Ansökan om ibruktagandet av det tekniska gränssnittet

En organisation som använder inkomstregistrets tekniska gränssnitt, behöver ett certifikat som beviljats av inkomstregistrets certifikattjänst. Med certifikatet identifieras den organisation som anmäler inkomstuppgifter eller använder uppgifter som anmälts i inkomstregistret. Med hjälp av certifikatet säkerställs dessutom materialets beständighet. Certifikat beviljas enligt användningsändamål.

Diskutera med leverantören av det egna lönesystemet och be om anvisningar gällande följande frågor:

  • hurdan förbindelse har byggts från lönesystemet till inkomstregistret
  • måste certifikat ansökas
  • hur sker hämtningen av certifikatet till det egna lönesystemet

Ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet kan göras i inkomstregistrets e-tjänst. Inloggningen sker via länken "Logga in till inkomstregistret" i övre hörnet på webbplatsen inkomstregistret.fi. Om du använder dig av Katso-koder, läs om inloggningen och användningen av tjänsten. Du kan även logga in i Katso-tjänsten på sidan.

Se videon: Ansökan om ibruktagandet av det tekniska gränssnittet (på finska, längd 3:10)

Vem gör ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet?

Ett certifikat behöver ett företag eller en bokföringsbyrå som använder en löneadministrations programvara, från vilken skapats ett tekniskt gränssnitt mellan inkomstregistret och systemet. Ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet kan endast göras av en person med firmateckningsrätt i den organisation som ansöker om certifikatet:

Ansökan om att ta i drift det tekniska gränssnittet kan endast göras av en person med firmateckningsrätt i den organisation som ansöker om certifikatet, som har rätt att ensam företräda företaget eller är den egentliga huvudanvändaren i Katso-tjänsten. En prokurist kan ansöka om certifikat endast i sådana fall, om man i företagets firmatekningsklausul gett prokuristen rätt att ensam företräda organisationen.

Om ansökan görs av en bokföringsbyrå eller av annan extern partner inom löneadministrationen, ska denna ha ett giltigt uppdragsavtal och behörigheter att agera för sitt kundföretag. Bokföringsbyrån kan använda samma certifikat för skötseln av ärenden för alla sina kunder. Samma certifikat kan användas med olika programvaror vid en bokföringsbyrå eller företag, om samma typ av certifikat lämpar sig för olika programvarors behov. Alternativt kan ett eget certifikat skaffas för varje programvara.

Vem kan i praktiken ansöka om certifikatet?

Även om ett företag eller en bokföringsbyrå själv gör ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet, kan det ändå i sin ansökan som teknisk kontaktperson för certifikatet anmäla exempelvis programvaruföretagets företrädare. Denna kontaktperson kan sköta de tekniska praktiska ärendena vid certifikatansökan. Till den tekniska kontaktpersonen för certifikatet skickas med säker e-post nödvändiga uppgifter för att bilda certifikatet.

Hur görs ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet

En person med firmateckningsrätt gör ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet i inkomstregistrets e-tjänst.

Identifieringen i inkomstregistrets e-tjänst sker med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Huvudanvändarna i organisationer som använder Katso-identifiering ska identifiera sig med Katso-koder.

Anmäl i ansökan

  • syftet med gränssnittet och certifikatet
  • de tjänster och kanaler som man tänker använda
  • uppgifter om den tekniska kontaktpersonen för certifikatet (namn, e-post och telefonnummer).

Uppge också, om din organisation anmäler uppgifter i inkomstregistret för sin egen eller för en annan parts räkning?

I ansökan ska en person med firmateckningsrätt godkänna användarvillkoren och informationssäkerhetskraven.

I samband med ansökan beställs certifikatet. Utifrån uppgifterna i ansökan får den tekniska kontaktpersonen för certifikatet som organisationen utsett anvisningar om hur certifikatet kan hämtas.

Den tekniska kontaktpersonen för certifikatet får med säker e-post till den e-postadress som uppgetts ett meddelande, som innehåller de överföringskoder (TransferID och TransferPassword) som behövs för begäran om certifikatet. Kontaktpersonen får en PIN-kod som ett textmeddelande så att hen kan läsa det säkra e-postmeddelandet.  PIN-koden skickas efter att man tryckt på länken "Öppna meddelandet" i det säkra e-postmeddelandet som skickats i samband med
hämtningen av certifikatet

Certifikatet gäller i två år

Certifikatet är i kraft i två år, varefter det måste förnyas. Den tekniska kontaktpersonen för certifikatet får 60 dagar innan certifikatet utgår ett e-postmeddelande om att giltighetstiden utgår.

Ansök om ett nytt certifikat

Funktionen Ansök om ett nytt certifikat används då, när man ansöker om ett nytt certifikat (t.ex. tilläggscertifikat) till en kanal som är kraft eller hämtningen av certifikatet har misslyckats (telefonnumret har uppgetts i fel format, PIN har tappats bort, e-postadressen har uppgetts fel).

Vid ansökan om ett nytt certifikat, kan man endast välja mellan de kanaler, till vilka man tidigare gjort en ansökan och vars behörighet är giltig.

Ersättande anmälan

En ersättande anmälan görs då, om man ändrar den ursprungliga anmälan eller då man till exempel korrigerar ett fel i den ursprungliga anmälan. 

Gör en ersättande anmälan i följande situationer

  • Ändring av den ursprungliga anmälan (t.ex. en ny kanal tas i bruk). Alla kanaler som man vill använda antecknas i anmälan, även de kanaler som redan är giltiga.
  • Korrigering av ett fel i den ursprungliga anmälan (ansökt om fel kanal).

Exempel på hur bokföringsbyråer ansöker om certifikat

Bokföringsbyrå A, med kunderna:
Kund 1 Ab
Kund 2 Ab
Kund 3 Ab

Bokföringsbyrå B, med kunderna:
Kund 2 Ab
Kund 4 Ab, vill själv göra materialbeställningar

En person med firmateckningsrätt i bokföringsbyrån gör ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet i inkomstregistrets e-tjänst från 1.11.2018 och ansöker om ett certifikat.

I samband med ansökan om certifikat är det möjligt att som teknisk kontaktperson utse till exempel en företrädare för programvaruföretaget, som i praktiken sköter hämtningen av certifikatet för bokföringsbyrån. Certifikatet kan i praktiken bildas för bokföringsbyrån av den aktör som bokföringsbyråns prokurist antecknat som teknisk kontaktperson.

Lönerna hos Kund 2 Ab sköts av Bokföringsbyrå A och Bokföringsbyrå B. Båda bokföringsbyråerna har egna certifikat och de sköter ärenden för sina kunders räkning på normalt sätt, enligt överenskommelsen om uträttande av ärenden med Kund 2 Ab.

Kund 4 Ab vill själv göra materialbeställningar, men Bokföringsbyrå B anmäler lönerna. Kund 4 Ab kan använda e-tjänsten för att beställa material eller skaffa ett eget certifikat. Bokföringsbyrå B har ett eget certifikat, som används för anmälan.

Om Kund 4 Ab använder e-tjänsten för materialbeställningar, ska för användning av e-tjänsten till de nödvändiga personerna ges fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter eller i Katso-tjänsten. Läs mer om certifikatet.