Verohallinnon tilastoja: Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista, luontoiseduista ja kustannusten korvauksista 2015

Tilastot perustuvat työnantajilta ja suoritusten maksajilta saatuihin vuosi-ilmoitustietoihin. Verovuoden 2015 lopulliset henkilöverotilastot valmistuvat marraskuussa 2016 ja luvut voivat poiketa näistä ennakkotiedoista.

Ansiotulot ja etuudet

Ennakonpidätyksen alaisten ansiotulojen summa oli verovuonna 2015 yhteensä 119,3 miljardia euroa (+1,7 %). Palkkatulojen osuus ennakonpidätyksen alaisista ansiotuloista oli 69 prosenttia, eläketulojen 24 prosenttia, työttömyyskorvausten 4 prosenttia ja muiden sosiaalietuuksien 2 prosenttia.

Kuva1_Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista, luontoiseduista ja kustannusten korvauksista 2015

Maakuntakohtaisesti tarkasteltuna korkein keskimääräinen ennakonpidätyksen alainen ansiotulo oli Uudellamaalla ja toiseksi korkein Ahvenanmaalla, matalin puolestaan Pohjois-Karjalassa.

Kuva2_Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista luontoiseduista ja kustannusten korvauksista 2015

Palkkatulot

Henkilöasiakkaiden saamat palkkatulot olivat verovuonna 2015 yhteensä 82,3 miljardia euroa (+1,0 %). Palkkatuloja sai 2,8 miljoonaa henkilöä (-0,4 %), eli vaikka palkkatulojen kokonaismäärä kasvoi noin prosentin verran, palkkatuloja saavien lukumäärä laski hieman. Itse asiassa viimeisen viiden vuoden (2011–2015) ajan palkkatuloja saavien lukumäärä on joko polkenut paikoillaan tai sitten hieman laskenut, mikä johtuu työttömien sekä eläkeläisten määrän noususta.

2011–2015 välisenä aikana palkkasumma kasvoi kokonaisuudessaan vajaa 7 prosenttia ja kasvuvauhti hidastui viimeisen kolmen vuoden (2013–2015) aikana noin 0,5–1,0 prosenttiin vuodessa.

Kuva3_Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista luontoiseduista ja kustannusten korvauksista 2015

Eläketulot

Henkilöasiakkaiden saamat eläketulot olivat verovuonna 2015 yhteensä 29,2 miljardia euroa (+2,8 %). Eläketuloja sai lähes 1,6 miljoonaa henkilöä (+1,0 %). 2011–2015 välisenä aikana eläketuloja saaneiden lukumäärä nousi 4 prosenttia ja eläketulojen euromäärä 20 prosenttia.

Kuva4_Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista luontoiseduista ja kustannusten korvauksista 2015

Työttömyyskorvaukset

Työttömyyskorvauksia ovat ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Verovuonna 2015 henkilöasiakkaiden saamat työttömyyskorvaukset olivat noin 5,0 miljardia euroa (+6,7 %). Työttömyyskorvauksia sai 695 tuhatta henkilöä (+4,7 %). 2011–2015 välisenä aikana työttömyyskorvauksia saaneiden lukumäärä on noussut neljänneksellä (+26 %) ja maksettujen työttömyyskorvausten euromäärä peräti 62 prosentilla.

Kuva5_Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista luontoiseduista ja kustannusten korvauksista 2015

Sosiaalietuudet

Veronalaisia sosiaalietuuksia ovat muun muassa äitiyspäiväraha, opintoraha ja lapsen kotihoidon tuki. Verohallinto ei saa tietoa verovapaista sosiaalietuuksista, kuten toimeentulotuesta, asumistuesta ja lapsilisistä. Verovuonna 2015 henkilöasiakkaiden saamat veronalaiset sosiaalietuudet olivat kaikkiaan 2,8 miljardia euroa (+1,5 %). Sosiaalietuuksia sai 785 tuhatta henkilöä (+0,5 %).

Kuva6_Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista luontoiseduista ja kustannusten korvauksista 2015

Luontoisedut ja kustannusten korvaukset

Luontoisedut

Työnantajalta saatu luontoisetu (=työsuhde-etu) verotetaan pääsääntöisesti palkkatulona. Edun arvo lisätään saajan palkkatuloon. Verohallinto antaa vuosittain päätöksen eri luontoisetujen arvosta. Jos jollekin edulle ei ole vahvistettu verotusarvoa, verotuksessa käytetään edun käypää arvoa. Näin menetellään myös tilanteissa, joissa käypä arvo on pienempi kuin Verohallinnon vahvistama luontoisetuarvo.

Työsuhdeoptiot

Työsuhdeoptio merkitsee työsuhteeseen perustuvaa oikeutta saada tai hankkia yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää arvoa alempaan hintaan. Edun arvo on osakkeen tai osuuden käypä arvo sillä hetkellä, kun työsuhdeoptiota käytetään. Edun saajan verotettavaksi tuloksi lasketaan edun arvon ja saajan maksaman hinnan välinen erotus sinä vuonna, jona työsuhdeoptioiden luovutus on tapahtunut.

Verovuonna 2015 työnantajien luontoisetuna antamien työsuhdeoptioiden arvo oli miltei 170 miljoonaa euroa (+22,7 %). Työsuhdeoptioita sai 10 tuhatta henkilöä (+13,3 %). Työsuhdeoptioille suuret vuosivaihtelut ovat varsin tyypillisiä.

Kuva7_Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista luontoiseduista ja kustannusten korvauksista 2015

Kilometrikorvaukset

Työnantajat maksoivat verovuonna 2015 verovapaita kilometrikorvauksia yhteensä 1,0 miljardia euroa (-1,7 %). Kilometrikorvauksia sai 769 tuhatta henkilöä (-1,4 %).

Kuva8_Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista luontoiseduista ja kustannusten korvauksista 2015

Maakuntakohtaisesti tarkasteltuna keskimääräisesti eniten verovapaita kilometrikorvauksia maksettiin Keski-Suomessa ja Päijät-Hämeessä ja vähiten Ahvenanmaalla.

Kuva9_Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista luontoiseduista ja kustannusten korvauksista 2015

Päivärahat

Verovuonna 2015 työnantajat maksoivat verovapaita päivärahoja yhteensä 859 miljoonaa euroa (+2,6 %). Kokopäivärahoja sai 560 tuhatta henkilöä (-1,4 %), osapäivärahoja 405 tuhatta henkilöä (-3,3 %) ja ulkomaan päivärahoja 215 tuhatta henkilöä (-0,3 %).

Kuva10_Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista luontoiseduista ja kustannusten korvauksista 2015

Autoedut

Autoetua syntyy jos henkilö tai hänen perheensä on käyttänyt yksityisajoihin työnantajan omistamaa henkilö- tai pakettiautoa. Myös asunnon ja työpaikan väliset matkat kuuluvat yksityisajoihin.

Verovuonna 2015 työnantajien luontoisetuna antaman vapaan autoedun arvo oli 452 miljoonaa euroa (-0,4 %) ja käyttöedun arvo 104 miljoonaa euroa (+0,8 %). Vapaata autoetua sai 52 tuhatta henkilöä (-1,7 %) ja käyttöetua 19 tuhatta henkilöä (-1,0 %).

Kuva11_Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista luontoiseduista ja kustannusten korvauksista 2015

Työsuhdematkalippuetu

Työnantajien luontoisetuna antaman työsuhdematkalippuedun veronalainen arvo oli 2,8 miljoonaa euroa (+12,0 %) ja verovapaa arvo 12,8 miljoonaa euroa (+3,0 %). Työsuhdematkalipun sai 88 tuhatta henkilöä (-0,1 %).

Kuva12_Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista luontoiseduista ja kustannusten korvauksista 2015

Puhelin-, ravinto-, asunto- ja muut luontoisedut

Verovuonna 2015 työnantajien luontoisetuna antamien puhelin-, ravinto-, asunto- ja muiden luontoisetujen arvo oli kaikkiaan runsas 385 miljoonaa euroa (+0,5 %). Muita luontoistuja ovat esimerkiksi autotalli- ja vene-etu, palkaksi katsotut henki- ja eläkevakuutusmaksut, yksilöimättömästä lahjakortista syntyvä etu, merimiespalveluksessa olevan henkilön merimiehenä saama luontoisetu ja henkilöstöannista syntyvät edut.

Puhelinedun sai 417 tuhatta henkilöä (+0,9 %), ravintoedun 290 tuhatta henkilöä (-1,7 %), asuntoedun 16 tuhatta henkilöä (+1,4 %) ja muita luontoisetuja 129 tuhatta henkilöä (+14,3 %).

Kuva13_Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista luontoiseduista ja kustannusten korvauksista 2015