Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Återbäring av mervärdesskatt till en näringsidkare som är etablerad utanför EU

Har getts
29.3.2017
Diarienummer
A222/200/2016
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A150/200/2013, 19.12.2013

Denna anvisning gäller återbäring av moms till en näringsidkare som är etablerad utanför EU. Återbäring ska sökas skriftligt hos Nylands företagsskattebyrå på en blankett som Skatteförvaltningen fastställt.

I vissa fall har en utländsk näringsidkare rätt till återbäring av den moms som ingår i priset på varor och tjänster som denne köpt i Finland. Anvisningen hänvisar till denna återbäring för utländska näringsidkare med termen utlandsåterbäring och förklarar villkoren för återbäringen.

Den anger vem som kan ansöka om återbäring och vilken affärsverksamhet som ger rätt till återbäring. Dessutom förklaras för vilka anskaffningar moms återbetalas. I slutet finns anvisningar om hur man ansöker om återbäring och hur ett återbäringsbeslut kan överklagas.

Denna anvisning har uppdaterats så att den motsvarar bestämmelserna som gäller 2017. Innehållet har också omstrukturerats.

Anvisningens avsnitt 5.3 Uppgifter som ska ges i ansökan om återbäring, 6 Hur kan man söka ändring i beslutet? och 7 Koder som ska användas i ansökan för att beskriva anskaffningens art har ändrats.

17.1.2019 anvisningens kapitel 5.4 har uppdaterats i fråga om en fortlöpande fullmakt.

Kapitel 2 och 3 i anvisningen har uppdaterats på grund av en förändring gällande utländska näringsidkares deklarationsskyldighet. En utländsk näringsidkare kan vara deklarationsskyldig enbart i sådana fall där företaget har i Finland endast gemenskapsinterna förvärv som är avdragbara och/eller gemenskapsinterna försäljningar. Till denna del träder anvisningen i kraft fr.o.m. den 1.5.2019.

1 Allmänt

Denna anvisning gäller återbäring av moms när sökanden är en näringsidkare etablerad utanför EU. Återbäring ska sökas skriftligt på en blankett som Skatteförvaltningen fastställt.

Ansökan ska göras inom sex (6) månader från utgången av det kalenderår som ansökningsperioden gäller.

1.1 Lagstiftning

Anvisningen bygger på bestämmelserna i mervärdesskattelagen (MomsL) om återbäring av moms till en näringsidkare som är etablerad utanför EU (150–156 § MomsL) som inte är momsskyldig i Finland för sin försäljning och inte har ett sådant fast driftställe i Finland som deltar i försäljningen (122–126 § MomsL).

Återbäring av moms till en utländsk näringsidkare som är etablerad utanför EU grundar sig på rådets direktiv 86/560/EEG: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter - Regler om återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga personer som inte är etablerade i gemenskapens territorium.

1.2 Momssatser

Allmän momssats 24 %
 • Livsmedel, foder
 • Restaurang- och cateringtjänster
14 %

Bland annat

 • Persontransporter, hotellinkvarteringar, böcker
 • Tjänster som möjliggör utövande av idrott
 • Inträdesavgifter till utställningar, idrottsevenemang och andra motsvarande kultur- och underhållningsevenemang och inrättningar.
10 %

1.3 Återbäringsmyndighetens kontaktuppgifter

Ansökan om återbäring ska göras skriftligt på den blankett (9550) som Skatteförvaltningen har fastställt. Blanketten skickas till adressen

Skatteförvaltningen
PB 560
FI-00052 SKATT
FINLAND

2 Vem har rätt till återbäring?

En utländsk näringsidkare kan få tillbaka den moms som ingår i priset på varor och tjänster som denne köpt i Finland. Momsen kan återbetalas som utlandsåterbäring, om följande villkor uppfylls:

 • näringsidkaren har inte något fast driftställe i Finland från vilket affärstransaktioner genomförs
 • näringsidkarens affärsverksamhet i Finland inkluderar inte annan försäljning av varor och tjänster än

  1) försäljning på vilken omvänd momsskyldighet tillämpas
  2) försäljning där köparen är finska staten
  3) sådan försäljning av transporttjänster och stödtjänster för dessa som är momsfri enligt paragraf 71, 72 d eller 72 h i mervärdesskattelagen.

Omvänd momsskyldighet som avses i punkt 1) ovan (= köparen är skyldig att betala moms i stället för säljaren) gäller följande försäljning:

 • momspliktig försäljning av investeringsguld (8 a § MomsL)
 • försäljning av utsläppsrätter (8 b § MomsL)
 • försäljning av byggtjänster och uthyrning av arbetskraft för dessa tjänster (8 c § MomsL)
 • omvänd momsbeskattning vid försäljning av metallskrot och -avfall (MomsL 8 d §)
 • försäljning bedriven av en utländsk näringsidkare som inte har ett fast driftställe i Finland och inte ansökt om att bli momsskyldig i Finland (9 § MomsL).

Rätten till återbäring grundar sig inte på ömsesidighet: den gäller också företag i länder som saknar motsvarande återbäringssystem.

Också moms som betalats i samband med varuimport kan återbetalas.

När en utländsk näringsidkare har ett fast driftställe i något annat EU-land

En näringsidkare som är etablerad utanför EU kan ha ett fast driftställe i något annat EU-land än Finland. Om ett sådant driftställe haft kostnader i Finland ska återbäring av den moms som ingår i priset sökas via en webbtjänst som administreras av etableringsstaten för det fasta driftstället. Ytterligare information om driftställets rätt till återbäring ges av skattemyndigheterna i det berörda EU-landet.

Näringsidkare som har gemenskapsintern försäljning eller gemenskapsinterna förvärv i Finland

Med gemenskapsintern försäljning avses försäljning av lös egendom, om säljaren, köparen eller någon annan för deras räkning transporterar föremålet från Finland till köparen i ett annat EU-land. Med ett gemenskapsinternt varuförvärv avses ett förvärv mot vederlag av äganderätten till ett löst föremål, om säljaren, köparen eller någon annan för deras räkning transporterar föremålet till köparen från ett EU-land till ett annat.

Utlänningar som bedriver gemenskapsintern försäljning eller gör gemenskapsinterna förvärv i Finland är deklarationsskyldiga i Finland. De ska registrera sig som deklarationsskyldiga i registret över momsskyldiga och lämna moms- och sammandragsdeklarationer till Skatteförvaltningen i Finland. Utlänningar som bedriver gemenskapsintern försäljning i Finland är inte berättigade till utlandsåterbäring eftersom de bedriver försäljningsverksamhet i Finland. På en momsdeklaration ska de deklarera den moms som inkluderats i förvärven, precis som finländska näringsidkare.

En utlänning som gör gemenskapsinterna förvärv har rätt till utlandsåterbäring, om denne inte är momsskyldig i Finland för sin försäljning och saknar fast driftställe här. Om en utländsk näringsidkare som gör gemenskapsinterna förvärv har sådana gemenskapsinterna förvärv som inte är avdragbara, måste näringsidkaren registrera sig som momsskyldig som köpare eller för eget bruk.  I detta fall ska näringsidkaren deklarera momsen som ska betalas för det gemenskapsinterna förvärvet och betala momsen.

Läs mer om deklarationsskyldigheten (Skatteförvaltningens anvisning: Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland)

3 Vilken affärsverksamhet ger rätt till återbäring?

Ett villkor för återbäring är att förvärven gjorts för verksamhet som bedrivs någon annanstans och som skulle berättiga till avdrag eller återbäring i Finland, om verksamheten hade bedrivits här (behandlas i 3.1). Om näringsidkarens etableringsstat har ett system för mervärdesskatt är det andra villkoret för återbäring att näringsidkaren förvärvat varorna och tjänsterna för affärstransaktioner som är avdragsgilla i etableringsstaten (behandlas i 3.2).

3.1 Verksamhet som skulle berättiga till avdrag eller återbäring i Finland

Grundvillkoret för återbäring är att sökanden gjort förvärven för verksamhet som bedrivs någon annanstans och som skulle berättiga till avdrag eller återbäring i Finland, om verksamheten hade bedrivits här. Rätten till återbäring bestäms enligt finsk lagstiftning.  Grunden är bestämmelserna om momspliktig verksamhet, delvis avdragsrätt och avdragsbegränsningar. Avdragsbegränsningar behandlas i kapitel 4.

Återbäring av moms kräver att något av följande villkor uppfylls:

 • anskaffningen hänför sig till verksamhet som sökanden bedriver utomlands och som skulle ha medfört momsskyldighet, om den hade bedrivits i Finland
 • anskaffningen hänför sig till verksamhet som sökanden bedriver utomlands och som skulle ha berättigat till sådan återbäring som avses i mervärdesskattelagen, om verksamheten hade bedrivits i Finland (verksamhet med s.k. nollskattesats, se 3.1.1 och 3.1.2)
 • anskaffningen hänför sig till utlänningens i Finland bedrivna försäljning av sådana transporttjänster och stödtjänster till dessa som är momsfri enligt paragraf 71, 72 d eller 72 h i mervärdesskattelagen (se 3.1.1)
 • anskaffningen hänför sig till utlänningens i Finland bedrivna försäljning av varor och tjänster på vilken omvänd momsskyldighet tillämpas (se 3.1.3)
 • anskaffningen hänför sig till utlänningens i Finland bedrivna försäljning av varor och tjänster där köparen är finska staten.

3.1.1 Verksamhet med nollskattesats

Om anskaffningen hänför sig till näringsidkarens utomlands bedrivna verksamhet som skulle ha omfattats av s.k. nollskattesats, om verksamheten hade bedrivits i Finland, är denne berättigad till återbäring av moms som inkluderats i anskaffningen av varan eller tjänsten. Verksamhet som omfattas av nollskattesats avser sådan momsfri försäljning av varor och tjänster där den moms som ingår i anskaffningarna till verksamheten är avdragsgill.

Om anskaffningen hänför sig till den utländska näringsidkarens i Finland bedrivna försäljning av vissa momsfria varutransporttjänster och stödtjänster till dessa är denne berättigad till återbäring av den moms som ingår i anskaffningen som utlandsåterbäring.

Om anskaffningen hänför sig till någon annan verksamhet i Finland som omfattas av nollskattesats (t.ex. momsfri internationell handel, momsfria fartyg eller försäljning av arbetsprestationer som hänför sig till dessa) är den utländska näringsidkaren inte berättigad till utlandsåterbäring. För att få tillgodoräkna den moms som inkluderats i anskaffningarna ska utlänningen registrera sig som momsskyldig i Finland. Återbäringen betalas på basis av momsdeklarationer på samma sätt som för andra momsskyldiga i Finland.

Läs mer om momsregistrering av utlänningar (Skatteförvaltningens anvisning: Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland)

3.1.2 Investeringsguld, guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter

Om anskaffningen hänför sig till den utländska näringsidkarens utomlands bedrivna verksamhet som skulle utgöra momsfri försäljning av investeringsguld, om verksamheten hade bedrivits i Finland, är näringsidkaren berättigad till återbäring av följande moms som utlandsåterbäring:

 1. som ska betalas på investeringsguld, när guldet har köpts från en momsskyldig säljare  
 2. som inkluderats i förvärv av annat guld som av näringsidkaren eller på uppdrag av denne omvandlas till investeringsguld
 3. som ska betalas på tjänster som innebär en förändring av formen, vikten eller renheten hos investeringsguld eller annat guld.

Läs mer om momsbeskattning av investeringsguld (Skatteförvaltningens anvisning: Momsbeskattning av investeringsguld samt av guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter)

3.1.3 Omvänd momsskyldighet

Allmän omvänd momsskyldighet

Omvänd momsskyldighet tillämpas när säljaren av varan eller tjänsten är en utlänning som i Finland inte har ett fast driftställe som deltar i försäljningen och inte ansökt om att bli momsskyldig i Finland. Moms på en sådan utländsk näringsidkares försäljning betalas av köparen i enlighet med omvänd momsskyldighet. Om den utländska näringsidkaren endast har sådan försäljning i Finland har denne rätt till återbäring av moms för sina anskaffningar i Finland som utlandsåterbäring.

Den omvända momsskyldigheten tillämpas dock inte i följande fall, där utlänningen alltid är momsskyldig som säljare:

 1. också köparen är en utlänning som inte har ett fast driftställe i Finland och inte finns upptagen i registret över momsskyldiga i Finland
 2. köparen är en privatperson
 3. det är frågan om distansförsäljning från ett annat EU-land till privatpersoner eller jämförbara köpare i Finland
 4. Läs mer om momsbeskattning av distansförsäljning (Skatteförvaltningens anvisning: Mervärdesskattebestämmelser om distansförsäljning i Finland)
 5. det är frågan om persontransporttjänster eller tillträde till kurser, vetenskaps-, kultur-, underhållnings- eller idrottsevenemang, mässor, utställning och liknande arrangemang.

Om den utländska näringsidkaren har sådan försäljning i Finland, är denne inte i någon del berättigad till utlandsåterbäring. För att få tillgodoräkna den moms som inkluderats i anskaffningarna ska utlänningen registrera sig som momsskyldig i Finland. Återbäringen betalas på basis av momsdeklarationer på samma sätt som för andra momsskyldiga i Finland.

Läs mer om momsregistrering av utlänningar (Skatteförvaltningens anvisning: Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland)

Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen

I Finland tillämpas omvänd momsskyldighet på vissa byggtjänster och tillhörande uthyrning av arbetskraft. Omvänd momsskyldighet inom byggnadsbranschen tillämpas när båda villkoren nedan uppfylls:

 1. tjänsten är en byggtjänst eller uthyrning av arbetskraft för en byggtjänst
 2. köparen är en näringsidkare som i samband med sin verksamhet på annat sätt än tillfälligt säljer byggtjänster eller hyr ut arbetskraft för byggtjänster.

På försäljningen tillämpas omvänd momsskyldighet, om en finsk eller utländsk näringsidkare säljer byggtjänster till en utländsk näringsidkare som annat än tillfälligt säljer byggtjänster. Om den utländska köparen inte har ett fast driftställe i Finland och inte ansökt om att bli momsskyldig i Finland ska denne registrera sig som momsskyldig och lämna momsdeklarationer till Skatteförvaltningen i Finland.momsdeklarationen lämnas alla de uppgifter som gäller verksamheten som näringsidkaren bedriver i Finland. Återbäringen betalas på basis av momsdeklarationerna på samma sätt som till andra momsskyldiga i Finland.

Läs mer om byggbranschens omvända momsskyldighet (Skatteförvaltningens anvisning: Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen)

Omvänd momsbeskattning vid försäljning av metallskrot och – avfall

Omvänd momsskyldighet tillämpas inom skrotbranschen vid försäljning av metallskot och -avfall när båda villkoren nedan uppfylls:

 1. köparen är en näringsidkare som är införd i registret över momsskyldiga och
 2. den sålda varan finns i förteckningen av metallskrot och -avfall som klassificerats i mervärdesskattelagen enligt KN-nomenklaturen i EU:s tulltariff.

Om både säljaren och köparen av metallskrot är utländska näringsidkare som inte finns i registret över momsskyldiga i Finland, ska den omvända momsskyldigheten (MomsL 9 §) inte tillämpas på försäljningen av metallskrot och -avfall. Den utländska säljaren är i detta fall skyldig att betala moms på försäljningen och för att kunna betala momsen ska säljaren för sin rörelse registrera sig i registret över momsskyldiga. I så fall är säljaren inte till någon del berättigad att få tillbaka momsen enligt förfarandet om återbäring till utlänningar. Återbäringen betalas på basis av momsdeklarationer på samma sätt som till andra momsskyldiga i Finland.

Ytterligare information finns i Skatteförvaltningens anvisning Omvänd momsbeskattning vid försäljning av metallskrot och -avfall.

Omvänd momsskyldighet för köpare av utsläppsrätter

Finland har obligatorisk omvänd momsskyldighet vid försäljning av utsläppsrätter av växthusgaser. Med en utsläppsrätt avses rätt att släppa ut växthusgaser motsvarande ett ton koldioxid i enlighet med direktivet om utsläppshandel (2003/87/EG). Köparen är momsskyldig för köp av utsläppsrätter, om denne finns upptagen i registret över momsskyldiga i Finland. Om köparen inte är upptagen i registret är säljaren normalt momsskyldig för försäljningen av utsläppsrätten. Då är en utländsk säljare inte till någon del berättigad att få tillbaka momsen som utlandsåterbäring. För att få tillgodoräkna den moms som inkluderats i anskaffningarna ska utlänningen registrera sig som momsskyldig i Finland. Återbäringen betalas på basis av momsdeklarationen på samma sätt som för andra momsskyldiga i Finland.

Omvänd momsskyldighet för köpare av guld

Näringsidkaren har rätt till återbäring av den moms som inkluderats i anskaffningen av varan eller tjänsten, om anskaffningen hänför sig till dennes försäljning av investeringsguld, guldmaterial eller halvfärdiga guldprodukter i Finland eller utomlands och omvänd momsskyldighet tillämpas på försäljningen. Ett villkor för återbäring är att den verksamhet näringsidkaren bedriver utomlands skulle ge rätt att välja momsskyldighet, om verksamheten hade bedrivits i Finland. Rätten till återbäring gäller även varor och tjänster som köpts för försäljning av en momspliktig förmedlingstjänst för momspliktigt investeringsguld.

3.1.4 Finansieringstjänster, försäkringstjänster och försäljning av momsfria sedlar och mynt

Näringsidkaren har rätt till att få tillbaka den moms som ingår i priset på varan eller tjänsten som utlandsåterbäring, om anskaffningen hänför sig till en sådan finansieringstjänst, försäkringstjänst eller försäljning av momsfria sedlar och mynt som avses i mervärdesskattelagen. Villkoret är

 1. att köparen är en näringsidkare som varken har hemort eller ett fast driftställe i EU eller
 2. att försäljningen har ett direkt samband med varor avsedda att exporteras utanför EU.

3.2 Verksamheten berättigar till avdrag i etableringsstaten

Om näringsidkarens etableringsstat har ett mervärdesskattsystem iakttas också villkoren i systemet. Ett villkor för återbäring är att näringsidkaren skaffat varorna och tjänsterna för sådana affärstransaktioner som berättigar till avdrag i etableringsstaten. Återbäringen kan utgöra högst den andel av momsen som skulle berättiga till återbäring enligt etableringsstatens lagstiftning.

Med etableringsstat avses den stat där näringsidkaren har sin hemort eller ett fast driftställe från vilket denne bedriver försäljning.

Den som ansöker om utlandsåterbäring kan i etableringsstaten bedriva sådan försäljning av varor och tjänster som både berättigar och inte berättigar till avdrag i etableringsstaten. Återbäringsbeloppet påverkas i första hand av finska mervärdesskattelagens bestämmelser om momspliktig verksamhet, delvis avdragsrätt och avdragsbegränsningar. Även om återbäringen bestäms enligt finska bestämmelser får sökanden tillbaka högst den andel som hänför sig till de affärstransaktioner som berättigar till avdrag i etableringsstaten.

Om varan eller tjänsten bara delvis köpts för verksamhet som berättigar till avdrag ska detta anges i ansökan om återbäring. Sökanden ska för varje faktura och importhandling ange den avdragbara andelen i procent och euro.

4 För vilka anskaffningar kan man få återbäring?

En utländsk näringsidkare har rätt till återbäring av den moms som ingår i bl.a. följande anskaffningar:

 • hotellinkvartering, resa i Finland
 • bränsle och smörjmedel för bil samt reservdelar, korttidshyra av bil och parkering
 • anskaffningar i samband med konferenser, utställningar och mässor
 • varuprov
 • kontorsmaterial, fotokopior, kartor och facklitteratur.

Återbäringsrättens omfattning motsvarar avdragsrätten för momsskyldiga näringsidkare i Finland. Mervärdesskattelagens begränsningar av avdragsrätten gäller även återbäring av moms till utlänningar. Återbäring kan t.ex. inte fås för följande anskaffningar:

 • en fastighet som den momsskyldige eller hans personal använder som bostad, barnträdgård, hobbylokal eller fritidsställe samt varor och tjänster i samband med fastigheten eller dess användning
 • varor och tjänster i samband med den momsskyldiges eller hans personals transport mellan bostad och arbetsplats
 • anskaffningar avsedda för privat bruk av näringsidkaren eller hans personal (Sådana anskaffningar är t.ex. frukost i samband med hotellinkvartering.)
 • varor och tjänster som används för representationsändamål
 • anskaffning av personbil samt varor och tjänster i samband med bilen och dess användning, om personbilen inte har anskaffats enbart för att användas för ändamål som berättigar till avdrag. Återbäring ges inte om personbilen i ens liten utsträckning använts för ändamål som inte berättigar till avdrag.
 • kostnader i samband med momsfri försäljning av investeringsguld (Se 3.1.2 Återbäringsrätt gäller inte t.ex. allmänna kostnader eller transportkostnader som ansluter sig till denna försäljning.)
 • varor och tjänster som en utländsk researrangör köpt i sitt namn av andra näringsidkare för att direkt utnyttjas av en resenär. På resebyråtjänster tillämpas ett marginalbeskattningsförfarande, så inkluderad moms i sådana varor och tjänster är inte avdragbar i momsbeskattningen och därmed inte heller återbäringsbar.   
 • Läs mer om marginalbeskattning av resebyråtjänster (Skatteförvaltningens anvisning: Marginalbeskattningsförfarandet för resebyråtjänster)

Återbäring ges inte för momsfria anskaffningar, t.ex. utrikesflygningar. Återbäring ges inte heller om fakturan borde ha varit exklusive moms, men oriktigt inkluderar moms. Om säljaren felaktigt fakturerat med moms trots att försäljningen borde ha varit momsfri enligt mervärdesskattelagens bestämmelser, ska köparen kontakta säljaren för att få tillbaka den felaktigt debiterade momsen.

5 Hur ansöker man om återbäring av moms?

5.1 Ansökningsperiod

Ansökan ska gälla en period som omfattar minst tre kalendermånader i följd inom ett och samma kalenderår, och högst ett kalenderår (dvs. 3–12 månader inom samma kalenderår). Ansökningsperioden kan bara bestå av hela kalendermånader. En ansökan som avser slutet av året kan hänföra sig till en kortare tid än tre månader, t.ex. december.

Ansökningsperioden ska vara i förfluten tid. Om ansökan t.ex. skickas den 15 juni kan den inte gälla juni samma år och alltså inte inkludera fakturor från juni.

Ansökan kan inte bara grunda sig på att sökanden har fått en faktura. Utöver fakturan krävs att varan levererats, tjänsten utförts eller vederlaget betalats. Anskaffningen hänförs till den ansökningsperiod under vilken den senare av följande händelser ägde rum:

 • varan levererades, tjänsten utfördes eller vederlaget eller en del av det betalades innan leveransen av varan eller utförandet av tjänsten
 • varan eller tjänsten fakturerades.

Ansökan om återbäring av moms som inkluderats i en importerad vara hänförs till förtullningsmånaden.

Om sökanden glömt någon faktura i en ansökan som gäller en tidigare period under kalenderåret kan fakturan inkluderas i en senare ansökan som gäller samma kalenderår. Om t.ex. en anskaffning under januari saknas i ansökan för januari–april kan momsen inkluderas i en ansökan som görs för resten av året. I detta fall anges januari–december som period i den senare ansökan.

Exempel:

A deltar på ett seminarium i februari 2017. A faktureras för seminariet på en faktura som är daterad 15.11.2016. A betalar fakturan 7.1.2017. A inkluderar fakturan i en ansökan om återbäring för 2017.

I maj 2017 ansöker B om återbäring för perioden 1.1–31.3.2017. I juli 2017 upptäcker B att en faktura daterad i februari inte kom med i ansökan. Den 31 augusti 2017 ansöker B om återbäring för perioden 1.4–30.6.2017. B får inkludera den bortglömda fakturan från februari i den nya ansökan och därför anger B 1.2–30.6.2017 som ansökningsperiod. I januari 2018 gör B ytterligare ansökan för 2017. Den inkluderar fakturor från perioden 1.7–31.12.2017.

I juli 2017 ansöker C om återbäring för perioden 1.1–30.6.2017. I februari 2018 upptäcker C att två fakturor daterade i maj 2017 inte kom med i ansökan. Återbäringsbeloppet för de bortglömda fakturorna är 40 euro. C har inga ytterligare fakturor från 2017 som kan inkluderas i ansökan. Eftersom det minsta återbetalningsbeloppet är 50 euro har C inte rätt till återbäring för de bortglömda fakturorna.

5.2 Återbäringens minimibelopp

När ansökan om återbäring av moms gäller ett helt kalenderår eller slutet av ett kalenderår betalas inte återbäringen, om återbäringsbeloppet är mindre än 50 euro. Med slutet av ett kalenderår avses årets tre sista månader. När man ansöker om återbäring under kalenderårets lopp är det minsta återbäringsbeloppet 400 euro.

5.3 Uppgifter som ska ges i ansökan om återbäring

Ansökan lämnas skriftligen till Skatteförvaltningen. Ansökan ska göras med en av Skatteförvaltningen fastställd blankett (9550) på finska, svenska eller engelska. Den som undertecknar ansökan försäkrar genom sin underskrift att uppgifterna i ansökan är riktiga. Den som undertecknar ska ha rätt att teckna bolagets firma. Om sökanden använder ett ombud ska denna ha en fullmakt som har undertecknats av en som har rätt att teckna bolagets firma.

Fr.o.m. 1.1.2017 behöver man inte längre bifoga de ursprungliga fakturorna och importhandlingarna till ansökan. Sökanden anmäler fr.o.m. 1.1.2017 fakturorna och importhandlingarna på Skatteförvaltningens blankett 9950.

Ansökningsblankett för återbäring av moms till en utländsk näringsidkare (9550) och anvisning för ifyllning av blanketten.

Sökandens registreringsnummer i hemlandet

Sökanden ska ange mervärdesskattenumret eller skatteregistreringsnumret i hemlandet. Mervärdesskatte- eller skatteregistreringsnumret finns på ett intyg som utfärdats skattemyndigheten i hemlandet. Intyget ska bifogas ansökan. Om den sökande inte har ett mervärdesskatte- eller annat skattenummer t.ex. på grund av myndigheternas praxis i hemlandet, anges handelsregisternummer i punkten ”Annat ID”. I detta fall ska sökanden bifoga handelsregisterutdraget i original till ansökan.

Registreringsnumret i hemlandet är en obligatorisk uppgift. I följande ansökningar måste sökanden alltid använda samma registreringsnummer.

Om sökanden i sin etableringsstat hör till en momsskyldighetsgrupp, görs ansökan av momsskyldighetsgruppen. Om ett företag som hör till en sådan grupp emellertid har tilldelats ett eget mervärdesskattenummer, kan företaget ansöka om återbäring för sina egna anskaffningar.

Bankförbindelse i en EU-medlemsstat

Momsen återbetalas till sökanden eller en av denne anvisad mottagare. Återbetalningen görs antingen till en bank i Finland eller till en bank i en annan EU-medlemsstat. Återbetalningen görs inte till en bank utanför EU. Det är viktigt att den sökande lämnar fullständiga uppgifter om sitt bankkonto i ansökan: bankens namn och adress, bankkontots IBAN-nummer och bankens BIC-kod. Återbetalningen görs i euro.

Fakturor och importdokument ska specificeras i ansökan

Varje faktura och importdokument ska specificeras i ansökan. Följande uppgifter om fakturan eller importdokumentet ska ges:

 • fakturans eller importdokumentets ordningsnummer
 • fakturans eller importdokumentets datum och nummer
 • namnet på säljaren av vara eller tjänst
 • säljarens FO-nummer
 • momsnummer
 • skattegrunden i euro (= pris exklusive moms)
 • momsbeloppet i euro
 • den avdragsgilla andelen som procenttal (se 3.2 ovan)
 • ansökt återbäringsbelopp i euro
 • de anskaffade varornas och tjänsternas art med koder.

De koder som kan användas i ansökningar till Finland framgår av kapitel 7 i denna anvisning. Finland godkänner endast de koder som nämns i kapitel 7. Koden ska anges med både huvud- och underkod (formatet x.y eller x.y.z). Exempel: Vid uthyrning av personbilar används i Finland kod 2.5. För uthyrning av fordon till godstransport finns det på motsvarande sätt en egen kod 2.4. Flera koder kan anges i samma faktura eller importdokument. Om sökanden anger koder som inte används i Finland eller endast huvudkoden, kan ansökan avslås till denna del.

Underskrift

Ansökan ska undertecknas. Undertecknaren ska ha rätt att teckna sökandens firma. En fullmakt som upprättats av sökanden godkänns också, om den innehåller motsvarande uppgifter.

5.4 Handlingar som bifogas ansökan

Intyg över verksamhetens art

Till ansökan ska bifogas ett intyg från skattemyndigheten i sökandens hemland som utvisar vilken typ av affärsverksamhet sökanden bedriver. Intyget är giltigt ett år från dagen för utfärdandet.

När sökanden är en säljare av momspliktigt investeringsguld ska intyget utvisa att sökanden idkar momspliktig försäljning av investeringsguld i sitt hemland.

Fullmakt

Ifall ett ombud anlitas för ansökan om återbäring, ska ombudets fullmakt bifogas i original. Fullmakten ska ange om ombudet endast har rätt att göra ansökan eller dessutom rätt att ta emot återbetalningen.

Om fullmakten är fortlöpande behöver den inte bifogas till varje ansökning som ombudet gör. Skatteförvaltningen kan vid behov begära fullmakten av ombudet.

Ta del av Skatteförvaltningens fullmaktsmall (pdf) 

Skatteförvaltningens fullmaktsmall kan användas för fullmakt som gäller tillsvidare. En fullmakt som upprättats av sökanden godkänns också, om den innehåller motsvarande uppgifter.

Handlingar som bifogas tilläggsutredning

Från och med 1.1.2017 behöver man inte längre bifoga de ursprungliga fakturorna och importhandlingarna till ansökan.

Skatteförvaltningen kan dock också i fortsättningen vid behov be om kopia av ansökans fakturor och importdokument. Alla fakturorna ska fortfarande fylla kraven på uppgifter på fakturor.

Fakturauppgifter

Fakturor som berättigar till återbäring ska inkludera följande uppgifter:

 • fakturadatum
 • löpnummer som identifierar fakturan
 • säljarens mervärdesskattenummer
 • säljarens och köparens namn och adress
 • de sålda varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art
 • datum för varuleveransen eller utförande av tjänsterna eller förskottsbetalningsdagen, om ett sådant datum kan fastställas och skiljer sig från fakturadatum
 • skattegrunden för varje skattesats, enhetspriset exklusive moms samt prisnedsättning och rabatt, om dessa inte är inkluderade i enhetspriset
 • tillämpad skattesats för varan eller tjänsten
 • det skattebelopp som ska betalas
 • när en tidigare utfärdad faktura ändras med fakturan, hänvisning till den första fakturan.

Förenklad faktura

I dessa fall kan fakturan innehålla förenklade fakturauppgifter:

 • fakturans slutsumma är högst 400 euro
 • en faktura i minuthandeln eller i annan jämförbar försäljningsverksamhet som nästan uteslutande riktar sig till privatpersoner
 • fakturor för restaurang- eller cateringtjänster eller persontransport
 • verifikationer som skrivs ut, av parkeringsautomater och liknande anordningar.

Förenklad faktura är tillräckliga t.ex. på kvitton från varuhus, tåg- eller bussbiljetter och kvitton från parkeringsautomater.

Förenklad faktura måste inkludera följande uppgifter:

 • fakturadatum
 • säljarens namn och mervärdesskattenummer
 • de sålda varornas mängd och art samt tjänsternas art
 • det skattebelopp som ska, betalas för varje skattesats eller skattegrunden för varje skattesats.

5.5 Tidsfrist för ansökan

Ansökan om återbäring ska göras inom sex (6) månader från utgången av det kalenderår som ansökningsperioden gäller. Den sista dagen för att lämna in ansökan är 30.6. Om ansökan t.ex. gäller 2016 är sista datum för ansökan den 30 juni 2017.  Ansökan tas inte till prövning, om tidsfristen har överskridits. 

6 Hur kan man söka ändring i beslutet?

Från och med 1.1.2017 söks ändring av gjort återbärings- eller debiteringsbeslut genom skriftlig begäran om omprövning hos skatterättelsenämnden. Ändring i ett återbäringsbeslut kan bara sökas för anskaffningar som har ingått i den ursprungliga ansökan.

Begäran om omprövning adresseras till skatterättelsenämnden men den lämnas in till Skatteförvaltningen. När man söker ändring i ett beslut som har daterats 2016 eller tidigare, görs det enligt det tidigare förfarandet dvs. besväret riktas till Helsingfors förvaltningsdomstol men skickas till Skatteförvaltningen.

En omprövningsbegäran kan inte lämnas in elektroniskt. Den ska upprättas på finska eller svenska.

I omprövningsbegäran ska anges:

 • vem som framställer begäran
 • i vilket beslut ändring söks
 • vilka punkter i beslutet omprövningsbegäran gäller och hur beslutet ska ändras samt
 • grunderna för begäran.

Om sökanden använder ett ombud ska en fullmakt bifogas omprövningsbegäran. Fullmakten måste ange att ombudet har rätt att framställa omprövningsbegäran.

Omprövningsbegäran ska framställas inom tre år från utgången av det kalenderår som ansökningsperioden gäller. Tiden för framställning omprövningsbegäran är ändå alltid minst 60 dagar från det att man fått del av beslutet. Mottagaren anses ha fått del av be-slutet senast den sjunde dagen efter det att beslutet lämnats till posten för befordran.

Exempel: A vill söka ändring i Skattförvaltningens beslut av 7.10.2017 om återbäring av moms till en utländsk näringsidkare. Beslutet gäller perioden 1.1.2016–31.12.2016. A ska anföra framställa omprövningsbegäran senast 31.12.2019. A framställer omprövningsbegäran enligt anvisningarna för sökande av ändring, som bifogats beslutet. A adresserar omprövningsbegäran till skatterättelsenämnden, men lämnar in den till Skatteförvaltningen..

7 Koder som ska användas i ansökan för att beskriva anskaffningens art

De anskaffade varornas och tjänsternas art anges med koder som definieras i bilaga III till kommissionens genomförandeförordning (EG 79/2012). Koden ska anges med både huvud- och underkod (formatet x.y eller x.y.z). Flera koder per faktura eller importdokument kan användas. Om sökanden anger koder som inte används i Finland eller endast huvudkoden, kan ansökan avslås till denna del.

Bränsle

1.3 Bränsle för transportmedel för betalande passagerare
1.4 Bränsle som särskilt används för testfordon        
1.5 Petroleumprodukter som används för smörjning av transportmedel eller motorer
1.6 Bränsle som inköps för återförsäljning
1.7 Bränsle för transportmedel för godstransport
1.8.1 Bränsle för passagerar- och kombinationsfordon
Som endast används i affärsverksamhet
1.8.2 Bränsle för passagerar- och kombinationsfordon
Som delvis används för kommersiell passagerartransport, körskoleverksamhet eller för uthyrning
1.8.3 Bränsle för passagerar- och kombinationsfordon
Som delvis används för andra ändamål än de ändamål som avses i 1.8.2
1.9.1 Bränsle för motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt mindre än 1 550 kg
Som används för kommersiell passagerartransport, körskoleverksamhet eller för uthyrning
1.9.2 Bränsle för motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt mindre än 1 550 kg
Som används i affärsverksamhet
1.10 Bränsle för maskiner och jordbrukstraktorer
1.12 Bränsle för transportmedel för passagerartransport, bortsett från de transportmedel som avses i 1.8 och 1.9

Hyra av transportmedel

2.4 Hyra av transportmedel för godstransport
2.5 Hyra av personbilar och kombinationsfordon
2.6 Hyra av motorcyklar, husvagnar och fritids- och sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt mindre än 1 550 kg
2.12 Hyra av andra transportmedel än de transportmedel som avses i 2.5 och 2.6

Utgifter med anknytning till transportmedel (bortsett från de varor och tjänster som hänförs till kod 1 och 2)

3.3.1 Inköp av transportmedel för betalande passagerare                
3.3.2 Underhåll av transportmedel för betalande passagerare            
3.3.3 Inköp och installation av tillbehör för transportmedel för betalande passagerare
3.3.4 Garage- eller parkeringsavgifter för transportmedel för betalande passagerare
3.3.5 Andra utgifter för transportmedel för betalande passagerare
3.4.1 Inköp av transportmedel för godstransport
3.4.2 Underhåll av transportmedel för godstransport
3.4.3 Garage- eller parkeringsavgifter för transportmedel för godstransport
3.4.4 Andra utgifter för transportmedel för godstransport, bortsett från de utgifter som avses i 3.4.1, 3.4.2 och 3.4.3
3.5 Underhåll av personbilar och kombinationsfordon
3.6 Underhåll av motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt mer än 1 550 kg
3.7 Andra utgifter än underhållsutgifter eller garage- och parkeringsavgifter för personbilar och kombinationsfordon
3.8 Andra utgifter än underhållsutgifter eller garage- och parkeringsavgifter för motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt mer än 1 550 kg
3.15 Underhåll av transportmedel för passagerartransport, bortsett från personbilar och kombinationsfordon, motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt mer än 1 550 kg
3.16 Garage- eller parkeringsavgifter för transportmedel för passagerartransport
3.17 Andra utgifter än underhållsutgifter eller garage- och parkeringsavgifter för andra transportmedel än personbilar och kombinationsfordon, motorcyklar, husvagnar och fritids- eller sportbåtar, samt luftfartyg med en vikt mer än 1 550 kg

Utgifter för resor, såsom passageraravgift för taxi och kollektivtrafik

5.1 Utgifter för resor för beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer
5.2 Utgifter för resor för andra personer än beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer

Logi

6.1 Utgifter för inkvartering och logi för beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer
6.2 Utgifter för inkvartering och logi för andra personer än beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer
6.6 Utgifter för inkvartering och logi för efterföljande leveranser

Mat, dryck och restaurangtjänster

7.1 Mat och dryck som tillhandahålls av hotell, barer, restauranger och pensionat, inklusive frukost
7.2 Mat och dryck som tillhandahålls i anslutning till en konferens, mässa, utställning eller kongress
7.4 Restaurangtjänster som inköps för efterföljande leveranser

Inträdesavgifter till mässor och utställningar

8.1 Inträdesavgifter för beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer
8.2 Inträdesavgifter till andra personer än beskattningsbara personer eller anställda till beskattningsbara personer

Utgifter för lyxartiklar, underhållning och representation

9.1 Inköp av alkoholhaltiga drycker
9.2 Inköp av tillverkade tobaksprodukter
9.3 Utgifter för mottagningar och representation

Övriga 

10.1 Verktyg
10.2 Reparationer inom garantiperioden
10.3 Tjänster kopplade till utbildning
10.4.1 Arbete med fast egendom
10.4.2 Arbete med fast egendom som används som bostäder
10.4.3 Arbete med lös egendom, bortsett från sådan lös egendom som avses i kod 3
10.5.1 Inköp eller hyra av fast egendom
10.5.2 Inköp eller hyra av fast egendom som används som bostad eller för rekreations- eller fritidsändamål
10.5.3 Inköp eller hyra av lös egendom som har anknytning till eller används i fast egendom som används som bostad eller för rekreations- eller fritidsändamål
10.5.4 Inköp eller hyra av egendom Inköp eller hyra av lös egendom, bortsett från sådan lös egendom som avses i kod 2
10.6 Försörjning av vatten, gas eller el genom ett distributionsnät
10.7. Gåvor av lågt värde
10.8. Kontorsutgifter
10.9. Deltagande i mässor och seminarier, utbildning eller fortbildning
10.11 Utgifter för porto och brev till länder utanför EU
10.12 Utgifter för fax och telefon i anslutning till logi
10.13 Varor och tjänster som förvärvas av en researrangör och som kommer den resande till direkt fördel
10.14 Andra varor som inköps för återförsäljning än de varor som avses i 1.6
10.15 Andra tjänster som inköps för återförsäljning än de tjänster som avses i 6.6 och 7.4
10.16 Arbete med egendom
10.17.1 Utgifter för fast egendom som används som bostad eller för rekreations- eller fritidsändamål
10.17.2 Andra utgifter för fast egendom än de utgifter som avses i 10.17.1

ledande skattesakkunnig Mika Jokinen

skattesakkunnig Markku Parviainen

Sidan har senast uppdaterats 4.4.2017