Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Yhteisön ennakkoveron hakemus/muutos, täyttöohje

Ennakko lasketaan viimeksi päättyneeltä verovuodelta annettujen veroilmoitusten tai ennakon muutoshakemuksen perusteella. Verovuosi koostuu kaikista niistä tilikausista, jotka päättyvät saman kalenterivuoden aikana. Koska tuloveroilmoitus annetaan tilikausikohtaisesti, lasketun ennakon perusteena saattaa olla useampi kuin yksi veroilmoitus. Ennakoihin voidaan hakea muutosta, jos viimeksi päättyneen, kuluvan tai seuraavan verovuoden ennakko on liian suuri tai liian pieni. Ennakkoveroa voi myös hakea, jos sitä ei ole määrätty lainkaan.

Ennakon on vastattava mahdollisimman tarkoin verovuoden lopullisia veroja. Ennakon laskennan perusteet ja ennakkoerien eräpäivät mainitaan ennakkoveropäätöksessä.

Hakemus ja sen liitteet

Uutta ennakkoa tai ennakon muutosta haetaan sähköisesti Verohallinnolle toimitettavalla ennakkoverolaskelmalla. Ennakonmuutoshakemuksen voi lähettää sähköisesti Verohallintoon OmaVero -palvelun kautta. Hakemuksen voi lähettää sähköisesti myös Apitamo/ApitamoPKI-rajapinnan kautta. Hakemuksen voi antaa paperilla vain erityisestä syystä.

Hakemukseen merkitään tiedot ainoastaan siltä verovuodelta, jonka ennakkoveroihin haetaan muutosta.

Liitteet eivät ole pakollisia. Tarvittaessa Verohallinto pyytää lisäselvitystä hakemuksen käsittelyä varten.

Laskelmalla tulee ilmoittaa tulot ja menot koko verovuodelta, kun haetaan kuluvan verovuoden ennakon alentamista. Ennakon korottamiseksi riittää laskelmalla ilmoitettu arvio koko verovuoden verotettavasta tulosta.

Ennakon korottaminen, alentaminen tai poistaminen

Ennakon korottamista voi hakea, jos ennakko on liian pieni.  Ennakon alentamista voi hakea, jos ennakko on määrätty liian suurena. Ennakko voidaan myös poistaa kokonaan, jos lopullista veroa ei tulla määräämään lainkaan.

Ennakon korottamista, alentamista tai poistoa on haettava viimeistään kymmenen kuukauden kuluessa verovuoden päättymisestä. Tietoteknisistä syistä Verohallinto ei kuitenkaan voi käsitellä ennakonmuutoshakemusta, jos se saapuu käsiteltäväksi juuri ennen verotuksen päättymistä. Jotta ennakonmuutoshakemus voitaisiin ottaa huomioon verotuksen päättyessä verotuspäätöksellä, muutosta ennakkoveroon suositellaan haettavaksi viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa verovuoden päättymisestä.

Yhtiön verovuosi päättyy viimeisen kalenterivuonna päättyvän tilikauden päättymispäivänä. Esimerkiksi jos yhtiön tilikausi päättyy 30.6.2018 eikä kalenterivuoden 2018 aikana pääty enää seuraavaa tilikautta, yhtiön verovuosi 2018 päättyy 30.6.2018 ja ennakonmuutosta verovuodelle 2018 suositellaan haettavaksi viimeistään 31.3.2019. Jos yhtiön seuraava tilikausi kuitenkin on esimerkiksi 1.7.2018 – 31.12.2018, yhtiön verovuosi 2018 päättyy vasta 31.12.2018 ja ennakonmuutosta suositellaan haettavaksi viimeistään 30.9.2019.

Verovuoden päättymisen jälkeen haettava uusi ennakko tai ennakon korotus

Verovuoden päättymisen jälkeen määrättävällä ennakolla (nk. lisäennakko) voi täydentää ennakkoperintää ja vaikuttaa korkoseuraamuksiin. Ennakoita voi täydentää verovuoden päättymisen jälkeen ensimmäisen kuukauden aikana ilman korkoja. Ennakon määräämistä verovuoden päättymisen jälkeen on vaadittava Verohallinnolta ennakonmuutoshakemuksella.*

Jos uutta ennakkoa tai ennakon korotusta haetaan verovuoden päättymisen jälkeen, lisäennakon eräpäivään on mahdollista vaikuttaa. Verovuoden päättymisen jälkeen määrätty ennakko erääntyy maksettavaksi pääsääntöisesti kolmen viikon kuluttua päätöksen tekemisestä (oletuseräpäivä). OmaVero -palvelussa lisäennakon eräpäiväksi voi valita oletuseräpäivää edeltävän minkä tahansa pankkipäivän, kuitenkin aikaisintaan päätöspäivän.

Hakemuksen käsittely

Ennakkoveropäätös julkaistaan OmaVerossa, kun hakemus on käsitelty. Sähköisesti annetut hakemukset käsitellään mahdollisimman reaaliaikaisesti. Määrätyt ennakkoverot ja ennakkoverojen maksutiedot näkyvät OmaVero -palvelun kautta.

Verohallinto palauttaa liikaa maksetut ennakot ilman eri hakemusta noin viikon kuluttua ennakon laskennasta. Verovuoden päättymistä seuraavan kuukauden loppua ennen palautetulle ennakolle ei makseta korkoa. Laskentakuukauden ennakon erä ei muutu ennakon oikaisussa, jollei ennakon kokonaismäärä alene niin paljon, että erä poistuu. Jos hakemus ennakon alentamisesta jätetään ennen eräpäivää, voidaan erä asiakkaan halutessa poistaa.  Anna asiasta vapaamuotoinen selvitys ennakonmuutoshakemuksen liitteenä.

Ennakkoverolaskelma

Ennakkoverolaskelmalla ilmoitetaan verolainsäädösten mukaisesti lasketut verovuoden tulokset tulolähteittäin, kun muutosta haetaan päättyneelle verovuodelle (vasemmanpuoleinen sarake). Jos ennakkoa tai sen muutosta haetaan kuluvalle ja/tai seuraavalle verovuodelle (keskimmäinen ja oikeanpuoleinen sarake), lomakkeella ilmoitetaan koko verovuoden arvioidut tulolähteiden tulokset.

Tulolähteiden tuloksien alla ilmoitetaan verovuonna päättyvien tilikausien kirjanpidon mukainen kokonaistulos tai -tappio. Jos yhtiö hakee muutosta kuluvan tai seuraavan verovuoden ennakkoveroihin, on täytettävä myös laskelma verovuoden tuloksen muodostumisesta.  Laskelmalla eritellään ensin veronalaiset tuotot. Seuraavaksi niistä vähennetään vähennyskelpoiset kulut. Näiden erotuksesta muodostuu arvioitu verotettava tulo tulolähteistä yhteensä.

Elinkeinotoiminnan tulolähteen tulos

Merkitse tähän kohtaan tuotot vähennettyinä kuluilla.

Henkilökohtaisen tulolähteen tulos

Merkitse tähän kohtaan henkilökohtaisen tulolähteen tuotot vähennettyinä kuluilla.

Maatalouden tulolähteen tulos

Merkitse tähän kohtaan maatalouden tulolähteen tuotot vähennettyinä kuluilla.

Veronalaiset tuotot

Liikevaihto

Merkitse tähän kohtaan kirjanpidon mukainen liikevaihto.

Rahoitustuotot 

Merkitse tähän kohtaan veronalaiset tai osittain veronalaiset osingot, korkotuotot, tulo-osuudet yhtymistä ja muut vastaavat tuotot.

Muut tuotot

Merkitse tähän kohtaan käyttöomaisuuden veronalaiset tuotot, avustukset, vuokrat ja muut vastaavat tuotot.

Vähennyskelpoiset kulut

Materiaalit ja palvelut

Merkitse tähän kohtaan verovuonna päättyneiden tilikausien aikana tehdyt tavaroiden ja palvelujen ostot sekä varastojen muutos.

Henkilöstökulut

Merkitse tähän kohtaan palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut.

Poistot ja arvonalentumiset

Merkitse tähän kohtaan verotuksessa vähennyskelpoiset poistot ja arvonalentumiset.

Rahoituskulut

Merkitse tähän kohtaan korkokulut, annettavat konserniavustukset ja muut vastaavat kulut.

Muut kulut

Merkitse tähän kohtaan toimitila-, tarvike-, matka- ja markkinointikulut sekä muut vastaavat kulut.

Yhteensä

Merkitse tähän kohtaan veronalaisten tuottojen ja vähennyskelpoisten kulujen erotus.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.9.2014