Beskrivning av behandlingen av personuppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret och i kundtjänsten

Beskrivning av behandlingen av personuppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret och i kundtjänsten

Artiklarna 12–14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

Det positiva kreditupplysningsregistret är ett riksomfattande register som innehåller uppgifter om krediter. Registrets mål är att försäkra att uppgifter om krediter är tillgängliga för de användningsändamål som avses i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister (739/2022).

Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen är personuppgiftsansvarig för det positiva kreditupplysningsregistret. Inkomstregisterenheten och Skatteförvaltningen är dock gemensamt personuppgiftsansvariga när det gäller det tekniska underhållet, funktionaliteten, informationssäkerheten och utvecklandet som gäller det positiva kreditupplysningsregistrets informationssystem. Inkomstregisterenheten svarar för mottagandet, bevarandet och utlämnandet av personuppgifter samt kreditupplysningar och andra uppgifter som har samband med dem samt för övriga skyldigheter som specificeras för den personuppgiftsansvarige i den allmänna dataskyddsförordningen och för tillgodoseendet av de registrerades rättigheter.

I det positiva kreditupplysningsregistret behandlas fysiska personers identifierings- och kontaktuppgifter, personuppgifter för kontaktpersoner som näringsidkare meddelar, personuppgifter och inspelningar av samtal som har samlats in i kundtjänsten samt personuppgifter som har samlats in via observations- och responsblanketterna på det positiva kreditupplysningsregistrets webbplats.

 

Personuppgiftsansvarig

Inkomstregisterenheten på Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT

Besöksadress:
Vääksyvägen 4, Helsingfors

Personuppgiftsbiträden

Microsoft är leverantör för molnplattformen.

Digia Oyj är leverantör för certifikattjänsten.

Tietoevry Abp är leverantör av drifttjänster i kundhanteringssystemet.

I programhanteringens tjänster används följande aktörer: Innofactor Software Ab, Gofore Oyj, Gofore Verify Oy ja Advania Finland Oy. ServiceNow är leverantör för det servicehanteringssystem i vilket personuppgifter behandlas i programhanteringen.

Posti Messaging Oy är leverantör för digitaliseringstjänsterna.

Elisa Abp är leverantör för telefonsystemet.

Skatteförvaltningens
dataskyddsombud

Noora Kontro

Hanna-Mari Korva

PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000

Registrerade

1) Uppgifterna i befolkningsdatasystemet

De som registreras är finländska medborgare och utländska personer som bor i Finland som är antecknade i befolkningsdatasystemet.

2) Uppgifterna i företags- och organisationsdatasystemet

De som registreras är enskilda näringsidkare som ingår i företags- och organisationsdatasystemet.

3) Uppgifterna för näringsidkarnas kontaktpersoner

De som registreras är kontaktpersoner som näringsidkare har meddelat.

När en näringsidkare anmäler sig som lämnare av uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret kan näringsidkaren meddela följande kontaktpersoner:

 • kontaktperson för anmälan
 • kontaktperson i innehållsmässiga frågor
 • kontaktperson i tekniska frågor
 • teknisk kontaktperson för certifikatet

När en näringsidkare ansöker om dataanvändningstillstånd för det positiva kreditupplysningsregistret av Inkomstregisterenheten kan näringsidkaren meddela följande kontaktpersoner:

 • kontaktperson för ansökan om dataanvändningstillstånd
 • kontaktperson i innehållsmässiga frågora
 • kontaktperson i tekniska frågor
 • teknisk kontaktperson för certifikatet
 • ansvarsperson för informationssäkerhet
 • ansvarsperson för dataskydd
 • kontaktperson för fakturering

Dessutom kan det finnas personuppgifter i samband med delgivningsadressen för beslutet som näringsidkaren har meddelat.

4) Personuppgifter som samlats in i kundtjänsten

De som registreras är personer som har kontaktat det positiva kreditupplysningsregistrets kundtjänst.

5) Personuppgifter som samlats in med observations- och responsblanketterna

De som registreras är personer som har skickat en observations- eller responsblankett som finns på det positiva kreditupplysningsregistrets webbplats.

Personuppgifter som behandlas

1) Uppgifterna i befolkningsdatasystemet

I det positiva kreditupplysningsregistret behandlas följande personuppgifter:

 • namn
 • identifikationsuppgifter, såsom personbeteckning eller utländskt personnummer
 • adresser
 • spärrmarkering
 • modersmål och kommunikationsspråk

Tiedot on saatu tulotietojärjestelmästä, josta ne on luovutettu positiiviseen luottotietorekisteriin tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 13 a §:n perusteella. Tulotietojärjestelmään tiedot on tallennettu väestötietojärjestelmästä.

Tulorekisteriyksiköllä on oikeus päivittää tietojaan väestötietojärjestelmästä ja tarkistaa luonnollisen henkilön henkilötiedot niiden oikeellisuuden toteamiseksi.

2) Uppgifterna i företags- och organisationsdatasystemet

I det positiva kreditupplysningsregistret behandlas följande personuppgifter:

 • identifikationsuppgifter (FO-nummer och personbeteckning)
 • adresser
 • kommunikationsspråk

Uppgifterna har fåtts från inkomstdatasystemet och de har utlämnats till det positiva kreditupplysningsregistret i enlighet med 13 a § i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018). Inkomstdatasystemets uppgifter har sparats från företags- och organisationsdatasystemet.

Inkomstregisterenheten har rätt att uppdatera och kontrollera uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret om en anmälningsskyldig utifrån uppgifterna i handelsregistret och företags- och organisationsdatasystemet

3) Uppgifterna för näringsidkarnas kontaktpersoner

I det positiva kreditupplysningsregistret behandlas följande personuppgifter för kontaktpersoner:

 • namn
 • telefonnummer
 • adress
 • faktureringsadress
 • e-postadress

Uppgifterna har fåtts av näringsidkare som har anmält sig som lämnare av uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret, ansökt om dataanvändningstillstånd för det positiva kreditupplysningsregistret av Inkomstregisterenheten eller uppdaterat kontaktpersoners uppgifter efter anmälan eller ansökan om dataanvändningstillstånd.

4) Personuppgifter som samlats in i kundtjänsten

Kontakter till kundtjänsten registreras i det positiva kreditupplysningsregistret om kunden har identifierats och kontakten förutsätter att kundens ärende ska utredas noggrannare.

I dessa fall behandlas vid behov kundens identifikations- och kontaktuppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret samt även annan information som är nödvändig för att utreda ärendet, såsom en beskrivning av ärendet.

Uppgifterna har fåtts av personer som har kontaktat det positiva kreditupplysningsregistrets kundtjänst.

Samtalen till det positiva kreditupplysningsregistrets kundtjänst sparas. Tidpunkten då samtalet inleddes och avslutades, telefonnumret för den som ringde upp och mottagarens namn samt en ljudinspelning sparas av samtalen. Kunden informeras om att samtalet sparas i början av samtalet.

5) Personuppgifter som samlats in med observations- och responsblanketterna

I det positiva kreditupplysningsregistret behandlas följande personuppgifter:

 • namn
 • organisation
 • FO-nummer
 • e-postadress
 • telefonnummer
Uppgifterna har fåtts av personer som har skickat en observations- eller responsblankett som finns på det positiva kreditupplysningsregistrets webbplats.
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

1) Uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Ändamålet med behandlingen är att säkerställa riktigheten av uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret samt att utföra andra i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister avsedda uppgifter som getts Inkomstregisterenheten på Skatteförvaltningen.

2) Uppgifterna i företags- och organisationsdatasystemet

Ändamålet med behandlingen är att säkerställa riktigheten av uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret samt att utföra andra i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister avsedda uppgifter som getts Inkomstregisterenheten på Skatteförvaltningen.

3) Uppgifterna för näringsidkarnas kontaktpersoner

Ändamålet med behandlingen är avgörandet av anmälningar och ansökningar om dataanvändningstillstånd, skötandet av kontakter i samband med anmälan till och användningen av uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret, faktureringen av utdrag ur kreditupplysningsregistret samt utförandet av åtgärder som anknyter till gränssnittsförbindelser.

4) Personuppgifter som samlats in i kundtjänsten

Ändamålet med behandlingen är rådgivning av kunder, utredning av fel och svarande på respons. Inspelningar av samtal används för att i efterhand verifiera innehållet i samtalen och för att säkerställa kvaliteten i kundtjänsten.

5) Personuppgifter som samlats in med observations- och responsblanketterna

Ändamålet med behandlingen är handläggning av observationer och svarande på respons.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av uppgifterna i befolkningsdatasystemet och företags- och organisationsdatasystemet samt av informationen om näringsidkarnas kontaktpersoner baserar sig på följande bestämmelser i lag:

 • Artikel 6.1 c (rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)
 • Lagen om ett positivt kreditupplysningsregister (739/2022)

Behandlingen av personuppgifter som har samlats in i kundtjänsten samt på observations- och responsblanketter baserar sig på följande bestämmelser:

 • Artikel 6.1 e (uppgift av allmänt intresse eller den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)
Utlämnande och överföring av personuppgifter till tredjeländer

Uppgifter lämnas i regel inte ut.

Med undantag för den anmälningsskyldiges namn och företags- och organisationsnummer eller utländska organisationsnummer är de uppgifter som registrerats i det positiva kreditupplysningsregistret sekretessbelagda. Med undantag för den anmälningsskyldiges namn och företags- och organisationsnummer eller utländska organisationsnummer får uppgifter lämnas ut ur det positiva kreditupplysningsregistret endast för de ändamål som anges i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister och för de ändamål som anges i 11 och 12 §, 26 § 3 mom. samt 29 § 1 mom. 3 och 4 punkten i offentlighetslagen.

Inkomstregisterenheten får göra de anmälningsskyldigas namn och företags- och organisationsnummer eller utländska organisationsnummer allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät. Personuppgifter kan dock kunna sökas i ett elektroniskt datanät endast som enskild sökning.

Uppgifter utlämnas i regel inte utanför EU- eller EES-området. Microsoft kan dock i enskilda undantagsfall ha tillgång till personuppgifter i samband med stöd- och underhållsåtgärder. Vid överföring av uppgifter utgörs grunden för överföringen enligt dataskyddsförordningen av Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå i enlighet med Artikel 45.1 (Adequacy decision for the EU-US Data Privacy Framework, C(2023) 4745 final) eller vid behov standardiserade dataskyddsbestämmelser som publicerats av Europeiska kommissionen.

Tidsfrister för avlägsnandet av personuppgifter

Inkomstregisterenheten på Skatteförvaltningen förvarar uppgifterna i enlighet med Skatteförvaltningens informationsstyrningsplan så länge som de behövs för att Inkomstregisterenheten ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.

Fysiska personers identifierings- och kontaktuppgifter avlägsnas ur registret senast tio år från utgången av det år då en fysisk person har avlidit eller förklarats död.

Uppgifter om kontaktpersoner som näringsidkare har meddelat avlägsnas senast när kontaktpersonen byts ut eller näringsidkarens anmälan eller dataanvändningstillstånd till det positiva kreditupplysningsregistret avslutas.

Inspelningar av samtal sparas högst sex månader.

Observations- och responsblanketter sparas i högst två år i programhanteringens servicehanteringssystem.

Den registrerades rättigheter och rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Rätten till tillgång till uppgifter

En registrerad har rätt att av den personuppgiftsansvarige få en bekräftelse på att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter som gäller den registrerade. Dessutom har den registrerade rätt att få en kopia av personuppgifter som gäller hen som den personuppgiftsansvarige behandlar.

Kontakta det positiva kreditupplysningsregistrets kundtjänst om du vill bekanta dig med dina egna uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som gäller den registrerade utan obefogat dröjsmål.

En representant för näringsidkaren kan uppdatera information om kontaktpersonerna i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst.

Kontakta det positiva kreditupplysningsregistrets kundtjänst om du upptäcker ett fel i dina personuppgifter och vill göra en begäran om rättelse.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av den registrerades personuppgifter till exempel när den registrerade bestrider korrektheten i personuppgifterna. I så fall begränsas behandlingen under den tid som den personuppgiftsansvarige kontrollerar om personuppgifterna är korrekta.

Kontakta det positiva kreditupplysningsregistrets kundtjänst om vill begära att behandlingen begränsas.

Rätt att göra invändning mot behandling

Den registrerade har rätt att göra invändning mot behandlingen av personuppgifter som gäller hen om den registrerade har en särskild grund till detta som anknyter till sin personliga situation och om behandlingen av personuppgifterna inte baserar sig på skötandet av Inkomstregisterenhetens rättsliga förpliktelse i enlighet med Artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Då får den personuppgiftsansvarige behandla den registrerades personuppgifter endast om det finns en sådan synnerligen viktig eller motiverad orsak till behandlingen som väger tyngre än den registrerades rättigheter och friheter eller om behandlingen av uppgifterna sker för att uppgöra, framställa eller försvara rättsliga anspråk.

Kontakta det positiva kreditupplysningsregistrets kundtjänst om vill invända mot behandlingen av dina personuppgifter, det vill säga begära att dina uppgifter inte alls ska behandlas.

Rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till dataombudsmannen om behandlingen av sina personuppgifter.

Ytterligare information och anvisningar om hur klagomålet lämnas in finns på dataombudsmannens webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 29.9.2023