Varainsiirtoveron palautushakemus (lomake 6017), täyttöohje

Tällä lomakkeella voit hakea palautusta suoritetusta varainsiirtoverosta. Varainsiirtoveron suorittamisella tarkoitetaan sitä, että varainsiirtoveroa on maksettu sama määrä kuin varainsiirtoveroilmoituksessa on ilmoitettu. Jos hakijoita on useita, jokaisen täytyy tehdä erillinen palautushakemus.

Jos luovutuksesta on annettu varainsiirtoveroilmoitus mutta varainsiirtoveroa ei ole vielä maksettu, anna korvaava ilmoitus palautushakemuksen sijaan.

Voit pyytää aiheettoman oman maksun palautusta OmaVerossa, jos veroa on maksettu enemmän kuin varainsiirtoveroilmoituksella on ilmoitettu. Jos vero on maksettu, mutta varainsiirtoveroilmoitusta ei ole annettu, voit myös hakea aiheettoman oman maksun palautusta.

Yhteisöasiakas voi hakea tällä hakemuksella myös vapautusta liiketoimintasiirrosta tai varainsiirtoverolain 43 c §:n mukaisesta luovutuksesta suoritettavasta varainsiirtoverosta, jos hakemus tehdään ennen kuin veron suorittamisen määräaika päättyy.

Mitä liitteitä palautushakemukseen tarvitaan?

Hakemuksen käsittelyä varten Verohallinto tarvitsee kopion kauppakirjasta tai muusta sopimuksesta. Kiinteistökaupoissa sopimuksen täytyy olla kaupanvahvistajan allekirjoittama.

Jos varainsiirtoveroa maksettaessa ei ole käytetty asiakaskohtaista varainsiirtoveron viitenumeroa, liitä mukaan myös kuitti maksetusta verosta.  

Jos kyseessä on uudiskohteen hankinta (asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeet), liitä mukaan myös selvitys siitä, milloin omistusoikeus on siirtynyt sinulle. Selvitys voi olla kopio rakennuttajan lähettämästä muuttokirjeestä tai kuitti kauppahinnan viimeisen erän maksusta.

Katso tarkemmat ohjeet muista liitteistä täyttöohjeen kohdasta 3. Tarvittaessa Verohallinto voi pyytää myös muita selvityksiä asian ratkaisemiseksi.   

Täyttöohjeet

1 Hakijan tiedot

Täytä hakijan henkilötunnus tai Y-tunnus. Jos hakijalla ei ole suomalaista henkilö- tai Y-tunnusta, täytä kohtaan syntymäaika tai ulkomainen henkilö- tai yhteisötunnus.

Maksetun veron määrä yhteensä: Ilmoita, paljonko varainsiirtoveroa on maksettu yhteensä.

Haettavan palautuksen määrä: Täytä tähän haettavan palautuksen määrä. Pienin palautettava määrä on 10 euroa.

2 Tiedot hankitusta omaisuudesta

Kauppakirjan tai muun sopimuksen allekirjoituspäivä: Muulla sopimuksella tarkoitetaan esimerkiksi vaihto-, ositus- ja perinnönjakosopimusta tai apporttisopimusta.

Omistusoikeuden siirtymispäivä: Omistusoikeuden siirtymispäivän voit tarkistaa esimerkiksi kauppakirjasta.  Mikäli kyseessä on uudiskohde, voit tarkistaa omistusoikeuden siirtymispäivän esimerkiksi rakennuttajan lähettämästä muuttokirjeestä tai siitä, milloin kauppahinnan viimeinen erä on maksettu.

2.1 Kiinteistö, määräosa, määräala tai kirjattava vuokraoikeus tai pelkkä rakennus

Kiinteistö-, määräala- tai laitostunnus: Täytä tähän kiinteistötunnus, määräalatunnus tai laitostunnus (esim. kiinteistötunnus 091–011–0022–0033, määräalatunnus 091–011–0022–0033-M101 tai kirjattavan vuokraoikeuden laitostunnus 091–011–0022–0033-L1). Jos määräalatunnusta ei vielä ole, ilmoita sen kiinteistön kiinteistötunnus, josta määräala on hankittu. Jos tunnuksia on enemmän kuin yksi, voit kirjoittaa muut tunnukset perustelut-kohtaan.

Pelkkä rakennus: Rastita tämä kohta, jos on hankittu pelkkä rakennus tai rakennelma ilman maapohjan omistusoikeutta eli kyseessä on niin sanottu rakennuksen erillisluovutus. Rakennuksen erillisluovutuksesta on kyse myös silloin, kun on hankittu siirtolapuutarhamökki tai kesämaja.

2.2 Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeet tai muut arvopaperit

Yhtiön Y-tunnus ja nimi: Täytä tähän hankitun kohteen Y-tunnus ja nimi. Y-tunnuksen näet esimerkiksi kauppakirjasta tai muusta sopimuksesta, isännöitsijäntodistuksesta tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmän yrityshausta (ytj.fi).

Osakkeiden numerot: Merkitse tähän osakkeiden osakenumerot sopimuksen tai yhtiöjärjestyksen mukaisesti (esim. 101–200), jos olet hankkinut huoneiston tai muun tilan.

Osakkeiden kappalemäärä: Täytä tähän osakkeiden kappalemäärä (esim. 100).

Huoneiston tunnus (kirjain/numero): Ilmoita hankitun huoneiston, autopaikan tai muun tilan numero tai kirjain yhtiöjärjestyksen mukaisesti (esim. A1).

3 Palautuksen syy ja palautushakemuksen perustelut

Veroa on ilmoitettu ja maksettu liikaa tai aiheettomasti: Valitse tämä vaihtoehto, jos palautusta haetaan suoritetusta varainsiirtoverosta. Varainsiirtoveron suorittamisella tarkoitetaan sitä, että varainsiirtoveroa on maksettu sama määrä kuin varainsiirtoveroilmoituksessa on ilmoitettu.

Kauppa on purettu tai kauppahintaa on alennettu:

Jos valitset tämän vaihtoehdon, liitä hakemukseen kauppahinnan alentamista tai kaupanpurkua koskeva asiakirja, esimerkiksi myyjän ja ostajan välinen sopimus kaupan purkamisesta, tuomioistuimen lainvoimainen päätös tai kuluttajariitalautakunnan ratkaisu. Liitä kopio kaupan purkua tai hinnanalennusta koskevasta sopimuksesta myös silloin, kun kaupan purku tai hinnanalennus perustuu kauppakirjan ehtoon.

Jos purkamisesta ei ole tuomioistuimen päätöstä, liitä hakemukseen kopio alkuperäisestä kauppakirjasta, selvitys kauppahinnan palauttamisesta (esim. kopio kuitista) sekä selvitys kaupan kohteen virheestä. Selvitys voi olla esimerkiksi kaupan kohteessa tehtyjen tutkimusten perusteella laadittu kuntotarkastusraportti, terveysviranomaisen lausunto tai asiantuntijan arvio virheen korjauskustannuksista. Liitä hakemukseen myös selvitys kauppahinnan palauttamisesta, esimerkiksi kopio kuitista.

Hakemukseni liittyy avio- tai avoliiton päättymiseen tai perinnönjakoon: Valitse tämä vaihtoehto, jos omaisuus on hankittu avio-, tai avoliiton päättymisen yhteydessä tai saatu perintönä. Liitä hakemukseen kopio allekirjoitetusta ositus-, erottelu- tai perinnönjakosopimuksesta. Jos aviopuolisoilla on avioehtosopimus, liitä mukaan myös kopio siitä.

Kyseessä on yhtiöjärjestyksen mukainen lunastustilanne: Valitse tämä vaihtoehto, jos kauppa peruuntui siitä syystä, että asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakas käytti yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan. Liitä hakemukseen asiakirjat, joista ilmenee, että osakkeet lunastettiin. Selvitys voi olla esimerkiksi yhtiökokouksen pöytäkirja tai isännöitsijän ilmoitus tapahtuneesta lunastuksesta.

Kyseessä on lahja tai testamentti: Rastita tämä kohta, jos olet saanut omaisuuden lahjana tai testamentin perusteella.

Kyseessä on uusmerkintä: Valitse tämä vaihtoehto, jos varainsiirtoveroa on ilmoitettu ja maksettu osakeyhtiön liikkeelle laskemista uusista osakkeista. Valitse tämä vaihtoehto myös silloin, jos olet hankkinut yhtiöltä osakkeita, jotka ovat tulleet yhtiön haltuun sen itselleen suuntaamassa osakeannissa. Liitä hakemukseen osakeantia koskeva yhtiökokouspöytäkirja ja mahdollinen merkintätodistus.

Kyseessä on ensiasuntoni ja kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

Jos valitset tämän vaihtoehdon, ilmoita päivämäärä, josta lähtien olet asunut hankkimassasi asunnossa vakituisesti. Jos olet jo muuttanut pois asunnosta, ilmoita myös päivämäärä, jolloin vakituinen asuminen päättyi.

Jos olet hankkinut kiinteistön ja rakentanut sille uudisrakennuksen ensiasunnoksi, liitä mukaan kopio rakennusviranomaisen käyttöönotto- tai loppukatselmuspöytäkirjasta.

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, liitä hakemukseen myös kopio passista ja oleskeluluvasta.

Yhteisöasiakas

Kyseessä on liiketoimintasiirto tai varainsiirtoverolain 43 c §:ssä tarkoitettu luovutus:

Valitse tämä vaihtoehto, jos hakemus koskee elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d §:ssä tarkoitettua liiketoimintasiirtoa, jonka yhteydessä siirtyvään toimintaan kuuluva kiinteistö tai arvopaperi on luovutettu toimintaa jatkamaan perustetulle yhteisölle. Liitä hakemukseen selvitys siitä, että siirto on tapahtunut toimintaa jatkamaan perustettuun yhtiöön, jolla ei ole ollut toimintaa ennen liiketoimintasiirtoa.  Ilmoita tässä, jos yhtiö on saanut tuloverotuksen ennakkoratkaisun, jonka mukaan liiketoimintasiirto on EVL 52 d §:n mukainen. Merkitse kuitenkin rasti vain, jos liiketoimintasiirto on toteutettu ennakkoratkaisun mukaisesti. Verohallinto voi edellytysten täyttyessä päättää, että veroa ei ole suoritettava, jos hakemus tehdään luovutuksen jälkeen mutta ennen kuin vero on suoritettu ja ennen kuin veron suorittamisen määräaika on päättynyt.

Valitse tämä vaihtoehto myös silloin, jos hakemus koskee varainsiirtoverolain 43 c §:ssä tarkoitettua koulutuksen rakennejärjestelyyn liittyvää luovutusta. Liitä hakemukseen selvitys siitä, mihin kiinteistöä on käytetty ennen luovutusta ja käytetään luovutuksen jälkeen. Liitteeksi tarvitaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto siitä, että verovapauden edellytykset täyttyvät. Verohallinto voi edellytysten täyttyessä päättää, että veroa ei ole suoritettava, jos hakemus tehdään luovutuksen jälkeen mutta ennen kuin vero on suoritettu ja ennen kuin veron suorittamisen määräaika on päättynyt.

Muu syy: Jos muut vaihtoehdot eivät sovi, rastita tämä vaihtoehto. 

Valitse tämä vaihtoehto esimerkiksi silloin, jos hakemus liittyy maatalouselinkeinolainsäädännön mukaiseen luovutukseen. Liitä hakemukseen ELY-keskuksen antama todistus.

Kirjoita myös palautushakemuksen perustelut.

4 Allekirjoitus ja yhteystiedot

Muista allekirjoittaa hakemus ja ilmoita myös yhteystiedot.

5 Asiamiehen yhteystiedot

Jos palautushakemukseen liittyviin kysymyksiin vastaa asiamies tai päätös halutaan asiamiehen osoitteeseen, ilmoita asiamiehen nimi, puhelinnumero ja osoite. Liitä hakemukseen tarvittaessa valtakirja. Valtakirja voi olla joko vapaamuotoinen tai Verohallinnon lomake 3818 (Valtakirja veroasioiden hoitamista varten). 

Lähetä varainsiirtoveron palautushakemus liitteineen osoitteeseen Verohallinto, PL 700, 00052 VERO tai voit jättää sen myös mihin tahansa Verohallinnon toimipisteeseen.

Postitamme päätöksen, kun olemme käsitelleet hakemuksen. Hakemus ja päätös tulevat myös OmaVeroon.

Palautus maksetaan Verohallinnon tiedossa olevalle pankkitilille. Tilinumeron voi tarkistaa OmaVerosta. Ilmoita uusi tilinumero OmaVerossa tai lomakkeella Tilinumeroilmoitus (vero.fi/lomakkeet). Tilinumeroa ei voi ilmoittaa puhelimitse.

Lisätietoja varainsiirtoverosta

Sivu on viimeksi päivitetty 1.11.2019