Anmäla sig som lämnare av uppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret

Har getts
10.8.2023
Giltighet
10.8.2023 - Tills vidare

I denna anvisning beskrivs kreditgivarnas skyldighet att anmäla sig till Inkomstregisterenheten. I anvisningen beskrivs det vilka som enligt lagen om ett positivt kreditupplysningsregister är skyldiga att anmäla sig till registret och hurdana krediter anmälningsskyldigheten gäller. Med termen kreditgivare avses i denna anvisning alla anmälningsskyldiga, också till exempel förmedlare av person-till-person-lån och andra näringsidkare, till vilka kreditgivarens rätter som baserar sig på ett kreditavtal har överförts.

Det positiva kreditupplysningsregistret tas i bruk i två faser. I den första fasen från och med den 1 februari 2024 anmäls uppgifter om konsumentkrediter och därmed jämförbara krediter till registret. I den andra fasen i slutet av år 2025 börjar kreditgivarna anmäla andra krediter än konsumentkrediter som har beviljats till privatpersoner. Sådana krediter är till exempel krediter som enskilda näringsidkare har tagit för näringsverksamhet.

I denna anvisning behandlas hur man anmäler sig som anmälningsskyldig i första fasen av registret. Anmälan inleds den 2 oktober 2023. Anmälningen till den andra fasen inleds den 1 augusti 2025 och anvisningarna som gäller detta publiceras närmare tidpunkten för ibruktagandet av den andra fasen.

Kreditgivaren kan ha en lagenlig rätt att få upplysningar ur det positiva kreditupplysningsregistret. I samband med att kreditgivaren anmäler sig kan denne då också separat ansöka om det dataanvändningstillstånd som behövs för detta ändamål. Ett certifikat behövs för anmälan och förfrågan av uppgifter. Det finns separata anvisningar om hur man ansöker om dataanvändningstillstånd och hämtar certifikat:

Bekanta dig också med de övriga anvisningarna för det positiva kreditupplysningsregistret:

Kontaktuppgifterna för kundtjänsten för det positiva kreditupplysningsregistret finns på registrets webbplats på adressen www.positivakreditupplysningsregistret.fi.

1 Termer som används i anvisningen

Med en konsumentkredit avses en konsumentkredit eller därmed jämförbar kredit på vilken bestämmelserna i kap. 7 eller kap. 7 a i konsumentskyddslagen (38/1978) tillämpas.

En kreditgivare är en aktör som beviljar krediter. Med kreditgivare avses i denna anvisning alla anmälningsskyldiga. Bland de anmälningsskyldiga finns också vissa aktörer som inte är kreditgivare. Sådana är till exempel förmedlare av person-till-person-lån, FPA samt indrivningsbyråer som köper fordringar och övriga näringsidkare, till vilka kreditgivarens rätter som baserar sig på ett kreditavtal har överförts (förvärvare). För att texten ska vara mer läsbar kallas även dessa aktörer kreditgivare i denna anvisning.

2 Skyldighet att anmäla sig till det positiva kreditupplysningsregistret

2.1 Kreditgivare som är skyldiga att anmäla sig

Innan anmälan av uppgifter kan inledas är kreditgivaren skyldig att anmäla sig till Inkomstregisterenheten. Bestämmelserna om anmälningsskyldigheten finns i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister (Finlex).

Följande kreditgivare är skyldiga att anmäla uppgifter om konsumentkrediter och därmed jämförbara krediter till det positiva kreditupplysningsregistret (16 § i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister):

 1. Enligt lagen om finansinspektionen (878/2008) följande aktörer över vilka Finansinspektionen utövar tillsyn:
  • näringsidkare som erbjuder kredit- och finansieringstjänster (4 § 1 mom.)
  • i Finland etablerade filialer till utländska EES-tillsynsobjekt (4 § 5 mom.)
  • utländska tillsynsobjekt som erbjuder tjänster i Finland utan att etablera en filial (4 § 5 mom.).

Med kreditgivare som Finansinspektionen utövar tillsyn över avses de tillsynsobjekt som specificerats i 4 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen, det vill säga auktoriserade tillsynsobjekt, med sådana jämställda objekt och övriga tillsynsobjekt. Dessutom ingår i denna grupp i 4 § 5 mom. i lagen om Finansinspektionen avsedda i Finland etablerade filialer till utländska EES-tillsynsobjekt och utländska tillsynsobjekt som erbjuder tjänster i Finland utan att etablera en filial. En filial till ett utländskt EES-tillsynsobjekt kan vara antingen en filial till en EES-stats kreditinstitut eller en filial till ett tredjelands kreditinstitut, vilken är etablerad i en EES-stat. Tillhandahållandet av tjänster utan att etablera en filial är möjligt endast för sådana EES-tillsynsobjekt som har koncession i en annan EES-stat.

 1. Kreditgivare och kreditförmedlare vilka antecknats i det register som avses i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (186/2023) och vilkas verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

Skyldigheten att anmäla sig gäller alltså de kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån vilka registreras i det register över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån som administreras av Finansinspektionen. Kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån som beviljar konsumentkrediter omfattas av registreringsskyldigheten och tillsynen, med undantag för vissa i lagen föreskrivna undantag. Anmälningsskyldiga kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån kan också vara kreditgivare som är etablerade i en annan EES-stat, vilka erbjuder tjänster i Finland.

 1. Övriga näringsidkare, till vilka kreditgivarens rättigheter har överförts för det kreditavtal som anmäls till Inkomstregisterenheten (förvärvare).

Sådana förvärvare är bland annat indrivningsbyråer, till vilka krediten överförts från en annan anmälningsskyldig näringsidkare. Om en indrivningsbyrå sköter indrivningsuppdraget för kreditgivarens räkning är det dock fortfarande kreditgivaren som är anmälningsskyldig.

En ny kreditgivare ska alltid anmäla en överförd kredit om denna är en anmälningsskyldig näringsidkare som avses i underpunkt 1 eller 2. Andra näringsidkare är endast anmälningsskyldiga för sådana överförda krediter som har överförts från vilka som helst anmälningsskyldiga näringsidkare.

Skyldigheten att anmäla sig gäller inte FPA (Folkpensionsanstalten).

2.2 Konsumentkrediter eller därmed jämförbara krediter

I den första fasen av det positiva kreditupplysningsregistret gäller skyldigheten att anmäla sig endast de kreditgivare som beviljar konsumentkrediter eller därmed jämförbara krediter.

Med konsumentkrediter som anmäls till det positiva kreditupplysningsregistret avses krediter som hör till tillämpningsområdet för kap. 7 eller 7 a i konsumentskyddslagen (38/1978). Med konsumentkrediter jämförbara krediter är

 • hyresavtal eller annat avtal som ger konsumenten besittningen till en vara. Enligt avtalsvillkoren ska varans kontantpris och kreditkostnaderna betalas under hyresperioden eller konsumenten kan bli ägare till varan på annat sätt när avtalet går ut.
 • krediter som någon annan än kreditgivaren beviljar en konsument som lån, betalningsanstånd eller som något annat motsvarande ekonomiskt arrangemang, om krediten förmedlas till konsumenten av en annan näringsidkare (person-till-person-lån).

I registret sparas inte uppgifter om sådana krediter på vilka bestämmelserna i 7 eller 7 a kap. i konsumentskyddslagen inte tillämpas. Sådana krediter är

 • konsumentkrediter på vilka ingen ränta eller andra avgifter tas ut
 • krediter som baserar sig på ett avtal enligt vilket konsumenten har rätt att betala priset på en nyttighet som levereras fortlöpande i betalningsposter under avtalsperioden
 • krediter som beviljats av en pantlåneinrättning
 • krediter som beviljats utifrån lagen om social kreditgivning (1133/2002)
 • krediter som en fysisk person har lyft huvudsakligen för sin näringsverksamhet.

Beviljandet av en sedvanlig betalningstid för en konsument vid köp av en nyttighet anses inte heller vara en sådan konsumentkredit som avses i 7 kap. i konsumentskyddslagen.

3 Processen för att anmäla sig

3.1 Tidsfrister för att anmäla sig

Kreditgivaren ska anmäla sig till Inkomstregisterenheten under perioden 2.10–30.11.2023. Nya anmälningsskyldiga måste självmant anmäla sig till Inkomstregisterenheten minst en månad före de börjar anmäla uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret.

3.2 Kanaler för att anmäla sig

Man anmäler sig som lämnare av uppgifter i e-tjänsten för det positiva kreditupplysningsregistret. Det går att använda e-tjänsten om

 • kreditgivaren har ett finskt FO-nummer och
 • personen som sköter ärenden för kreditgivarens räkning kan autentisera sig starkt i tjänsten Suomi.fi. Autentiseringen i tjänsten Suomi.fi görs med finländska bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Om kreditgivaren inte kan använda e-tjänsten används pappersblankett för att anmäla sig. Blanketten fås genom att be om den från det positiva kreditupplysningsregistrets kundtjänst från och med den 2 oktober 2023 och den skickas till den adress organisationen önskar antingen per brevpost eller e-post. Kontaktuppgifterna för kundtjänsten finns på webbplatsen för det positiva kreditupplysningsregistret på adressen www.positivakreditupplyningsregistret.fi.

Den ifyllda blanketten inklusive bilagor kan returneras per post till Inkomstregisterenheten till adressen nedan:

DET POSITIVA KREDITUPPLYSNINGSREGISTRET

PB 2

00055 INKOMSTREGISTRET

Information om de bilagor som krävs för pappersblanketten finns i kapitel 3.4.

3.3 Vem kan anmäla kreditgivaren?

Personer kan sköta ärenden för kreditgivarens räkning i e-tjänsten om de har någon av följande organroller i handelsregistret eller i företags- och organisationsdatasystemet:

 • verkställande direktör
 • ställföreträdare för verkställande direktör
 • styrelseordförande
 • ansvarig bolagsman (kommanditbolag)
 • bolagsman (öppet bolag)
 • näringsidkare
 • prokurist med firmateckningsrätt ensam
 • person med namnteckningsrätt ensam (berättigad person)

Förutom med de ovan nämnda organrollerna kan anmälan i e-tjänsten göras av en person eller ett företag som har getts fullmakten ”Registrering som anmälare och användare av kreditupplysningar”. Kreditgivaren kan ge de fullmakter som behövs samt ändra dem i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Den elektroniska Suomi.fi-fullmakten ”Registrering som anmälare och användare av kreditupplysningar” gäller alltid både ansökan om dataanvändningstillstånd och anmälan som lämnare av uppgifter. Om kreditgivaren vill ge fullmakt till olika personer för att ansöka om dataanvändningstillstånd och anmäla sig som lämnare av uppgifter bör ärenden skötas med pappersblankett.

Läs mer om hur man ger fullmakter (Suomi.fi)

En person som agerar för en kreditgivares räkning autentiserar sig i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Endast personer med finländsk personbeteckning kan autentisera sig i e-tjänsten.

Anmälningen på pappersblankett kan skötas av en person med namnteckningsrätt för kreditgivaren eller fullmakt för att sköta ärendet, se punkt 3.4.

3.4 Bilagor till pappersblanketten

Om kreditgivaren anmäler sig på pappersblankett ska man som bilaga till den ifyllda blanketten bifoga olika bilagor som verifierar företaget och dess rätt att företräda. De styrkta dokumenten måste vara ursprungliga dokument. Bilagor skickas till Inkomstregisterenheten per post.

Dokument tas emot på finska, svenska och engelska.

Bilagor som behövs om företaget har registrerats i Finland:

 • Dokument som bestyrker rätten att företräda (om rätten inte framgår av myndighetsregister).

Inkomstregisterenheten kontrollerar rätten att företräda för finländska organisationer i myndighetsregister, till exempel i handelsregistret. Om rätten att företräda inte framgår ur finländska myndighetsregister måste man till ansökan bifoga dokument som bestyrker rätten att företräda, till exempel organisationens stadgar.

 • Vid behov en fullmakt.

Också en person eller ett företag som kreditgivaren har gett fullmakt till kan sköta anmälan på pappersblankett. Till ansökan måste man i så fall bifoga en fullmakt ur vilken det framgår åtminstone fullmaktsgivarens uppgifter (kreditgivarens namn och FO-nummer) och fullmaktshavarens uppgifter (namn och personbeteckning eller en utländsk beteckning) samt information om vilket ärende fullmakten gäller. Fullmakten undertecknas av en person som har namnteckningsrätt för kreditgivaren.

Bilagor som behövs om företaget inte har registrerats i Finland:

 • Styrkt utdrag ur ett utländskt företagsregister. Registerhandlingar för organisationer som har registrerats utanför de nordiska länderna måste dessutom legaliseras (till exempel Apostille).
 • Om organisationens rätter att företräda inte framgår av ett utländskt registerutdrag måste organisationen leverera tillräcklig och styrkt dokumentation ur vilken rätterna att företräda framgår.
 • Vid behov en fullmakt.

Också en person eller ett företag som kreditgivaren har gett fullmakt till kan sköta anmälan på pappersblankett. Till anmälan måste man i så fall bifoga en fullmakt ur vilken det framgår åtminstone fullmaktsgivarens uppgifter (kreditgivarens namn och utländska organisationsnummer) och fullmaktshavarens uppgifter (namn och personbeteckning eller en utländsk beteckning) samt information om vilket ärende fullmakten gäller. Fullmakten undertecknas av en person som har namnteckningsrätt för kreditgivaren.

3.5 Behandling av anmälan och delgivning av beslutet

I samband med att kreditgivaren anmäler sig ger denne information till Inkomstregisterenheten om sin egentliga verksamhet och anger de uppgifter som behövs för att ta i bruk gränssnitten.

Inkomstregisterenheten behandlar anmälan och begär vid behov en tilläggsutredning av kreditgivaren. Begäran om tilläggsutredning skickas i första hand per e-post till den kontaktperson för anmälan som kreditgivaren har angett. Svaret på utredningsbegäran ska lämnas inom den tidsfrist som har getts. Kreditgivaren kan vid behov begära ytterligare tid för att svara på begäran om utredning.

Efter behandlingen och utredningar får kreditgivaren ett beslut om öppnande av förbindelser av Inkomstregisterenheten. Beslutet skickas per post eller e-post till den adress som angetts i punkten Delgivning av beslut i ansökan. Även i e-tjänsten syns det om anmälan har godkänts eller förkastats.

Om beslutet är positivt beviljas ett certifikat till kreditgivaren. Det används för att identifiera organisationen när den använder gränssnitt som anknyter till anmälan av uppgifter. Anvisningar för hur certifikatet hämtas och används finns i en separat anvisning. En länk till denna finns i början av denna anvisning.

Det går att söka ändring i beslutet. Till beslutet bifogas en besvärsanvisning med noggrannare anvisningar om ändringssökande.

På webbsidan för det positiva kreditupplysningsregistret finns en förteckning över de kreditgivare för vilka det står klart att de är anmälningsskyldiga och för vilka ett positivt beslut om öppnandet av en förbindelse har fattats. På webbsidan visas namn och FO-nummer eller utländskt organisationsnummer för kreditgivarna.

Inkomstregisterenheten behandlar anmälningar från och med den 2 oktober 2023. Behandlingstiden för anmälningarna är i medeltal 14 dygn. Om behandlingen är överbelastad kan behandlingstiden vara längre. Beslutet som gäller anmälan delges dock senast innan anmälan av uppgifter inleds den 1 februari 2024.

4 Anvisningar för ifyllandet av anmälningsblanketten

I detta kapitel beskrivs det steg för steg hur man fyller i anmälningsblanketten. Det finns frågor om kreditgivaren och dess verksamhet på blanketten. På blanketten hänvisar man till kreditgivaren med ordet organisation och därför används ordet organisation även i detta kapitel.

Det går inte att spara ett utkast av e-tjänstens blankett och det går inte att fortsätta fylla i den senare. E-blanketten har ett tidsinställt avbrott efter fyra timmar. Om blanketten är öppen i webbläsarfönstret i mer än fyra timmar utan att uppgifterna skickas avslutas sålunda nätsessionen och de ifyllda uppgifterna försvinner.

4.1 Beskrivning av verksamheten

Välj på vilka grunder organisationen är skyldig att lämna uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret. Du kan välja endast ett alternativ.

Tillhandahållare av kredit- eller finansieringstjänster: Organisationen är en sammanslutning, inrättning eller näringsidkare (4 § 1 mom.), en i Finland etablerad filial till ett utländskt EES-tillsynsobjekt (4 § 5 mom.) eller ett utländskt tillsynsobjekt som tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial (4 § 5 mom.), vilka avses i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Kreditgivare eller förmedlare av person-till-person-lån: Organisationen är en kreditgivare eller förmedlare av person-till-person-lån som har antecknats i det register som avses i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (186/2023).

Förvärvare: Förvärvaren är en näringsidkare till vilken kreditgivarens rättigheter som baserar sig på kreditavtalet har överförts. Förvärvarens kreditstock innehåller krediter som hör till tillämpningsområdet för 7 kap. eller 7 a kap. i konsumentskyddslagen eller därmed jämförbara krediter, vilka har överförts från en annan anmälningsskyldig näringsidkare.

Välj ”förvärvare” endast om inget av de två första alternativen gäller organisationen. Välj efter det om organisationen hör till ett register som avses i 3 § i lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (411/2018).

Annan grund: Grunden för organisationens anmälningsskyldighet är någon annan än de ovan nämnda. Lämna tilläggsuppgifter på blanketten om verksamheten för den näringsidkare som du företräder och om på vilka grunder anmälningsskyldigheten uppstår.

Beviljar organisationen konsumentkrediter eller därmed jämförbara krediter eller finns det sådana krediter i organisationens kreditstock? (krediter som hör till tillämpningsområdet för 7 kap. eller 7 a kap. i konsumentskyddslagen, se tilläggsuppgifter i punkt 1.2 i denna anvisning)

Svarsalternativen är ”ja, för tillfället", ”ja, men först i framtiden" och ”nej".

Om du svarar ”ja, men först i framtiden" ombeds du ge det datum då organisationen tänker inleda beviljandet av krediter eller det datum då det kommer att finnas krediter i organisationens kreditstock. Nya organisationer som gör inträde på marknaden efter att tiden för att anmäla sig 2.10.2023–30.11.2023 har gått ut måste självmant anmäla sig till Inkomstregisterenheten minst en månad före de börjar anmäla uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret.

Om du svarar ”nej” ombeds du kontrollera om organisationen är anmälningsskyldig enligt lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. Om organisationen inte är anmälningsskyldig ska den inte anmäla sig som lämnare av uppgifter. Om organisationen är anmälningsskyldig ombeds du precisera hurdana krediters uppgifter organisationen kommer att anmäla till registret.

4.2 Information om kontaktpersonerna

Information som anges i samband med anmälan är

 • information om kontaktpersonen för anmälan
 • information om kontaktpersonen i innehållsmässiga frågor
 • information om den tekniska kontaktpersonen
 • information om kontaktpersonen i anknytning till certifikatet
 • information i anknytning till delgivningen av beslutet.

För alla andra kontaktpersoner förutom den tekniska kontaktpersonen för certifikatet går det att förutom en enskild persons e-postadress också ge en annan e-postadress, såsom adressen för en sändlista eller postlåda. Alla meddelanden som skickas till kontaktpersonen i fråga skickas också till denna adress.

Vid behov kan du ge uppgifterna för samma person i flera punkter. Uppgifterna för kontaktpersonen i innehållsmässiga frågor och den tekniska kontaktpersonen kan redigeras på e-tjänstens sida Fakturerings- och kontaktuppgifter efter att man anmält sig. Om du vill uppdatera andra kontaktuppgifter som har getts i samband med att man anmält sig ska du kontakta kundtjänsten för det positiva kreditupplysningsregistret. Kontaktuppgifterna finns på webbplatsen för det positiva kreditupplysningsregistret på adressen www.positivakreditupplyningsregistret.fi.

Kontaktperson för anmälan

Kontaktpersonen för anmälan lämnar vid behov tilläggsuppgifter om uppgifterna i anmälan. Begärandena om tilläggsutredning som eventuellt behövs vid behandlingen av anmälningen skickas till kontaktpersonen per e-post.

Inkomstregisterenheten kontaktar kontaktpersonen även i frågor som gäller anmälan av den befintliga kreditstocken. Det egentliga beslutet om öppnande av förbindelser skickas till delgivningsadressen som begärs i slutet av blanketten.

Kontaktperson i innehållsmässiga frågor

Kontaktpersonen ger tilläggsuppgifter om innehållet i de anmälningar som organisationen har lämnat. Kontaktpersonen känner till registrets informationsinnehåll och vet hur gränssnitten fungerar. Inkomstregisterenheten skickar begäranden om utredning som gäller anmälningsövervakningen till kontaktpersonen.

Kontaktperson i tekniska frågor

Kontaktpersonen svarar på frågor om informationssäkerhet och om hur anmälningen fungerar tekniskt samt ger tilläggsuppgifter vid tekniska problemsituationer.

Teknisk kontaktperson för certifikatet

Inkomstregisterenheten beviljar ett certifikat som används i gränssnitten till varje organisation som anmäler uppgifter. Den tekniska kontaktpersonen för certifikatet får information och anvisningar för att hämta certifikatet. Telefonnumret måste vara ett nummer till vilket det går att skicka sms, eftersom numret används för att ta emot det säkra e-postmeddelandet när certifikatet hämtas. Det kan vara bra att använda ett finländskt nummer så att sms:et kommer fram säkrare. Efter att certifikatet har hämtats kontaktar vi inte längre numret.

Delgivning av beslut

Välj hur du vill att beslutet skickas: per säker e-post eller per post som ett brev. Du kan endast välja det ena leveransalternativet. Beslutet skickas inte till e-tjänsten.

Om du väljer att beslutet skickas per säker e-post ska du ange den e-postadress till vilken du vill ta emot beslutet. Den säkra e-postens länk skickas till denna e-postadress. Via länken kan du ladda ner beslutet till dig själv.

Om du väljer att beslutet skickas per post som ett brev ska du ange den adress till vilken du vill ta emot beslutet.

I punkt 3.4 i anvisningen finns mer information om beslutet och om sökande av ändring.

4.3 Skicka anmälan

Innan anmälan skickas visas en sammandragsvy med uppgifterna som fyllts i på anmälningsblanketten. I slutet av sammandraget kan du ge fritt formulerade tilläggsuppgifter om organisationens anmälan eller till exempel om kontaktpersonerna. Tilläggsuppgifter behöver inte ges om alla uppgifter som behövs framgår av blanketten.

Kontrollera de angivna uppgifterna. Du kan återgå till att komplettera uppgifterna på tidigare sidor genom att klicka på knappen Föregående.

Uppgifterna på blanketten sparas inte i e-tjänsten. Om du behöver uppgifterna senare ska du ta dem tillvara innan du skickar anmälan.

När du har fyllt i och kontrollerat alla uppgifter ska du skicka anmälan till Inkomstregisterenheten för behandling genom att klicka på knappen Skicka.

4.4 Anmälans status

Om skickandet av anmälan har lyckats ändras dess status i e-tjänsten till mottagen. Om statusen inte ändras inom några sekunder har anmälan inte kommit fram.

När anmälan har skickats går det inte att skicka en ny anmälningsblankett eller komplettera eller ändra en skickad blankett i e-tjänsten. Om du måste göra en ny anmälan, komplettera eller ändra en skickad anmälan eller annullera en anmälan ska du kontakta kundtjänsten för det positiva kreditupplysningsregistret. Kontaktuppgifterna finns på webbplatsen för det positiva kreditupplysningsregistret på adressen www.positivakreditupplyningsregistret.fi. Kompletteringar och ändringar görs alltid skriftligen.

När Inkomstregisterenheten godkänner anmälan ändras statusen för anmälan till godkänd i e-tjänsten. Statusen för anmälan ändras till förkastad om Inkomstregisterenheten förkastar anmälan, inte undersöker den eller om du själv annullerar anmälan.

4.5 Upprätthållande av kontaktuppgifter

Organisationen ska regelbundet kontrollera sina kontaktuppgifter och uppdatera ändringar.

Följande kontaktuppgifter för organisationen kan ändras i e-tjänsten för det positiva kreditupplysningsregistret:

 • kontaktpersonen i innehållsmässiga frågor
 • kontaktpersonen i tekniska frågor.

Andra kontaktuppgifter som har getts i samband med att man anmält sig kan uppdateras genom att kontakta kundtjänsten för det positiva kreditupplysningsregistret. Kundtjänsten kan även uppdatera kontaktuppgifterna om organisationen inte kan använda e-tjänsten. Kontaktuppgifterna för kundtjänsten finns på webbplatsen för det positiva kreditupplysningsregistret på adressen www.positivakreditupplyningsregistret.fi.

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2023