Veroilmoitus – Virvoitusjuomavero, täyttöohje

Valtuutetun varastonpitäjän on annettava veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeistään verokautta seuraavan kuukauden 18. päivänä (valmisteverotuslaki 31 § 1 mom.). Valtuutetun varastonpitäjän on maksettava verokaudelta suoritettava valmistevero viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 27. päivänä. Jos määräpäivä on pyhäpäivä tai arkilauantai, valmisteveron saa maksaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen (valmisteverotuslaki 46 § 1 mom.). Jos verovelvollinen ei ole saanut verotus-päätöstä tiedoksi ennen maksun määräajan päättymistä, valmistevero on suoritettava veroilmoituksen tai verovelvollisen kirjanpidon mukaisena (valmisteverotuslaki 46 § 3 mom.).

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen

Verohallinto
valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Verovelvollisen nimi

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi tai luonnollisen henkilön nimi.

Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite

Osoite, johon verovelvollinen haluaa verotuspäätöksen toimitettavan. Postitse lähetettävät lisätietopyynnöt toimitetaan tähän samaan osoitteeseen.

Verokausi

Verokausi, jolta ilmoitus annetaan. Valtuutetun varastonpitäjän verokausi on kalenterikuukausi.

Voidaan ilmoittaa esim. 3/14 tai maaliskuu -14.

Y-tunnus / henkilötunnus

Yrityksen yritys- ja yhteisötunnus, ilmoitetaan muodossa 1234567-8. Jos valtuutetun varastonpitäjän lupa on myönnetty luonnolliselle henkilölle, eikä yritykselle, ilmoitetaan tässä kohdassa henkilötunnus.

Valmisteverotustunnus tai yhteisilmoitustunnus

Veroilmoituksen yksilöivä, viranomaisen antama tunnus.

Tunnus on merkitty viranomaisen antamaan valtuutetun varastonpitäjän lupapäätökseen tummennettuna.

Asiakkaan viite

Verovelvollinen ilmoittaa halutessaan oman viitteensä.

Verovelvollisen kotivaltio, jos muu kuin Suomi

Ulkomainen yritys tai henkilö ilmoittaa tässä kohdassa kotivaltionsa. Kotivaltiota ei ilmoiteta jos veroilmoittamisessa käytetään suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta.

Ei ilmoitettavaa          

Tähän kohtaan merkitään rasti, jos verovelvollisella ei ole verokaudelta ilmoitettavia verollisia tai verottomia tuotemääriä eikä vähennyksiä veroista.

Virvoitusjuomavero

Tuotteiden verotus on sidottu tullitariffinimikkeeseen. Veronalaiset tullitariffinimikkeet ja niistä johdetut tuoteryhmät ilmenevät virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain (1127/2010) liitteenä olevista verotaulukoista. Virvoitusjuomat ilmoitetaan tuotteittain/ryhmittäin. Virvoitusjuomien valmisteverosta annettua lakia ei sovelleta virvoitusjuomien pienvalmistajiin, joiden virvoitusjuomien tuotanto on enintään 50 000 litraa kalenterivuodessa. Määrällä tarkoitetaan valmista, laimennettua juomaa. Edellytetään myös, että virvoitusjuomien pientuottaja on oikeudellisesti ja taloudellisesti muista saman toimialan valmistajista riippumaton valmistaja. Pientuottajan on vaadittaessa esitettävä viranomaiselle selvitys riippumattomuudestaan ja kalenterivuosittaisen tuotantonsa määrästä. (Laki virvoitusjuomien valmisteverosta 1 § 4 mom.)

Tuotejaottelu noudattelee tullitariffin nimikkeistöä.

Tuotteiden määrien ilmoittaminen lomakkeella

Määrät ilmoitetaan tuoteryhmittäin täysinä yksiköinä jättämällä ylimenevät osat huomioon ottamatta.

Verolliset määrät

Ilmoitetaan tuoteryhmittäin Verollinen määrä -sarakkeessa.

Asianomaisen tuoteryhmän kohdalla ilmoitetaan se virvoitusjuoman määrä, joka on luovutettu verolliseen kulutukseen verottomasta varastosta verokauden aikana. Kulutukseen luovutuksena pidetään myös mm. sitä, että valmisteveron alaisia tuotteita otetaan omaan käyttöön verottomassa varastossa ja sitä, että verottomassa varastossa todetaan tuotteiden selvittämätöntä kulutusta. Verollisten luovutusten määrät ilmoitetaan täysinä litroina tai kiloina tuoteryhmästä riippuen. Tummennetut lokerot jätetään täyttämättä.

Nimikkeeseen 2009 kuuluvan tuotteen veroilmoittamisessa huomioitavaa

Nimikkeeseen 2009 kuuluu sekä sellaisenaan juotavia juomia että mehutiivisteitä.

Kun tuote josta veroilmoitus annetaan on sellaisenaan juotava, se merkitään tuoteryhmien 1 tai 1A kohdalle. Määrä ilmoitetaan litroina.

Kun tuote josta veroilmoitus annetaan on mehutiiviste, se merkitään tuoteryhmien 1L ja 1AL kohdalle. Tuotteen verollinen määrä ilmoitetaan mehutiivisteestä saatavan juomamäärän mukaan. Määrä ilmoitetaan litroina. Huom!  Itse mehutiivisteen määrää ei ilmoiteta.

Virvoitusjuomavero (euro)

Asianomaisen tuoteryhmän kohdalle merkitään verolliseen kulutukseen luovutettujen virvoitusjuomien vero euroina sentin tarkkuudella.

Verottomat määrät

Ilmoitetaan tuoteryhmittäin Veroton määrä –sarakkeessa.

Verottomasta varastosta tehtyjen verottomien luovutusten ja oman verottoman käytön yhteismäärä verokauden aikana ilmoitetaan täysinä litroina tai kiloina tuoteryhmän mukaan oikean verottomuuskoodin lokerossa.

Nimikkeeseen 2009 kuuluvan tuotteen verottomuuksien ilmoittamisessa huomioitavaa

Nimikkeeseen 2009 kuuluu sekä sellaisenaan juotavia juomia että mehutiivisteitä.

Kun tuote jonka verotonta määrää ilmoitetaan, on sellaisenaan juotava, se merkitään tuoteryhmien 1 tai 1A kohdalle, kyseessä olevan verottomuuden lokeroon. Määrä ilmoitetaan litroina.

Kun tuote, jonka verotonta määrää ilmoitetaan, on mehutiiviste, se merkitään tuoteryhmien 1L ja 1AL kohdalle, kyseessä olevan verottomuuden lokeroon. Tuotteen veroton määrä ilmoitetaan mehutiivisteestä saatavan juomamäärän mukaan. Määrä ilmoitetaan litroina. Huom!  Itse mehutiivisteen määrää ei ilmoiteta.

Verottomuuden perusteet ja koodien selitykset

Lain nimi ja verottomuuspykälä

Koodi

Selitys

Valmisteverotuslaki

 

 

17 § 1 mom

171a

Siirrot väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä

17 § 1 mom

171b

Tullivarastointi / vientimenettely

Tuotteet, jotka asetetaan tullikoodeksin 98 artiklassa tarkoitettuun tullivarastointimenettelyyn tai 161 artiklassa tarkoitettuun vientimenettelyyn

9  §

9H1

Tuotteiden tuhoutuminen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtunut tuotteiden täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen, kun tuhoutuminen tai menettäminen on tapahtunut tuotteiden luonteesta johtuvan syyn vuoksi (esim. vanhentumisen tai haihtumisen vuoksi) tai ylivoimaisen esteen tai ennalta arvaamattoman tapahtuman (esim. tulipalo, rikkoutuminen) seurauksena.

Tuotteiden tuhoutuminen tai menettäminen ilmoitetaan sen verokauden veroilmoituksella, jolloin tuhoutuminen tai menettäminen on tapahtunut tai havaittu.

Huom! Kun tuotteiden tuhoutuminen/menettäminen on veroilmoituksella ilmoitettu verottomuuskoodin 9H1 kohdassa, ei näiden tuotteiden mahdollisesti myöhemmin tapahtuvaa jätehuoltoon liittyvää tuhoamista/hävittämistä ilmoiteta veroilmoituksella. (Koodia 10H1 ei siis käytetä näissä tilanteissa).

 

10 §

10H1

Tuotteiden hävittäminen

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä olevien tuotteiden viranomaisen luvalla tapahtunut hävittäminen. Hävittämisen on tapahduttava viranomaisen valvonnassa tai muutoin hyväksyttävällä tavalla.

Huom! Kyse muusta hävittämisestä kuin täydellisesti tuhoutuneiden / lopullisesti menetettyjen tuotteiden hävittämisestä.

 

18 §

180

Vapautukset valmisteverosta

Tuotteiden luovutus diplomaateille, KV-järjestöille tai muille 18 §:ssä mainituille käytettäväksi verottomaan tarkoitukseen

 

19 §

190

Muonitus

Viranomaisen määräämillä ehdoilla ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevalla vesi- tai ilma-aluksella myytäviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut tuotteet

 

Lain nimi ja verottomuuspykälä

Koodi

Selitys

Laki virvoitusjuomaverosta

4 § 1 kohta

41V

Virvoitusjuomat, jotka käytetään makeisten, jäätelön tai virvoitusjuomien valmistamiseen

4 § 2 kohta

42V

Virvoitusjuomat, jotka käytetään raaka-aineena muiden elintarvikkeiden teollisessa tuotannossa

4 § 3 kohta

43V

Virvoitusjuomat, jotka käytetään lääkelaissa (395/1987) tarkoitettujen lääkkeiden valmistukseen

 

 

44V

Virvoitusjuomat, jotka käytetään alkoholi- ja alkoholi-juomaverosta annetussa laissa (1471/1994) tarkoitettujen alkoholijuomien valmistukseen

4 § 5 kohta

45V

Virvoitusjuomat, jotka käytetään 1 §:n 3 momentissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen (1 §:n 3 momentissa tarkoitettuja tuotteita ovat kliiniset ravintovalmisteet, äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet, lastenruoat, laihdutusvalmisteet sekä erittäin niukkaenergiset, painonhallintaan tarkoitetut erityisruokavaliovalmisteet)

4 § 6 kohta

46V

Virvoitusjuomat, jotka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualla Euroopan unionin alueella kuin Suomessa kulutettaviksi

 

Ohjeita verottomuuskoodien käytöstä veroilmoituksella (ks.liite).

Verojen määrät yhteensä ennen vähennyksiä

Veroilmoituksessa ilmoitettujen tuotteiden yhteenlaskettu verojen määrä euroina sentin tarkkuudella.

Vähennykset

Vähennykset ilmoitetaan lomakkeen lopussa. Vähennykset ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

Varastoon palautetut tuotteet (lomakkeen koodi 16P1)

Valtuutettu varastonpitäjä voi vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta saman verokauden aikana verottomaan varastoon palautetuista tuotteista suoritetun tai suoritettavan valmisteveron. Vähennystä ei voi tehdä täydellisesti tuhoutuneista tai lopullisesti menetetyistä tuotteista, kun tuhoutuminen tai menettäminen johtuu tuotteen luonteesta johtuvasta syystä (esim. vanhentumisesta tai haihtumisesta).

Täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt tuotteet (lomakkeen koodi 16H2)

Valtuutettu varastonpitäjä voi vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta veron, joka on suoritettu tai suoritettava kulutukseen luovutetuista tuotteista, jotka ovat täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt ennalta arvaamattoman tapahtuman tai ylivoimaisen esteen vuoksi. Vähennystä ei voi tehdä, jos tuhoutuminen tai menettäminen on johtunut tuotteiden luonteesta. Täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen tulee voida näyttää toteen. Tuotteet, joista tehdään vähennys, on hävitettävä viranomaisen valvonnassa tai sen hyväksymällä tavalla.

Edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneet vähennykset (lomakkeen koodi 16K3)

Jos vähennystä ei voida tehdä täysimääräisenä verokaudelta suoritettavaa veroa laskettaessa, voi vähentämättä jääneen määrän vähentää kuluvan vuoden seuraavilta tai seuraavan kalenterivuoden verokausilta tehtävissä ilmoituksissa.

(Verosta tehtävät vähennykset, Valmisteverotuslaki 16 §).

Tiedot edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneistä vähennyksistä löytyvät edellisten verokausien verotuspäätöksistä.

Huom! Vaikka veroilmoituksella vähennyksiä ei eritellä tuotteittain / tuoteryhmittäin, eikä tuotteiden määriä ilmoiteta, on näiden tietojen kuitenkin selvittävä verovelvollisen kirjanpidosta. Verovelvollisen kirjanpitoaineistosta tulee selvitä yksilöidysti jokainen verosta tehty vähennys ja sen peruste.

Vähennykset yhteensä

Vähennysten yhteismäärä ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

Maksettava määrä

Suoritettava virvoitusjuomaveron määrä yhteensä euroina sentin tarkkuudella.

Päiväys ja allekirjoitus

Päivämäärä, jolloin ilmoitus laaditaan, sekä allekirjoitukseen valtuutetun henkilön / verovelvollisen allekirjoitus.

Veroilmoituksen täyttäjän / vastuuhenkilön nimi, ja puhelin ja sähköpostiosoite

Merkitään verovelvollisen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Liite

Ohjeita verottomuuskoodien käytöstä veroilmoituksella:

Koodi

41V  Valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa niiden virvoitusjuomaverolain alaisten tuotteiden määrät, jotka se on itse käyttänyt virvoitusjuomaverolain alaisten tuotteiden valmistukseen.

Koodilla 41V ilmoitetaan myös virvoitusjuomaverolain alaisten tuotteiden luovutus virvoitusjuomaverolaissa tarkoitetulle pienvalmistajalle käytettäväksi virvoitusjuomien valmistukseen.

Valmistukseen käytetyt tuotteet ilmoitetaan veroilmoituksella riippumatta siitä, onko kyse itse valmistettujen tuotteiden käyttämisestä vai verottomaan varastoon muualta vastaanotettujen tuotteiden käyttämisestä

Huom! Jos virvoitusjuomaverolain alaisten tuotteiden valtuutettu varastonpitäjä toimittaa tuotteita toiselle samojen tuotteiden valtuutetulle varastonpitäjälle, siirretään tuotteet verottomuusjärjestelmässä. Siirtäjän kannalta ei ole merkitystä, käyttääkö vastaanottaja tuotteet myöhemmin virvoitusjuomaverolain alaisten tuotteiden valmistukseen vai muuhun tarkoitukseen. Veroton siirto ilmoitetaan koodilla 171a.

(Vastaanottaja ilmoittaa mahdollisen verottoman käyttönsä myöhemmin omalla veroilmoituksellaan).

42V Valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa esim. leipomolle elintarvikkeiden raaka-aineeksi luovuttamiensa virvoitusjuomaverolain alaisten tuotteiden määrät.

43V Valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa virvoitusjuomien määrät, jotka se on luovuttanut lääketehtaille tai muille lääkkeiden valmistamiseen oikeutetuille käytettäväksi lääkkeiden valmistuksessa.

44V Valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa niiden virvoitusjuomien määrät, jotka se on itse käyttänyt alkoholijuomien valmistukseen. Valtuutetulla varastonpitäjällä on tässä tapauksessa oltava lupa toimia myös alkoholin valtuutettuna varastonpitäjänä.

Valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa myös niiden virvoitusjuomien määrät, jotka se on luovuttanut toiselle toimijalle käytettäväksi alkoholijuomien valmistukseen. Tällöin luovutuksensaaja on alkoholin valtuutettu varastonpitäjä, jolla ei ole lupaa toimia virvoitusjuomien valtuutettuna varastonpitäjänä. Tuotteet luovuttanut valtuutettu varastonpitäjä on siis luovuttanut tuotteet verottomaan kulutukseen (alkoholijuomien valmistukseen) ja ilmoittaa tämän veroilmoituksellaan koodilla 44V. (Vastaanottaja ei anna veroilmoitusta).

Huom! Jos virvoitusjuomaverolain alaisten tuotteiden valtuutettu varastonpitäjä toimittaa tuotteita toiselle samojen tuotteiden valtuutetulle varastonpitäjälle, siirretään tuotteet verottomuusjärjestelmässä. Siirtäjän kannalta ei ole merkitystä, käyttääkö vastaanottaja tuotteet myöhemmin alkoholiverolain alaisten tuotteiden valmistukseen vai muuhun tarkoitukseen. Veroton siirto ilmoitetaan koodilla 171a.

(Vastaanottaja ilmoittaa mahdollisen verottoman käyttönsä myöhemmin omalla veroilmoituksellaan).

45V Valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa niiden virvoitusjuomien määrät, jotka se on luovuttanut käytettäväksi kliinisten ravintovalmisteiden, äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden, lastenruokien, ja laihdutusvalmisteiden ja erittäin niukkaenergisten, painonhallintaan tarkoitettujen erityisruokavaliovalmisteiden valmistukseen.

46V Valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa niiden virvoitusjuomaverolain alaisten tuotteiden määrät, jotka se on toimittanut muuhun EU:n jäsenvaltioon kulutettavaksi. Vaikka virvoitusjuomaverolain alaisten tuotteiden siirtämisessä muualle EU:n alueelle ei käytetä Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoituspalvelua (EMCS), tai mitään määrättyä saateasiakirjaa, on vastaanottajalta silti aiheellista pyytää kuittaus vastaanotetuista tuotteista esim. rahtikirjaan.