Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Vuosi-ilmoitus lainoista ja koroista, täyttöohje 2022

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Vuosi-ilmoitus lainoista ja koroista pitää antaa sähköisesti (tietuekuvaus VSLAINAE tai verkkolomake 3764). Jokaisen velallisen tiedot pitää ilmoittaa omalla ilmoituksella.

Luotto- ja rahoituslaitosten, huoltokonttorien, vakuutus- ja eläkelaitosten, kuntien ja työnantajien pitää ilmoittaa Verohallinnolle tiedot verovelvollisten lainoista, lainojen käyttötarkoituksista ja lainoista maksetuista koroista (laki verotusmenettelystä 16 §).

Laina- ja korkotietoja ei tarvitse antaa jatkuvasta luotosta, joka on ennalta sovittuun luottorajaan asti jatkuvasti kuluttajan käytettävissä ilman luotonantajan erillistä luottopäätöstä (kuluttajansuojalaki 7 luku 7 § 1 kohta).

Vuoden 2022 tiedot pitää antaa viimeistään 31.1.2023.

Yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Luotonantajan tai luotonilmoittajan tiedot

Merkitse luotonantajan henkilö- tai Y-tunnus.

Jos ilmoittaja on eri kuin luotonantaja, merkitse tiedon ilmoittajan nimi ja puhelinnumero.

Velallisen henkilö- tai Y-tunnus (tieto on pakollinen)

Käytä henkilön Y-tunnusta, jos se on tiedossa, muuten henkilötunnusta. Anna tieto velallisista, jotka ovat luonnollisia henkilöitä tai kuolinpesiä. Anna tieto siis myös elinkeinon- ja maatalouden harjoittajista.

Velallisen nimi

Tieto velallisen nimestä on pakollinen, jos velallisen henkilö- tai Y-tunnus on puutteellinen, esimerkiksi henkilötunnuksena on pelkkä syntymäaika.

Lainan numero tai muu tunnus (tieto on pakollinen)

Ilmoitettavat tiedot ovat lainakohtaisia. Jos lainalla ei ole valmiina numeroa tai muuta tunnusta, luotonantajan pitää antaa se. Tunnuksena voi käyttää mitä tahansa numero-kirjainyhdistelmää, jolla laina yksilöidään. Sama tunnus ei saa olla usean eri lainan tietona.

Käytä valittua tunnusta myös seuraavina vuosina, kun annat tietoja samasta lainasta. Jos tunnusta kuitenkin muutetaan, täytä myös kohta "Lainan edellinen numero tai muu tunnus".

Lainan käyttötarkoitus (tieto on pakollinen)

Ilmoita asiakkaan luotonantajalle kertoma lainan käyttötarkoitus: asuntolaina, muu laina tai useita käyttötarkoituksia. Jos lainalla on useita käyttötarkoituksia, ilmoita "Useita käyttötarkoituksia" -tiedon lisäksi lainan pääasiallinen käyttötarkoitus.

Ilmoita lainan käyttötarkoitukseksi "Muu laina", jos velallinen on maksanut kunnalle korkoa

 • aravalain 7 §:n 1 momentin 1–4 kohdan nojalla myönnetystä lainasta
 • asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 5 tai 6 kohdan nojalla vuonna 1991 tai sen jälkeen myönnetystä lainasta.

Maksetut korot

Ilmoita maksettujen korkojen yhteissumma. Laske mukaan kaikki kalenterivuonna maksetut korot, mukaan lukien

 • etukäteen maksetut korot, jotka kohdistuvat seuraaville kalenterivuosille
 • yhteisvelkalainoissa koko lainan korko
 • luotollisen pankkitilin limiittiprovisiot
 • viivästys- ja yliaikakorot
 • kulutusluottokorot
 • pääomitetut korot
 • korot, joihin asiakas on saanut Kelan korkoavustuksen.

Kunnat ilmoittavat tässä myös perinnässä ja velkajärjestelyssä olevien lainojen korot.

Sen sijaan kohtaan ei lasketa

 • työsuhdelainoista luontoiseduksi katsottavaa korkoetua, joka ilmoitetaan tulorekisteriin
 • lainan liitännäiskuluja, luotonkäsittelypalkkioita, avisointeja tai toimitusmaksuja
 • kurssitappioita
 • korkotukilainoissa Valtiokonttorin suorittamaa korkoa (eli viranomaisen maksettavaksi siirtyviä korkoja)
 • luotottoman tilin ylityskorkoa
 • perinnässä tai velkajärjestelyssä olevien lainojen korkoja (pankit)
 • lainapääoman lyhennyksiä.

Ilmoita valuuttaluottojen korot maksuhetkellä pankin käytännön mukaan euroiksi muunnettuna arvona.

Maksetut tulevien vuosien korot

Ilmoita etukäteen maksettu korko, joka kohdistuu myöhempiin vuosiin kuin verovuoteen ja sitä seuraavaan vuoteen.

Esimerkki: Velallinen on maksanut vuonna 2022 vuodelle 2023 kohdistuvaa korkoa 1 300 euroa ja vuodelle 2024 kohdistuvaa korkoa 1 400 euroa. Vuoden 2022 vuosi-ilmoituksella tässä kohdassa ilmoitetaan 1 400 euroa eli vuodelle 2024 kohdistuva korko.

Lainapääoma 31.12.

Ilmoita kalenterivuoden viimeisenä päivänä oleva lainapääoma euroina. Ilmoita myös

 • luottotappiot ja luottotappiovaraukset
 • perinnässä, velkajärjestelyssä ja vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä olevat lainat.

Ilmoita valuuttaluotoissa vuodenvaihteen pääoma eli lainasaldona kirjanpitoon viety euroarvo, joka on muunnettu keskikurssiin.

Älä ilmoita lainapääomana luotollisen pankkitilin limiittiä äläkä pankkitakaussaatavia.

Luottotappioiden ilmoittaminen saattaa joillekin pankkiryhmittymille tuottaa ongelmia, joten luottotappiot huomioidaan mahdollisuuksien mukaan lainapääomassa.

Yhteisvelallisen henkilö- tai Y-tunnus

Jos lainassa on useampi kuin yksi velallinen, ilmoita jokaisesta velallisesta tiedot omalla vuosi-ilmoituksella.

Esimerkki 1: Puolisoilla on yhteinen laina. Anna kaksi ilmoitusta seuraavasti:

 • Ilmoita ensimmäisessä ilmoituksessa ensimmäisen puolison henkilötiedot sekä lainaa koskevat muut tiedot, kuten lainan pääoma yhteensä ja korkojen kokonaismäärä.
 • Ilmoita toisessa ilmoituksessa toisen puolison henkilötiedot ja samat tiedot lainasta kuin ensimmäisessä ilmoituksessa.
 • Ilmoita velallisten lukumääräksi lainan velallisten todellinen lukumäärä eli kaksi.

Esimerkki 2: Lainassa on kolme yhteisvelallista. Lainan pääoma vuoden lopussa on yhteensä 25 000 euroa, ja korkoa on vuoden aikana maksettu yhteensä 349,24 euroa. Anna lainasta kolme ilmoitusta:

 • Ilmoita jokaisessa ilmoituksessa vain yhden velallisen henkilö- tai Y-tunnus.
 • Ilmoita kaikissa kolmessa ilmoituksessa lainan määräksi 25 000 euroa ja maksettujen korkojen määräksi 349,24 euroa.
 • Ilmoita velallisen lukumääränä velallisten todellinen lukumäärä eli kolme.

Velallisten lukumäärä (tieto on pakollinen)

Lainan velallisten lukumäärä pitää ilmoittaa aina.

Lainan edellinen numero tai muu tunnus

Lainan numero saattaa muuttua edellisenä vuonna ilmoitetusta numerosta, vaikka kyseessä on periaatteessa sama laina. Ilmoita lainan edellinen numero vain, jos

 • laina on pysynyt ehdoiltaan samana ja
 • muutos on tapahtunut verovuonna, jota ilmoitus koskee.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen ja tunnistetiedot

Kun vuosi-ilmoitusta korjataan, uusin ilmoitus korvaa aina edellisen. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedoissa on virhe, tieto pitää nollata ja antaa uusi tieto.

Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat

 • tietuetunnus (vain tiedostona ilmoitettaessa)
 • kalenterivuosi
 • luotonantajan henkilö- tai Y-tunnus
 • velallisen henkilö- tai Y-tunnus
 • velallisen nimi (jos tieto on ilmoitettu alkuperäisessä ilmoituksessa)
 • lainan numero tai muu tunnus
 • lainan edellinen numero tai muu tunnus (jos tieto on ilmoitettu alkuperäisessä ilmoituksessa)
 • luotonantajan edellinen Y-tunnus (jos tieto on ilmoitettu alkuperäisessä ilmoituksessa).

Vuosi-ilmoituksen korjaamisesta kerrotaan tarkemmin ohjeessa Vuosi-ilmoitusten korjaaminen.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.2.2022