12A Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista, täyttöohje

Lomake 12A täytetään aina, kun yhteisölle muodostuu verotuksessa vähentämätöntä poistoa tai kun tätä ns. hyllypoistoa käytetään. Verotuksessa vähentämätöntä poistoa muodostuu, kun kirjanpidon poistot ylittävät verotuksessa tehtyjen poistojen määrän. Kirjanpidon poisto muodostuu suunnitelman mukaisen poiston ja poistoeron muutoksen yhteismäärästä. Yhteisö voi käyttää aikaisempina verovuosina muodostunutta verotuksessa vähentämätöntä poistoa myöhemmin elinkeinoverolain mukaisten verotuksen enimmäispoistojen rajoissa.

Käyttöomaisuus, jonka poistoa ei ole vähennetty verotuksessa

 • Merkitse tähän käyttöomaisuusryhmät, joiden poistoa ei ole aikaisemmin vähennetty tai ei haluta verovuonna vähentää verotuksessa.
 • Ryhmittele käyttöomaisuus samoin kuin lomakkeella 62.

Verovuosi, jolta poistoa ei ole vähennetty

 • Ilmoita verovuosi, jolta poistoa ei ole vähennetty.
 • Jos vähentämättömiä poistoja on usealta vuodelta, merkitse jokainen vuosi omalle rivilleen.

Verotuksessa vähentämättä jätetty poisto verovuoden alussa

 • Verovuoden alussa jäljellä oleva verotuksessa vähentämätön poisto.
 • Täytä lomakkeeseen oma rivi jokaiselta vähentämättömän poiston syntyvuodelta.
 • Merkitse, kuinka paljon verotuksessa vähentämättömiä poistoja kultakin vuodelta on jäljellä verovuoden alussa.

Verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista verovuonna käytettävä määrä

 • Edellisinä verovuosina vähentämättä jäänyt poisto, jonka yhtiö haluaa vähentää vuoden verotuksessa.
 • Huomaa, että verovuonna vähennettävän määrän tulee sisältyä myös lomakkeella 62 ilmoitettavaan saman käyttöomaisuusryhmän kohtaan Säännönmukainen poisto.

Verotuksessa vähentämättä jätetty poisto verovuoden lopussa

 • Kyseiseltä vuodelta jäljellä oleva verotuksessa vähentämättä jäänyt poisto verovuoden lopussa.
 • Merkitse omalle rivilleen myös mahdollinen uusi, verovuoden aikana syntyvä vähentämätön poisto (hyllypoisto).

Yhteensä

 • Merkitse tilikauden alussa verotuksessa vähentämättä olevien poistojen yhteismäärä lomakkeen alareunaan riville "Verovuoden alussa yhteensä".
 • Merkitse verovuonna vähennettävä hyllypoistojen yhteismäärä kohtaan " Verovuonna käytetty yhteensä". Määrän tulee sisältyä lomakkeen 6B tuloverolaskelman poistojen vähennyskelpoiseen osuuteen kohdassa 3 "Poistot ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset" (osassa 7 "Elinkeinotoiminnan kulut")
 • Merkitse kohtaan " Verovuoden lopussa vähentämättä yhteensä", kuinka paljon eri vuosien vähentämättä olevia poistoja on vielä jäljellä verovuoden lopussa.
 • Tarkista, että kaikki verovuoden hyllypoistoina vähennettävät erät (kaikki kohtaan " Verovuonna käytetty yhteensä"" sisältyvät erät) on laskettu mukaan myös oman käyttöomaisuusryhmänsä mukaiseen sarakkeeseen lomakkeella 62.