Asunnon ja rahalainan ilmoittaminen osingon vuosi-ilmoituksella

Lisäohje yhtiön omistaman asunnon oman käytön ja yhtiöstä nostetun rahalainan ilmoittamisesta.

Asunto ja rahalaina ilmoitetaan osinkojen tietuekuvauksen mukaan arvolla 1 kohdassa 238 ja 239 tai osinkojen vuosi-ilmoituslomakkeella rastilla kohdassa 238 ja 239. 

Asunto

Jos osakas on verovuonna käyttänyt omana tai perheensä asuntona yhtiön varoihin kuuluvaa asuntoa, vähennetään asunnon arvo osakkaan osakkeiden arvosta laskettaessa osingosta menevän veron määrää (tuloverolaki 33 b §).

Osakkaalla tarkoitetaan tässä johtavassa asemassa työskentelevää henkilöä, joka joko yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa enemmän kuin puolet yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osakkaana pidetään myös sellaista johtavassa asemassa työskentelevää henkilöä, joka yksin omistaa yli 30 prosenttia yhtiön osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Kyseessä voi olla asuntoetu tai asunnosta on maksettu vuokraa tai muuta vastiketta. Asunto voi olla vakituinen asunto, kesämökki tai ns. kakkosasunto. 

Asunto ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella silloinkin, kun asunto on ollut omassa käytössä vain osan vuotta. Jos osakkaalla on ollut käytössä samanaikaisesti useampi asunto, esimerkiksi vakituinen ja vapaa-ajan asunto, osakkeiden arvossa huomioidaan molempien asuntojen arvot. Jos omassa asumiskäytössä on ollut saman vuoden aikana useampia, mutta samanaikaisesti vain yksi asunto, osakkeiden arvossa huomioidaan sen asunnon arvo, jossa on asuttu suurimman osan aikaa vuodesta.

Osakkeiden arvo lasketaan osingon nostettavissaolovuotta edeltävänä vuonna päättyneen tilikauden taseen perusteella. Asunnon arvo vähennetään kuitenkin vain silloin, kun asunto on taseessa varoina. Jos asunto on hankittu vasta tilikauden päättymisen jälkeen, asuntoa ei ilmoiteta vuosi-ilmoituksella, koska asunto ei ole sisältynyt sen vuoden taseeseen, jonka perusteella osingon verovapaa osuus, ansiotulo-osuus ja pääomatulo-osuus lasketaan.

Esimerkki 1: Yhtiö on hankkinut asunnon tammikuussa 2021. Tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020 on jaettu osinkoa, joka on ollut osakkaan nostettavissa 2021. Asuntoa ei tarvitse ilmoittaa, koska asunnon arvo ei vielä vaikuta osingosta menevän veron määräytymiseen.

Esimerkki 2: Yhtiö on hankkinut asunnon maaliskuussa 2020. Tilikaudelta 1.7.2019-30.6.2020 on jaettu  osinkoa, joka on ollut osakkaan nostettavissa 2021. Asunto täytyy ilmoittaa, koska asunnon arvo vaikuttaa osingosta menevän veron määräytymiseen.

Rahalaina

Osakkaan osakkeiden arvosta vähennetään osakkaan tai hänen perheenjäsenensä yhtiöstä ottama rahalaina, joka on verovuoden päättyessä maksamatta. Verovuodella tarkoitetaan osingon nostettavissaolovuotta edeltävänä vuonna päättynyttä yhtiön tilikautta. 

Osakkaalla tarkoitetaan tässä henkilöä, joka yksin tai yhdessä perheensä kanssa omistaa vähintään 10 prosenttia mainitun yhtiön osakkeista tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Rahalaina on ilmoitettava vuosi-ilmoituksella silloin, kun osakkaalla on ollut yhtiön em. tilikauden lopussa takaisinmaksamatonta osakaslainaa. Laina ilmoitetaan kuitenkin vain, jos yhtiötä verotetaan elinkeinoverolain mukaan.

Laina vähennetään ensisijaisesti lainanottajan omien osakkeiden arvosta ja sen ylittävältä osalta perheenjäsenten osakkeiden arvosta omistusosuuksien mukaisessa suhteessa.