Inlämnade anmälningar

På sidan Inlämnade anmälningar kan du göra sökningar och granska anmälningar som du lämnat in till inkomstregistret. Du kan söka med sökvillkor eller referens. Därefter kan du granska, korrigera eller makulera enskilda anmälningar eller använda en anmälan som grund för en ny anmälan.

Du kan söka och granska anmälningar som du har fullmakt för. Om din organisation till exempel har en identifierare för betalarens underorganisation, ser du i sökresultaten endast den underorganisations anmälningar som du har fullmakt för.

Sökvillkor

Sök anmälningar genom att fylla i de valda sökvillkoren. Välj först sökvillkor i förteckningen och fyll därefter i detaljerade uppgifter i fönstret som öppnas.

Du kan ta bort sökvillkor genom att klicka på krysset i sökvillkorets övre hörn. Du kan ta bort alla sökvillkor genom att välja Töm.

Tidsintervall

Sökningens tidsintervall och typ av tidsintervall är obligatoriska uppgifter. Välj tidsintervallets start- och slutdatum i kalendermenyn. Välj också typ av tidsintervall.

Du kan välja fler tidsintervaller genom att klicka på Lägg till tidsintervall. Om du anger flera tidsintervaller avgränsas sökningen. Om du till exempel för betalnings- eller anmälningsdag anger tidsintervallet 1–15.10 och för mottagningstidpunkten för anmälan tidsintervallet 1–20.10, söker systemet anmälningar där betalningsdagen är 1–15.10 och där anmälan mottagits 1–20.10. Bägge tidsintervallerna ska gälla samtidigt.

Förvalda värden

Det förvalda tidsintervallet är den ifyllda betalnings- eller anmälningsdagen.

Anmälningens mottagningstidpunkt

Med anmälningens mottagningstidpunkt avses den tidpunkt då anmälan sparats i inkomstregistret.

Betalnings- eller anmälningsdag

Med betalnings- eller anmälningsdag avses den betalnings- eller anmälningsdag för prestationen som angetts i anmälan.

Intjäningsperiod

Med intjäningsperiod avses den tidsperiod under vilken inkomsten intjänats enligt anmälan.

Frånvaroperiod (anmälan om löneuppgifter)

Med frånvaroperiod avses den oavbrutna frånvaroperiod som angetts i anmälan om löneuppgifter.

Rapporteringsperiod (arbetsgivarens separata anmälan)

Med rapporteringsperiod avses den kalendermånad i arbetsgivarens separata anmälan till vilken uppgifterna hänför sig.

Inkomsttagare

Du kan avgränsa sökningen genom att ange typ av identifierare för inkomsttagaren och inkomsttagarens identifierare.

Välj typ av identifierare i rullgardinsmenyn, till exempel personbeteckning, och ange identifieraren. Om du väljer Ingen personbeteckning eller Inget företagsnummer, ska du ange personens namn och födelsetid eller företagets namn.

Anmälningens status och typ

Du kan söka inlämnade anmälningar i inkomstregistret med anmälningens status.

Gällande: Bland sökresultaten visas endast gällande anmälningar. Makulerade eller tidigare versioner av korrigerade anmälningar visas inte bland sökresultaten.

Alla versioner: Bland sökresultaten visas alla anmälningar som lämnats in till inkomstregistret, även makulerade anmälningar och tidigare versioner av korrigerade anmälningar.

Makulerade: Bland sökresultaten visas endast anmälningar som makulerats i inkomstregistret.

Om du inte som sökvillkor väljer anmälans status, används status Gällande som standard.

Typ av anmälan

Du kan avgränsa sökresultaten genom att välja de anmälningstyper som du vill söka efter i inkomstregistret.

Närmare uppgifter om betalaren

Du kan avgränsa sökningen med identifierare för betalarens underorganisation. Välj typ av identifierare för underorganisationen i rullgardinsmenyn och lägg till underorganisationens identifierare.

Du kan också avgränsa sökningen genom att välja anmälningar med uppgifter om ställföreträdande betalare eller anmälningar utan uppgifter om ställföreträdande betalare.

Frånvaro

Du kan avgränsa sökningen genom att välja anmälningar med frånvarouppgifter eller anmälningar utan frånvarouppgifter.

Försäkring och arbetspension

Du kan avgränsa sökningen genom att ange arbetspensionsarrangemangnummer eller arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer.

Utbetalda prestationer

Du kan avgränsa sökningen med inkomstregistrets inkomstslag.

Välj först anmälningstyp, till exempel inkomstslag för anmälan om löneuppgifter. Lägg därefter till inkomstslagets kod.

Inkomstslag för löner 

Inkomstslag för förmåner 

Referens

I stället för att använda sökvillkor kan du söka inlämnade anmälningar med referens. Välj typ av referens och ange referensen.

  • Inkomstregistrets anmälningsreferens är en teknisk systemreferens av guid-format (till exempel 40c5d83b-b2f6-4f4c-8f95-51f9224c7388).
  • Betalarens anmälningsreferens är av formen IR-2019-XXX, om den bildats av inkomstregistret. En anmälningsreferens med högst 40 tecken som betalaren själv skapat kan innehålla alla tillåtna tecken.

Sökresultat

Klicka på Sök efter att du angett sökvillkoren. En sida med en sammanfattning av anmälningar som motsvarar sökvillkoren öppnas. De använda sökvillkoren visas uppe på sidan.

Anmälningarna har grupperats enligt anmälningstyp.  Sökningen av löneuppgiftsanmälningar visar separat anmälningar som innehåller uppgifter om internationellt arbete, etableringsanmälan för hyrd arbetstagare eller frånvarouppgifter. Du kan granska anmälningarna genom att klicka på en rad.

Den senaste anmälan visas först. Du kan byta ordningsföljden genom att klicka på kolumnrubriken.

Du kan granska en anmälan genom att klicka på den. Du kan också korrigera eller makulera den eller använda den som grund för en ny anmälan.

Sammandrag enligt inkomstslag visas inte i sökresultaten när sökningen görs med en referens, eftersom alla versioner av anmälan alltid hämtas i en referenssökning.

Felmeddelanden

Du får ett felmeddelande till exempel om obligatoriska uppgifter saknas i sökvillkoren eller om sökvillkoren är motstridiga så att sökningen inte kan utföras. Korrigera de bristfälliga eller felaktiga sökvillkoren för att fortsätta sökningen.

Korrigera anmälan, använd en anmälan som grund för en ny anmälan eller makulera anmälan 

Du kan korrigera anmälan, använda den som grund för en ny anmälan eller makulera den. Öppna anmälan och välj önskad åtgärd i det övre högra hörnet.

Korrigera: Korrigera en anmälan till exempel om den innehåller fel eller brister. Eftersom alla uppgifter som var korrekta i den ursprungliga anmälan ska anges på nytt, ska du inte radera korrekta uppgifter. Lägg till eller korrigera endast felaktiga uppgifter. Den nya anmälan ersätter den tidigare inlämnade anmälan, som ska korrigeras, i inkomstregistret.

Observera att alla uppgifter som lämnas in till inkomstregistret inte kan korrigeras, utan i vissa situationer ska en helt ny anmälan lämnas in och den tidigare felaktiga anmälan makuleras.

Använd som grund: Du kan använda en tidigare anmälan som grund för en ny anmälan, varvid du endast behöver ange de uppgifter som förändrats. När du lämnar in anmälan bildas en ny anmälan av grunden i inkomstregistret. När du har redigerat uppgifterna och lämnar in anmälan, skapas en nyt anmälan i inkomstregistret med en individuell anmälningsreferens.

Makulera: Du kan makulera en anmälan när du vill ta bort alla inlämnade uppgifter i inkomstregistret. En anmälan ska också makuleras i samband med vissa korrigeringar där inlämnande av en ersättande anmälan inte är möjligt. Anmälan ska makuleras och en ny anmälan lämnas in om man korrigerar en felaktig löneutbetalningsperiod.

Observera att du inte kan ångra en makulering.

Sidan har senast uppdaterats 9.3.2023