Luotonantajien tietoluvan hakemisen ohje

Antopäivä
10.8.2023
Diaarinumero
VH/5876/06.00.00/2023
Voimassaolo
10.8.2023 - Toistaiseksi

Tässä ohjeessa ohjeistetaan, miten luotonantajat hakevat lupaa positiivisen luottotietorekisterin tietojen hyödyntämiseen. Sivulla on myös tietoa tietoluvasta, tietojen käyttötarkoituksista sekä siitä, kenelle lupa voidaan myöntää.

Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 1.4.2024 alkaen luotonantajat voivat käyttää positiivisen luottotietorekisterin tietoja kuluttajaluotonannossa. Toisessa vaiheessa luotonantajat voivat käyttää rekisterin tietoja myös luotonannossa muille luonnollisille henkilöille kuin kuluttajille. Näitä luottoja ovat esimerkiksi yksityisten elinkeinoharjoittajien elinkeinotoimintaan otetut luotot.

Tässä ohjeessa käsitellään tietoluvan hakemista rekisterin ensimmäisen vaiheen käyttötarkoituksiin. Luotonantajat voivat hakea tietolupaa 2.10.2023 alkaen, ja tietoja voidaan alkaa kysellä 1.4.2024 alkaen. Toisen vaiheen tietoluvan hakemisesta ohjeistetaan lähempänä toisen vaiheen käyttöönottoa.

Jos luotonantaja on velvollinen ilmoittamaan luottojen tietoja positiiviseen luottotietorekisteriin (positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain 739/2022 mukaan), se voi tietoluvan hakemisen yhteydessä ilmoittautua erikseen tietojen ilmoittajaksi. Luotonantaja tarvitsee sekä tietojen ilmoittamiseen että luottotietorekisteriotteen kyselemiseen varmenteet. Ilmoittautumisesta, varmenteiden noutamisesta ja käytöstä sekä tietojen luovuttamisesta positiivisesta luottotietorekisteristä ja luottotietorekisteriotteen kyselemisestä ohjeistetaan erillisissä ohjeissa:

Positiivisen luottotietorekisterin asiakaspalvelun yhteystiedot ovat rekisterin verkkosivuilla osoitteessa www.positiivinenluottotietorekisteri.fi.

1 Ohjeessa käytetyt termit

Kuluttajaluotolla tarkoitetaan sellaista kuluttajaluottoa tai kuluttajaluottoon rinnastuvaa luottoa, johon sovelletaan kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun tai 7 a luvun säännöksiä.

Luotonantajalla tarkoitetaan kuluttajansuojalain mukaista elinkeinonharjoittajaa, joka sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää luoton luotonsaajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna taloudellisena järjestelynä. Luotonantajana pidetään myös sellaista elinkeinonharjoittajaa, joka välittää jonkun muun kuin luotonantajan myöntämän luoton luotonsaajalle (vertaislainanvälittäjä).

Tässä dokumentissa luotonantajalla tarkoitetaan myös toimijaa, jolla on muulloin kuin luottoa myöntäessään velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus tai tarkistaa, että luotonsaajaa koskevat tiedot ovat ajan tasalla. Ne luotonantajat, joilla on oikeus hyödyntää positiivisesta luottotietorekisteristä saatavia tietoja, on määritelty positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain (739/2022) 21 §:ssä.

Luottotietorekisteriotteella tarkoitetaan positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain mukaista luottotietoraporttia.

2 Positiivisen luottotietorekisterin tietolupa

Positiiviseen luottotietorekisteriin talletetut tiedot ovat salassa pidettäviä, lukuun ottamatta ilmoitusvelvollisen elinkeinonharjoittajan nimeä ja yritys- ja yhteisötunnusta tai ulkomaista organisaatiotunnistetta (positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain 3 §). Rekisterin tietojen hyödyntämiseen vaaditaan tietolupa, jota luotonantaja voi hakea Verohallinnon Tulorekisteriyksiköstä. Kun luotonantajalla on voimassa oleva tietolupa, se voi kysellä rekisteristä luottotietorekisteriotteita tietolupapäätöksessä määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

Tulorekisteriyksikkö voi luovuttaa luotonantajille tietoja positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Tiedot luovutetaan luottotietorekisteriotteina, ja luovutuksen edellytyksenä on päätös, jota luotonantaja on hakenut (positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain 21 §, 22 § ja 27a §).

Luottotietorekisteriotteiden kyselyt ovat luotonantajalle maksullisia.

2.1 Kenelle tietolupa voidaan myöntää?

Tulorekisteriyksikkö voi myöntää tietoluvan luotonantajalle, jolla on positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain mukaan oikeus tiedonsaantiin (21 §). Rekisterin käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa tiedonsaantiin ovat oikeutettuja

 1. elinkeinonharjoittajat, jotka ovat positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain 16 § 1 momentin mukaan ilmoitusvelvollisia
 2. muut luotonantajat, joilla on kuluttajansuojalain mukainen velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus tai tarkistaa, että kuluttajaa koskevat tiedot ovat ajan tasalla.

Ilmoitusvelvollisia elinkeinonharjoittajia ovat

 • Finanssivalvonnan valvonnassa olevat luotonantajat
 • luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkityt luotonantajat tai vertaislainanvälittäjät, jotka myöntävät tai välittävät positiiviseen luottotietorekisteriin ilmoitettavia kuluttajaluottoja.

Näille luotonantajille on laissa määritelty laajemmat tiedonsaantioikeudet kuin muille luotonantajille.

Finanssivalvonnan valvonnassa olevilla luotonantajilla tarkoitetaan Finanssivalvonnasta annetun lain 4 § 1 momentissa määriteltyjä valvottavia eli toimilupavalvottavia, toimilupavalvottaviin rinnastuvia valvottavia ja muita valvottavia.

Lisäksi tähän ryhmään kuuluvat Finanssivalvonnasta annetun lain 4 § 5 momentissa tarkoitetut ulkomaisten ETA-valvottavien Suomessa olevat sivuliikkeet ja ulkomaiset valvottavat, jotka tarjoavat palveluita Suomessa ilman sivuliikettä. Ulkomaisen ETA-valvottavan sivuliike voi olla joko ETA-valtion luottolaitoksen tai kolmannen maan ETA-valtioon sijoittautuneen luottolaitoksen sivuliike. Palvelun tarjoaminen ilman sivuliikettä on mahdollista vain sellaisille ETA-valvottaville, joilla on toimilupa jossakin toisessa ETA-valtiossa.

2.2 Mihin käyttötarkoituksiin tietolupa voidaan myöntää?

Luotonantajan pitää eritellä tietolupahakemuksessa, mihin käyttötarkoituksiin se aikoo käyttää positiivisen luottotietorekisterin tietoja. Tietoja voidaan luovuttaa vain seuraaviin käyttötarkoituksiin (positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain 21 §):

 • Kuluttajan luottokelpoisuuden arvioiminen tai kuluttajaa koskevien tietojen ajantasaisuuden tarkistaminen silloin, kun kuluttajansuojalaki velvoittaa luotonantajaa arvioimaan kuluttajan luottokelpoisuuden tai tarkistamaan, että kuluttajaa koskevat tiedot ovat ajan tasalla (7 tai 7a luku).
  • Luotonantajan pitää arvioida kuluttajan luottokelpoisuus ennen luottosopimuksen tekemistä. Luotonantajan on lisäksi tarkistettava kuluttajaa koskevien tietojen ajantasaisuus, jos luoton määrää tai luottorajaa korotetaan. Jos luoton määrää tai luottorajaa korotetaan merkittävästi, on luotonantajan arvioitava luottokelpoisuus uudelleen. 

 • Velallisen luottokelpoisuuden arvioiminen silloin, kun kuluttaja hakee luoton ehtoihin muuta muutosta kuin luoton määrän tai luottorajan korotusta.
  • Ehtojen muutoksen pitää olla sellainen, että sen tekeminen edellyttää velallisen luottokelpoisuuden arviointia. Edellytyksenä on, että velallinen hakee itse muutosta luottonsa ehtoihin. Luotonantaja ei siten saa käyttää positiivisen luottotietorekisterin tietoja oma-aloitteisesti, ellei velallinen ole ilmaissut luotonantajalle hakevansa muutoksia luottosopimukseen.
 • Takauksen tai vierasvelkapanttauksen antaminen tai hyväksyminen, jos se tallennetaan positiiviseen luottotietorekisteriin luoton maksamisen vakuudeksi.
  • Luotonantaja saa hyödyntää luottotietorekisteriotteen tietoja takaajasta ja vierasvelkapantin antajasta, kun se arvioi ehdotetun vakuuden hyväksyttävyyttä ja vakuudenantajan asemaa. Luotonantaja ei saa käyttää luottotietorekisteriotteen tietoja, jos takaus tai vierasvelkapantti annetaan vakuudeksi muulle kuin luonnolliselle henkilölle myönnettävään luottoon, esimerkiksi osakeyhtiölle myönnettävään lainaan.

2.3 Kenellä on oikeus saada tietoa?

Eri toimijoilla on eri laajuinen oikeus saada tietoa positiivisesta luottotietorekisteristä.

Luotonantajilla, jotka ovat positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain 16 § 1 momentin mukaan ilmoitusvelvollisia positiiviseen luottotietorekisteriin, on lain mukaan laajemmat tiedonsaantioikeudet kuin muilla luotonantajilla. Ilmoitusvelvollisilla luotonantajilla on tiedonsaantioikeus seuraavissa tilanteissa:

 • Luotonantajalla on kuluttajansuojalain mukainen velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus ennen luottosopimuksen tekemistä tai luottosopimuksen tekemisen jälkeen, jos luoton määrää tai luottorajaa korotetaan merkittävästi.
 • Luotonantajalla on kuluttajansuojalain mukainen velvollisuus varmistaa kuluttajaa koskevien tietojen ajantasaisuus, kun kuluttaja ja luotonantaja sopivat luottosopimuksen tekemisen jälkeen luoton määrän tai luottorajan korotuksesta.
 • Velallinen hakee luoton ehtoihin muuta muutosta kuin luoton määrän tai luottorajan korotusta ja muutoksen tekeminen edellyttää velallisen luottokelpoisuuden arviointia.
 • Kyse on sellaisen takauksen tai vierasvelkapantin antamisesta tai hyväksymisestä, joka annetaan rekisteriin talletettavan luoton maksamisen vakuudeksi.

Muilla luotonantajilla kuin 16 §:n 1 momentin perusteella ilmoitusvelvollisilla elinkeinonharjoittajilla on tiedonsaantioikeus vain seuraavissa tilanteissa:

 • Luotonantajalla on kuluttajansuojalain mukainen velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus ennen luottosopimuksen tekemistä tai luottosopimuksen tekemisen jälkeen, jos luoton määrää tai luottorajaa korotetaan merkittävästi.
 • Luotonantajalla on kuluttajansuojalain mukainen velvollisuus varmistaa kuluttajaa koskevien tietojen ajantasaisuus, kun kuluttaja ja luotonantaja sopivat luottosopimuksen tekemisen jälkeen luoton määrän tai luottorajan korotuksesta.

2.4 Positiivisesta luottotietorekisteristä saatujen tietojen käyttäminen

Luotonantaja saa käyttää positiivisesta luottotietorekisteristä saamiaan tietoja vain niihin käyttötarkoituksiin, joihin tietolupa on myönnetty. Jos tietojen käyttötarkoitus muuttuu, luotonantajan pitää hakea uutta tietolupaa.

Luotonantaja voi kuitenkin käyttää rekisteristä luvussa 2.2 kuvattuun käyttötarkoitukseen saamiaan tietoja myös seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Tietojen luovuttaminen Valtiokonttorille

Luotonantaja saa luovuttaa positiivisesta luottotietorekisteristä saatuja tietoja Valtiokonttorille omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetussa laissa (204/1996) tarkoitetun korvauksen hakemisen yhteydessä (positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain 21 §:n 3 momentti).

Tietojen luovuttaminen takaajalle ja vierasvelkapantin antajalle

Luotonantaja saa luovuttaa positiivisesta luottotietorekisteristä saatuja tietoja takaajalle ja pantinantajalle, jos kyse on takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain (361/1999, takauslaki) 12 ja 14 §:ssä säädetyn tiedonantovelvollisuuden toteuttamisesta tai jos henkilö on antanut suostumuksen tietojen luovuttamiseen takaajalle tai pantinantajalle. 

Luotonantajan on ennen takauksen antamista ilmoitettava takaajalle takauksen kohteena olevaan päävelkaan liittyvät seikat, jotka vaikuttavat olennaisesti takaajan asemaan. Takaajalle on ilmoitettava myös velallisen sitoumukset ja muut velallisen maksukykyyn liittyvät seikat, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle. (Takauslain 12 §.)

Takaajalla on oikeus pyytää luotonantajalta takauksen voimassaoloaikana tiedot velallisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn liittyvistä seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle. Luotonantaja voi näin ollen luovuttaa takaajan pyynnöstä myös positiivisesta luottotietorekisteristä saatuja tietoja. Takauslain mukainen tiedonantovelvollisuus koskee kuitenkin vain sellaisia seikkoja, jotka ovat luotonantajan tiedossa ja jotka voidaan ilmoittaa takaajalle ilman erillisiä selvityksiä.  (Takauslain 14 §.) 

Luotonantaja voi luovuttaa takaajalle vain sellaisia tietoja, jotka luotonantaja on hankkinut rekisteristä luottosuhteen aikana luoton myöntämiseen ja luottosopimuksen muuttamiseen. Luotonantajalla ei ole oikeutta hankkia positiivisen luottotietorekisterin tietoja takaajan pyynnöstä.

Luotonantajan tiedonantovelvollisuuksia sovelletaan myös vierasvelkapantin antajiin, joten luotonantajalla on vastaavat velvollisuudet myös vierasvelkapantin antajaan nähden (takauslain 41 §).  

Luottoriskien hallintaan liittyvien velvoitteiden täyttäminen

Luotonantaja voi käyttää positiivisesta luottotietorekisteristä asiakkaidensa luottokelpoisuuden arviointia varten saatuja tietoja siihen, että se täyttää luottoriskien hallintaan liittyvät velvoitteensa. Velvoitteista säädetään muualla lainsäädännössä. Oikeus tietojen käyttöön koskee kuitenkin vain sellaisia luotonantajia, joilla on muualla laissa säädettyjä luottoriskien hallintaan liittyviä velvoitteita.

 

3 Tietoluvan hakemisen prosessi

3.1 Milloin tietolupaa voi hakea?

Luotonantaja voi tehdä tietolupahakemuksen Tulorekisteriyksikölle 2.10.2023 alkaen.  Luottotietorekisteriotteiden kysely ja luovuttaminen positiivisesta luottotietorekisteristä alkaa kuitenkin aikaisintaan 1.4.2024.

Luotonantaja voi aloittaa tietojen kyselemisen, kun se ryhtyy harjoittamaan toimintaa, joka edellyttää positiivisen luottotietorekisterin tietojen hyödyntämistä. Luotonantajan pitää ilmoittaa hakemuksessaan, milloin se aikoo aloittaa tietojen hyödyntämisen. Aloituspäivä voi olla aikaisintaan 1.4.2024, mutta tietojen hyödyntäminen voi alkaa milloin tahansa sen jälkeen.  

Positiivisessa luottotietorekisterissä on käytössä Itä-Euroopan aika (Helsinki, Suomi).

Jos Tulorekisteriyksikkö myöntää tietoluvan, se tulee voimaan aikaisintaan luotonantajan ilmoittamasta päivästä alkaen. Tietolupa on voimassa toistaiseksi.

3.2 Tietoluvan hakemisen kanavat

Tietolupaa haetaan Tulorekisteriyksiköltä positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Sähköistä asiointipalvelua voi käyttää, jos

 • luotonantajalla on suomalainen Y-tunnus ja
 • luotonantajan nimissä asioiva henkilö pystyy tunnistautumaan vahvasti Suomi.fi-palvelussa. Suomi.fi-palvelussa tunnistaudutaan suomalaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Jos luotonantaja ei pysty käyttämään sähköistä asiointipalvelua, tietoluvan hakemiseen käytetään paperilomaketta. Lomakkeen saa pyytämällä sen positiivisen luottotietorekisterin asiakaspalvelusta 2.10.2023 alkaen, ja se lähetetään organisaation haluamaan osoitteeseen joko postitse tai sähköpostitse. Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilla osoitteessa www.positiivinenluottotietorekisteri.fi.

Täytetyn lomakkeen liitteineen voi palauttaa Tulorekisteriyksikölle postitse alla olevaan osoitteeseen:

POSITIIVINEN LUOTTOTIETOREKISTERI

PL 2

00055 Tulorekisteri

Lue paperilomakkeeseen vaadittavista liitteistä luvusta 3.4.

3.3 Kuka voi tehdä tietolupahakemuksen?

Sähköisessä asiointipalvelussa luotonantajan nimissä voivat asioida henkilöt, joille on merkitty kaupparekisteriin tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään jokin seuraavista toimielinrooleista:

 • toimitusjohtaja
 • toimitusjohtajan sijainen
 • hallituksen puheenjohtaja
 • vastuunalainen yhtiömies (kommandiittiyhtiö)
 • yhtiömies (avoin yhtiö)
 • elinkeinonharjoittaja
 • prokuristi, jolla on nimenkirjoitusoikeus yksin
 • henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus yksin (oikeutettu henkilö)

Edellä lueteltujen toimielinroolien lisäksi tietolupahakemuksen sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä henkilö tai yritys, jolle on annettu valtuus "Luottotietojen ilmoittajaksi ja hyödyntäjäksi rekisteröityminen". Luotonantaja voi antaa tarvittavat valtuudet ja muuttaa niitä Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa.

Sähköinen Suomi.fi-valtuus "Luottotietojen ilmoittajaksi ja hyödyntäjäksi rekisteröityminen" koskee aina sekä tietoluvan hakemista että ilmoittajaksi ilmoittautumista. Jos luotonantaja haluaa valtuuttaa eri henkilöt tekemään tietolupahakemuksen ja ilmoittajaksi ilmoittautumisen, asiointi tulee hoitaa paperilomakkeella.

Lue lisää valtuuksien antamisesta (Suomi.fi)

Luotonantajan nimissä toimiva henkilö tunnistautuu positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Asiointipalveluun voivat tunnistautua vain henkilöt, joilla on suomalainen henkilötunnus.

Paperilomakkeella tietolupahakemuksen voi tehdä henkilö, jolla on luotonantajan nimenkirjoitusoikeus tai valtuutus asian hoitamiseen (ks. kohta 3.4).

3.4 Paperilomakkeen liitteet

Jos luotonantaja tekee tietolupahakemuksen paperilomakkeella, on täytetyn tietolupahakemuslomakkeen liitteeksi lisättävä dokumentit, jotka varmentavat tietolupaa hakevan yrityksen, sen edustamisoikeudet ja yritystä edustavan henkilön henkilöllisyyden. Oikeiksi todistettujen dokumenttien pitää olla alkuperäisiä. Liitteet toimitetaan Tulorekisteriyksikölle postitse.

Asiakirjat otetaan vastaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tarvittavat liitteet, jos yritys on rekisteröity Suomeen:

 • Edustamisoikeuden osoittavat asiakirjat (ellei käy ilmi viranomaisrekistereistä).

Tulorekisteriyksikkö tarkistaa suomalaisten organisaatioiden edustamisoikeuden viranomaisrekistereistä, kuten kaupparekisteristä. Jos edustamisoikeusoikeus ei käy ilmi suomalaisesta viranomaisrekisteristä, hakemukseen pitää liittää edustamisoikeuden osoittavat asiakirjat, kuten yhteisön säännöt.

 • Oikeaksi todistettu jäljennös hakemuksen allekirjoittajan virallisesta henkilöllisyystodistuksesta, esimerkiksi passista.
 • Tarvittaessa valtakirja.

Tietolupahakemuksen voi tehdä paperilomakkeella myös luotonantajan valtuuttama henkilö tai yritys. Hakemukseen pitää siinä tapauksessa liittää valtakirja, josta käyvät ilmi ainakin valtuuttajan tiedot (luotonantajan nimi ja Y-tunnus) ja valtuutetun tiedot (nimi ja henkilötunnus tai ulkomainen tunniste) sekä tiedot siitä, mitä asiaa valtuutus koskee. Valtakirjan allekirjoittaa henkilö, jolla on luotonantajan nimenkirjoitusoikeus.

 • Oikeaksi todistetut jäljennökset valtakirjan allekirjoittajien ja valtuutettujen henkilöiden virallisista henkilöllisyystodistuksista.

Tarvittavat liitteet, jos yritys ei ole rekisteröity Suomeen:

 • Oikeaksi todistettu ote ulkomaisesta yritysrekisteristä. Muiden kuin pohjoismaihin rekisteröityjen organisaatioiden rekisteriasiakirjat on lisäksi laillistettava (esim. Apostille).
 • Jos organisaation edustamisoikeudet eivät käy ilmi ulkomaisesta rekisteriotteesta, sen on toimitettava riittävä ja oikeaksi todistettu dokumentaatio, josta edustamisoikeudet käyvät ilmi.
 • Oikeaksi todistettu jäljennös hakemuksen allekirjoittajan virallisesta henkilöllisyystodistuksesta, esimerkiksi passista. Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevat asiakirjat on lisäksi laillistettava (esim. Apostille).
 • Tarvittaessa valtakirja.

Tietolupahakemuksen voi tehdä paperilomakkeella myös luotonantajan valtuuttama henkilö tai yritys. Hakemukseen pitää siinä tapauksessa liittää valtakirja, josta käyvät ilmi ainakin valtuuttajan tiedot (luotonantajan nimi ja ulkomainen organisaatiotunniste) ja valtuutetun tiedot (nimi ja henkilötunnus tai ulkomainen tunniste) sekä tiedot siitä, mitä asiaa valtuutus koskee. Valtakirjan allekirjoittaa henkilö, jolla on luotonantajan nimenkirjoitusoikeus.

 • Oikeaksi todistetut jäljennökset valtakirjan allekirjoittajien ja valtuutettujen henkilöiden virallisista henkilöllisyystodistuksista. Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevat asiakirjat on lisäksi laillistettava (esim. Apostille).

3.5 Tietolupahakemuksen käsittely Tulorekisteriyksikössä

Tietolupahakemuksessa luotonantaja antaa selvityksen toiminnastaan, rekisteristä pyydettävien tietojen käytöstä, tietojen käsittelystä sekä tiedonsaannin oikeudellisista perusteista. Tietolupahakemus sisältää tietosuojaselvityksen.

Tietoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että

 • tietoluvan hakija on positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain 21 §:n mukainen tiedonsaantiin oikeutettu luotonantaja ja käyttää rekisteristä saamiaan tietoja samassa pykälässä säädettyyn käyttötarkoitukseen.
 • luotonantaja huolehtii asianmukaisesti siitä, että positiivisesta luottotietorekisteristä luovutettavia salassa pidettäviä tietoja ja henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja tietoturvallisesti ja että tiedot suojataan ja niiden käyttöä valvotaan. Rekisteristä luovutettavat tiedot ovat henkilötietoja, joten luotonantajalla pitää olla EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta seuraava oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn.

Tulorekisteriyksikkö käsittelee hakemuksen ja pyytää tarvittaessa lisäselvitystä luotonantajalta. Lisäselvityspyyntö lähetetään sähköpostitse luotonantajan ilmoittamalle tietolupahakemuksen yhteyshenkilölle, ja siihen pitää vastata annetussa määräajassa. Luotonantaja voi tarvittaessa pyytää lisäaikaa selvityspyyntöön vastaamiseen.

Käsittelyn ja selvitysten jälkeen luotonantaja saa Tulorekisteriyksiköltä päätöksen. Päätös toimitetaan hakemuksessa annettuun sähköposti- tai postiosoitteeseen. Myös sähköiseen asiointipalveluun tulee näkyviin tieto siitä, onko tietolupahakemus hyväksytty vai hylätty.

Jos päätös on myönteinen, luotonantajalle myönnetään varmenne, jolla se tunnistautuu käyttäessään Luottotietorekisteriotteen kysely -rajapintaa. Varmenteen noutamisesta ja käytöstä ohjeistetaan erillisessä ohjeessa, johon on linkki tämän ohjeen alussa.

Tietolupa on hallintopäätös, johon voi hakea muutosta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) mukaisesti. Tietolupapäätöksen liitteenä on valitusosoitus, joka sisältää tarkemmat ohjeet muutoksenhakuun.

Tulorekisteriyksikkö käsittelee tietolupahakemuksia 2.10.2023 alkaen. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on 30 vuorokautta. Käsittelyaika saattaa pidentyä, jos palvelussa on ruuhkaa. Käsittelyaika voi myös pidentyä, jos hakemukseen tarvitaan lisäselvityksiä tai siitä puuttuu tarvittavia liitteitä.

4 Ohje tietolupahakemuksen täyttämiseen

Tietolupahakemusta varten on käytössä lomake, johon luotonantajan pitää täyttää selvitykset yrityksestä ja sen toiminnasta, positiivisesta luottotietorekisteristä luovutettavien tietojen käyttötarkoituksesta sekä tiedonsaannin oikeudellisista perusteista. Lomake sisältää myös tietosuojaselvityksen, jolla selvitetään, miten luotonantaja on huolehtinut tietojen suojauksesta ja käytön valvonnasta. Lomakkeessa luotonantajaan viitataan sanalla organisaatio, ja siksi sanaa organisaatio käytetään myös tässä luvussa.

Sähköisen asiointipalvelun lomaketta ei voi tallentaa luonnoksena, eikä sen täyttämistä pysty jatkamaan myöhemmin. Lomakkeella on neljän tunnin aikakatkaisu, eli jos lomake on selainikkunassa auki tätä pidempään ilman että tietoja lähetetään, verkkoistunto päättyy ja täytetyt tiedot menetetään.

4.1 Tietojen käyttö

Anna selvitys organisaatiosta ja sen elinkeinotoiminnasta. Millaiseen toimintaan ja mihin käyttötarkoituksiin organisaatio käyttää positiivisesta luottotietorekisteristä saatuja tietoja?

Kuvaa ensin lyhyesti organisaatiosi elinkeinotoimintaa, jossa luottotietorekisterin tietoja käytetään.

Kerro sen jälkeen, mitkä ovat ne käyttötarkoitukset, joihin organisaatio käyttää positiivisen luottotietorekisterin tietoja. Käyttötarkoituksia voi olla yksi tai useampi. Ilmoita kaikki tietojen suunnitellut käyttötarkoitukset. Tietolupa voidaan myöntää vain tässä kentässä kuvattuihin positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain 21 §:n mukaisiin käyttötarkoituksiin (ks. ohjeen kohta 2.2).

Mikä viranomainen valvoo organisaation luotto- ja rahoituspalveluihin liittyvää toimintaa? Tässä tarkoitetaan sitä organisaation toimintaa, jossa rekisterin tietoja käytetään.

 • Finanssivalvonta
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • Muu

Valitse, mikä viranomainen valvoo organisaatiosi luotto- ja rahoituspalveluihin liittyvää toimintaa. Tässä tarkoitetaan sitä organisaation toimintaa, jossa rekisterin tietoja käytetään. Valitse vaihtoehto "muu" siinä tapauksessa, että organisaatiosi luotto- ja rahoituspalveluihin liittyvää toimintaa ei valvo Finanssivalvonta eikä Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Kerro, mikä viranomainen toimintaa valvoo.

Huomaathan, että luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkittyjen luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien valvonta on siirtynyt 1.7.2023 Finanssivalvonnalle.

Millä perusteella organisaation toimintaa valvotaan? Nimeä lisäksi, onko organisaatio finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) mukainen

 • toimilupavalvottava (4 §:n 2 momentti)
 • siihen rinnastuva valvottava (4 §:n 3 momentti)
 • muu valvottava (4 §:n 4 momentti)
 • ulkomaisen ETA-valvottavan Suomessa oleva sivuliike tai ulkomainen valvottava, joka tarjoaa palveluita Suomessa sivuliikettä perustamatta (4 §:n 5 momentti).

Erittele tarkemmin, millä perusteella organisaatiosi luotto- ja rahoituspalveluihin liittyvää toimintaa valvotaan. Jos toimintaa valvoo Finanssivalvonta, täsmennä, minkä lainkohdan perusteella toimintaa valvotaan. Jos olet luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkitty luotonantaja- tai vertaislainanvälittäjä, ilmoita myös se tässä.

Onko organisaatiolla tarvetta käyttää rekisteristä saatuja tietoja myös seuraaviin toissijaisiin tarkoituksiin (positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain 22 §:n 3 ja 4 momentti)?   

 • Tietojen luovuttaminen Valtiokonttorille
 • Tietojen luovuttaminen takaajalle tai vierasvelkapantin antajalle
 • Luottoriskien hallintaan liittyvien velvoitteiden täyttäminen
 • Ei mihinkään edellä mainituista

Voit valita useita vaihtoehtoja. Tarkenna avoimessa kentässä, mihin organisaation oikeus käyttää tietoja perustuu.

Milloin organisaatio aloittaa tietojen kyselemisen rekisteristä?

Ilmoita se päivä, jolloin organisaatio on suunnitellut aloittavansa tietojen kyselemisen rekisteristä. Päivämäärä voi olla aikaisintaan 1.4.2024. Organisaatio voi aloittaa tietojen kyselemisen, kun se ryhtyy harjoittamaan toimintaa, joka edellyttää positiivisen luottotietorekisterin tietojen hyödyntämistä.

Mihin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisiin oikeusperusteisiin organisaation oikeus käsitellä rekisteristä saatuja luotonsaajan henkilötietoja perustuu? Jos käsittelyn perusteena on lakisääteinen velvoite, nimeä lainkohta, josta velvoite seuraa.

Kerro tässä tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyn oikeusperuste. Käsitelläkseen luotonsaajan henkilötietoja lainmukaisesti, organisaatiolla täytyy olla vähintään yksi yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste. Näistä säädetään tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa.

Jos käsittelyn oikeusperusteeksi on ilmoitettu käsittely rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, nimeä myös lainkohta, johon lakisääteinen velvoite perustuu.

Käyttääkö organisaatio positiivisesta luottotietorekisteristä saatujen tietojen käsittelyssä ulkopuolista henkilötietojen käsittelijää? 

Vastausvaihtoehtoina on "kyllä" tai "ei". Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista henkilötietojen käsittelijää. Luotonantaja vastaa myös sen lukuun toimivien henkilötietojen käsittelijöiden toiminnasta.

Jos vastaat "kyllä", täytä myös seuraavat kohdat:

 • Anna henkilötietojen käsittelijänä toimivan yrityksen Y-tunnus tai ulkomainen organisaatiotunniste. Jos kyseessä on ulkomainen yritys, anna tunnisteen lisäksi maan nimi tai ISO 3166 -maakoodiston mukainen maakoodi.
 • Anna henkilötietojen käsittelijänä toimivan yrityksen nimi.
 • Onko organisaatio tehnyt henkilötietojen käsittelijän kanssa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklassa tarkoitetun sopimuksen tai oikeudellisen asiakirjan? Vastausvaihtoehtoina on "kyllä" tai "ei".

Täytä tiedot jokaisesta henkilötietojen käsittelijästä erikseen. Lisää uusi henkilötietojen käsittelijä painamalla plusmerkillä merkittyä tekstipainiketta "Lisää yritys, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä".

Lomakkeelle voi täyttää korkeintaan kymmenen käsittelijän tiedot. Jos käsittelijöitä on enemmän, ole yhteydessä positiivisen luottotietorekisterin asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilla osoitteessa www.positiivinenluottotietorekisteri.fi.

4.2 Tietosuojaselvitys

Tietosuojaselvitys koostuu positiivisesta luottotietorekisteristä luovutettavien tietojen suojaukseen ja valvontaan liittyvistä kysymyksistä ja väittämistä. Täytä tietosuojaselvitys valitsemalla vaihtoehdoista "kyllä" tai "ei".  Lisätietoja voit antaa vapaamuotoisesti, jos kohdassa niitä pyydetään.

Tietosuojaselvityksen kysymykset ja väittämät

 1. Organisaatiossa ohjeistetaan ja koulutetaan positiivisesta luottotietorekisteristä saatavien salassa pidettävien tietojen ja henkilötietojen käsittelyä.
 2. Rekisteristä saatavat luottotietorekisteriotteen tiedot ovat salassa pidettäviä. Jokainen, jolla on organisaatiossa pääsy luottotietorekisteriotteen tietoihin, käsittelee tietoja ainoastaan positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain 21 §:ssä säädettyihin käyttötarkoituksiin ja on tietoinen tietoja koskevasta salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta.
 3. Organisaatiossa varmistetaan, että rekisteristä saatavia tietoja käsittelevät henkilöt ovat perehtyneet tietoja koskevaan ajantasaiseen sääntelyyn sekä Tulorekisteriyksikön myöntämään tietolupaan ja sen liitteisiin.
 4. Organisaation tietojärjestelmässä varmistetaan tapauskohtaisesti, että tiedot pyytävällä henkilöllä on käsiteltävänä sellainen asia, jonka hoitamista varten on tarpeen pyytää luottotietorekisteriote positiivisesta luottotietorekisteristä, ja siihen on laissa säädetty oikeus.
  • Jos valitset "ei", kerro avoimessa kentässä 4.1, miten organisaatiossa varmistetaan, ettei rekisterin tietoja kysellä ilman laissa säädettyä perustetta ja käyttötarkoitusta.
 1. Pääsy luottotietorekisteriotteen tietoihin on organisaatiossa rajattu vain niille henkilöille, joilla on oikeus käsitellä kyseisiä salassa pidettäviä tietoja. Käyttöoikeudet on määritelty henkilön tehtäviin liittyvien käyttötarpeiden mukaan, ja käyttöoikeudet pidetään ajantasaisina.
 2. Ulkopuolisilta on estetty pääsy tiloihin (esimerkiksi työpiste), joissa käsitellään positiivisen luottotietorekisterin tietoja. Ulkopuolisilta on myös estetty pääsy rekisterin tietoihin. Tilat ovat lukitut ja niitä valvotaan, kun henkilöstö ei ole paikalla.
 3. Organisaatiossa on tietoturvallinen pääsynhallinta (esimerkiksi salasanat, käyttöoikeudet) järjestelmiin, joissa käsitellään tai voidaan nähdä positiivisen luottotietorekisterin tietoja. Pääsynhallintaan käytettäviä välineitä käsitellään tietoturvallisesti.
 4. Organisaatiossa on menettely, jolla varmistetaan, ettei poistettavilla tai huoltoon lähetettävillä tietovälineillä ole positiivisen luottotietorekisterin tietoja tai muita henkilötietoja.
 5. Organisaatiossa on käytössä lokivalvonta tietojen käytön seurantaa sekä teknisten virheiden selvittämistä varten.
 6. Lokeihin kirjautuu tieto siitä, kuka on kysellyt positiivisen luottotietorekisterin tietoja, milloin kysely on tehty ja kuka on kyselyn kohde.
 7. Sellaiset organisaation käyttämät palvelimet ja tietokannat, joissa käsitellään positiivisen luottotietorekisterin tietoja, sijaitsevat kokonaan tai osittain EU- tai ETA-alueen ulkopuolella.
  • Jos valitset "kyllä", kerro avoimessa kentässä 11.1, missä EU- tai ETA-alueen ulkopuolisessa maassa palvelimet ja tietokannat sijaitsevat. Miten huolehditaan tietojen siirron lainmukaisuudesta?
 1. Organisaatio hyödyntää positiivisen luottotietorekisterin tietojen käsittelyssä osittain tai kokonaan pilvipalvelua.
  • Jos valitset "kyllä", kerro avoimessa kentässä 12.1, miten tietojen siirron lainmukaisuudesta huolehditaan, jos tietoja käsitellään EU- tai ETA-alueen ulkopuolella. Kerro myös, jos tietoja ei käsitellä EU- tai ETA-alueen ulkopuolella.
 1. Positiivisen luottotietorekisterin tietoja käsitellään EU- tai ETA-alueen ulkopuolella.
  • Jos valitset "kyllä", kerro avoimessa kentässä 13.1, missä maassa rekisterin tietoja käsitellään. Miten huolehditaan tietojen siirron lainmukaisuudesta?
 1. Positiivisen luottotietorekisterin tietoja käsitellään organisaation ulkopuolella (tietojen käsittely on esimerkiksi ulkoistettu osittain tai kokonaan).
  • Jos valitset "kyllä", kerro avoimessa kentässä 14.1, mitkä tahot käsittelevät organisaation puolesta rekisterin tietoja. Onko käsittelystä tehty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukainen sopimus tai oikeudellinen asiakirja?
 1. Organisaatio luovuttaa rekisteristä saatavia luottotietorekisteriotteen tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle.

Kolmannella osapuolella tarkoitetaan ulkopuolista rekisterinpitäjää, joka käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa eikä organisaation lukuun. Kolmannella osapuolella ei siis tarkoiteta henkilötietojen käsittelijää (esim. järjestelmätoimittaja tai alihankkija), joka toimii organisaation lukuun ja organisaation määrittelemissä käyttötarkoituksissa.

  • Jos valitset "kyllä", kerro avoimessa kentässä 15.1, mille tahoille rekisterin tietoja luovutetaan ja mihin käyttötarkoituksiin.
 1. Tietoliikenne, joka sisältää positiivisen luottotietorekisterin tietoja, on salattu.
 2. Organisaatiossa on olemassa prosessit haavoittuvuuksien hallintaan, ja työasemat sekä tietoliikennelaitteet päivitetään automaattisesti.
 3. Organisaatiossa on tietoturvallisuuden vastuuhenkilö.
  • Jos valitset "kyllä", täytä tietoturvallisuuden vastuuhenkilön yhteystiedot.
 1. Organisaatiossa on tietosuojan vastuuhenkilö tai tietosuojavastaava.
  • Jos valitset "kyllä", täytä tietosuojan vastuuhenkilön tai tietosuojavastaavan yhteystiedot.

 

4.3 Laskutustiedot

Positiivisen luottotietorekisterin luottotietorekisteriotteet ovat maksullisia. Luotonantaja saa Tulorekisteriyksiköltä kerran kuussa laskun kysellyistä luottotietorekisteriotteista.

Tietolupahakemuksessa kysytään organisaation laskutusosoite, laskutuksen kieli sekä laskutuksen yhteyshenkilö. Laskut lähetetään aina ensi sijassa verkkolaskuina. Jos verkkolaskutus ei ole mahdollista tai siinä on tilapäinen ongelma, lähetämme laskun organisaation laskutusosoitteeseen. Hakemuksessa voi myös ilmoittaa viitteen, jos ne ovat organisaatiossa käytössä.

Laskutustiedot tallennetaan sähköiseen asiointipalveluun, ja niitä voi tarvittaessa muokata sivulla Laskutus ja yhteystiedot.

Laskutusosoite

 • Vastaanottaja
 • Katuosoite tai postilokero
 • Postinumero
 • Osoitetoimipaikka
 • Maa

Verkkolaskutus

 • Verkkolaskuosoite
 • Välittäjätunnus

Verkkolaskutus on ensisijainen laskutustapa, ja siksi kohta "Laskut lähetetään organisaation verkkolaskuosoitteeseen" on valittuna. Voit ottaa valinnan pois, jos organisaatiosi ei käytä verkkolaskutusta.

Laskutuskäytännöt

 • Laskutuksen kieli: vaihtoehdot suomi, ruotsi, englanti
 • Organisaation viite (esim. kustannuspaikan viite)

Anna viite, jos organisaatio haluaa saada laskut tietojen hyödyntämisestä osoitettuina tietylle viitteelle esimerkiksi tiliöintiä varten. Viitteen voi ilmoittaa, vaikka verkkolaskutusta ei olisi otettu käyttöön. Viitteen enimmäispituus on 35 merkkiä.

Laskutuksen yhteyshenkilö

Laskutuksen yhteyshenkilö antaa lisätietoja laskutukseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteyshenkilöön otetaan yhteyttä, jos laskutuksessa ilmenee ongelmia.

 • Nimi
 • Puhelinnumero (kansainvälisessä muodossa, esim. +358…)
 • Sähköpostiosoite

4.4 Yhteyshenkilöiden tiedot

Tietolupahakemuksessa annettavia yhteystietoja ovat

 • tietolupahakemuksen yhteyshenkilön tiedot
 • sisällöllisten asioiden yhteyshenkilön tiedot
 • teknisen yhteyshenkilön tiedot
 • varmenteen teknisen yhteyshenkilön tiedot
 • laskutuksen yhteyshenkilön tiedot.

Kaikkien muiden yhteyshenkilöiden paitsi varmenteen teknisen yhteyshenkilön ja laskutuksen yhteyshenkilön tiedoissa on mahdollista antaa yksittäisen henkilön sähköpostiosoitteen lisäksi jokin muu sähköpostiosoite, kuten jakelulistan tai postilaatikon osoite. Kaikki kyseiselle yhteyshenkilölle lähetetyt viestit lähetetään myös tähän osoitteeseen.

Tietosuojaselvityksessä annetaan myös tietoturvallisuuden ja tietosuojan vastuuhenkilön tai tietosuojavastaavan yhteystiedot, jos organisaatiossa on kyseisiä vastuuhenkilöitä.

Tarvittaessa voit antaa saman henkilön tiedot useaan kohtaan. Sisällöllisten asioiden yhteyshenkilön, teknisen yhteyshenkilön ja laskutuksen yhteyshenkilön tietoja voi muokata tietoluvan hakemisen jälkeen asiointipalvelun sivulla Laskutus- ja yhteystiedot. Jos haluat päivittää muita tietoluvan hakemisen yhteydessä annettuja yhteystietoja, ole yhteydessä positiivisen luottotietorekisterin asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilla osoitteessa www.positiivinenluottotietorekisteri.fi.

Tietolupahakemuksen yhteyshenkilö

Tietolupahakemuksen yhteyshenkilö antaa tarvittaessa lisätietoja tietolupahakemuksen tiedoista. Yhteyshenkilölle lähetetään sähköpostitse lisäselvityspyynnöt, joita tietolupahakemuksen käsittelyssä mahdollisesti tarvitaan.

Yhteystietoja ei käytetä enää sen jälkeen, kun tietolupahakemus on käsitelty. Varsinainen tietolupapäätös lähetetään päätöksen tiedoksianto-osoitteeseen, joka pyydetään lomakkeen lopussa.

Yhteyshenkilö sisällöllisissä asioissa

Yhteyshenkilö antaa lisätietoja organisaation tekemien luottotietorekisteriotteiden kyselyjen sisällöstä ja vastaa tietojen hyödyntämistä koskeviin selvityspyyntöihin. 

Yhteyshenkilö teknisissä asioissa

Yhteyshenkilö vastaa tietojen kyselyn teknistä toimivuutta ja tietoturvaa koskeviin kysymyksiin ja antaa lisätietoja teknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. 

Varmenteen tekninen yhteyshenkilö

Tulorekisteriyksikkö myöntää jokaiselle rekisterin tietoja hyödyntävälle organisaatiolle varmenteen rajapintojen käyttöä varten. Varmenteen tekninen yhteyshenkilö saa tiedot ja ohjeet varmenteen noutamista varten. Puhelinnumeron pitää olla numero, johon voi lähettää tekstiviestin, koska numeroa käytetään turvasähköpostin vastaanottamiseen, kun varmenne noudetaan. Numeron on hyvä olla suomalainen, jotta tekstiviesti tulee varmimmin perille. Varmenteen noudon jälkeen numeroon ei olla enää yhteydessä.

4.5 Päätöksen tiedoksianto

Valitse, miten haluat, että tietolupapäätös toimitetaan organisaatiollesi: sähköpostitse turvapostina vai postitse kirjeenä. Voit valita vain jommankumman toimitustavan. Päätöstä ei toimiteta sähköiseen asiointipalveluun.

Jos valitset toimituksen sähköpostitse turvapostina, anna sähköpostiosoite, johon organisaatiosi haluaa vastaanottaa päätöksen. Tähän sähköpostiosoitteeseen lähetetään turvapostina linkki, jonka kautta voit ladata päätöksen itsellesi.

Jos valitset toimituksen postitse kirjeenä, anna postiosoite, johon organisaatiosi haluaa vastaanottaa päätöksen.

Ohjeen kohdassa 3.4 on lisätietoja päätöksestä ja muutoksenhausta.

4.6 Hakemuksen lähettäminen

Ennen hakemuksen lähettämistä sinut ohjataan yhteenvetonäkymään, johon on koottu hakemukseen täytetyt tiedot. Tarkista antamasi tiedot. Voit palata täydentämään aiempien sivujen tietoja painamalla Edellinen-painiketta.

Hakemuksen tiedot eivät tallennu asiointipalveluun. Jos tarvitset tietoja myöhemmin, ota ne talteen ennen hakemuksen lähettämistä.

Kun kaikki tiedot on täytetty ja tarkastettu, lähetä tietolupahakemus Tulorekisteriyksikön käsiteltäväksi painamalla Lähetä-painiketta.

4.7 Hakemuksen tila

Kun hakemus on lähetetty onnistuneesti, sen tila muuttuu sähköisessä asiointipalvelussa vastaanotetuksi. Jos tila ei muutu muutamien sekuntien kuluessa, hakemus ei ole tullut perille.

Kun hakemus on lähetetty, sähköisessä asiointipalvelussa ei voi lähettää uutta hakemusta eikä täydentää tai muuttaa lähetettyä hakemusta. Jos sinun pitää tehdä uusi tietolupahakemus tai täydentää tai muuttaa lähetettyä hakemusta tai peruuttaa hakemus, ole yhteydessä positiivisen luottotietorekisterin asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilla osoitteessa www.positiivinenluottotietorekisteri.fi. Täydennykset ja muutokset tehdään aina kirjallisesti.

Kun hakemusta käsitellään Tulorekisteriyksikössä, asiointipalvelussa sen tilana näkyy "käsittelyssä". Kun tietolupa on myönnetty, hakemuksen tila muuttuu hyväksytyksi. Hakemuksen tila muuttuu hylätyksi, jos Tulorekisteriyksikkö hylkää tietolupahakemuksen, jättää sen tutkimatta tai jos peruutat hakemuksen itse.

4.8 Yhteystietojen ylläpito

Organisaation pitää tarkistaa yhteystietonsa säännöllisesti ja päivittää muutokset.

Seuraavia organisaation yhteystietoja voi muuttaa positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa:

 • sisällöllisten asioiden yhteyshenkilö
 • teknisten asioiden yhteyshenkilö
 • laskutuksen yhteyshenkilö ja muut laskutustiedot.

Muita tietoluvan hakemisen yhteydessä annettuja yhteystietoja voi päivittää olemalla yhteydessä positiivisen luottotietorekisterin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu voi päivittää yhteystiedot myös silloin, kun organisaation ei ole mahdollista käyttää sähköistä asiointipalvelua. Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilla osoitteessa www.positiivinenluottotietorekisteri.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.12.2023