Verohallinnon tilastoja: Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista 2018

Tilastot perustuvat työnantajilta ja suoritusten maksajilta saatuihin vuosi-ilmoitustietoihin. Verovuoden 2018 lopulliset henkilöverotilastot valmistuvat joulukuussa 2019 ja luvut voivat poiketa näistä ennakkotiedoista.

Ennakkotietojen perusteella ansiotulot kasvoivat viime vuonna 3,1 prosenttia. Eniten kasvoivat palkkatulot (+4,3%). Kasvu johtui palkkatuloja saavien lukumäärän kasvusta (+1,5%) sekä keskimääräisten palkkatulojen 2,7 prosentin noususta. Myös eläketulot (2,5%) että saajien lukumäärä (+0,8%) kasvoivat. Sen sijaan työttömyyskorvauksissa sekä korvaukset (-12,9%) että korvausten saajien lukumäärä (-9,5%) laskivat. Muissa sosiaalietuuksissa laskivat maksut (-3,4) mutta sen sijaan saajien lukumäärä kasvoi (+4,5%).

Ansiotulot ja etuudet

Ennakonpidätyksen alaisten ansiotulojen summa oli verovuonna 2018 yhteensä 127,5 miljardia euroa (+3,1 %). Palkkatulojen osuus ennakonpidätyksen alaisista ansiotuloista oli 70,1 prosenttia, eläketulojen 24,8 prosenttia, työttömyyskorvausten 3,0 prosenttia ja muiden sosiaalietuuksien 2,0 prosenttia.

Eri tulolajien prosenttiosuudet ennakonpidätyksen alaisista tuloista, verovuosi 2018

Maakuntakohtaisesti tarkasteltuna korkein keskimääräinen ennakonpidätyksen alainen ansiotulo oli Uudellamaalla ja toiseksi korkein Ahvenanmaalla, matalin puolestaan Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

 Ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot maakunnittain eur/hlö, verovuosi 2018

Palkkatulot

Henkilöasiakkaiden saamat palkkatulot olivat verovuonna 2018 yhteensä 89,4 miljardia euroa (+4,3%). Palkkatuloja kertyi ennakkotietojen mukaan 2,9 miljoonalle henkilöasiakkaalle (+1,5%). Vuonna 2017 palkkatulot kasvoivat 2,4% ja palkkatuloja saaneiden lukumäärä 1,4%.

Palkkatulojen ja palkkatuloa saaneiden muutos, 2009-2019

Palkkatulot kasvoivat kaikissa maakunnissa. Eniten palkkatulot kasvoivat Pirkanmaalla (+5,2%) ja vähiten Etelä-Savossa (+2,6%) ja Kanta-Hämeessä (+2,6%). Palkkaa saavien henkilöiden lukumäärä laski ainoastaan Etelä-Savon maakunnassa. Uudellamaalla palkkaa saavien lukumäärän kasvu oli maakunnista korkeinta (+2,4%).

Palkkatuloa saaneiden lukumäärän prosenttimuutos maakunnittain 2018

Palkkatuloja saavien henkilöiden lukumäärä laski 140 ja nousi 166 kunnassa. Palkkatulot sen sijaan laskivat vain 9 ja nousivat 300 kunnassa. Suhteellisesti eniten palkansaajien lukumäärä kasvoi Sottungassa (+13,2%) sekä Uudessakaupungissa (+5,7%). Suhteellisesti eniten laskua oli Föglössä (-5,8%) sekä Utsjoella (-5,4%).

Kuntien lukumäärä, joissa palkkatuloja saavien henkilöiden lukumäärä on kasvanut ja laskenut

Palkkatuloja saavien lukumäärä on kasvanut 2,5 prosenttia vuodesta 2011. Palkkatulot ovat kasvaneet samassa ajassa 15,6 prosenttia.

Eläketulot

Ennakkotietojen mukaan henkilöasiakkaiden saamat eläketulot olivat verovuonna 2018 yhteensä 31,6 miljardia euroa (+2,5 %). Eläketuloja sai reilut 1,6 miljoonaa henkilöä (+0,8 %). 2011–2018 välisenä aikana eläketuloja saaneiden lukumäärä nousi 8,4 prosenttia ja eläketulojen euromäärä 29,8 prosenttia. Henkilöllä voi olla eläketulojen lisäksi myös muita tuloja, esimerkiksi palkkatuloja, jolloin hän sisältyy sekä eläke- että palkkatuloja saaneisiin.

Eläketulot 2012-2018

Eläketulot ja eläkkeensaajien määrät kasvoivat kaikissa maakunnissa. Eniten eläketulot kasvoivat Ahvenanmaalla (+3,1%) ja Pohjois-Pohjanmaalla (+3,1%). Hitainta eläketulojen kasvu oli Kymeenlaaksossa (+1,6%). Nopeinta eläkkeensaajien lukumäärän kasvu oli Uudellamaalla (+1,3%). Eläkkeensaajien lukumäärä kasvu oli 0,2% Satakunta, Etelä-Savossa sekä Kainuussa.

Viime vuonna eläkkeensaajien lukumäärä laski 106 kunnassa ja kasvoi 198 kunnassa. Eläketulojen kokonaissumma kuitenkin kasvoi 198 kunnassa ja vain 10 kunnassa laski. Suhteellisesti eniten eläkkeensaajien määrä kasvoi Kumlingessä (+4,7%) ja suhteellisesti eniten laskua oli Halsualle (-4,9%).

Työttömyyskorvaukset

Työttömyyskorvauksia ovat ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Verovuonna 2018 henkilöasiakkaiden saamat työttömyyskorvaukset olivat noin 3,8 miljardia euroa (-12,9 %). Työttömyyskorvauksia sai 585 tuhatta henkilöä (-9,5 %).

Työttömyyskorvaukset 2011-2018

Sosiaalietuudet

Veronalaisia sosiaalietuuksia ovat muun muassa vanhempainpäiväraha, opintoraha ja lapsen kotihoidon tuki. Vanhempainpäiväraha ja lapsen kotihoidon tuki kattavat noin 60 prosenttia veronalaisista sosiaalietuuksista. Verohallinto ei saa tietoa verovapaista sosiaalietuuksista, kuten toimeentulotuesta, asumistuesta ja lapsilisistä. Verovuonna 2018 henkilöasiakkaiden saamat veronalaiset sosiaalietuudet olivat kaikkiaan 2,6 miljardia euroa (-3,4 %). Sosiaalietuuksia sai 789 tuhatta henkilöä (+4,5 %).

Ennakkotietojen ja valmistuneen verotuksen tietojen vertailu

Taulukko 1. Ennakkotilaston ja valmistuneen verotuksen tietojen vertailu, 2017.

  Summa, lopullinen tilasto Summa, ennakkotilasto Arvon muutos %, lopullinen tilasto Arvon muutos %, ennakkotilasto
Ansiotulot yhteensä 129 154 656 718 123 686 802 489 1,8 1,8
Palkkatulot 85 762 832 434 85 715 804 479 2,4 2,4
Eläketulot 31 044 817 767 30 866 164 705 3,1 3,1
Työttömyyskorvaukset 4 400 886 942 4 400 828 922 -9,6 -9,6
Muut veronalaiset sosiaalietuudet 2 703 313 445 2 704 004 383 -4,1 -4,1