Arvonlisäveron palautushakemus, EU:n ulkopuolinen hakija (lomake 9550), täyttöohje

Tällä lomakkeella voit hakea arvonlisäveron palautusta Suomesta, jos olet EU:n ulkopuolelle sijoittunut elinkeinonharjoittaja. Täytä lomake suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi joko koneella tai selkeällä käsialalla.

Hakemuksen kaikki kohdat pitää täyttää. Jos et käytä hakemuksen teossa asiamiestä, osaa 5 Asiamies ei tarvitse täyttää.

Lomakkeen saat lomakesivulta.

Yksityiskohtaiset ohjeet

1 Hakija

Ilmoita hakijan virallisen nimen ja yhteystietojen lisäksi hakijan kotimaan rekisteröintiviranomaisen antama arvonlisäveronumero tai verorekisterinumero. Numeron tulee ilmetä hakemukseen liitetystä todistuksesta. Jos hakijalla ei ole arvonlisäveronumeroa eikä verorekisterinumeroa esimerkiksi kotimaansa viranomaiskäytännön takia, ilmoita hakijan kaupparekisterinumero. Tässä tapauksessa liitä hakemukseen alkuperäinen kaupparekisteriote.

Valitse tunnuksen tyyppi rastittamalla yksi annetuista vaihtoehdoista. Rastita Muu tunnus, jos käytettävä tunnus on kaupparekisterinumero. Täytä tämä tunnus hakemuksen jokaisen sivun ylälaidassa olevaan kohtaan Hakijan tunnus.

Käytä tulevissa hakemuksissa samaa rekisterinumeroa ja tunnustyyppiä.

Täytä kaikki osoitetietokentät huolellisesti, jotta postitse lähetettävät päätökset tai mahdolliset lisäselvityspyyntökirjeet saapuvat perille.

2 Hakemusjakso

Hakemusjakson pitää olla vähintään kolmen peräkkäisen täyden kuukauden mittainen. Kuukausien on kuuluttava samaan kalenterivuoteen. Palautusta voi hakea myös tätä lyhyemmältä ajalta, jos kyse on kalenterivuoden loppuosasta eli esimerkiksi hakemusjaksosta 1.11.–31.12. tai 1.12.–31.12.

Hakemusjakson tulee aina koostua täysistä kalenterikuukausista. Ilmoita hakemusjakso muodossa ppkkvvvv–ppkkvvvv eli esimerkiksi 01012019–31032019.

3 Palautettavaksi haettavan arvonlisäveron määrä

Laske palautettavaksi haettavan arvonlisäveron kokonaismäärä. Ilmoita se tässä kohdassa.

Kun hakemus koskee koko kalenterivuotta tai hakemusjakso päättyy 31.12., on pienin palautettava arvonlisäveron määrä 50 euroa. Muuten pienin palautettava arvonlisäveron määrä on 400 euroa.

4 Hakijan liiketoiminta kotimaassa

Liiketoiminnan laatu (TOL 2008)

Ilmoita liiketoiminnan laatu nelinumeroisella TOL 2008 -toimialaluokituskoodilla. Saat lisätietoa toimialaluokituksesta Tilastokeskuksen sivuilta.

Esimerkki: Hakijan päätoimiala on tieliikenteen tavarankuljetus, joka kuuluu pääluokkaan H Kuljetus ja varastointi (49–53). Nelinumeroinen toimialaluokituskoodi on 4941.

Hakijan kotimaan veroviranomaisen antama todistus liiketoiminnasta

Liitä hakemukseen hakijan kotimaan vero- tai muun viranomaisen antama todistus, joka osoittaa hakijan harjoittaman liiketoiminnan laadun hakemusjakson aikana. Todistus ei saa olla vuotta vanhempi.

Merkitse rastilla, onko todistus tämän hakemuksen liitteenä vai onko todistus toimitettu Verohallinnolle jo aiemmin. Merkitse myös todistuksen antopäivä.

5 Asiamies

Täytä tämä osa vain, jos toimit hakijan asiamiehenä.

Ilmoita virallisen nimesi ja yhteystietojesi lisäksi kotimaasi rekisteröintiviranomaisen antama arvonlisäveronumero tai verorekisterinumero. Jos sinulla ei ole arvonlisäverotunnistetta tai verorekisterinumeroa esimerkiksi kotimaasi viranomaiskäytännön takia, ilmoita kaupparekisterinumero. Valitse tunnuksen tyyppi rastittamalla yksi annetuista vaihtoehdoista. Rastita Muu tunnus, jos käytettävä tunnus on kaupparekisterinumero.

Täytä kaikki osoitetietokentät huolellisesti, jotta postitse lähetettävät päätökset tai mahdolliset selvityspyynnöt saapuvat perille.

Valtakirja

Liitä hakemukseen valtakirja, jonka hakija on antanut sinulle. Katso valtakirjamalli ohjeestamme Arvonlisäveron palauttaminen EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelle elinkeinonharjoittajalle (luku 5.4).

Merkitse rastilla, onko valtakirja tämän hakemuksen liitteenä vai onko valtakirja toimitettu Verohallinnolle jo aiemman hakemuksen liitteenä.

6 Palautuksen maksutiedot

Palautuksen vastaanottajan pankkiyhteys EU-jäsenvaltiossa

Maksamme palautettavan arvonlisäveron pankkitilille, jonka on oltava Suomessa tai jossain toisessa EU-maassa. Ilmoita tällaisen pankkitilin IBAN-numero sekä pankin BIC-tunnus.

Palautuksen vastaanottaja

Merkitse rastilla, onko palautuksen vastaanottaja hakija itse, asiamies vai muu toimija.

Palautuksen vastaanottajan tiedot, jos joku muu kuin hakija tai asiamies

Jos palautuksen vastaanottaja on muu kuin hakija tai asiamies, ilmoita palautuksen vastaanottajan virallinen nimi sekä yhteystiedot.

7 Muut tiedot

Ilmoita tässä, mitä käyttötarkoitusta varten ne tavarat ja palvelut on Suomessa hankittu, joista haet arvonlisäveron palautusta. Rastita annetuista vaihtoehdoista, millaista toimintaa hakija on harjoittanut Suomessa hakemusjakson aikana.

8 Laskujen ja tuontiasiakirjojen erittely

Erittele taulukkoon laskut ja tuontiasiakirjat, joista haet arvonlisäveron palautusta. Voit liittää hakemukseen useamman erittelysivun (hakemuksen sivu 3), jos laskuja ja tuontiasiakirjoja on enemmän kuin yhdelle sivulle mahtuu. Muista täyttää käyttämäsi tunniste, esimerkiksi arvonlisäverotunniste, jokaisen sivun ylälaidassa olevaan kohtaan Hakijan tunnus.

Käytä vain alkuperäistä lomaketta ja sen erittelysivua. (Esimerkiksi Excel-listausta ei hyväksytä.) Älä muokkaa lomaketta.

Täytä erittelytaulukko näin:

8 Laskujen ja tuontiasiakirjojen erittely.png

Järjestysnumero

Numeroi laskujen ja tuontiasiakirjojen erittelyrivit.

Laskun tai tuontiasiakirjan numero

Ilmoita laskussa tai tuontiasiakirjassa oleva lasku- tai tuontiasiakirjanumero.

Laskun tai tuontiasiakirjan päivämäärä

Ilmoita laskun tai tuontiasiakirjan päiväys muodossa ppkkvvvv, esimerkiksi 15082019.

Tavaran tai palvelun laatukoodi

Ilmoita ostettujen tavaroiden ja palveluiden laatu käyttämällä laatukoodeja. Laatukoodit löydät ohjeestamme Arvonlisäveron palauttaminen EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelle elinkeinonharjoittajalle (luku 7). Yhtä laskua kohden on mahdollista käyttää kahta eri koodia. Ilmoita koodi muodossa x.y tai x.y.z.

Arvonlisäveroton hinta

Ilmoita hankinnan hinta, joka ei sisällä arvonlisäveroa.

Arvonlisäveron määrä

Ilmoita laskussa olevan arvonlisäveron määrä.

Palautettavaksi haettava ALV:n määrä

Ilmoita laskun sisältämä palautettavaksi haettavan arvonlisäveron määrä.

Esimerkki: Hotellilasku sisältää majoituksen arvonlisäveroa 9,20 euroa ja aamiaisen arvonlisäveroa 0,60 euroa. Suomessa hotelliaamiainen on yksityiskäyttöä eikä sen sisältämä arvonlisävero ole vähennyskelpoista. Haet palautusta ainoastaan majoituksen osuudesta, koska et ole oikeutettu palautukseen aamiaisen osalta. Palautettavaksi haettavan arvonlisäveron määrä on 9,20 euroa.

Vähennykseen oikeuttava osuus prosentteina

Jos tavaraa tai palvelua ei ole hankittu kokonaan (100 %) vähennykseen oikeuttavaan käyttöön eli harjoitat esimerkiksi sellaista toimintaa, josta vähennysoikeus on vain osittainen, ilmoita vähennykseen oikeuttava prosenttiosuus tässä. Merkitse vähennyskelpoinen osuus prosenttilukuna ja ilmoita, mitä laskuja tämä osuus koskee.

Esimerkki: Yrityksesi myy sekä verollisia konsultointipalveluja että verottomia terveydenhoitopalveluja. Yrityksesi työntekijä on käynyt työmatkalla Suomessa. Matkan aikana hän on osallistunut sekä verolliseen toimintaan (konsulttipalveluun) että verottomaan toimintaan (terveydenhoitoon) liittyviin neuvotteluihin. Matkalla syntyneet kulut (esimerkiksi hotelli- ja taksikulut) pitää jakaa sen mukaan, miten hankinnat kohdistuvat vähennyskelpoiseen ja vähennyskelvottomaan toimintaan. Erittele jokainen lasku tällä tavalla.

Palautettavaksi haettava arvonlisävero yhteensä

Laske yhteen palautettavaksi haettavat arvonlisäverot. Ilmoita yhteenlaskettu kokonaismäärä kaikilta erittelysivuilta tässä kohdassa. Jos erittelysivuja on useita, täytä tieto viimeiselle sivulle.

Hakemuksen laskuerittelyiden lukumäärä

Ilmoita laskujen ja tuontiasiakirjojen yhteenlaskettu lukumäärä.

Hakijan tai valtuutetun asiamiehen allekirjoitus

Hakemuksen voi allekirjoittaa vain henkilö, jolla on oikeus tai valtuutus hakijan toiminimen kirjoittamiseen.

Hakemuksen lähettäminen

Hakemus pitää tehdä viimeistään puolen vuoden sisällä sen kalenterivuoden päättymisestä, johon kuuluvaa ajanjaksoa hakemus koskee. Hakemuksen on siis oltava perillä 30.6. Jos 30.6. on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, hakemuksen täytyy olla perillä seuraavana arkipäivänä.

Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Lisätietoja

Lisätietoa arvonlisäveron palautuksen edellytyksistä saat ohjeestamme Arvonlisäveron palauttaminen EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelle elinkeinonharjoittajalle. Vastaamme arvonlisäveroa koskeviin kysymyksiin myös palvelunumerossamme 029 497 008.