Förnyande av ett certifikat

Certifikatet är giltigt två år i taget. Certifikatet måste förnyas innan det går ut, dock tidigast 60 dygn innan giltigheten upphör. Om certifikatet hinner gå ut förhindras användningen av det tekniska gränssnittet.

Organisationen ansvarar för förnyandet av certifikatet. Du kan kontrollera certifikatets giltighet ur certifikatet. Organisationens utsedda representant kan kontrollera giltighetstiden också i inkomstregistrets e-tjänst. Certifikatets tekniska kontaktperson får per e-post ett påminnelsemeddelande om att certifikatets giltighetstid håller på att gå ut 60 dygn i förväg.

Certifikatet förnyas via det tekniska gränssnittet i certifikattjänsten

Certifikatet förnyas via det tekniska gränssnittet i certifikattjänsten för inkomstregistret.

Det finns en egen tjänst i gränssnittet för förnyandet av certifikatet (RenewCertificate). För förnyande av ett certifikat, bilda ett nytt nyckelpar,  skapa en signaturbegäran och underteckna tjänstebegäran med en nyckel för det tidigare certifikatet som fortfarande är i kraft.

I en del löneberäknings- och förmånssystem styr systemet förnyandet av certifikatet. Utred din situation av din systemleverantör.

Om förnyandet av certifikatet inte är möjligt eller om certifikatet hinner gå ut, dun kan hämta ett nytt certifikat åt organisation i inkomstregistrets e-tjänst. Det nya certifikatet hämtas på samma sätt som det första certifikatet.

Du får ytterligare anvisningar från dokumenten:

Certifikattjänsten – Allmän beskrivning (pdf)

  • Certifikatens livscykel och förnyande av dessa: kapitel 3.4
  • Begäran om ett nytt certifikat: kapitel 3.2

Certifikattjänsten – Beskrivning av gränssnittet (pdf)

  • I dokumentet beskrivs de tekniska funktioner och scheman som används för att begära, söka och förnya ett certifikat:
    • Schema som används för att förnya ett certifikat: kapitel 3.3–
    • Schema som används för att begära ett nytt certifikat: kapitel 3.1–