Anmälan om omorganiseringar i en koncern (5201r)

Med denna blankett lämnar samfund en anmälan till Skatteförvaltningen om samfundet blir tonnageskattskyldigt eller om det inleder verksamhet som ett offentligt noterat bolag, en bank, en försäkringsanstalt, ett europabolag eller ett Reit-bolag. Samfundet blir då en storföretagskund.

Ett moderbolag för en koncern som är en storföretagskund ska lämna en anmälan till Skatteförvaltningen med denna blankett när

  • till koncernen fogas ett nytt samfund eller bolag som inte är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag
  • ett samfund eller ett bolag upphör att höra till koncernen
  • koncernen genomgår en omstrukturering enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
  • ett samfund eller bolag som hör till en koncern blir ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag.

Deklarera på webben

Lämna skattedeklarationen i MinSkatt

Blanketten ska skickas till adressen:
Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT