Vanliga frågor för informationsanvändare

Uppgiftstillstånd

Identifiering i e-tjänsten

Informationsanvändarens fullmakter

Användning av uppgifter

Åtkomstloggar

Ändringar i informationsanvändarnas tjänster

Certifikat

Vad avses med inkomstregistrets informationsanvändare?

Informationsanvändare är en organisation eller myndighet som har en lagstadgad rätt att få uppgifter från inkomstregistret.

Vilka är inkomstregistrets ärendehanteringskanaler?

E-tjänsten är en webbläsarbaserad tjänst. Inloggning sker på webbplatsen inkomstregistret.fi. Inloggning i e-tjänsten sker med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. I e-tjänsten går det till exempel att hämta uppgifter.

I e-tjänsten finns också en laddningstjänst, som är en enkelriktad tjänst. I laddningstjänsten går det att skicka filer som innehåller anmälningar och att göra materialbeställningar, men material eller rapporter som beställts skickas inte dit. Beställt material skickas via gränssnittet till informationsanvändaren och beställda rapporter skickas i PDF-format till e-tjänsten.

Det tekniska gränssnittet är en elektronisk förbindelse mellan två system. Via gränssnittet går det att hämta uppgifter från inkomstregistret, till exempel direkt till det egna systemet för kundbetalningar. Byggande av gränssnittet kräver teknisk tillämpning, och organisationens systemleverantör känner bäst till hur byggandet går till. För att kunna använda det tekniska gränssnittet behövs ett certifikat.

Läs mer: Uträtta ärenden elektroniskt i inkomstregistret

Uppgiftstillstånd

 

Vad är ett uppgiftstillstånd?                

Uppgiftstillståndet är ett beslut som utfärdats av Inkomstregisterenheten om förmedling och utlämnande av uppgifter till vissa informationsanvändare. Uppgiftstillståndet består av ett förvaltningsbeslut och beslutets bilagor, där man fastställer åtkomstprofilerna, informationsanvändarens roller och tjänsterna.

Vad avses med en åtkomstprofil?           

En åtkomstprofil är en beskrivning av vilka enskilda uppgifter som lämnas ut till en informationsanvändare och för vilket användningsändamål. Rätten att få uppgifter baserar sig på lag. Åtkomstprofilen och dess innehåll finns angivna i uppgiftstillståndet.

Ska man ansöka om uppgiftstillstånd också för gränssnitt, även om man inte ännu vet när gränssnittet tas i bruk?

Om informationsanvändaren redan har lämnat in en anmälan för uppgiftstillstånd (blankett 6200r) med säker e-post och i meddelandet som kanal valt ett gränssnitt som tas i bruk senare (men under år 2021), ska informationsanvändaren kontakta Inkomstregisterenheten för att senarelägga certifikatbeställningen.

Om informationsanvändaren inte ännu har lämnat in en anmälan för uppgiftstillstånd (blankett 6200r), kan hen be om att få senarelägga certifikatbeställningen samtidigt som informationsanvändaren skickar anmälan för uppgiftstillstånd med säker e-post.

Ska uppgiftstillståndet vara i kraft före testningen?

Testningen förutsätter inte uppgiftstillstånd för produktion, utan testningen kan inledas efter att man lämnat in en anmälan om inledning av testning (blankett 6115r). Anmälan om inledning av testning kan begäras på adressen YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi.

Hur definieras åtkomst- och användarrättighet? Hur begränsas och övervakas dessa?

Uppgifter lämnas ut endast med stöd av rätt till information enligt gällande lag och endast till de parter som anges i lagen om inkomstdatasystemet. Med åtkomstprofiler fastställs uppgifterna som lämnas ut till grupper, utifrån olika användningsändamål och -situationer. Endast sådana uppgifter lämnas ut som enligt lag är nödvändiga i det ärende som ska avgöras eller den uppgift som ska skötas.

Med ett användargränssnitt i e-tjänsten kopplas profiler till rollerna, och med respektive profil går det att se olika uppgifter. Med roll avses information som är kopplad till användaren och som ger användaren rätt till fastställda funktioner i inkomstregistret. En användare kan inneha flera olika roller.

Sökvillkoren och behandlingsreglerna är bundna till informationsanvändarens åtkomsträttigheter. I anslutning till övervakning användningen skapas åtkomstloggdata. Åtkomstloggar skapas till exempel över inloggning och inloggningsförsök i inkomstregistret samt över vidtagna åtgärder i e-tjänsten.

Identifiering i e-tjänsten

 

Bolaget godkänner inte användningen av personliga bankkoder i arbetsärenden. Hur kan vi använda inkomstregistret?

Det går att identifiera sig i e-tjänsten med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Certifikatkort är elektroniska identitetskort som utfärdas av polisen, organisationskort som utfärdas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt social- och hälsovårdens yrkeskort.

Informationsanvändare kan hämta uppgifter från inkomstregistret via det tekniska gränssnittet direkt till sitt eget system, och då behövs ingen personlig identifiering. För det tekniska gränssnittet krävs systemutveckling, den egna systemleverantören kan hjälpa med detta.

Informationsanvändarens fullmakter

 

Kan informationsanvändarens fullmakter beviljas för viss tid?

Ja, informationsanvändarens fullmakter beviljas för viss tid. En fullmakt är i regel i kraft i 25 år. Informationsanvändarens huvudanvändare kan upprätthålla och radera fullmakter i inkomstregistrets e-tjänst.

Kan samma person ha en huvudanvändarroll och en annan informationsanvändares roll?

Ja. Organisationen som använder uppgifter utser själv huvudanvändarna. Huvudanvändaren kan också ha en informationsanvändarens roll som behövs för att hämta information.

Användning av uppgifter

 

Kan en kommun använda uppgifter från inkomstregistret för att fastställa avgifter inom småbarnspedagogiken?

Ja, uppgifter från inkomstregistret kan användas för att fastställa klientavgifter inom småbarnspedagogiken efter att man först har begärt om kundens samtycke. Kundens samtycke för användningen av uppgifter från inkomstregistret kan begäras till exempel i kommunens e-tjänst eller på pappersblankett eller på annat entydigt sätt. Kundens begäran om sänkning av maximiavgiften är inte tillräcklig i sig, utan samtycket ska uttryckligen begäras för användningen av inkomstregistrets uppgifter vid fastställningen av klientavgifter. Uppgifter kan hämtas med åtkomstprofiler som är avsedda för att fastställa avgifter inom småbarnspedagogiken.

Kan en kommun eller samkommun använda uppgifter från inkomstregistret vid beslut om (kompletterande/förebyggande) utkomststöd enligt prövning?

Ja. Uppgifter kan hämtas med den åtkomstprofil som är avsedd för det ändamålet.

Kan uppgifter från inkomstregistret användas vid fastställande av värdet på servicesedlar som en kommun beviljar?

I och med lagreformen som trädde i kraft från och med ingången av 2021 kan uppgifter från inkomstregistret användas för att fastställa värdet eller självriskandelen på inkomstrelaterade servicesedlar enligt 13 § 1 mom. 18 eller 19 punkten i lagen om inkomstdatasystemet.

Varför visas inte samma uppgifter när jag söker uppgifter enligt lönernas intjäningsperiod alternativt betalningsdag?

Lönernas intjäningsperiod är en frivillig uppgift på anmälan om löneuppgifter och alla prestationsbetalare har inte angett den. Därför bör intjäningsperiod inte användas som enda sökvillkor vid sökning av uppgifter.

Betalningsdagen är däremot är en obligatorisk uppgift, vilket innebär att betalningsdagen är ett sökvillkor som ger heltäckande sökresultat.

Är användningen av uppgifter från inkomstregistret avgiftsbelagd för användarna?        

Användningen av inkomstregistret är avgiftsfri.

Var får jag information om Skatteförvaltningens kontonummer och referensnummer?

Ni ser Skatteförvaltningens betalningskontaktuppgifter i företagets MinSkatt.

Åtkomstloggar

 

Hur länge förvaras inkomstregistrets åtkomstloggdata, dvs. hur gamla åtkomstloggtransaktioner går det att hämta i en åtkomstloggrapport (702)?

Åtkomstloggdata sparas 10 år från och med början av det år som följer efter det år då de lagrats.

Ändringar i informationsanvändarnas tjänster

 

Ersätter inkomstregistret FPA:s förmånsdatasystem Kelmu?

Inkomstregistret ersätter inte Kelmu, eftersom inkomstregistret inte ger informationsanvändarna information om beslut eller avgöranden gällande förmåner och pensioner. Betalningsuppgifter om grundläggande utkomststöd anmäls inte heller till inkomstregistret.

Certifikat

 

Kan samma certifikat för informationsanvändare användas för att hämta uppgifter om löner och förmåner?

Ja, förutsatt att kanalerna för det tekniska gränssnittet är desamma.

Om en materialbeställning har gjorts med certifikatet A, men certifikatet måste spärras av datasäkerhetsskäl, kan den gjorda materialbeställningen hämtas med det nya certifikatet B?

Ja. Certifikatet verifieras alltid vid användningstillfället, inte därefter. Vid hämtningen används certifikatet B och det är giltigt då, vilket innebär att hämtningen lyckas.

Om en materialbeställning har gjorts med certifikatet A som snart går ut och som förnyas i tjänsten för förnyande av certifikat innan certifikatet har gått ut, kan materialet hämtas med det förnyade certifikatet?

Ja, materialet kan hämtas med det förnyade certifikatet.

Det förnyade certifikatet är kopplat till en ny nyckel och är därför inte samma som det förgående.

Om en materialbeställning har gjorts med certifikatet A som snart går ut och som förnyas genom ansökan om det nya certifikatet B, kan materialet hämtas med certifikatet B?

Ja.

Om en materialbeställning har gjorts med certifikatet A som snart går ut och en ansökan om certifikatet B görs efter att certifikatet A har gått ut, kan materialet hämtas med certifikatet B?

Ja.

En informationsanvändare använder ett WS-gränssnitt för att hämta löne- och förmånsuppgifter. Ska användaren ansöka om ett nytt certifikat för förmånsuppgifterna?

Nej, det behövs inte. För informationsanvändare ger samma certifikat rätt att hämta både löne- och förmånsuppgifter, om användaren har rätt till dessa uppgifter.

En informationsanvändare använder ett WS-gränssnitt för hämtning av löneuppgifter och ett SFTP-gränssnitt för hämtning av förmånsuppgifter. Ska användaren ansöka om ett separat certifikat för förmånsuppgifterna?

Ja. WS-certifikatet och SFTP-certifikatet är olika certifikat.