte nämns i beslutet kan i brist på annan utredning godkännas som avdrag de maximibelopp som anges i Skatteförvaltningen beslut om skattefria resekostnadsersättningar (för 2019 exempelvis terränghjuling 0,98 €/km, motorbåt 0,76 €/km, släpvagn som är kopplad till en bil 0,07 €/km, bränslekostnader för en bruksförmånsbil 0,10 €/km).

Uppskattning av ökade levnadskostnader

I ovan nämnda Skatteförvaltningens anvisningar nämns också sådana situationer där man för en arbetsresa i beskattningen drar av de faktiska ökade levnadskostnaderna. Om man i sådana situationer kan visa att kostnader har uppstått men det faktiska beloppet av ökade levnadskostnader inte kan utredas, uppskattas kostnaderna uppgå till 15 euro för en resa som varat över 6 timmar och 28 euro per dygn för en resa som varat över 10 timmar. Om resan som varat över 10 timmar har företagits till utlandet, kan beloppet av ökade levnadskostnader uppskattas utifrån samma grunder och belopp som har fastställts för löntagares utlandsdagtraktamenten. Om den skattskyldige emellertid bor i hemlika förhållanden utomlands (t.ex. Fulbright-lärarutbyte), kan de ökade levnadskostnadernas belopp i brist på annan utredning anses utgöra hälften av det dagtraktamentsbelopp som fastställts för landet i fråga.

2.5 Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga

I vissa situationer kan den skattskyldige från sin nettoförvärvsinkomst yrka avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga enligt 98 § i inkomstskattelagen. Avdragsgrunderna och dess förutsättningar och belopp har beskrivits närmare i Skatteförvaltningens anvisning Beräkning av beskattningsbar inkomst i personbeskattningen.

Avdraget för nedsatt skattebetalningsförmåga kan i allmänhet inte beviljas till sitt fulla belopp om årsinkomsten av en ensamstående skattskyldig överstiger 17 500 euro eller den sammanlagda årsinkomsten hos makar överstiger 26 500 euro. Avdraget beviljas inte heller delvis om årsinkomsten av en ensamstående skattskyldig överstiger 27 000 euro eller den sammanlagda årsinkomsten hos makar överstiger 40 000 euro. Dessa inkomstgränser ökas med 2 500 euro för varje barn som den skattskyldige har att försörja.

Med årsinkomst avses det sammanlagda beloppet av den skattskyldiges nettoförvärvsinkomster och kapitalinkomster. Utöver inkomstgränserna beaktas förmögenheten vid avgörandet av huruvida avdraget ska beviljas.

Avdraget beviljas enbart för höga sjukdomskostnader, förutsatt att förutsättningarna i 98 § 2 mom. i ISkL finns och de ovan nämnda inkomstgränserna inte utgör ett hinder för det. I allmänhet enligt följande:

Tabell Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga

sjukdomskostnadernas
totalbelopp
 €

beloppet av årsinkomst €
ensamstående/makarna tillsammans

 

alle 13 000/

20 500

13 000-14 500/

20 600-23 000

14 600-17 500/

23 100-26 500

17 600-21 000/

26 600-31 000

21 100-23 500/

31 100-35 000

23 600-27 000/

35 100-40 000

700–900 200 0 0 0 0 0
901–1200 300 200 0 0 0 0
1201–1500 500 300 200 0 0 0
1501–1800 700 500 300 200 0 0
1801–2100 900 700 500 300 200 0
2101–2400 1 000 900 700 500 300 200
2401–2700 1 200 1 000 900 700 500 300
2701–3100 1 400 1 200 1 000 900 700 500
3101–3500 1 400 1 400 1 200 1 200 900 700
3501– 1 400 1 400 1 400 1 200 1 200 900

Man kan avvika från alla dessa inkomstgränser efter övervägande från fall till fall och utgående från en framlagd utredning.

Om den skattskyldiges inkomster överstiger de ovan angivna övre inkomstgränserna (27 000/40 000 euro), ska avdraget för nedsatt skattebetalningsförmåga på basis av sjukdomskostnaderna beviljas efter övervägande från fall till fall.

Om det finns ett utvecklingsstört minderårigt barn att försörja i familjen och totalbeloppet av familjens skattepliktiga inkomster understiger 29 000 euro, får man dra av för nedsatt skattebetalningsförmåga 1 100 euro. Om inkomsterna är 29 100–57 000 euro, är avdragsbeloppet 700 euro. Om inkomsterna överstiger 57 000 euro, beviljas avdraget överhuvudtaget inte. I specialfall kan avdraget överstiga de ovan nämnda beloppen.

3 Näringsbeskattningen

3.1 Uppskattning av resekostnader i brist på annan utredning

Uppskattning av resekostnader behandlas i avsnitt 2.4.

3.2 Donationer för allmännyttiga ändamål

Små penningsummor eller föremål med lågt värde som doneras till allmännyttiga och samtidigt lokala ändamål eller till ändamål som står nära företagets bransch kan betraktas som utgifter av PR-karaktär, vilket gör att donationen får dras av i beskattningen. Företaget får dra av sådana donationer högst upp till 850 euro per mottagare. Donationer för politiska ändamål är dock inte överhuvudtaget avdragbara i beskattningen.

Med undantag av ovan nämnda små donationer får donationer till allmännyttiga ändamål inte dras av i beskattningen, eftersom de anses vara givna huvudsakligen i välgörenhetssyfte och inte för att främja näringsverksamheten. Ett företag i samfundsform får dock med stöd av en specialbestämmelse (ISkL 57 §, donationsavdrag) under vissa förutsättningar dra av en penningdonation som det gjort för att främja vetenskap, konst eller bevarande av kulturarvet i Finland. (Läs mer i anvisningen Donationsavdrag i samfundsbeskattningen).

4 Inkomstbeskattning inom jord- och skogsbruket

4.1 Vissa avdrag och utgifters rättelseposter

De värderade beloppen anges exklusive moms. Kalkylerat momsavdrag kan inte göras på basis av en uppskattad utgift, eftersom momsavdraget ska grunda sig på verifikation. Då poster som finns bland avdragbara utgifter beaktas som intäkt, ska också momsens andel beaktas såsom korrigeringspost i momskalkylen.

4.1.1 Resekostnader inom jord- och skogsbruket i brist på annan utredning

Uppskattning av resekostnader behandlas i avsnitt 2.4.

4.1.2 Måltider i förvärvsverksamhet inom jordbruket

Som utgift för livsmedel som köpts för att erbjuda en måltid för arbetstagare, avbrytare och motsvarande personer i jordbrukets förvärvsverksamhet kan i brist på annan detaljerad utredning uppskattas till 6,60 euro/dag/person (Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2019, 10 §). En utredning om beloppet av beviljade naturaförmåner och deras mottagare ska framgå av anteckningarna.

4.1.3 Vattenavgifter

Såsom vattenförbrukning i ett privat hushåll kan under normala omständigheter betraktas ca 40 m³/person/år.

4.1.4 Kostnader för elektricitet och värme

Om jordbrukets och det privata hushållets elutgifter inte har mätts separat, ska fördelningen av utgifterna uppskattas. Elförbrukningen i privathushåll är i allmänhet lättare att bestämma än jordbrukets. På förbrukningen i privathushåll inverkar antalet familjemedlemmar, ålder, värmeanordning och elutrustningens nivå. Elförbrukningen i ett privathushåll utan elvärme varierar i genomsnitt mellan 5 000–10 000 kWh per år. I normala förhållanden utan värmning kan privathushållets andel av elutgifterna uppskattas till 9,96 euro/år per kvadratmeter bostadsyta (Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2019, 5 §, ändrat till årsvärden). I fråga om korrigeringspost för egen bostad kan värmens andel i brist på annan utredning uppskattas i genomsnitt till 10 euro/m²/år.

För värmning av en bostad kan som konsumtion av brännolja i sedvanliga förhållanden uppskattas till 18 l/m²/år.

4.1.5 Avdrag för arbetsrum

Avdrag för arbetsrum behandlas i avsnitt 2.1.

4.1.6 Kostnader för användning av snöskoter, terränghjuling och traktor i skog

Om man inom jord- eller skogsbruket använder snöskoter eller terränghjuling får kostnaderna för dessa fordon dras av i regel till den del de använts i jord- eller skogsbruket per användningstimme av totalkostnaderna. Detsamma gäller användningen av traktor i skogsbruket. Kostnaderna kan i brist på annan utredning uppskattas till 14 euro per användningstimme för snöskoter och terränghjuling och 11 euro per användningstimme för traktor. Om traktorn används för virkestransport, tillämpas de maskinkostnader som anges i kapitel 4.1.9 i denna anvisning, separat för varje virkesslag euro/m3. Om traktorn ingår i jordbruksinventarierna, ska i jordbruksbeskattningen göras motsvarande inkomstföring.

4.1.7 Kostnader för motor- och röjningssåg

Kostnader för motor- eller röjningssåg avdras som jordbrukets utgifter endast till den del som motsvarar jordbruksanvändningen och uppskattas högst till 85 euro/år. En motsvarande intäktsföring ska göras vid skogsbruksbeskattningen om sågen hör till skogsbruksinventarierna.

4.1.8 Värdet av det virke från egen skog som använts i jordbruket

Då man fastställer värdet av det i jordbruket använt virke som tagits från egen skog kan man i brist på annan utredning använda följande genomsnittliga rotpriser som beräknats på basis av genomsnittliga anskaffningspriser för olika virkesslag:

 • Tallstockar 46 €/m3
 • Granstockar 47 €/m3
 • Björkstockar 37 €/m3
 • Tallmassaved 10 €/m3
 • Granmassaved 10 €/m3
 • Björkmassaved 11 euro/m3

Rotprisvärdet på brännflis (slanflis) är 1,70 euro/m³ eller 0,68 euro/m³ i löst mått.

4.1.9 Leveransarbetets värde och rättelseposten av utgifter för en jordbrukstraktor och dess tilläggsutrustning

Vid fastställandet av leveransarbetets värde och s.k. rättelseposter (= behovet av att minska kostnaderna inom jordbruket till följd av att jordbruksmaskiner använts inom skogsbruket och en motsvarande ökning i skogsbruksutgifterna) kan i brist på annan utredning från den skattskyldige användas genomsnittsvärdena och enhetstaxorna nedan (euro/m³).

I beräkningen används följande omräkningsfaktorer och koefficienter:

Ved:        1 kubikmeter fast mått (m3)  = 1,7 kubikmeter ramvirke (K3)

Slanor:    1 stam (tall, gran, löv)  = 0,020 m3

Flis:         1 kubikmeter fast mått (m3) = 2,5 kubikmeter löst mått (i-m3)

1 kubikmeter löst mått = 0,4 m3

1 megawattimme (MWh) = 1,25 i-m3 = 0,5 m3

Leveransarbetets värde i tabellen

Virkesslag

Arbetets värde

Tillverkning

Arbetets värde

Transport

Maskinkostnad

Transport

Tallstockar 5,60 2,20 3,30
Tallmassaved 12,93 2,27 3,41
Granstockar 7,22 2,22 3,34
Granmassaved 13,54 2,41 3,61
Björkstockar 5,33 2,52 3,79
Björkmassaved 11,97 2,65 3,98
Energivirke (okvistat träd) 7,98 4,14 6,21
Ved och klabbar 27,12 2,65 3,98
Flisning 4,24    
Flis   2,65 3,98

Om virkesslaget inte specificerats, använder man såsom rättelsepost för transport i samband med maskinkostnaderna 3,98 euro/m³.

Om jordbrukstraktor används tillsammans med redskap som inte hör till skogsbruksinventarierna kan såsom rättelsepost tillämpas 11,00 euro/timme.

De ovan givna värdena på arbetet samt enhetskostnaderna (€/m³) baserar sig på de uppgifter som Skogsforskningsanstalten utrett om det riksomfattande medeltalet av kostnaderna för att avverka stämplingsposter för leveranser. Virkets totala framställningskostnader anses bestå till 75 % av kostnaderna för arbetet inklusive lönebikostnaderna. Av transportkostnaderna utgör arbetets andel 40 %, medan maskinkostnaderna stått för 60 %.

4.1.10 Rättelsepost för kostnader för hästar

Om det med gårdens produkter har utfodrats en häst som inte tillhör jordbrukets förvärvskälla, dra av från jordbrukets produktionskostnadsutgifter i brist på annan utredning 1000 euro per häst och 500 euro per föl per år.

4.2. Värdet på andelar i andelslag vid uträkningen av nettoförmögenheten i aktiebolag

I aktiebolag anses värdet på andelarna i andelslag motsvara insatsen i andelslag när man beräknar nettoförmögenhet.

4.3 Värden vid överföring av jordbruksprodukter

När jordbruksprodukter överförs från en förvärvskälla till en annan används som överföringsvärden (hö, säd, husdjurprodukter) lokala försäljningspriser.

5 Uppskattning av tillgångars värde i vissa fall

5.1. Tomtmark på en brukningsenhet

Tomtmark på en brukningsenhet fördelas i brist på annan utredning på tomt för bostadsbyggnaden och byggnadsplats för jordbrukets byggnader så att hälften av tomtmarken betraktas som tomt för bostadsbyggnaden, dock högst upp till 10 000 m². Övriga delar anses vara byggnadsplatser.       

Såsom areal för outbrutna bebyggda semesterstugtomter på lägenheten, vilkas areal inte utretts vid klassificeringen kan, i brist på annan utredning, betraktas som 2 000 m².

Såsom areal för sådana byggplatser för ekonomibyggnader inom jordbruket vilkas areal inte utretts vid klassificeringen kan i brist på annan utredning betraktas som 2 000 m². Som areal för byggplatser för ekonomibyggnader inom skogsbruket betraktas i brist på annan utredning 500 m2.

När man överlåter byggnadsmark från en brukningsenhet, dras av arealerna på nya tomter under 10 000 m² från arealen på skogsmark, förutsatt att man inte lägger fram någon annan utredning om tomtens läge på mark som är avsedd för annat bruk.

5.2 Återanskaffningsvärdet på vissa byggnader

Återanskaffningsvärdet på byggnader fastställs i enlighet med en förordning som finansministeriet årligen utfärdar. Såsom återanskaffningsvärde för byggnader, på vilka man inte kan tillämpa finansministeriets beslut, anses 75 % av byggnadskostnaderna för motsvarande byggnad.

För följande typer av byggnader kan såsom återanskaffningsvärde användas följande värden, som är 75 % av de genomsnittliga byggnadskostnaderna:

1. Växthus

 
euro/m2
glasstålstomme med värme och bevattning 131,16
utan 93,84
plastträstomme med värme och bevattning 68,18
utan 43,45
akryltäckning/stålstomme med värmeanordning 191,16

2. Silor (för lagring av säd)

 
Runda med stålkonstruktion Silons diameter m Byggnadskostnad euro/silo-m3
oberoende av bottenkonstruktionen 3 eller under 96,32
oberoende av bottenkonstruktionen 3–10 96,32 – 41,26 graderat
oberoende av bottenkonstruktionen 10 eller över 41,26
Runda med betongkonstruktion Silons diameter m Byggnadskostnad euro/silo-m3
plan botten ingen betydelse 58,30
konisk botten ingen betydelse 72,87
Rektangulär botten Silons diameter m Byggnadskostnad euro/silo-m3
alla material   109,88

3. Övertryckshallar 1 000–5 000 m2

 • varm 137,82–91,13 euro/m2
 • kall 61,52–51,12 euro/m2

4. Bergrum

De bergrum som byggts som skyddsrum, 401,12 euro/m³ upp till 5 000 m³. Om volymen överstiger 5 000 m³, nedsätts kubikmeterpriset med 7,88 euro/m³ för varje 5 000 m³.

De bergrum som byggts för annan användning än skyddsrum (t.ex. lager för flytande bränslen), 87,18 euro/m³ upp till 50 000 m³. Om volymen överskrider 50 000 m³ men är högst 160 000 m³, nedsätts kubikpriset med 3,41 € för varje 10 000 m³. Om volymen överskrider 160 000 m³ används för överskjutande del kubikpriset 49,69 euro/m³.

5. Matsalar

Grundvärdet är 259,58 euro/m³. Om matsalen är uppförd med lätt konstruktion och köksutrymmen och kalla förvaringsutrymmen är ringa, nedsätts grundvärdet med 32,60 euro/m³.

6. Parkeringshus

 • med flera våningar 14 099,31 euro/bilplats
 • med två våningar, övre våningen utan tak 4 399,52 euro/bilplats

7. Simhallar 1144,56 euro/m2

8. Ishallar

 • Betongkonstruktion (över 4 000 m³) 197,58 euro/m3
 • Små (högst 4 000 m³) med lättare bärande konstruktion än i de ovannämnda, i allmänhet limmade träbalkar 1011,37 euro/m2

5.3 Halvfärdig byggnad

Värdet på en halvfärdig byggnad beräknas på basis av förordningen om återanskaffningsvärdet av byggnader som om byggnaden var färdig. Av detta värde tas som byggnadens beskattningsvärde den andel som motsvarar byggnadens färdighetsgrad.

Som färdighetsgrad kan vid skatteårets utgång användas de följande procentandelarna som beräknats utgående från byggtiden, om inte annan utredning givits:

 
Byggnaden påbörjats Byggnaden blivit färdig Färdighetsgrad
under skatteåret  före 1.3 följande år 80 %
under skatteåret 1.3 eller senare följande år 50 %

I andra hand kan halvfärdiga byggnader värderas på basis av byggnadskostnaderna. Detta förfarande används dock endast om de uppgifter om byggnadens egenskaper som behövs som värderingsgrund inte går att utredas. Som beskattningsvärde fastställs då 75 % av byggnadskostnaderna vid skatteårets utgång.


generaldirektör Markku Heikura                                      

ledande sakkunnig Kari Aaltonen

Sidan har senast uppdaterats 16.12.2019