Ansökan om ibruktagandet av det tekniska gränssnittet

Ansökan om ibruktagandet av det tekniska gränssnittet

En organisation som använder inkomstregistrets tekniska gränssnitt, behöver ett certifikat som beviljats av inkomstregistrets certifikattjänst. Med certifikatet identifieras den organisation som anmäler inkomstuppgifter eller använder uppgifter som anmälts i inkomstregistret. Med hjälp av certifikatet säkerställs dessutom materialets beständighet. Certifikat beviljas enligt användningsändamål.

Ibruktagandet att det tekniska gränssnittet sker i tre faser:

  1. Personen med firmateckningsrätt gör ansökan om att ta i bruk det tekniska gränssnittet i inkomstregistrets e-tjänst.
  2. Personen med firmateckningsrätt beställer certifikatet i inkomstregistrets e-tjänst.
  3. Den tekniska kontaktpersonen som angetts på certifikatansökan hämtar certifikatet från Certifikattjänstens gränssnitt.

Vem gör ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet?

Ett certifikat behöver ett företag eller en bokföringsbyrå som använder en löneadministrations programvara, från vilken skapats ett tekniskt gränssnitt mellan inkomstregistret och systemet. Ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet kan endast göras av en person med firmateckningsrätt i den organisation som ansöker om certifikatet dvs.

Ansökan om att ta i bruk det tekniska gränssnittet kan endast göras av en person med firmateckningsrätt i den organisation som ansöker om certifikatet, som har rätt att ensam företräda företaget eller är den egentliga huvudanvändaren i Katso-tjänsten.

En prokurist kan ansöka om certifikat endast i sådana fall, om man i företagets firmatekningsklausul gett prokuristen rätt att ensam företräda organisationen.

Om ansökan görs av en bokföringsbyrå eller av annan extern partner inom löneadministrationen, ska denna ha ett giltigt uppdragsavtal och behörigheter att agera för sitt kundföretag. Bokföringsbyrån kan använda samma certifikat för skötseln av ärenden för alla sina kunder. Samma certifikat kan användas med olika programvaror vid en bokföringsbyrå eller företag, om samma typ av certifikat lämpar sig för olika programvarors behov. Alternativt kan ett eget certifikat skaffas för varje programvara. Certifikatets användningsändamål anges i ansökan om ibruktagandet av det tekniska gränssnittet.

Hur görs ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet

En person med firmateckningsrätt gör ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet i inkomstregistrets e-tjänst.

Identifieringen i inkomstregistrets e-tjänst sker med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Anmäl i ansökan

  • syftet med gränssnittet och certifikatet
  • de tjänster och kanaler som man tänker använda
  • uppgifter om den tekniska kontaktpersonen för certifikatet (namn, e-post och telefonnummer).

Ange också, om din organisation anmäler uppgifter i inkomstregistret för sin egen eller för en annan parts räkning.

I ansökan ska en person med firmateckningsrätt godkänna användarvillkoren och informationssäkerhetskraven.

Därefter beställer en person med firmateckningsrätt ett certifikat i inkomstregistrets e-tjänst. Utifrån uppgifterna i ansökan får den tekniska kontaktpersonen för certifikatet som organisationen utsett anvisningar om hur certifikatet kan hämtas.

Ersättande anmälan

En ersättande anmälan görs då, om man ändrar den ursprungliga anmälan eller då man till exempel korrigerar ett fel i den ursprungliga anmälan. 

Gör en ersättande anmälan i följande situationer

  • Ändring av den ursprungliga anmälan (t.ex. en ny kanal tas i bruk). Alla kanaler som man vill använda antecknas i anmälan, även de kanaler som redan är giltiga.
  • Korrigering av ett fel i den ursprungliga anmälan (ansökt om fel kanal).

Exempel på hur bokföringsbyråer ansöker om certifikat

Bokföringsbyrå A, med kunderna:
Kund 1 Ab
Kund 2 Ab
Kund 3 Ab

Bokföringsbyrå B, med kunderna:
Kund 2 Ab
Kund 4 Ab, vill själv göra materialbeställningar

En person med firmateckningsrätt i bokföringsbyrån gör ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet i inkomstregistrets e-tjänst från 1.11.2018 och ansöker om ett certifikat.

I samband med ansökan om certifikat är det möjligt att som teknisk kontaktperson utse till exempel en företrädare för programvaruföretaget, som i praktiken sköter hämtningen av certifikatet för bokföringsbyrån. Certifikatet kan i praktiken bildas för bokföringsbyrån av den aktör som bokföringsbyråns prokurist antecknat som teknisk kontaktperson.

Lönerna hos Kund 2 Ab sköts av Bokföringsbyrå A och Bokföringsbyrå B. Båda bokföringsbyråerna har egna certifikat och de sköter ärenden för sina kunders räkning på normalt sätt, enligt överenskommelsen om uträttande av ärenden med Kund 2 Ab.

Kund 4 Ab vill själv göra materialbeställningar, men Bokföringsbyrå B anmäler lönerna. Kund 4 Ab kan använda e-tjänsten för att beställa material eller skaffa ett eget certifikat. Bokföringsbyrå B har ett eget certifikat, som används för anmälan.

Om Kund 4 Ab använder e-tjänsten för materialbeställningar, ska för användning av e-tjänsten till de nödvändiga personerna ges fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter eller i Katso-tjänsten.

Läs mer om certifikatet.