Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, täyttöohje 2023

Osuuskunnan pitää antaa vuosi-ilmoitus, jos se jakaa ylijäämää. Ylijäämää on esimerkiksi voitonjako, joka on saatu osuuskunnasta osuuspääoman korkona.

Ilmoitus pitää antaa myös varoista, jotka osuuskunta jakaa vapaan oman pääoman rahastosta, kun ne verotetaan ylijääminä (VOPR-ylijäämä).

 • Julkisesti noteeratun osuuskunnan vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuva varojenjako ilmoitetaan aina osuuskunnan ylijäämän vuosi-ilmoituksella (VOPR-ylijäämä).
 • Muun kuin julkisesti noteeratun osuuskunnan ylijäämänä verotettava varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta ilmoitetaan osuuskunnan ylijäämän vuosi-ilmoituksella (VOPR-ylijäämä).
  • Luovutuksena verotettava pääomanpalautus vapaan oman pääoman rahastosta ilmoitetaan pääomanpalautusten vuosi-ilmoituksella (VSPAOPAL, verkkolomake tai paperilomake 7816).

Anna vuosi-ilmoitus tiedostona (tietuekuvaukset VSOKERIE ja VSOKVYHT), verkkolomakkeilla tai paperilomakkeella 7816. Ilmoitus pitää antaa sähköisesti, jos se koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa.

Ilmoita osuuskunnan ylijäämien vuosi-ilmoituksella myös

 • voitto-osuus ja korko, jonka kotimainen säästöpankki on maksanut kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle
 • takuupääoman korko, jonka keskinäinen vakuutusyhtiö tai vakuutusyhdistys on maksanut.

Ilmoita sijaisylijäämät paperilomakkeella Sijaisosinkojen vuosi-ilmoitus (7847).

Työpanokseen perustuvat ylijäämät ilmoitetaan tulorekisteriin. Työpanosylijäämiin sovelletaan vastaavia ohjeita kuin työpanososinkoihin. Lue lisää Verohallinnon syventävästä ohjeesta Työpanokseen perustuvan osingon ja ylijäämän verotus.

Jos ylijäämän saaja on rajoitetusti verovelvollinen, ilmoita saajakohtaiset tiedot rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksella (VSROSERI, lomake 7809). Käytä kuitenkin osuuskunnan ylijäämän vuosi-ilmoitusta, jos ylijäämän saaja on ulkomainen yhteisö ja ylijäämät liittyvät yhtiön Suomessa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan.

Ilmoita pitkäaikaissäästämistileillä oleville varoille jaetuista ylijäämistä vain yhteismäärä.

 • Jos ylijäämän saaja on yleisesti verovelvollinen, erittelytietoja ei ilmoiteta lainkaan.
 • Jos ylijäämän saaja on rajoitetusti verovelvollinen, ilmoita erittelytiedot rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksella (VSROSERI tai lomake 7809).

Milloin vuosi-ilmoitus pitää antaa?

Anna vuosi-ilmoitus siltä verovuodelta, jolloin ylijäämä oli ylijäämän saajan nostettavissa, vaikka sitä ei olisi nostettu silloin. Anna vuosi-ilmoitus vuonna 2023 nostettavissa olevista ylijäämistä viimeistään 31.1.2024.

Jos ylijäämän maksaja saa tiedon ylijäämän saajasta vasta ylijäämän nostettavissaolovuoden jälkeen, anna vuosi-ilmoitus vasta siltä vuodelta, jona ylijäämä on nostettu. Varmista tällöin, ettei samasta saajalle maksetusta ylijäämästä anneta vuosi-ilmoitusta kahteen kertaan.

Miten tiedot ilmoitetaan?

Anna jokaisesta jakopäätöksestä erillinen vuosi-ilmoitus erittely- ja yhteenvetotietoineen. Jos samalla päätöksellä on jaettu sekä ylijäämää että VOPR-ylijäämää, anna niistä kaksi erillistä vuosi-ilmoitusta.

Jos ylijäämiä maksetaan usean eri tilinhoitajan välittäminä, kukin tilinhoitaja voi ilmoittaa erikseen välittämiensä ylijäämien erittelytiedot. Vuosi-ilmoituksen yhteenvetotiedot saa ilmoittaa kuitenkin vain yhden kerran. Vastuu yhteenvetotietojen ilmoittamisesta on ylijäämää jakavalla osuuskunnalla.

Yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Yhteenvetotiedot

Ylijäämää jakavan osuuskunnan Y-tunnus (010)

Merkitse myös Y-tunnuksen mahdolliset etunollat.

Maksuvuosi (058)

Anna vuosi-ilmoitus nostettavissa olevista ylijäämistä, vaikka saaja ei olisi vielä nostanut niitä. Merkitse maksuvuodeksi se kalenterivuosi, jolloin ylijäämä oli saajan nostettavissa.

Jos ylijäämän saaja ei ole ollut tiedossa nostettavissaolovuonna, merkitse maksuvuodeksi se kalenterivuosi, jolloin ylijäämä on nostettu.

Verovuosi, jolta ylijäämä on jaettu (107) / Tilikausi, jolta ylijäämä on jaettu (108)

Anna vuosi-ilmoitus kultakin verovuodelta erikseen, omalla lomakkeellaan. Jos osuuskunnan tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, merkitse tilikauden päättymisvuosi kohtaan 107 (Verovuosi, jolta ylijäämä on jaettu).

Ilmoita kaikki ylijäämät jaetuksi siltä tilikaudelta ja siltä verovuodelta, jotka ovat viimeksi päättyneet ennen ylijäämänjakopäätöspäivää.

Esimerkki: Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi 2022, ja tilinpäätös on vahvistettu yhtiökokouksessa 15.4.2023. Ylijäämää on päätetty jakaa seuraavasti:

 • 4.2023 on jaettu ylijäämä tilikaudelta 2022 (tilinpäätös 2022 on vahvistettu ja tilintarkastettu).
 • 1.2023 on jaettu ylijäämä tilikaudelta 2021 (viimeinen on vahvistettu ja tilintarkastettu tilinpäätös).
 • 6.2023 on jaettu ylijäämä tilikauden 2023 välitilinpäätöksen perusteella.

Verotuksessa kaikki nämä ylijäämät katsotaan jaetuksi verovuodelta 2022.

Suorituslaji (084)

Merkitse verkkolomakkeeseen, onko suoritus ylijäämää vai VOPR-ylijäämää. Tietuekuvauksessa kullakin suorituslajilla on oma numerotunnus.

Osuuskunnan tyyppi päivänä, jolloin päätös ylijäämän jakamisesta on tehty (110)

Anna tieto siitä, onko ylijäämää jakava osuuskunta

 • (J) julkisesti noteerattu osuuskunta
 • (M) muu osuuskunta, jossa on vähintään 500 jäsentä
 • (S) muu osuuskunta, jossa on alle 500 jäsentä.

Päivä, jolloin päätös ylijäämän jakamisesta on tehty (111) / Päivä, josta lähtien ylijäämä on ollut nostettavissa (112)

Ilmoita päivämäärät muodossa ppkkvvvv. Ilmoita jokainen ylijäämänjakopäätös erikseen omalla vuosi-ilmoituksellaan.

Anna ylijäämistä vain yksi ilmoitus, vaikka ylijäämän voi nostaa useammassa kuin yhdessä erässä saman kalenterivuoden aikana. Merkitse ylijäämän nostettavissaolopäiväksi se päivä, jolloin ylijäämän ensimmäisen erän voi nostaa.

Ylijäämän jakopäätöksen mukainen ylijäämien yhteismäärä (120)

Ilmoita niiden ylijäämien yhteismäärä, jotka on päätetty jakaa kohdassa 111 ilmoitetussa päätöksessä. Sisällytä mukaan myös ne ylijäämät, jotka on jaettu pitkäaikaissäästämistileillä oleville varoille.

Ylijäämistä toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä (121)

Ilmoita kalenterivuonna toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä ylijäämistä, jotka on ilmoitettu kohdassa 120.

Kalenterivuoden loppuun mennessä nostamatta olevien ylijäämien yhteismäärä (122)

Ilmoita nostamatta jääneet ylijäämät, jotka on päätetty jakaa kohdassa 111 ilmoitetussa päätöksessä. Täytä kohta vain, jos

 • ylijäämät ovat jakopäätöksen mukaan nostettavissa eri kalenterivuoden aikana
 • ilmoitat ne nostamatta olevat ylijäämät, joiden saajat eivät ole tiedossa ylijäämän nostettavissaolovuonna.

Niiden ylijäämien yhteismäärä, joista on ilmoitettu erittelytiedot jonkin aiemman vuoden vuosi-ilmoituksella (Aiempina kalenterivuosina ko. verovuodelta ilmoitettujen ylijäämien yhteismäärä) (123)

Merkitse yhteismäärä vain, jos ylijäämää on ilmoitettu samalta verovuodelta usean kalenterivuoden aikana. Laske mukaan sekä yleisesti verovelvollisille että rajoitetusti verovelvollisille aiempina kalenterivuosina ilmoitetut ylijäämät.

Rajoitetusti verovelvollisille jaettujen ylijäämien yhteismäärä (124) ja rajoitetusti verovelvollisilta ylijäämistä perittyjen lähdeverojen yhteismäärä (125)

Ilmoita kohdassa 124 rajoitetusti verovelvollisille jaettujen ylijäämien yhteismäärä. Ilmoita kohdassa 125 näistä ylijäämistä perittyjen lähdeverojen yhteismäärä. Jos oikaisuja on tehty, ilmoita tilanne oikaisujen jälkeen.

Sisällytä mukaan myös ylijäämät, jotka liittyvät rajoitetusti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistilillä oleviin varoihin.

Ilmoita ylijäämien erittelytiedot rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksella.

Yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville varoille jaettujen ylijäämien yhteismäärä (126)

Ilmoita niiden ylijäämien yhteismäärä, jotka on jaettu yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville varoille. Erittelytietoja ei ilmoiteta.

Ylijäämän saajakohtaiset erittelyt

Ylijäämän saajan nimi (085)

Merkitse nimi täydellisenä.

Ylijäämän saajan henkilö- tai Y-tunnus (083)

Merkitse henkilö- tai Y-tunnus täydellisenä.

Ylijäämän määrä bruttona (234)

Ilmoita niiden ylijäämien yhteismäärä, jotka ylijäämän saaja voi nostaa kohdassa 111 ilmoitetun päätöksen perusteella. Ilmoita ylijäämän määrä bruttona eli vähentämättä ennakonpidätystä.

Ylijäämästä toimitettu ennakonpidätys (235)

Osuuskunnan pitää toimittaa ennakonpidätys luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle jakamastaan ylijäämästä. Ennakonpidätys pitää toimittaa myös ylijäämänä verotettavasta varojen jaosta vapaan oman pääoman rahastosta (VOPR-ylijäämä).

 • Ennakonpidätys julkisesti noteeratun osuuskunnan jakamista ylijäämistä on 25,5 %.
 • Ennakonpidätys muun kuin julkisesti noteeratun osuuskunnan jakamista ylijäämistä on 7,5 %, jos asiakkaan samalta osuuskunnalta verovuonna saamien ylijäämien määrä on yhteensä enintään 5 000 euroa. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 25,5 %. Ylijäämää jakava osuuskunta seuraa, ylittävätkö sen samalle saajalle jakamat ylijäämät 5 000 euron rajan.

Ennakonpidätys toimitetaan edellä mainittujen prosenttien mukaisesti, ellei saaja esitä ylijäämälle laskettua muutosverokorttia.

Ennakonpidätystä ei toimiteta osuuskunnalle vähennyskelpoisesta ylijäämänpalautuksesta, vaikka saajana olisi luonnollinen henkilö tai kuolinpesä. Ennakonpidätystä ei myöskään toimiteta, jos ylijäämä on enintään 20 euroa.

Ylijäämän saaja on YEL- tai MYEL-vakuutettu (237)

Merkitse kohtaan "kyllä", jos ylijäämän saaja on YEL- tai MYEL-vakuutettu ylijäämää jakavan osuuskunnan toiminnasta ajankohtana, jona ylijäämä on nostettavissa.

Osuuskunnan osuuksista ja osakkeista omaan pääomaan merkitty määrä (240)

Jos osuuskunta ei ole julkisesti noteerattu ja osuuskunnassa on alle 500 jäsentä sen tilikauden lopussa, joka edeltää ylijäämän jaosta päättämistä, ilmoita ylijäämän saajan kaikkien niiden osuuskunnan osuuksien ja osakkeiden määrä, jotka on merkitty osuuskunnan omaan pääomaan sen tilikauden lopussa, joka edeltää ylijäämän jaosta päättämistä.

Tietoa ei ilmoiteta, jos

 • ylijäämä on osuuskunnalle vähennyskelpoinen
 • ylijäämän saaja on yhteisö tai yhteisetuus.

Ylijäämä on osuuskunnalle vähennyskelpoinen (241)

Jos osuuskunta ei ole julkisesti noteerattu ja se palauttaa ylijäämää elinkeinon- tai maataloudenharjoittajalle, tämä on tietyin edellytyksin vähennyskelpoinen (laki elinkeinotulon verottamisesta 18 § 4 momentti).

Jos ylijäämänpalautus on vähennyskelpoinen, merkitse tieto lomakkeelle rastilla. Tietuekuvauksessa tiedolle on numerotunnus.

Ilmoituksen antaneen tilinhoitajan tai muun ilmoittajan Y-tunnus (080)

Tilinhoitajalla tarkoitetaan tilinhoitajayhteisöä, jolle on myönnetty oikeus tehdä kirjauksia arvo-osuusrekisteriin.

Ylijäämän saajalle annettava tosite

Verohallinto ei ole vahvistanut lomaketta ylijäämän saajalle annettavaksi tositteeksi. Ylijäämän maksutositteesta pitää ilmetä ainakin seuraavat tiedot:

 • ylijäämän saajan nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus
 • tilikausi, jolta ylijäämää jaetaan
 • ylijäämää jakavan yhtiön nimi ja Y-tunnus
 • ylijäämän määrä
 • toimitetun ennakonpidätyksen määrä.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen ja tunnistetiedot

Jos korjaat vuosi-ilmoitusta, samoilla tunnistetiedoilla annettu ilmoitus korvaa aina edellisen. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedoissa on virhe, tieto pitää nollata ja antaa uusi tieto.

Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat

 • tietuetunnus (vain tiedostona ilmoitettaessa)
 • suorituslaji
 • maksuvuosi
 • ylijäämää jakavan osuuskunnan Y-tunnus
 • verovuosi, jolta ylijäämä on jaettu
 • päivä, jolloin päätös ylijäämän jakamisesta on tehty
 • päivä, josta lähtien ylijäämä on ollut nostettavissa
 • ylijäämän saajan henkilö- tai Y-tunnus
 • ilmoituksen antaneen tilinhoitajan tai muun ilmoittajan Y-tunnus.

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta kerrotaan tarkemmin ohjeessa Vuosi-ilmoitusten korjaaminen.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.3.2023