Valtuutetun varastonpitäjän veroilmoitus - alkoholijuomavero, täyttöohje

Valtuutetun varastonpitäjän on annettava veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeistään verokautta seuraavan kuukauden 18. päivänä (valmisteverotuslaki 31 § 1 mom.). Valtuutetun varastonpitäjän on maksettava verokaudelta suoritettava valmistevero viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 27. päivänä. Jos määräpäivä on pyhäpäivä tai arkilauantai, valmisteveron saa maksaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen (valmisteverotuslaki 46 § 1 mom.).

Jos verovelvollinen ei ole saanut verotuspäätöstä tiedoksi ennen maksun määräajan päättymistä, valmistevero on suoritettava veroilmoituksen tai verovelvollisen kirjanpidon mukaisena (valmisteverotuslaki 46 § 3 mom.).

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen

Verohallinto
valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Verovelvollisen nimi

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi tai luonnollisen henkilön nimi.

Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite

Osoite, johon verovelvollinen haluaa verotuspäätöksen toimitettavan. Postitse lähetettävät lisätietopyynnöt toimitetaan tähän samaan osoitteeseen.

Verokausi

Verokausi, jolta ilmoitus annetaan. Valtuutetun varastonpitäjän verokausi on kalenterikuukausi. Voidaan ilmoittaa esim. 3/14 tai maaliskuu -14.

Y-tunnus / henkilötunnus

Yrityksen yritys- ja yhteisötunnus, ilmoitetaan muodossa 1234567-8. Jos valtuutetun varastonpitäjän lupa on myönnetty luonnolliselle henkilölle, eikä yritykselle, ilmoitetaan tässä kohdassa henkilötunnus.

Valmisteverotustunnus tai yhteisilmoitustunnus

Veroilmoituksen yksilöivä, viranomaisen antama tunnus. Tunnus on merkitty valtuutetun varastonpitäjän lupapäätökseen tummennettuna.

Asiakkaan viite

Verovelvollinen ilmoittaa halutessaan oman viitteensä.

Verovelvollisen kotivaltio, jos muu kuin Suomi

Ulkomainen yritys tai henkilö ilmoittaa tässä kohdassa kotivaltionsa. Kotivaltiota ei ilmoiteta jos veroilmoittamisessa käytetään suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta.

Ei ilmoitettavaa                   

Tähän kohtaan merkitään rasti, jos verovelvollisella ei ole verokaudelta ilmoitettavia verollisia tai verottomia tuotemääriä eikä vähennyksiä veroista.

Tuotteet

Viinit ja välituotteet

Viinin ja muiden käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien sekä välituotteiden luovutettu määrä merkitään täysinä litroina.

Olut

Oluen määrä merkitään senttilitroina etyylialkoholia (eacl = tilavuusprosentti x litramäärä; esim. 4,5 % olut, 10 kpl 0,33 litran tölkkejä = 4,5 x 10 x 0,33 litraa = 14,85 eacl = 14 eacl). Luovutettu olut ilmoitetaan vielä erikseen täysinä litroina omassa lokerossaan.

Oluen tuoteryhmä on nelinumeroinen, jos kyse on pienpanimon tuottamasta oluesta (alkoholi- ja alkoholijuomaverolaki 9 §). Tästä verovelvollisen tulee esittää luotettava selvitys. Pienpanimon, jonka vuosituotanto on yli 10.000.000 litraa mutta alle 15.000.000 litraa, tuottama olut 10.000.000 litraa ylittävän määrän osalta on kuitenkin ilmoitettava tuoteryhmissä 11 tai 12.

Etyylialkoholi

Etyylialkoholin määrä merkitään senttilitroina etyylialkoholia (eacl = tilavuusprosentti x litramäärä; esim. 38 % etyylialkoholi, 10 kpl 0,5 litran pulloja = 38 x 10 x 0,5 litraa = 190 eacl). Luovutettu etyylialkoholi ilmoitetaan vielä erikseen litroina omassa lokerossaan. 

Verolliset  määrät

Ilmoitetaan tuoteryhmittäin Verollinen määrä –sarakkeessa.

Tummennetut lokerot jätetään täyttämättä. Määrät ilmoitetaan täysinä litroina (viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat ja välituotteet) tai täysinä senttilitroina etyylialkoholia (olut ja etyylialkoholi). Tämän lisäksi olut ja etyylialkoholi ilmoitetaan täysinä
litroina omassa lokerossaan.

Alkoholijuomavero (euroa)

Asianomaisen tuoteryhmän kohdalle merkitään verolliseen kulutukseen luovutettujen alkoholijuomien alkoholijuomavero euroina sentin tarkkuudella. Kulutukseen luovutuksena pidetään myös mm. sitä, että valmisteveron alaisia tuotteita otetaan omaan käyttöön verottomassa varastossa ja sitä, että verottomassa varastossa todetaan tuotteiden selvittämätöntä kulutusta.

Huom! Alkoholi- ja alkoholijuomajuomaverosta annetun lain liitteenä olevassa verotaulukossa alkoholijuomavero on ilmoitettu sentin sadasosan tarkkuudella. Tätä tarkkuutta tulee käyttää veron määrää laskettaessa. 

Verottomat määrät

Ilmoitetaan tuoteryhmittäin Veroton määrä –sarakkeessa, kunkin verottomuuden kohdalla olevan koodin lokerossa.

Verokauden aikana tapahtuneet verottomat luovutukset verottomasta varastosta ja oma veroton käyttö ilmoitetaan täysinä litroina asianomaisen koodin lokerossa.

Verottomuuden perusteet ja koodien selitykset

Lain nimi ja verottomuuspykälä

Koodi

Selitys

Valmisteverotuslaki

 

 

17 § 1 mom

171a

Siirrot väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä

17 § 1 mom

 

 

171b

Tullivarastointi- / vientimenettely

tuotteet, jotka asetetaan tullikoodeksin 98 artiklassa tarkoitettuun tullivarastointimenettelyyn tai 161 artiklassa tarkoitettuun vientimenettelyyn

9 §

9H1

Tuotteiden tuhoutuminen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtunut tuotteiden täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen, kun tuhoutuminen tai menettäminen on tapahtunut tuotteiden luonteesta johtuvan syyn vuoksi (esim. vanhentumisen tai haihtumisen vuoksi) tai ylivoimaisen esteen tai ennalta arvaamattoman tapahtuman (esim. tulipalo, rikkoutuminen) seurauksena.

 

Tuotteiden tuhoutuminen tai menettäminen ilmoitetaan sen verokauden veroilmoituksella, jolloin tuhoutuminen tai menettäminen on tapahtunut tai havaittu.

 

Huom! Kun tuotteiden tuhoutuminen/menettäminen on veroilmoituksella ilmoitettu verottomuuskoodin 9H1 kohdassa, ei näiden tuotteiden mahdollisesti myöhemmin tapahtuvaa jätehuoltoon liittyvää tuhoamista/hävittämistä ilmoiteta veroilmoituksella. (Koodia 10H1 ei siis käytetä näissä tilanteissa).

 

10 §

10H1

Tuotteiden hävittäminen

 

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä olevien tuotteiden viranomaisen luvalla tapahtunut hävittäminen. Hävittämisen on tapahduttava viranomaisen valvonnassa tai muutoin hyväksyttävällä tavalla.

 

Huom! Kyse muusta hävittämisestä kuin täydellisesti tuhoutuneiden / lopullisesti menetettyjen tuotteiden hävittämisestä.

19 §

190

Muonitus

Viranomaisen määräämillä ehdoilla ammattimaisessa kansainvälisessä liiken-teessä olevalla vesi- tai ilma-aluksella myytäväksi tai kulutettavaksi tarkoitetut tuotteet.

18 §

180

Vapautukset valmisteverosta

Tuotteiden luovutus diplomaateille, KV-järjestöille tai muille 18 §:ssä mainituille käytettäväksi verottomaan tarkoitukseen.

 

Alkoholi- ja alkoholijuomaverolaki

8 § 1 kohta

811

Tuotteet, jotka käytetään alkoholi- ja alkoholijuomaverolaissa tarkoitettujen tuotteiden tai etikan valmistukseen..

8 § 2 kohta

812

Tuotteet, jotka käytetään muiden tuotteiden valmistukseen, jos tuote ei sisällä nautittavissa olevaa alkoholia

8 § 3 kohta

813

Tuotteet, jotka käytetään tieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen tai laboratoriotoiminnassa välttämättömiin kokeisiin ja analyyseihin

8 § 4 kohta

814

Tuotteet,  jotka sisältyvät sellaisiin aromiaineisiin, jotka käytetään elintarvikkeiden tai enintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien juomien valmistukseen

8 § 5 kohta

815

Tuotteet, jotka sisältyvät lääkelaissa tarkoitettuihin lääkkeisiin sekä tuotteet,joita käytetään lääkkeiden tai terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa tarkoitettujen laitteiden ja tarvikkeiden valmistukseen

8 § 6 kohta

816

Tuotteet, jotka sisältyvät sellaisiin täytettyihin tai muihin elintarvikkeisiin, joiden alkoholipitoisuus on enintään 8,5 litraa puhdasta alkoholia 100 kilogrammassa suklaata tai 5 litraa puhdasta alkoholia 100 kilogrammassa muuta elintarviketta

8 § 7 kohta

817

Tuotteet,  jotka sisältyvät elintarvikelain 7 §:n ja 9 § 3 momentin nojalla annetussa maa- ja metsätalousministeriön
asetuksessa tarkoitettuihin ravintolisiin

8 § 8 kohta

818

Tuotteet, jotka käytetään virvoitusjuomaverosta annetussa laissa tarkoitettujen virvoitusjuomien valmistukseen

8 § 9 kohta

819

Tuotteet, jotka toimitetaan lääkelaissa tarkoitetuille apteekeille,erikoissairaanhoitolaissa tarkoitetuille sairaaloille, kansanterveyslaissa tarkoitetuille terveyskeskuksille lääketieteellisiin tai lääkintätarkoituksiin

 8 § 10 kohta

 

8110

Tuotteet, jotka toimitetaan yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitetuille terveydenhuollon palvelujen tuottajille lääketieteellisiin tai lääkintätarkoituksiin

Alkoholi- ja alkoholijuomaveron 8 § 1 momentissa tarkoitettuun valmistukseen rinnastetaan laadunvalvonta ja muu valmistustoiminnassa välttämätön käyttö, tuotekehittely sekä koneiden ja laitteiden toiminnan kannalta välttämätön puhdistuskäyttö.

Ohjeita verottomuuskoodien käytöstä veroilmoituksella:

Koodi 811

Valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa niiden tuotteiden määrät, jotka se on itse käyttänyt alkoholin ja alkoholijuomien tai etikan valmistukseen.

Valmistukseen käytetyt tuotteet ilmoitetaan veroilmoituksella riippumatta siitä, onko kyse itse valmistettujen tuotteiden käyttämisestä vai toisesta verottomasta varastosta vastaanotettujen tuotteiden käyttämisestä.

Huom! Jos alkoholi- ja alkoholijuomaverolain alaisten tuotteiden valtuutettu varastonpitäjä toimittaa tuotteita toiselle samojen tuotteiden valtuutetulle varastonpitäjälle, siirretään tuotteet verottomuusjärjestelmässä. Siirtäjän kannalta ei ole merkitystä, käyttääkö vastaanottaja tuotteet myöhemmin alkoholijuomien tai etikan valmistukseen vai muuhun tarkoitukseen. Veroton siirto ilmoitetaan koodilla 171a. (Vastaanottaja ilmoittaa mahdollisen verottoman käyttönsä myöhemmin omalla veroilmoituksellaan).

Koodi 818

Koodilla 818 ilmoitetaan myös tuotteiden luovutus virvoitusjuomateollisuuteen, kun vastaanottajalla ei ole valtuutetun varastonpitäjän lupaa alkoholille ja alkoholijuomille.

Verojen määrät yhteensä ennen vähennyksiä

Kaikkien verollisten luovutusten alkoholijuomavero yhteensä euroina sentin tarkkuudella.

Vähennykset ilmoitetaan lomakkeen lopussa. Vähennykset ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

Varastoon palautetut tuotteet (lomakkeen koodi 16P1)

Valtuutettu varastonpitäjä voi vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta saman verokauden aikana verottomaan varastoon palautetuista tuotteista suoritetun tai suoritettavan valmisteveron. Vähennystä ei voi tehdä täydellisesti tuhoutuneista tai lopullisesti menetetyistä tuotteista, kun tuhoutuminen tai menettäminen johtuu tuotteen luonteesta johtuvasta syystä (esim. vanhentumisesta tai haihtumisesta).

Täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt tuotteet (lomakkeen koodi 16H2)

Valtuutettu varastonpitäjä voi vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta myös veron, joka on suoritettu tai suoritettava kulutukseen luovutetuista tuotteista, jotka ovat täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt ennalta arvaamattoman tapahtuman tai ylivoimaisen esteen vuoksi. Vähennystä ei voi tehdä, jos tuhoutuminen tai menettäminen on johtunut tuotteiden luonteesta. Täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen tulee voida näyttää toteen. Tuotteet, joista tehdään vähennys, on hävitettävä viranomaisen valvonnassa tai sen hyväksymällä tavalla.

Edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneet vähennykset (lomakkeen koodi 16K3)

Jos vähennystä ei voida tehdä täysimääräisenä verokaudelta suoritettavaa veroa laskettaessa, voi vähentämättä jääneen määrän vähentää kuluvan vuoden seuraavilta tai seuraavan kalenterivuoden verokausilta tehtävissä ilmoituksissa.

(Verosta tehtävät vähennykset, Valmisteverotuslaki 16 §).

Tiedot edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneistä vähennyksistä löytyvät edellisten verokausien verotuspäätöksistä.

Huom! Vaikka veroilmoituksella vähennyksiä ei eritellä tuotteittain / tuoteryhmittäin, eikä tuotteiden määriä ilmoiteta, on näiden tietojen kuitenkin selvittävä verovelvollisen kirjanpidosta. Verovelvollisen kirjanpitoaineistosta tulee selvitä yksilöidysti jokainen verosta tehty vähennys ja sen peruste.

Vähennykset yhteensä

Vähennysten yhteismäärä ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

Maksettava määrä

Suoritettava alkoholijuomaveron määrä yhteensä euroina sentin tarkkuudella.

Päiväys ja allekirjoitus

Päivämäärä, jolloin ilmoitus laaditaan, sekä allekirjoitukseen valtuutetun henkilön / verovelvollisen allekirjoitus. 

Veroilmoituksen täyttäjän / vastuuhenkilön nimi, puhelin ja sähköpostiosoite

Merkitään verovelvollisen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.