Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2019

Har getts
21.11.2018
Diarienummer
VH/2482/00.01.00/2018
Giltighet
1.1.2019 - 31.12.2019

Skatteförvaltningen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), av dem 73 § 1 mom. och 75 § 2 mom. sådana de lyder i lag 504/2010 och 73 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1246/2013, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2019 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa betraktas en resa till arbetsstället också då:

  1. arbetsstället finns på ett annat ställe än egen arbetsgivares driftställe eller på ett driftställe för ett samfund som hör till samma intressesfär med arbetsgivaren i fråga;
  2. arbetet är tillfälligt på sätt som avses i 72 a § i inkomstskattelagen;
  3. arbetsstället ligger på över 100 kilometers avstånd från den skattskyldiges bostad och
  4. den skattskyldige har på grund av resan som företagits till arbetsstället övernattat i tillfällig inkvartering som är nödig på grund av arbetsställets belägenhet.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 och 2 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar
Fordon Ersättningens maximibelopp
bil

43 cent per kilometer, som höjs med

  • 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
  • 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
  • 22 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
  • 3 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
  • 3 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
  • 9 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk 76 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk 110 cent per kilometer
snöskoter 105 cent per kilometer
terränghjuling 98 cent per kilometer
motorcykel 33 cent per kilometer
moped 18 cent per kilometer
annat fordon 10 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 10 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden. 

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Maximibeloppen för dagtraktamente beroende på arbetsresans varaktighet
Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp
euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 19
över 10 timmar (heldagtraktamente) 42
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet  
- med minst 2 timmar 19
- med mer än 6 timmar 42

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands
Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp euro

Afghanistan

50

Albanien

61

Algeriet

65

Amerikas Förenta Stater

69

     New York, Los Angeles, Washington

75

Andorra

60

Angola

62

Antigua och Barbuda

77

Argentina

28

Armenien

52

Aruba

54

Australien

65

Azerbajdzjan

51

Azorerna

61

Bahamas

73

Bahrain

73

Bangladesh

58

Barbados

65

Belgien

65

Belize

46

Benin

42

Bermuda

73

Bhutan

41

Bolivia

40

Bosnien och Hercegovina

51

Botswana

41

Brasilien

57

Britannien

61

    London och Edinburgh

65

Brunei

39

Bulgarien

53

Burkina Faso

39

Burundi

47

Centralafrikanska republiken

86

Chile

51

Colombia

56

Cooköarna

62

Costa Rica

51

Curaçao

45

Cypern

62

Danmark

70

Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

43

Djibouti

67

Dominica

54

Dominikanska republiken

56

Ecuador

56

Egypten

41

Elfenbenskusten

72

El Salvador

49

Eritrea

64

Estland

55

Etiopien

47

Fiji

49

Filippinerna

55

Frankrike

68

Färöarna

54

Förenade Arabemiraten

75

Gabon

76

Gambia

39

Georgien

44

Ghana

52

Grekland

60

Grenada

63

Grönland

55

Guadeloupe

50

Guatemala

59

Guinea

57

Guinea-Bissau

37

Guyana

41

Haiti

56

Honduras

44

Indien

47

Indonesien

46

Irak

64

Iran

47

Irland

67

Island

81

Israel

78

Italien

66

Jamaica

50

Japan

75

Jemen

66

Jordanien

76

Jungfruöarna (USA)

50

Kambodja

56

Kamerun

48

Kanada

67

Kanarieöarna

63

Kap Verde

42

Kazakstan

44

Kenya

71

Kina

65

    Hongkong

71

Kirgizistan

44

Komorerna

37

Kongo (Kongo-Brazzaville)

56

Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea)

64

Korea, Republiken (Sydkorea)

85

Kosovo

48

Kroatien

62

Kuba

61

Kuwait

70

Laos

48

Lesotho

35

Lettland

53

Libanon

74

Liberia

37

Libyen

57

Liechtenstein

66

Litauen

52

Luxemburg

67

Madagaskar

39

Madeira

60

Makedonien

53

Malawi

58

Malaysia

49

Maldiverna

61

Mali

41

Malta

64

Marocko

65

Marshallöarna

57

Martinique

52

Mauretanien

43

Mauritius

54

Mexiko

53

Mikronesien

49

Moçambique

45

Moldavien

53

Monaco

86

Mongoliet

38

Montenegro

57

Myanmar (Burma)

52

Namibia

35

Nederländerna

67

Nepal

42

Nicaragua

41

Niger

48

Nigeria

75

Norge

71

Nya Zeeland

64

Oman

67

Pakistan

37

Palau

75

Palestinska området

69

Panama

56

Papua Nya Guinea

61

Paraguay

35

Peru

58

Polen

57

Portugal

62

Puerto Rico

56

Qatar

70

Rwanda

36

Rumänien

56

Ryssland

54

    Moskva

67

    Petersburg

62

Saint Kitts ja Nevis

61

Saint Lucia

69

Saint Vincent och Grenadinerna

69

Salomonöarna

54

Samoa

51

San Marino

59

São Tomé och Príncipe

70

Saudiarabien

69

Schweiz

75

Senegal

51

Seychellerna

67

Serbien

60

Sierra Leone

48

Singapore

67

Slovakien

59

Slovenien

59

Somalia

61

Spanien

65

Sri Lanka

43

Sudan

31

Suriname

62

Swaziland

36

Sverige

59

Sydafrika

46

Sydsudan

86

Syrien

57

Tadzjikistan

36

Taiwan

61

Tanzania

46

Tchad

53

Thailand

61

Tjeckien

62

Togo

51

Tonga

43

Trinidad och Tobago

69

Tunisien

45

Turkiet

35

    Istanbul

36

Turkmenistan

67

Tyskland

64

Uganda

37

Ukraina

54

Ungern

56

Uruguay

53

Uzbekistan

31

Vanuatu

56

Venezuela

31

Vietnam

57

Vitryssland

46

Zambia

74

Zimbabwe

49

Österrike

65

Östtimor

44

Land, som inte nämnts särskilt

45

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 18 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 10,50 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 21,00 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00–07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 13 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2019. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2019.

Helsingfors den 21 november 2018

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Mia Keskinen 

Utlandsdagtraktamenten/definiton av områden (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 21.11.2018