Sökning av uppgifter för informationsanvändare

Du kan söka och granska information som din organisation har rätt att ta del av och som du har fått fullmakt att granska. Du kan söka information med sökvillkor eller referens.
Det kan ta en stund att söka anmälningar. Om sökningen pågår och du går tillbaka för att precisera sökvillkoren, slutförs först den pågående sökningen. Den nya sökning som gjorts med nya sökvillkor startas först därefter.

Sökvillkor

1. Välj sökvillkor.

 • De obligatoriska sökvillkoren har valts färdigt. Använd preciserande sökvillkor alltid då det är möjligt.
 • Den informationsanvändarroll som du använder påverkar de sökvillkor som är obligatoriska. De sökvillkor som du valt kan även påverka de övriga sökvillkor du på samma gång kan eller måste välja. Till exempel om du valt Inkomstslag som sökvillkor, kan du inte på samma gång välja Ingen lönebetalning.
 • Du kan helt ta bort sökvillkoret via krysset uppe i det högra hörnet av sökvillkoret. Du kan ta bort alla sökvillkor du valt genom att välja Töm.

2. Fyll i de nödvändiga uppgifterna i sökvillkoren och välj Sök. Om obligatoriska uppgifter saknas eller om en uppgift som du fyllt i är felaktig, får du ett felmeddelande.

Se närmare beskrivningar av sökvillkoren nedan.

Sökningens tidsintervall och typ av tidsintervall är obligatoriska uppgifter. Välj tidsintervallets start- och slutdatum i kalendermenyn. Välj också typ av tidsintervall.

Du kan välja fler tidsintervaller genom att klicka på Lägg till tidsintervall. Detta avgränsar sökningen och gör den snävare. Om du till exempel som betalnings- eller anmälningsdag ger tidsintervallet 1–15.10 och för mottagningstidpunkten för anmälan tidsintervallet 1–20.10, söker systemet anmälningar där betalningsdagen är 1–15.10 och där anmälan mottagits 1–20.10. Bägge tidsintervallerna ska gälla samtidigt.

 • Förvalda värden: Det förvalda tidsintervallet är den ifyllda betalnings- eller anmälningsdagen.
 • Anmälningens mottagningstidpunkt: Tidpunkt då anmälan lagrats i inkomstregistret.
 • Betalnings- eller anmälningsdag: Den betalningsdag eller anmälningsdag som antecknats för prestationen i anmälan.
 • Intjäningsperiod: Den tidsperiod som antecknats i anmälan och för vilken inkomsten flutit in.
 • Frånvaroperiod (anmälan om löneuppgifter): Oavbruten frånvaroperiod för inkomsttagaren vilken anmälts med anmälan om löneuppgifter.
 • Rapporteringsperiod (arbetsgivarens separata anmälan): Kalendermånad som ska anmälas med arbetsgivarens separata anmälan och till vilken uppgifterna hänför sig.
 • Kombinerad sökning: löner och förmåner: Kombinerad sökning är tillgänglig endast för vissa informationsanvändarens roller. Om du väljer kombinerad sökning, är sökvillkoret för anmälan om löneuppgifter betalningsdag, för arbetsgivarens separata anmälan anmälningsdag och för anmälan om förmånsuppgifter intjäningsperiod.

Du kan avgränsa sökningen genom att uppge inkomsttagarens identifierare.

Välj typ av identifierare i rullgardinsmenyn, till exempel personbeteckning, och ange identifieraren. Om du väljer Ingen personbeteckning eller Inget organisationsnummer, ska du ange personens namn och födelsetid eller företagets namn. Också landskoden ska ges för utländska identifierare.

Om du söker uppgifter med inkomsttagarens namn, syns anmälan i sökresultaten enbart om inte inkomsttagarens identifierare anmälts i den.

Obs! Sökningen hänför sig alltid till varje anmälan separat. Om det för en inkomsttagare lämnats in till exempel en anmälan utan identifierare, en annan anmälan med identifieraren ”Annan identifierare” och en tredje med finsk personbeteckning, behöver informationsanvändaren göra tre sökningar för att hitta alla anmälningar som lämnats in för inkomsttagaren och kunna skapa sig en helhetsbild av personens inkomster.

Yrkesklass

Du kan också avgränsa sökningen med yrkesklass. Bland sökresultaten visas endast anmälningar om löneuppgifter. Lägg till typ av yrkesklass och identifierare.

Du kan söka inlämnade anmälningar i inkomstregistret med anmälningens status.

 • Giltiga: Bland sökresultaten visas endast giltiga anmälningar. Makulerade eller tidigare versioner av korrigerade anmälningar visas inte bland sökresultaten.
 • Alla versioner: Bland sökresultaten visas alla anmälningar som lämnats in till inkomstregistret, även makulerade anmälningar och tidigare versioner av korrigerade anmälningar.
 • Makulerade: Bland sökresultaten visas endast anmälningar som makulerats i inkomstregistret.

Om du inte som sökvillkor väljer anmälans status, används status Giltiga.

Typ av anmälan

Du kan avgränsa sökresultaten genom att välja de anmälningstyper som du vill söka efter i inkomstregistret.

Du kan avgränsa sökningen genom att ange betalarens typ av identifierare och identifierare. Välj typ av identifierare i rullgardinsmenyn och lägg till identifierare. De anmälningar söks i vilka betalaren har angetts som prestationsbetalare, egentlig arbetsgivare eller ställföreträdande betalare.

Om du ansöker om uppgifter med betalarens namn, syns anmälan i sökresultaten enbart om inte betalarens identifierare anmälts i den.

Ställföreträdande betalare

Du kan också avgränsa sökningen genom att välja "Inga anmälningar där prestationsbetalaren är en ställföreträdande betalare". Endast de anmälningar söks i vilka betalaren har angetts som prestationsbetalare eller egentlig arbetsgivare. Sökningen omfattar inte anmälningar där betalaren är ställföreträdande betalare.

Du kan avgränsa sökningen genom att ange uppgiften om försäkringsskyldighet, arbetspensionsarrangemangsnummer eller arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer eller uppgiften om arbetspension.

Du kan avgränsa sökningen med inkomstregistrets inkomstslag. Obs! När du gör en sökning med villkoret Utbetalda prestationer, avgränsa tidsintervallet till så kort som möjligt. Om sökningen är för omfattande, avbryts sökningen och ett felmeddelande visas.

Inkomstslag i anmälan om löneuppgifter, anmälan om förmånsuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan

Välj först vilken anmälningstyps uppgifter du söker, till exempel inkomstslag för en anmälan om löneuppgifter. Lägg därefter till inkomstslagets kod. Inkomstslag för löner Inkomstslag för förmåner

Det är möjligt att söka också anmälningar med ”ingen löneutbetalning” bland de särskilda anmälningarna för arbetsgivare.

Tilläggsuppgift om inkomstslag (anmälan om förmånsuppgifter)

Du kan söka anmälningar om förmånsuppgifter för vilka en eller flera tilläggsuppgifter om inkomstslaget uppgetts. Du kan använda sökvillkoret med eller utan inkomstslaget.

Sökningen av frånvarouppgifter

Frånvarouppgifter söks med fliken Sökvillkor. Det är möjligt att söka och granska dessa enbart med vissa informationsanvändarroller. Med samma roll är det inte möjligt att granska på inkomstuppgifter.

 1. Under Valda sökvillkor är de obligatoriska sökvillkoren Tidsintervall och Prestationsbetalare eller Inkomsttagare förvalda. Vid behov kan du avgränsa sökningen genom att också välja anmälans status eller typ eller uppgifter om försäkringen.
 2. Fyll i betalarens eller inkomsttagarens identifierare i sökvillkoren. Välj Frånvaroperiod (anmälan om löneuppgifter) som typ av tidsintervall och fyll i start- och slutdatum för frånvaroperioden.
 3. Välj Sök.
 4. Välj från sökresultaten de anmälningar som innehåller frånvarouppgifter.

Obs! Om du söker under tidsperioden ”Frånvaroperiod”, visas i sökresultaten enbart de anmälningar i vilka frånvarouppgifter anmälts. Om du söker med tidsperioden ”Betalnings- eller anmälningsdag”, innehåller sökresultatet också anmälningar där frånvarouppgifter inte anmälts.

När du i sökresultaten väljer ”Anmälningar som innehåller frånvarouppgifter”, ser du på listan över anmälningar

 • anmälningar om löneuppgifter där frånvaro anmälts
 • anmälningar om löneuppgifter där information om att ingen frånvaro förekommit anmälts, det vill säga anmälningsperiod för frånvaro anmälts.

Referens

I stället för att använda sökvillkor kan du söka inlämnade anmälningar med inkomstregistrets anmälningsreferens.

 • Inkomstregistrets anmälningsreferens är en teknisk systemreferens av guid-format (till exempel 40c5d83b-b2f6-4f4c-8f95-51f9224c7388).

När det gäller vissa informationsanvändarens roller ska man som sökvillkor utöver referensen ange antingen betalarens eller inkomsttagarens identifierare.

Om en anmälan makulerats, kan du inte söka den med referens, eftersom förvalet är att enbart gällande versioner visas i sökresultaten. Om du vill se också makulerade anmälningar, använd Sökvillkor-fliken och ändra Status-sökvillkoret till ”Alla versioner”.

Sökresultat

Klicka på Sök efter att du angett sökvillkoren. En sida med en sammanfattning av anmälningar som motsvarar sökvillkoren öppnas. På sidan visas också de sökvillkor som använts i sökningen.

I sammandraget visas det totala antalet olika typer av anmälningar och anmälda inkomstslag. I fråga om inkomstslag visas följande uppgifter separat om de har anmälts och om organisationens åtkomsträttigheter tillåter att uppgifterna visas:

 • beloppen av ogrundad förmån och återkrav som anmälts för inkomstslaget i fråga som egna rader under inkomstslaget
 • under det återkrävda beloppet de förskottsinnehållnings- och källskatteandelar som hänför sig till det.

Sammandraget visas endast om sökresultaten är högst 2 000 till antalet. Om sökresultaten är fler än så, måste sökvillkoren preciseras. Som sökresultat visas då de 2 000 första hittade anmälningarna i kronologisk ordning med den senaste först.

Anmälningarna har grupperats enligt typ av anmälan. Du kan granska anmälningarna genom att klicka på en rad.

Anmälningarna visas i kronologisk ordning med den senaste först. Du kan byta ordningsföljden genom att klicka på kolumnrubriken.

Du kan granska en anmälan genom att klicka på den.

När du har granskat uppgifter i en anmälan visas raden i en redan öppnad anmälan blåfärgad och med kursiv stil när du går tillbaka till sökresultaten. Markeringen av raderna är besöks- och rollspecifik. Om du stänger webbläsaren eller byter din roll som informationsanvändare försvinner markeringen.

Sidan har senast uppdaterats 15.3.2023