Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Återbäring av mervärdesskatt till en näringsidkare som är etablerad utanför EU

Har getts
19.12.2013
Diarienummer
A150/200/2013
Giltighet
- 28.3.2017
Bemyndigande
Lagen om skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
Återbäring av mervärdesskatt till näringsidkare som är etablerade utanför EU, 15.10.2010 (publikation 186)

Denna anvisning uppdateras (5.1.2017)

Fr.o.m. 1.1.2017 behöver man inte längre bifoga de ursprungliga fakturorna och importhandlingarna till ansökan.

Man ska specificera fakturorna och importhandlingarna i ansökan. Dessutom ska man ange de anskaffade varornas och tjänsternas art med särskilda koder för anskaffning, se bilaga (pdf).

Denna anvisning gäller återbäring av moms till en näringsidkare som är etablerad utanför EU. Återbäring ska sökas skriftligt hos Nylands företagsskattebyrå på en blankett som Skatteförvaltningen fastställt.

I vissa fall har en utländsk näringsidkare rätt till återbäring av den moms som ingår i priset på varor och tjänster som denne köpt i Finland. Anvisningen hänvisar till denna återbäring för utländska näringsidkare med termen utlandsåterbäring och förklarar villkoren för återbäringen.

Den anger vem som kan ansöka om återbäring och vilken affärsverksamhet som ger rätt till återbäring. Dessutom förklaras för vilka anskaffningar moms återbetalas. I slutet finns anvisningar om hur man ansöker om återbäring och hur ett återbäringsbeslut kan överklagas.

Denna anvisning har uppdaterats så att den motsvarar bestämmelserna som gäller 2013. Innehållet har också omstrukturerats.

1 Allmänt

Denna anvisning gäller återbäring av moms när sökanden är en näringsidkare etablerad utanför EU. Återbäring ska sökas skriftligt hos Nylands företagsskattebyrå på en blankett som Skatteförvaltningen fastställt.

Ansökan ska göras inom 6 månader från utgången av det kalenderår som ansökningsperioden gäller.

1.1 Lagstiftning

Anvisningen bygger på bestämmelserna i mervärdesskattelagen (MomsL) om återbäring av moms till en näringsidkare

 • som är etablerad utanför EU (150–156 § MomsL)
 • som inte är momsskyldig i Finland för sin försäljning och inte har ett sådant fast driftställe i Finland som deltar i försäljningen (122–126 § MomsL).

1.2 Momssatser

Allmän momssats 24 %
 • Livsmedel, foder
 • Restaurang- och cateringtjänster
14 %

Bland annat

 • Persontransporter, hotellinkvarteringar, böcker
 • Tjänster som möjliggör utövande av idrott
 • Inträdesavgifter till utställningar, idrottsevenemang och andra motsvarande kultur- och underhållningsevenemang och inrättningar.
10 %

1.3 Återbäringsmyndighetens kontaktuppgifter

Ansökan om återbäring ska göras skriftligt på den blankett (9550b) som Skatteförvaltningen har fastställt. Blanketten skickas till adressen

Nylands företagsskattebyrå
Besöksadress: Aspnäsgatan 4 D, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 30, 00052 SKATT

Telefon: +358 (0)29 497 063
Fax: +358 (0)29 512 6117

2 Vem har rätt till återbäring?

En utländsk näringsidkare kan få tillbaka den moms som ingår i priset på varor och tjänster som denne köpt i Finland. Momsen kan återbetalas som utlandsåterbäring, om följande villkor uppfylls:

 • näringsidkaren har inte något fast driftställe i Finland från vilket affärstransaktioner genomförs
 • näringsidkarens affärsverksamhet i Finland inkluderar inte annan försäljning av varor och tjänster än
  1) försäljning på vilken omvänd momsskyldighet tillämpas
  2) försäljning där köparen är finska staten
  3) sådan försäljning av transporttjänster och stödtjänster för dessa som är momsfri enligt paragraf 71, 72 d eller 72 h i mervärdesskattelagen.

Omvänd momsskyldighet som avses i punkt 1) ovan (= köparen är skyldig att betala moms i stället för säljaren) gäller följande försäljning:

 • momspliktig försäljning av investeringsguld (8 a § MomsL)
 • försäljning av utsläppsrätter (8 b § MomsL)
 • försäljning av byggtjänster och uthyrning av arbetskraft för dessa tjänster (8 c § MomsL)
 • försäljning bedriven av en utländsk näringsidkare som inte har ett fast driftställe i Finland och inte ansökt om att bli momsskyldig i Finland (9 § MomsL).

Rätten till återbäring grundar sig inte på ömsesidighet: den gäller också företag i länder som saknar motsvarande återbäringssystem.
Också moms som betalats i samband med varuimport kan återbetalas.

När en utländsk näringsidkare har ett fast driftställe i något annat EU-land

En näringsidkare som är etablerad utanför EU kan ha ett fast driftställe i något annat EU-land än Finland. Om ett sådant driftställe haft kostnader i Finland ska återbäring av den moms som ingår i priset sökas via en webbtjänst som administreras av etableringsstaten för det fasta driftstället. Ytterligare information om driftställets rätt till återbäring ges av skattemyndigheterna i det berörda EU-landet.

Näringsidkare som har gemenskapsintern försäljning eller gemenskapsinterna förvärv i Finland

Med gemenskapsintern försäljning avses försäljning av lös egendom, om säljaren, köparen eller någon annan för deras räkning transporterar föremålet från Finland till köparen i ett annat EU-land. Med ett gemenskapsinternt varuförvärv avses ett förvärv mot vederlag av äganderätten till ett löst föremål, om säljaren, köparen eller någon annan för deras räkning transporterar föremålet till köparen från ett EU-land till ett annat.

Utlänningar som bedriver gemenskapsintern försäljning eller gör gemenskapsinterna förvärv i Finland är deklarationsskyldiga i Finland. De ska registrera sig som deklarationsskyldiga i registret över momsskyldiga och lämna period- och sammandragsdeklarationer till Skatteförvaltningen i Finland.

Utlänningar som bedriver gemenskapsintern försäljning i Finland är inte berättigade till utlandsåterbäring eftersom de bedriver försäljningsverksamhet i Finland. På en periodskattedeklaration ska de deklarera den moms som inkluderats i förvärven, precis som finländska näringsidkare.

En utlänning som gör gemenskapsinterna förvärv har rätt till utlandsåterbäring, om denne inte är momsskyldig i Finland för sin försäljning och saknar fast driftställe här.

Läs mer om deklarationsskyldigheten (Skatteförvaltningens anvisning: Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland)

3 Vilken affärsverksamhet ger rätt till återbäring?

Ett villkor för återbäring är att förvärven gjorts för verksamhet som bedrivs någon annanstans och som skulle berättiga till avdrag eller återbäring i Finland, om verksamheten hade bedrivits här (behandlas i 3.1). Om näringsidkarens etableringsstat har ett system för mervärdesskatt är det andra villkoret för återbäring att näringsidkaren förvärvat varorna och tjänsterna för affärstransaktioner som är avdragsgilla i etableringsstaten (behandlas i 3.2).

3.1 Verksamhet som skulle berättiga till avdrag eller återbäring i Finland

Grundvillkoret för återbäring är att sökanden gjort förvärven för verksamhet som bedrivs någon annanstans och som skulle berättiga till avdrag eller återbäring i Finland, om verksamheten hade bedrivits här. Rätten till återbäring bestäms enligt finsk lagstiftning.  Grunden är bestämmelserna om momspliktig verksamhet, delvis avdragsrätt och avdragsbegränsningar. Avdragsbegränsningar behandlas i kapitel 4.

Återbäring av moms kräver att något av följande villkor uppfylls:

 • anskaffningen hänför sig till verksamhet som sökanden bedriver utomlands och som skulle ha medfört momsskyldighet, om den hade bedrivits i Finland
 • anskaffningen hänför sig till verksamhet som sökanden bedriver utomlands och som skulle ha berättigat till sådan återbäring som avses i mervärdesskattelagen, om verksamheten hade bedrivits i Finland (verksamhet med s.k. nollskattesats, se 3.1.1 och 3.1.2)
 • anskaffningen hänför sig till utlänningens i Finland bedrivna försäljning av sådana transporttjänster och stödtjänster till dessa som är momsfri enligt paragraf 71, 72 d eller 72 h i mervärdesskattelagen (se 3.1.1)
 • anskaffningen hänför sig till utlänningens i Finland bedrivna försäljning av varor och tjänster på vilken omvänd momsskyldighet tillämpas (se 3.1.3)
 • anskaffningen hänför sig till utlänningens i Finland bedrivna försäljning av varor och tjänster där köparen är finska staten.

3.1.1 Verksamhet med nollskattesats

Om anskaffningen hänför sig till näringsidkarens utomlands bedrivna verksamhet som skulle ha omfattats av s.k. nollskattesats, om verksamheten hade bedrivits i Finland, är denne berättigad till återbäring av moms som inkluderats i anskaffningen av varan eller tjänsten. Verksamhet som omfattas av nollskattesats avser sådan momsfri försäljning av varor och tjänster där den moms som ingår i anskaffningarna till verksamheten är avdragsgill.

Om anskaffningen hänför sig till den utländska näringsidkarens i Finland bedrivna försäljning av vissa momsfria varutransporttjänster och stödtjänster till dessa är denne berättigad till återbäring av den moms som ingår i anskaffningen som utlandsåterbäring.

Om anskaffningen hänför sig till någon annan verksamhet i Finland som omfattas av nollskattesats (t.ex. momsfri internationell handel, momsfria fartyg eller försäljning av arbetsprestationer som hänför sig till dessa) är den utländska näringsidkaren inte berättigad till utlandsåterbäring. För att få tillgodoräkna den moms som inkluderats i anskaffningarna ska utlänningen registrera sig som momsskyldig i Finland. Återbäringen betalas på basis av periodskattedeklarationer på samma sätt som för andra momsskyldiga i Finland.

Läs mer om momsregistrering av utlänningar (Skatteförvaltningens anvisning: Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland)

3.1.2 Investeringsguld, guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter

Om anskaffningen hänför sig till den utländska näringsidkarens utomlands bedrivna verksamhet som skulle utgöra momsfri försäljning av investeringsguld, om verksamheten hade bedrivits i Finland, är näringsidkaren berättigad till återbäring av följande moms som utlandsåterbäring:

 1. som ska betalas på investeringsguld, när guldet har köpts från en momsskyldig säljare  
 2. som inkluderats i förvärv av annat guld som av näringsidkaren eller på uppdrag av denne omvandlas till investeringsguld
 3. som ska betalas på tjänster som innebär en förändring av formen, vikten eller renheten hos investeringsguld eller annat guld.

Läs mer om momsbeskattning av investeringsguld (Skatteförvaltningens anvisning: Momsbeskattning av investeringsguld samt av guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter)

3.1.3 Omvänd momsskyldighet

Allmän omvänd momsskyldighet

Omvänd momsskyldighet tillämpas när säljaren av varan eller tjänsten är en utlänning som i Finland inte har ett fast driftställe som deltar i försäljningen och inte ansökt om att bli momsskyldig i Finland. Moms på en sådan utländsk näringsidkares försäljning betalas av köparen i enlighet med omvänd momsskyldighet. Om den utländska näringsidkaren endast har sådan försäljning i Finland har denne rätt till återbäring av moms för sina anskaffningar i Finland som utlandsåterbäring.

Den omvända momsskyldigheten tillämpas dock inte i följande fall, där utlänningen alltid är momsskyldig som säljare:

 1. också köparen är en utlänning som inte har ett fast driftställe i Finland och inte finns upptagen i registret över momsskyldiga i Finland
 2. köparen är en privatperson
 3. distansförsäljning från ett annat EU-land till privatpersoner eller jämförbara köpare i Finland
  Läs mer om momsbeskattning av distansförsäljnig (Skatteförvaltningens anvisning: Mervärdesskattebestämmelser om distansförsäljning i Finland)
 4. persontransporttjänster eller tillträde till kurser, vetenskaps-, kultur-, underhållnings- eller idrottsevenemang, mässor, utställning och liknande arrangemang.

Om den utländska näringsidkaren har sådan försäljning i Finland, är denne inte i någon del berättigad till utlandsåterbäring. För att få tillgodoräkna den moms som inkluderats i anskaffningarna ska utlänningen registrera sig som momsskyldig i Finland. Återbäringen betalas på basis av periodskattedeklarationer på samma sätt som för andra momsskyldiga i Finland.

Läs mer om momsregistrering av utlänningar (Skatteförvaltningens anvisning: Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland)

Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen

I Finland tillämpas omvänd momsskyldighet på vissa byggtjänster och tillhörande uthyrning av arbetskraft. Omvänd momsskyldighet inom byggnadsbranschen tillämpas när båda villkoren nedan uppfylls:

 1. tjänsten är en byggtjänst eller uthyrning av arbetskraft för en byggtjänst.
 2. köparen är en näringsidkare som i samband med sin verksamhet på annat sätt än tillfälligt säljer byggtjänster eller hyr ut arbetskraft för byggtjänster.

På försäljningen tillämpas omvänd momsskyldighet, om en finsk eller utländsk näringsidkare säljer byggtjänster till en utländsk näringsidkare som annat än tillfälligt säljer byggtjänster. Om den utländska köparen inte har ett fast driftställe i Finland och inte ansökt om att bli momsskyldig i Finland ska denne registrera sig som deklarationsskyldig för köp av byggtjänster och lämna periodskattedeklarationer till Skatteförvaltningen i Finland. I periodskattedeklarationen ges endast uppgifter som gäller byggtjänster. Den utländska köparen kan få tillbaka den moms som ingår i övriga anskaffningar i Finland som utlandsåterbäring, om villkoren för detta är uppfyllda.

Läs mer om byggbranschens omvända momsskyldighet (Skatteförvaltningens anvisning: Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen)

Omvänd momsskyldighet för köpare av utsläppsrätter

Finland har obligatorisk omvänd momsskyldighet vid försäljning av utsläppsrätter av växthusgaser. Med en utsläppsrätt avses rätt att släppa ut växthusgaser motsvarande ett ton koldioxid i enlighet med direktivet om utsläppshandel (2003/87/EG). Köparen är momsskyldig för köp av utsläppsrätter, om denne finns upptagen i registret över momsskyldiga i Finland. Om köparen inte är upptagen i registret är säljaren normalt momsskyldig för försäljningen av utsläppsrätten. Då är en utländsk säljare inte till någon del berättigad att få tillbaka momsen som utlandsåterbäring. För att få tillgodoräkna den moms som inkluderats i anskaffningarna ska utlänningen registrera sig som momsskyldig i Finland. Återbäringen betalas på basis av periodskattedeklarationen på samma sätt som för andra momsskyldiga i Finland.

Omvänd momsskyldighet för köpare av guld

Näringsidkaren har rätt till återbäring av den moms som inkluderats i anskaffningen av varan eller tjänsten, om anskaffningen hänför sig till dennes försäljning av investeringsguld, guldmaterial eller halvfärdiga guldprodukter i Finland eller utomlands och omvänd momsskyldighet tillämpas på försäljningen. Ett villkor för återbäring är att den verksamhet näringsidkaren bedriver utomlands skulle ge rätt att välja momsskyldighet, om verksamheten hade bedrivits i Finland. Rätten till återbäring gäller även varor och tjänster som köpts för försäljning av en momspliktig förmedlingstjänst för momspliktigt investeringsguld.

3.1.4 Finansieringstjänster, försäkringstjänster och försäljning av momsfria sedlar och mynt

Näringsidkaren har rätt till att få tillbaka den moms som ingår i priset på varan eller tjänsten som utlandsåterbäring, om anskaffningen hänför sig till en sådan finansieringstjänst, försäkringstjänst eller försäljning av momsfria sedlar och mynt som avses i mervärdesskattelagen. Villkoret är

 • att köparen är en näringsidkare som varken har hemort eller ett fast driftställe i EU eller
 • att försäljningen har ett direkt samband med varor avsedda att exporteras utanför EU.

3.2 Verksamheten berättigar till avdrag i etableringsstaten

Om näringsidkarens etableringsstat har ett mervärdesskattsystem iakttas också villkoren i systemet. Ett villkor för återbäring är att näringsidkaren skaffat varorna och tjänsterna för sådana affärstransaktioner som berättigar till avdrag i etableringsstaten. Återbäringen kan utgöra högst den andel av momsen som skulle berättiga till återbäring enligt etableringsstatens lagstiftning.

Med etableringsstat avses den stat där näringsidkaren har sin hemort eller ett fast driftställe från vilket denne bedriver försäljning.

Den som ansöker om utlandsåterbäring kan i etableringsstaten bedriva sådan försäljning av varor och tjänster som både berättigar och inte berättigar till avdrag i etableringsstaten. Återbäringsbeloppet påverkas i första hand av finska mervärdesskattelagens bestämmelser om momspliktig verksamhet, delvis avdragsrätt och avdragsbegränsningar. Även om återbäringen bestäms enligt finska bestämmelser får sökanden tillbaka högst den andel som hänför sig till de affärstransaktioner som berättigar till avdrag i etableringsstaten.

Om varan eller tjänsten bara delvis köpts för verksamhet som berättigar till avdrag ska detta anges i ansökan om återbäring. Sökanden ska för varje faktura och importhandling ange den avdragbara andelen i procent och euro.

4 För vilka anskaffningar kan man få återbäring?

En utländsk näringsidkare har rätt till återbäring av den moms som ingår i bl.a. följande anskaffningar:

 • hotellinkvartering, resa i Finland
 • bränsle och smörjmedel för bil samt reservdelar, korttidshyra av bil och parkering
 • anskaffningar i samband med konferenser, utställningar och mässor
 • varuprov
 • kontorsmaterial, fotokopior, kartor och facklitteratur.

Återbäringsrättens omfattning motsvarar avdragsrätten för momsskyldiga näringsidkare i Finland. Mervärdesskattelagens begränsningar av avdragsrätten gäller även återbäring av moms till utlänningar. Återbäring kan t.ex. inte fås för följande anskaffningar:

 • en fastighet som den momsskyldige eller hans personal använder som bostad, barnträdgård, hobbylokal eller fritidsställe samt varor och tjänster i samband med fastigheten eller dess användning
 • varor och tjänster i samband med den momsskyldiges eller hans personals transport mellan bostad och arbetsplats
 • anskaffningar avsedda för privat bruk av näringsidkaren eller hans personal. Sådana anskaffningar är t.ex. frukost i samband med hotellinkvartering.
 • varor och tjänster som används för representationsändamål
 • anskaffning av personbil samt varor och tjänster i samband med bilen och dess användning, om personbilen inte har anskaffats enbart för att användas för ändamål som berättigar till avdrag. Återbäring ges inte om personbilen i ens liten utsträckning använts för ändamål som inte berättigar till avdrag.
 • kostnader i samband med momsfri försäljning av investeringsguld
 • varor och tjänster som en utländsk researrangör köpt i sitt namn av andra näringsidkare för att direkt utnyttjas av en resenär. På resebyråtjänster tillämpas ett marginalbeskattningsförfarande, så inkluderad moms i sådana varor och tjänster är inte avdragbar i momsbeskattningen och därmed inte heller återbäringsbar.   
  Läs mer om marginalbeskattning av resebyråtjänster (Skatteförvaltningens anvisning: Marginalbeskattningsförfarandet för resebyråtjänster)

Återbäring ges inte för momsfria anskaffningar, t.ex. utrikesflygningar. Återbäring ges inte heller om fakturan borde ha varit exklusive moms, men oriktigt inkluderar moms. Om säljaren felaktigt fakturerat med moms trots att försäljningen borde ha varit momsfri enligt mervärdesskattelagens bestämmelser, ska köparen kontakta säljaren för att få tillbaka den felaktigt debiterade momsen.

5 Hur ansöker man om återbäring av moms?

5.1 Ansökningsperiod

Ansökan ska gälla en period som omfattar minst tre kalendermånader i följd inom ett och samma kalenderår, och högst ett kalenderår (dvs. 3–12 månader inom samma kalenderår). Ansökningsperioden kan bara bestå av hela kalendermånader. En ansökan som avser slutet av året kan hänföra sig till en kortare tid än tre månader, t.ex. december.

Ansökningsperioden ska vara i förluten tid. Om ansökan t.ex. skickas den 15 juni kan den inte gälla juni samma år och alltså inte inkludera fakturor från juni.

Ansökan kan inte bara grunda sig på att sökanden har fått en faktura. Utöver fakturan krävs att varan levererats, tjänsten utförts eller vederlaget betalats. Anskaffningen hänförs till den ansökningsperiod under vilken den senare av följande händelser ägde rum:

 • varan levererades, tjänsten utfördes eller vederlaget eller en del av det betalades innan leveransen av varan eller utförandet av tjänsten
 • varan eller tjänsten fakturerades.

Ansökan om återbäring av moms som inkluderats i en importerad vara hänförs till förtullningsmånaden.

Om sökanden glömt någon faktura i en ansökan som gäller en tidigare period under kalenderåret kan fakturan inkluderas i en senare ansökan som gäller samma kalenderår. Om t.ex. en anskaffning under januari saknas i ansökan för januari–april kan momsen inkluderas i en ansökan som görs för resten av året. I detta fall anges januari–december som period i den senare ansökan.

Exempel:
A deltar på ett seminarium i februari 2014. A faktureras för seminariet på en faktura som är daterad 15.11.2013. A betalar fakturan 7.1.2014. A inkluderar fakturan i en ansökan om återbäring för 2014.

I maj 2013 ansöker B om återbäring för perioden 1.1–31.3.2013. I juli 2013 upptäcker B att en faktura daterad i februari inte kom med i ansökan. Den 31 augusti 2013 ansöker B om återbäring för perioden 1.4–30.6.2013. B får inkludera den bortglömda fakturan från februari i den nya ansökan och därför anger B 1.2–30.6.2013 som ansökningsperiod. I januari 2014 gör B ytterligare ansökan för 2013. Den inkluderar fakturor från perioden 1.7–31.12.2013.

I juli 2013 ansöker C om återbäring för perioden 1.1–30.6.2013. I februari 2014 upptäcker C att två fakturor daterade i maj inte kom med i ansökan. Återbäringsbeloppet för de bortglömda fakturorna är 40 euro. C har inga ytterligare fakturor från 2013 som kan inkluderas i ansökan. Eftersom det minsta återbetalningsbeloppet är 50 euro har C inte rätt till återbäring för de bortglömda fakturorna.

5.2 Återbäringens minimibelopp

När ansökan om återbäring av moms gäller ett helt kalenderår eller slutet av ett kalenderår betalas inte återbäringen, om återbäringsbeloppet är mindre än 50 euro. Med slutet av ett kalenderår avses årets tre sista månader. När man ansöker om återbäring under kalenderårets lopp är det minsta återbäringsbeloppet 400 euro.

5.3 Uppgifter som ska ges i ansökan om återbäring

Ansökan lämnas skriftligen till Nylands företagsskattebyrå. Ansökan ska göras med en av Skatteförvaltningen fastställd blankett (9550b) på finska, svenska eller engelska. Den som undertecknar ansökan försäkrar genom sin underskrift att uppgifterna i ansökan är riktiga. Undertecknaren ska ha rätt att teckna sökandens eller ombudets firma.

Ansökningsblankett för återbäring av moms till en utländsk näringsidkare (9550b)

Sökandens registreringsnummer i hemlandet

Sökanden ska ange (i den med asterisk * markerade punkten) mervärdesskattenumret eller skatteregistreringsnumret i hemlandet. Mervärdesskatte- eller skatteregistreringsnumret finns på ett intyg som utfärdats skattemyndigheten i hemlandet. Intyget ska bifogas ansökan. Om sökanden inte har ett mervärdesskatte- eller skatteregistreringsnummer (t.ex. på grund av myndighetspraxis i hemlandet), ska sökanden i stället uppge ett nummer som motsvarar ett handelsregisternummer. Då ska ett handelsregisterutdrag i original bifogas ansökan.

Om sökanden i sin etableringsstat hör till en momsskyldighetsgrupp, görs ansökan av momsskyldighetsgruppen. Om ett företag som hör till en sådan grupp emellertid har tilldelats ett eget mervärdesskattenummer, kan företaget ansöka om återbäring för sina egna anskaffningar.

Registreringsnumret i hemlandet är en obligatorisk uppgift. I följande ansökningar måste sökanden alltid använda samma registreringsnummer.

Bankförbindelse i en EU-medlemsstat

Momsen återbetalas till sökanden eller en av denne anvisad mottagare. Återbetalningen görs antingen till en bank i Finland eller till en bank i en annan EU-medlemsstat. Återbetalningen görs inte till en bank utanför EU. Det är viktigt att den sökande lämnar fullständiga uppgifter om sitt bankkonto i ansökan: bankens namn och adress, bankkontots IBAN-nummer och bankens BIC-kod. Återbetalningen görs i euro.

Ansökan kan göras av ett ombud

Ansökan om återbäring av moms kan göras av ett finskt eller utländskt ombud. När ett ombud gör ansökan ska en fullmakt bifogas i original för att specificera ombudets befogenheter.

Ta del av Skatteförvaltningens fullmaktsmall (pdf)

En fullmakt som upprättats av sökanden godkänns också, om den innehåller motsvarande uppgifter.

Fakturaspecifikation (punkt 10 i ansökan)

Varje faktura och förtullningsbeslut ska specificeras i punkt 10 på ansökningsblanketten. Där anges

 • fakturadatum, fakturanummer och säljare
 • uppgift om anskaffningen gäller en vara eller tjänst
 • anskaffningspris enligt faktura
 • momsbelopp i euro.

Om ett system för mervärdesskatt finns i sökandens etableringsstat ska sökanden för varje anskaffning ange i procent hur stor del av anskaffningen använts i affärsverksamhet som berättigar till avdrag (se 3.2). Denna andel ska även anges i euro i kolumnen "Ansökt belopp".

Fakturauppgifter

Fakturor som bifogas ansökan ska inkludera följande uppgifter:

 • fakturadatum
 • löpnummer som identifierar fakturan
 • säljarens mervärdesskattenummer
 • säljarens och köparens namn och adress
 • de sålda varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art
 • datum för varuleveransen eller utförande av tjänsterna eller förskottsbetalningsdagen, om ett sådant datum kan fastställas och skiljer sig från fakturadatum
 • skattegrunden för varje skattesats, enhetspriset exklusive moms samt prisnedsättning och rabatt, om dessa inte är inkluderade i enhetspriset
 • tillämpad skattesats för varan eller tjänsten
 • det skattebelopp som ska betalas
 • när en tidigare utfärdad faktura ändras med fakturan, hänvisning till den första fakturan.
Förenklad faktura

I dessa fall kan fakturan innehålla förenklade fakturauppgifter:

 • fakturans slutsumma är högst 400 euro
 • en faktura i minuthandeln eller i annan jämförbar försäljningsverksamhet som nästan uteslutande riktar sig till privatpersoner
 • fakturor för restaurang- eller cateringtjänster eller persontransport
 • verifikationer som skrivs ut av parkeringsautomater och liknande anordningar.

Förenklad faktura är tillräckliga t.ex. på kvitton från varuhus, tåg- eller bussbiljetter och kvitton från parkeringsautomater.

Förenklad faktura måste inkludera följande uppgifter:

 • fakturadatum
 • säljarens namn och mervärdesskattenummer
 • de sålda varornas mängd och art samt tjänsternas art
 • det skattebelopp som ska betalas för varje skattesats eller skattegrunden för varje skattesats.
Underskrift

Ansökan ska undertecknas. Undertecknaren ska ha rätt att teckna sökandens (eller ombudets, när ansökan undertecknas av ett ombud) firma.

5.4 Handlingar som bifogas ansökan

Intyg över verksamhetens art

Till ansökan ska bifogas ett intyg från skattemyndigheten i sökandens hemland som utvisar vilken typ av affärsverksamhet sökanden bedriver. Intyget ska bifogas i original och det är giltigt ett år från dagen för utfärdandet.

När sökanden är en säljare av momspliktigt investeringsguld ska intyget utvisa att sökanden idkar momspliktig försäljning av investeringsguld i sitt hemland.

Fullmakt

Ifall ett ombud anlitas för ansökan om återbäring, ska ombudets fullmakt bifogas i original för att specificera ombudets befogenheter. Fullmakten ska ange om ombudet endast har rätt att göra ansökan eller dessutom rätt att ta emot återbetalningen.

Om fullmakten gäller tills vidare behöver den inte bifogas vid nya ansökningar, ifall den inte har ändrats.

Ta del av Skatteförvaltningens fullmaktsmall (pdf)

Fakturor, kvitton och förtullningsbeslut i original

Till ansökan ska bifogas fakturor i original eller därmed jämförbara dokument från säljaren i original samt förtullningsbeslut i original och tillhörande dokument. Skatteförvaltningen returnerar fakturor och förtullningsbeslut i original som bilagor till beslutet som sökanden erhåller.

5.5 Tidsfrist för ansökan

Ansökan om återbäring ska göras inom 6 månader från utgången av det kalenderår som ansökningsperioden gäller. Om ansökan t.ex. gäller 2013 är sista datum för ansökan den 30 juni 2014. Ansökan tas inte till prövning, om tidsfristen har överskridits.

5.6 Återbäring som erhållits på felaktiga grunder krävs tillbaka

Om sökanden har lämnat bristfälliga eller oriktiga uppgifter i ansökan kräver Skatteförvaltningen tillbaka den återbäring som erhållits på felaktiga grunder.

Om återbäring skett utan grund eller till för stort belopp därför att sökanden lämnat bristfälliga eller oriktiga uppgifter kan Skatteförvaltningen bestämma att sökanden ska betala tillbaka återbäringen till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen ska fatta debiteringsbeslutet inom tre år från utgången av det kalenderår som omfattar den period som det felaktiga återbäringsbeslutet gäller.

Det debiterade beloppet kan förhöjas med högst 30 procent, om oriktiga uppgifter lämnats i ansökan eller i en bifogad utredning. Om oriktiga uppgifter lämnats på grund av grov oaktsamhet eller uppsåtligen kan det debiterade beloppet förhöjas upp till ett tredubbelt belopp. Dessutom påförs skattetillägg på det debiterade beloppet.

Debiteringsbeloppet påförs antingen i ett separat beslut eller dras av från kommande återbäring av moms till sökanden.

6 Hur kan man söka ändring i beslutet?

Ändring i återbärings- eller debiteringsbeslut kan sökas genom att besvär anförs skriftligt i Helsingfors förvaltningsdomstol. Ändring kan bara sökas för anskaffningar som har ingått i den ursprungliga ansökan.

Besvärsskriften ska riktas till Helsingfors förvaltningsdomstol, men lämnas in till Nylands företagsskattebyrå. Besvärsskriften kan inte skickas på elektronisk väg. Den ska upprättas på finska eller svenska.

Originalfakturor inklusive specifikationer ska bifogas besvärsskriften. Skriften ska ange

 • vem som anför besvär
 • i vilket beslut ändring söks
 • vilka delar av beslutet besvären gäller och vilken ändring som yrkas samt
 • grunderna för yrkandet.

Om sökanden använder ett ombud ska en fullmakt i original bifogas besvärsskriften. Fullmakten måste ange att ombudet har rätt att anföra besvär.

Besvärsärendet behandlas först vid Nylands företagsskattebyrå. Till de delar företagsskattebyrån inte rättar sitt beslut, överför den besvären för avgörande till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Besvär ska anföras inom tre år från utgången av det kalenderår som ansökningsperioden gäller. Besvärstiden är ändå alltid minst 60 dagar från det att man fått del av beslutet med delfåendedagen borträknad. Mottagaren anses ha fått del av beslutet senast den sjunde dagen efter det att beslutet lämnats till posten för befordran.

Exempel:
A vill söka ändring i Nylands företagsskattebyrås beslut 7.10.2013 om återbäring av moms till en utländsk näringsidkare. Beslutet gäller perioden 1.1.2012–31.12.2012. A ska anföra besvär senast den 31 december 2015. A anför besvär enligt anvisningarna för sökande av ändring, som bifogats beslutet. A riktar besvärsskriften till Helsingfors förvaltningsdomstol, men lämnar in den till Nylands företagsskattebyrå.

B vill söka ändring i Nylands företagsskattebyrås beslut 13.5.2013 om återbäring av moms till en utländsk näringsidkare. Beslutet gäller perioden 1.1.2009–31.12.2009. B har mottagit beslutet den 20 maj 2013. Besvär över beslutet gällande 2009 ska anföras senast den 31 december 2012. Eftersom Nylands företagsskattebyrå inte fattat beslutet förrän 13.5.2013 kan B söka ändring inom 60 dagar från delfåendet (delfåendedagen borträknad). Besvärsskriften ska lämnas in till Nylands företagsskattebyrå senast den 19 juli 2013.

ledande skattesakkunnig Päivi Taipalus

byråchef Annukka Poikkeus

Sidan har senast uppdaterats 23.12.2013