Tietojen luovuttaminen rekisteristä

Tietojen luovuttaminen

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain mukaan rekisteriin tallennetut tiedot ovat ilmoitusvelvollisen luotonantajan nimeä ja yritys- ja yhteisötunnusta tai ulkomaista organisaatiotunnistetta lukuun ottamatta salassa pidettäviä. Luovutamme positiivisen luottotietorekisterin tietoja ainoastaan positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin luotonantajille ja viranomaisille. 

Tietojen luovuttaminen luotonantajille

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa on säädetty tietojen luovuttamisesta luotonantajille ja muille tiedonsaantiin oikeutetuille elinkeinonharjoittajille. Luovutamme tietoja vain positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin. Luovutamme tiedot luottotietorekisteriotteen muodossa.

Tiedonsaantiin oikeutetut elinkeinonharjoittajat

Tiedonsaantiin oikeutettuja elinkeinonharjoittajia ovat

 • Finanssivalvonnan valvonnassa olevat ja luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkityt elinkeinonharjoittajat, jotka ovat velvollisia ilmoittamaan luottojen tietoja rekisteriin (lue lisää näistä elinkeinonharjoittajista)
 • muut luotonantajat, joilla on kuluttajansuojalain perusteella velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus tai tarkistaa kuluttajaa koskevien tietojen ajantasaisuus.

Luottotietorekisteriotteen tilaaminen edellyttää, että elinkeinonharjoittajalla on Tulorekisteriyksikön myöntämä tietolupa.

Luottotietorekisteriotteen käyttötarkoitukset

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa on säädetty tyhjentävästi siitä, mihin käyttötarkoituksiin voimme tietoja luovuttaa. Näitä käyttötarkoituksia ovat seuraavat:

1) Kuluttajan luottokelpoisuuden arviointi

Luotonantaja voi tilata luottotietorekisteriotteen silloin, kun sillä on kuluttajansuojalain perusteella velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus. Luotonantajalla on velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus ennen luottosopimuksen tekemistä tai luottosopimuksen tekemisen jälkeen, jos luoton määrää tai luottorajaa korotetaan merkittävästi.

2) Kuluttajaa koskevien tietojen ajantasaisuuden tarkistaminen

Luotonantaja voi tilata luottotietorekisteriotteen silloin, kun sillä on kuluttajansuojalain perusteella velvollisuus tarkistaa kuluttajaa koskevien tietojen ajantasaisuus. Luotonantajalla on velvollisuus tarkistaa kuluttajaa koskevien tietojen ajantasaisuus, kun kuluttaja ja luotonantaja sopivat luottosopimuksen tekemisen jälkeen luoton määrän tai luottorajan korotuksesta.

3) Kuluttajan luottokelpoisuuden arviointi luottosopimusta muutettaessa

Sellaiset elinkeinonharjoittajat, jotka ovat ilmoitusvelvollisia rekisteriin, voivat tilata luottotietorekisteriotteen silloin, kun velallinen hakee luoton ehtoihin muuta muutosta kuin luoton määrän tai luottorajan korotusta. Luottotietorekisteriotteen tilaaminen edellyttää, että muutoksen tekeminen vaatii velallisen luottokelpoisuuden arviointia.

Siirronsaajilla ei ole oikeutta tilata luottotietorekisteriotetta tähän käyttötarkoitukseen, vaikka nämä ovatkin velvollisia ilmoittamaan luottotietoja rekisteriin.

4) Takauksen tai vierasvelkapanttauksen antaminen tai hyväksyminen

Sellaiset elinkeinonharjoittajat, jotka ovat ilmoitusvelvollisia rekisteriin, voivat tilata luottotietorekisteriotteen vierasvelkapantin antamiseksi tai hyväksymiseksi.

Siirronsaajilla ei ole oikeutta tilata luottotietorekisteriotetta tähän käyttötarkoitukseen, vaikka nämä ovatkin velvollisia ilmoittamaan luottotietoja rekisteriin.

Elinkeinonharjoittajan pitää ilmoittaa luottotietorekisteriotteen käyttötarkoitukset tilaamisen yhteydessä. Elinkeinonharjoittaja vastaa positiivisesta luottotietorekisteristä saamiensa salassa pidettävien tietojen lainmukaisesta käsittelystä. Luottotietorekisteriotetta ei saa käyttää muuhun kuin siihen käyttötarkoitukseen, jota varten se on rekisteristä luovutettu. Tästä poikkeuksena tietoja saa positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain perusteella kuitenkin käyttää myös seuraaviin tarkoituksiin:

Luotonantaja saa luovuttaa positiivisesta luottotietorekisteristä saatuja tietoja Valtiokonttorille omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetussa laissa (204/1996) tarkoitetun korvauksen hakemisen yhteydessä.

Luotonantaja saa luovuttaa positiivisesta luottotietorekisteristä saatuja luottotietorekisteriotteen tietoja takaajalle ja pantinantajalle. Tietojen luovuttaminen voi perustua joko luotonantajalle laissa säädettyyn tiedonantovelvollisuuteen tai siihen, että rekisteröity on antanut suostumuksen tietojensa luovuttamiseen.

Luotonantajan lakisääteiseen tiedonantovelvollisuuteen kuuluu, että luotonantajan on ennen takauksen antamista ilmoitettava sellaisista velallisen sitoumuksista ja muista velallisen maksukykyyn liittyvistä seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle. Takaajalla on myös takauksen voimassaoloaikana oikeus pyytää luotonantajalta tiedot näistä seikoista. Takaajan pyyntö ei kuitenkaan oikeuta luotonantajaa hankkimaan erikseen tietoja positiivisesta luottotietorekisteristä.

Takaajan lisäksi tietoja voidaan luovuttaa vastaavalla tavalla vierasvelkapantin antajalle. Vierasvelkapanttauksessa pantinantaja antaa omaisuuttaan velkojalle jonkun toisen henkilön velvoitteen suorittamisen vakuudeksi.

Oikeus luovuttaa luotonantajalla olevia positiivisesta luottotietorekisteristä saatuja tietoja voi perustua myös rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Suostumuksen perusteella luotonantaja voi luovuttaa luottotietorekisteriotteen tietoja esimerkiksi kaupallisia asuntoluottotakauksia tarjoaville.

Luotonantaja voi käyttää positiivisesta luottotietorekisteristä luottokelpoisuuden arviointia varten saamiaan asiakkaitaan koskevia tietoja tiettyjen velvoitteiden täyttämiseksi. Näistä velvoitteista säädetään laissa, ja ne liittyvät luottoriskien hallintaan.

Luottotietorekisteriotteen sisältö

 Tunnistetiedot

 • sen henkilön henkilötunnus, jonka tiedot otteeseen on koottu
 • otteen tilanneen organisaation tunniste.

Luottotietojen yhteenveto

 • niiden luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien lukumäärä, jotka ovat myöntäneet tai välittäneet henkilölle luottoja
 • henkilöllä olevien luottojen lukumäärä
 • luotoista viimeksi maksettujen suoritusten yhteissumma
  • Summaan lasketaan kustakin luotosta viimeksi maksetun lyhennyksen, koron tai kulujen määrä. Summaan ei lasketa mukaan velkajärjestelyn maksuohjelmaan tai yrityssaneerausohjelmaan kuuluvien luottojen suorituksia.
 • leasingsopimusten kuukausimaksujen yhteissumma
 • sellaisten luottojen lukumäärä, joissa henkilö on takaajana.

Luoton tiedot

 • luoton tyyppi: kertaluotto, jatkuva luotto tai leasing
 • luottosopimuksen tekopäivä
 • velallisten lukumäärä
 • luoton valuutta
 • tieto siitä, liittyykö luottoon vakuus, sekä vakuuden tyyppi
 • lyhennysvapaan jakson alku- ja loppupäivä
 • vähintään 60 päivää viivästyneen maksuerän eräpäivä ja maksuerästä maksamatta oleva määrä
 • tieto luoton eräännyttämisestä
 • seuraavat tiedot, jos luoton tyyppi on leasing:
  • leasingsopimuksen alkupäivä, jos se poikkeaa luottosopimuksen tekopäivästä
  • loppukauppahinta, jos sopimus edellyttää lunastusta
 • seuraavat tiedot, jos luoton tyyppi on kertaluotto:
  • luoton käyttötarkoitus
  • maksuohjelman viimeinen eräpäivä
  • luoton myönnetty ja nostettu määrä
  • luoton saldo
  • lyhennysväli
  • lyhennystapa, jos luotto maksetaan yhdessä erässä (bullet) tai jos luoton viimeinen maksuerä on huomattavasti säännöllistä maksuerää suurempi (balloon)
 • seuraavat tiedot, jos luoton tyyppi on jatkuva luotto:
 • luottoraja
 • luoton käytetty määrä ja arvopäivä.

Tulotiedot

 • Henkilön brutto- ja nettotulot jaoteltuina palkkoihin ja etuuksiin viimeksi kuluneiden 12 täyden kalenterikuukauden ajalta.

Vapaaehtoinen luottokielto

 • Jos henkilö on tehnyt vapaaehtoisen luottokiellon, otteessa on tieto luottokiellosta sekä luottokiellon syy. Vapaaehtoinen luottokielto on mahdollista tehdä 1.4.2024 alkaen.

Tieto siitä, että henkilö on vaatinut henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla.

Luottotietorekisteriotteet näkyvät sähköisessä asiointipalvelussa

Voit tarkastella sinusta tilattuja luottotietorekisteriotteita positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Sieltä voit tarkistaa luottotietorekisteriotteen sisällön, tilaajan, tilausajankohdan ja käyttötarkoituksen.

Tietojen luovuttaminen viranomaisille

Luovutamme positiivisen luottotietorekisterin tietoja Suomen Pankille, Finanssivalvonnalle, Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, kuluttaja-asiamiehelle ja Tilastokeskukselle. 

Suomen Pankki

 • rahoitusjärjestelmän luotettavuudesta ja tehokkuudesta huolehtiminen sekä sen kehittäminen
 • Suomen Pankin toiminnan kannalta tarpeellisten tilastojen laatiminen ja julkaiseminen

Finanssivalvonta

 • finanssimarkkinoiden seuranta ja arviointi ja finanssimarkkinoita koskevien määräysten antaminen
 • finanssimarkkinoiden ja luotonantajien valvonta sisältäen luottoriskien ja kuluttajansuojan valvonnan
 • finanssimarkkinoilla toimivien taloudellista asemaa koskevien tietojen kokoaminen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

 • kilpailuolosuhteiden selvittäminen luottomarkkinoilla

Kuluttaja-asiamies

 • kuluttajansuojalainsäädännön noudattamisen valvonta sisältäen sopimusehtojen, sopimusehtojen noudattamisen, luottokelpoisuuden arvioinnin ja luottopäätöksen tekemisen valvonnan

Tilastokeskus

 • tilastojen laatiminen

Luovutamme tiedot Suomen Pankille, Finanssivalvonnalle ja Kilpailu- ja kuluttajavirastolle pseudonymisoituina. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää yksittäiseen henkilöön ilman lisätietoja. Kuluttaja-asiamiehelle luovutamme tietoja sekä pseudonymisoituina että tunnisteellisina. Tilastokeskukselle luovutettavia tietoja ei ole pseudonymisoitu.

Tietojen luovuttaminen perustuu positiivisesta luottotietorekisteristä annettuun lakiin, jossa on erikseen määritelty ne viranomaisten tehtävät, joiden hoitamiseksi luovutamme tietoja. Luovuttamisen jälkeen viranomaiset käsittelevät tietoja rekisterinpitäjinä. Saat lisätietoa henkilötietojen käsittelystä myös viranomaisten omilta verkkosivuilta.

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain perusteella voimme luovuttaa tietoja myös Finanssivalvonnalle ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolle elinkeinonharjoittajien ilmoittautumis- ja ilmoitusvelvollisuuden valvontaa varten.

Tietojen luovuttaminen julkisuuslain perusteella

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain mukaan voimme lisäksi luovuttaa tietoja seuraaviin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/19999, julkisuuslaki) mukaisiin käyttötarkoituksiin:

 • asianosaisen oikeus tiedonsaantiin
 • oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta
 • esimerkiksi virka-aputehtävän suorittaminen
 • esimerkiksi ennakkotiedon, ennakkoratkaisun tai kantelun käsitteleminen.

Muiden kuin positiiviseen luottotietorekisteriin tallennettujen luotto- ja tulotietojen julkisuus määräytyy julkisuuslain mukaan. Viranomaisen asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta viranomaisen asiakirjasta siten kuin julkisuuslaissa säädetään.

Henkilötietojen käsittelijät

Positiivinen luottotietorekisteri on toteutettu Microsoft Azure -pilvipalvelualustalle.

Varmennepalvelun toimittajana on Digia Oyj.

Asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöpalvelutoimittajana on Tietoevry Oyj.

Sovellushallinnan palveluissa, esimerkiksi virheselvittelyssä, käytämme seuraavia toimijoita: Innofactor Software Oy, Gofore Oyj, Gofore Verify Oy ja Advania Finland Oy.

Positiivisen luottotietorekisterin häiriöpäivystystä hoitaa Digia Oyj.

Palveluhallintajärjestelmän toimittajana on ServiceNow

Asianhallintajärjestelmän toimittajana on Triplan Oy.

Kaikki positiiviseen luottotietorekisteriin postitse saapuneet asiakirjat muunnetaan digitaaliseen muotoon. Digitointipalvelujen toimittajana on Posti Messaging Oy.

Positiivisen luottotietorekisterin uutiskirjeen ja järjestelmätiedotteen tilaajien sähköpostiosoitteita käsitellään uutiskirjepalvelussa, jonka toimittajana on Koodiviidakko Oy.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Emme lähtökohtaisesti luovuta tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Microsoftilla voi kuitenkin poikkeuksellisissa yksittäistapauksissa olla pääsy henkilötietoihin tuki- ja ylläpitotoimien yhteydessä. Tiedonsiirroissa tietosuoja-asetuksen mukaisena siirtoperusteena toimii 45 artiklan 1 kohdan mukainen Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös (Adequacy decision for the EU-US Data Privacy Framework, C(2023) 4745 final) tai tarvittaessa Euroopan komission julkaisemat vakiosopimuslausekkeet.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.4.2024