Sökning av uppgifter för informationsanvändare

Som informationsanvändare kan du göra sökningar och granska anmälningar som lämnats in till inkomstregistret. Du kan söka information med sökvillkor eller referens.

Du kan söka och granska sådan information som din organisation har rätt att ta del av och som du har fått fullmakt att granska.

När du har granskat uppgifter i en anmälan visas raden i en redan öppnad anmälan blåfärgad och med kursiv stil när du går tillbaka till sökresultaten. Markeringen av raderna är besöks- och rollspecifik. Om du stänger webbläsaren eller byter din roll som informationsanvändare försvinner markeringen.

Sökvillkor

Sök information genom att fylla i de valda sökvillkoren. Den grundroll som kopplats till informationsanvändarens roll fastställer vilka sökvillkor du kan använda. Du kan välja sökvillkor enbart enligt din egen roll.

Välj först sökvillkor i förteckningen och fyll därefter i detaljerade uppgifter i fönstret som öppnas. Fyll åtminstone i de obligatoriska sökvillkoren. De obligatoriska sökvillkoren är märkta med ett lås. Avgränsa sökresultaten med valbara sökvillkor.

Du kan ta bort sökvillkor genom att klicka på krysset i sökvillkorets övre hörn. Du kan ta bort alla sökvillkor genom att välja Töm.

Tidsintervall

Sökningens tidsintervall och typ av tidsintervall är obligatoriska uppgifter. Välj tidsintervallets start- och slutdatum i kalendermenyn. Välj också typ av tidsintervall.

Du kan välja fler tidsintervaller genom att klicka på Lägg till tidsintervall. Om du anger flera tidsintervaller avgränsas sökningen. Om du till exempel för betalnings- eller anmälningsdag anger tidsintervallet 1–15.10 och för mottagningstidpunkten för anmälan tidsintervallet 1–20.10, söker systemet anmälningar där betalningsdagen är 1–15.10 och där anmälan mottagits 1–20.10. Bägge tidsintervallerna ska gälla samtidigt.

Anmälningens mottagningstidpunkt

Med anmälningens mottagningstidpunkt avses den tidpunkt då anmälan sparats i inkomstregistret.

Betalnings- eller anmälningsdag

Med betalnings- eller anmälningsdag avses den betalnings- eller anmälningsdag för prestationen som angetts i anmälan.

Det förvalda tidsintervallet är den ifyllda betalnings- eller anmälningsdagen.

Intjäningsperiod

Med intjäningsperiod avses den tidsperiod under vilken inkomsten intjänats enligt anmälan.

Frånvaroperiod (anmälan om löneuppgifter)

Med frånvaroperiod avses den oavbrutna frånvaroperiod som angetts i anmälan om löneuppgifter.

Rapporteringsperiod (arbetsgivarens separata anmälan)

Med rapporteringsperiod avses den kalendermånad i arbetsgivarens separata anmälan till vilken uppgifterna hänför sig.

Kombinerad sökning: löner och förmåner

Kombinerad sökning är tillgänglig endast för vissa informationsanvändarens roller. Om du väljer kombinerad sökning, är sökvillkoret för anmälan om löneuppgifter betalningsdag, för arbetsgivarens separata anmälan anmälningsdag och för anmälan om förmånsuppgifter intjäningsperiod.

Inkomsttagare

Du kan avgränsa sökningen genom att ange typ av identifierare för inkomsttagaren och inkomsttagarens identifierare.

Välj typ av identifierare i rullgardinsmenyn, till exempel personbeteckning, och ange identifieraren. Om du väljer Ingen personbeteckning eller Inget organisationsnummer, ska du ange personens namn och födelsetid eller företagets namn.

Yrkesklass

Du kan också avgränsa sökningen med yrkesklass. Bland sökresultaten visas endast anmälningar om löneuppgifter. Lägg till typ av yrkesklass och identifierare.

Anmälningens status och typ

Du kan söka inlämnade anmälningar i inkomstregistret med anmälningens status.

Giltiga: Bland sökresultaten visas endast giltiga anmälningar. Makulerade eller tidigare versioner av korrigerade anmälningar visas inte bland sökresultaten.

Alla versioner: Bland sökresultaten visas alla anmälningar som lämnats in till inkomstregistret, även makulerade anmälningar och tidigare versioner av korrigerade anmälningar.

Makulerade: Bland sökresultaten visas endast anmälningar som makulerats i inkomstregistret.

Om du inte som sökvillkor väljer anmälans status, används status Giltiga.

Typ av anmälan

Du kan avgränsa sökresultaten genom att välja de anmälningstyper som du vill söka efter i inkomstregistret.

Prestationsbetalare

Du kan avgränsa sökningen genom att ange betalarens typ av identifierare och identifierare. Välj typ av identifierare i rullgardinsmenyn och lägg till identifierare. De anmälningar söks i vilka betalaren har angetts som prestationsbetalare, egentlig arbetsgivare eller ställföreträdande betalare.

Ställföreträdande betalare

Du kan också avgränsa sökningen genom att välja "Inga anmälningar där prestationsbetalaren är en ställföreträdande betalare". Endast de anmälningar söks i vilka betalaren har angetts som prestationsbetalare eller egentlig arbetsgivare. Sökningen omfattar inte anmälningar där betalaren är ställföreträdande betalare.

Försäkring och arbetspension

Du kan avgränsa sökningen genom att ange uppgiften om försäkringsskyldighet, arbetspensionsarrangemangsnummer eller arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer eller uppgiften om arbetspension.

Betalda prestationer

Du kan avgränsa sökningen med inkomstregistrets inkomstslag.

Välj först anmälningstyp, till exempel inkomstslagen för anmälan om löneuppgifter. Lägg därefter till inkomstslagets kod.

Inkomstslag för löner 

Inkomstslag för förmåner 

Tilläggsuppgift om inkomstslag (anmälan om förmånsuppgifter)

Du kan söka anmälningar om förmånsuppgifter för vilka en eller flera tilläggsuppgifter om inkomstslaget angetts. Du kan använda sökvillkoret med eller utan inkomstslaget.

Referens

I stället för att använda sökvillkor kan du söka inlämnade anmälningar med inkomstregistrets anmälningsreferens.

  • Inkomstregistrets anmälningsreferens är en teknisk systemreferens av guid-format (till exempel 40c5d83b-b2f6-4f4c-8f95-51f9224c7388).

När det gäller vissa informationsanvändarens roller ska man som sökvillkor utöver referensen ange antingen betalarens eller inkomsttagarens identifierare.

Betalarens eller inkomsttagarens identifierare

Välj typ av identifierare i rullgardinsmenyn, till exempel FO-nummer eller personbeteckning, och ange identifieraren. Om du väljer Ingen personbeteckning eller Inget organisationsnummer, ska du ange personens förnamn, efternamn och födelsetid eller företagets namn.

Sökresultat

Klicka på Sök efter att du angett sökvillkoren. En sida med en sammanfattning av anmälningar som motsvarar sökvillkoren öppnas. På sidan visas också de sökvillkor som använts i sökningen.

Sammandraget visas endast om sökresultaten är högst 2 000 till antalet. Om sökresultaten är fler än så, måste sökvillkoren preciseras. Som sökresultat visas då de 2 000 första hittade anmälningarna i kronologisk ordning med den senaste först.

Anmälningarna har grupperats enligt typ av anmälan. Du kan granska anmälningarna genom att klicka på en rad.

Anmälningarna visas i kronologisk ordning med den senaste först. Du kan byta ordningsföljden genom att klicka på kolumnrubriken.

Du kan granska en anmälan genom att klicka på den.

Felmeddelanden

Du får ett felmeddelande till exempel om obligatoriska uppgifter saknas i sökvillkoren eller om sökvillkoren är motstridiga så att sökningen inte kan utföras. Korrigera de bristfälliga eller felaktiga sökvillkoren för att fortsätta sökningen.

Du får också ett felmeddelande om det finns för många sökresultat. Precisera sökningen genom att lägga till sökvillkor eller till exempel förkorta tidsintervallet.

Sidan har senast uppdaterats 14.7.2022